#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Politiek

CU vraagt aandacht voor mensenhandel

De ChristenUniefractie in Flevoland wil van het college van Gedeputeerde Staten weten hoe de aanpak van mensenhandel en de opvang van slachtoffers hiervan in de verschillende gemeenten in deze provincie is geregeld.

Onlangs verscheen de Tiende Rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Hieruit blijkt onder andere dat in veel Nederlandse gemeenten geen of onvoldoende beleid is ten aanzien van mensenhandel. Ook uit andere publicaties en onderzoeken blijkt dat veel gemeenten achterblijven als het gaat om het signaleren, bestrijden en voorkomen van mensenhandel.

De ChristenUniefractie in Provinciale Staten maakt zich hier zorgen over. Voorzitter Harold Hofstra: ‘We hebben juist met elkaar de Omgevingsvisie vastgesteld, met als één van de opgaven ‘Krachtige Samenleving’. In een krachtige samenleving hebben we ook aandacht voor de kwetsbaren en is er geen enkele ruimte voor mensenhandel, in welke vorm dan ook’.

Hoewel mensenhandel en de opvang van slachtoffers primair onder verantwoordelijkheid van de gemeenten valt, ziet de fractie wel degelijk een rol voor de provincie. Omdat het gevaar groot is van het zogenaamde ‘waterbedeffect’ – verplaatsing van het probleem wanneer de ene gemeente strengere regels hanteert dan een andere (bijvoorbeeld de aanscherping van de raamprostitutie in Amsterdam) – is regionale aanpak heel belangrijk. Er zijn signalen van bij deze problematiek betrokken professionals die aangeven dat het probleem zich ook naar Flevoland verplaatst. De provincie heeft een toezichthoudende taak waar het gaat om het nakomen van wettelijke verplichtingen door gemeenten en deze taak wil de ChristenUnie serieus nemen.

De fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten en is erg benieuwd naar de beantwoording hiervan; afhankelijk van deze antwoorden zal er gekeken worden naar een vervolg.Reageren