#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Mensen

Nieuwe algemeen secretaris bij VPE

De leden van de Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten (VPE) hebben, zaterdag 18 november, een nieuwe algemeen secretaris gekozen, te weten drs. Ruth Sleebos-van Otterloo. Zij is de eerste vrouw in deze positie sinds het ontstaan van de VPE.

De verkiezing voor deze functie vond plaats tijdens de druk bezochte jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Er waren twee kandidaten die zich beschikbaar hadden gesteld. De nieuw verkozen algemeen secretaris kreeg een meerderheid van 75% van de uitgebrachte stemmen.

Daarnaast werd de algemeen penningmeester, Peter Grim, opnieuw met overgrote meerderheid gekozen voor een periode van vier jaar en vond er de verkiezing plaats van twee nieuwe leden van het Dagelijks Bestuur.

Een ander belangrijk besluit, dat door het merendeel van de leden bevestigd werd, is dat de VPE-gemeenten lid worden bij de Stichting Gedragscode Leidinggevenden (SGL). Alle persoonlijke leden (voorgangers, leidinggevende oudsten en andere geestelijke werkers) waren reeds aangesloten bij deze stichting. In het kader van De Veilige Kerk heeft de VPE ervoor gekozen, naast het Interne Meldpunt dat zij heeft, ook bij een externe partij aan te sluiten voor een volledige transparantie.

Reageren


frits

04-12-2017 07:58
Is Ruth Sleebos de vrouw van Peter Sleebos? Zo ja, dan is de beïnvloeding dus dichtbij.

Jan

02-12-2017 09:04
Dat, in elk geval een deel van, de VPE-gemeenten het niet met Sleebos' aktie eens waren heeft hij geweten. Om dan meteen de VPE te willen verbannen is te kort door de bocht.
Wel punt van aandacht is dat familielid Ruth nu als bestuurslid is aangetreden. Dat zij zich verre van deze misstap distantieert is hopelijk een gegeven.

BASTIAAN

26-11-2017 09:49
Frits, met instemming las ik uw reactie. Inderdaad waren Peter Sleebos, Willem Ouweneel en Andries Knevel allemaal aanwezig op 6-10-2012 in stromende regen en blubber op het Malieveld om hun valse eenheid met de roomse kerk te bezegelen.

De EO is helemaal om las ik in Visie 46 van 18-24 November 2017. EO-directeur Arjan Lock schreef op pag. 8...500 jaar na de Reformatie kunnen we het gewoonweg niet meer verantwoorden om als kerken Rooms en Protestants afzonderlijk op te trekken. Lock denkt dat er meer is dat Protestanten en Roomsen bindt dan wat ons scheidt." Hoe blind kan iemand zijn?

Andries Knevel staat naast dit artikel met zijn boek: Het geheim van de paus." Lock en Knevel zijn beide kennelijk BETOVERD door de paus...Galaten 3:1.

Weten zij dan niet dat er al jaren AFLATEN worden verkocht op de roomse Jongerendagen? Dat begon bij die Poolse Paus. Ratzinger verkocht ze ook en Bergoglio ook.

De EO, de Protestantse kerken en de Evangelischen zijn schuldig aan het misleiden van hun gelovigen. Dat bleek opnieuw in de Domkerk te Utrecht en in Wittenberg Duitsland waar zij zonder schroom de valse eenheid met de paus en zijn kerk bezegelden in woord en geschrift.

Het oordeel over deze leiders zal niet mals zijn. JeshuaHaMasjiach zegt over hen: Matteüs 5:13...Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om Weggeworpen en door de mensen Vertreden te worden.

Waarin dwalen Roomsen in 2017? Nog 1x alle roomse dwalingen op een rij...

Er is nog steeds een onoverkomelijke kloof tussen Rome en Wittenberg ook na 500 jaar Reformatie. Het valt me mee dat de Islam nog niet betrokken werd in deze misleidende alliantie! Deze paus noemt moslims al zijn broeders en zusters en noemt de Koran ook Woord van God.

De grootste moskee van EU werd geopend in 1995 te Rome niet ver van de St.Peter. De Poolse paus was toen eregast en kuste toen ook al de Koran waarin staat dat God Geen Zoon heeft. Die huichelaar, hij wist heel goed wat er staat in Johannes 3:16...Die gegeven heeft zijn enig geboren Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft...

1...Er worden door Rome nog steeds Aflaten verkocht.
2...Protestanten hebben helemaal niks met de Mis. Transsubstantiatie is hocus pocus voor hen.

Protestanten vieren het Heilig Avondmaal met Brood en Wijn. Roomse gelovigen krijgen alleen een hostie uitgereikt, geen beker!

3...Protestanten verafschuwen de beeldenverering in roomse kerken. Psalm 97, 115 en 135.

4...Pausen en roomsen bidden tot Maria met een kralen-Rozenkransgebed. Protestanten bidden rechtstreeks tot de Here God, in de Naam van de Here Jeshua, door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 8.

5...Protestanten verafschuwen processies en passiespelen met Mariabeelden en het branden van kaarsen voor heiligen.

6...Protestanten geloven niet in het Vagevuur en in de Biecht wanneer je door een priester uitgehoord wordt.

Jacobus 5 wijst de juiste weg....Belijdt elkander uw zonden dus geen eenrichtingsverkeer. Priesters moeten dan ook hun zonden aan jou belijden.

7...Het verplichtte roomse celibaat is afschuwelijk/ onmenselijk. Zie alle seksueel misbruik als gevolg daarvan. Paulus leert dat oudsten en diakenen de man van 1 vrouw moeten zijn. 1 Tim. 3. Paulus noemt het celibaat een leer van demonen in 1 Timotheus 4:1-5

8...Alleen God is onfeilbaar en zeker nooit een paus sinds 1870. Zie hun vele misdaden in boek van Peter de Rosa: Stadhouders van Christus. Zie ook het boek Misdadige Pausen. Aat van Gilst.

Charles Haddon Spurgeon 1834-1892...vatten al deze punten samen in zijn boek: Het Pausdom ontmaskerd. Bron: Prins der predikers. Zijn hoofdstuk-indeling spreekt al boekdelen:

1...Het Pausdom, de afvallige geest.
2...Het Pausdom, gevestigd door list.
3...Het Pausdom, een geestelijke duisternis. Gelovigen mochten nooit zelf een Bijbel lezen, alleen priesters.

4...Het Pausdom, een massa bijgeloof. Lourdes-Fatima. 5...Het Pausdom, een verslindende wolf. Bestreed Grieks- Orthodoxen, Serven, Protestanten en Joden. Rome Plukte ze kaal, grendelde ze af in Getto' s en bouwde van hun geld/goederen de St. Peter in Rome.

6...Het Pausdom, veelgodendom, aanbidding der heiligen.
7...Het Pausdom, aanbidding van spijkers, vergane lompen.
8...Het Pausdom een reusachtige bloedzuiger.Inquisitie en brandstapels.
9...Het Pausdom, een vijand der wetenschap. Enz.

Oproep aan alle BijbelGetrouwe Protestanten en Evangelischen...Ga uit van de EO, wij waren 40 jaar lid en deed het 13 jaar geleden al. Nooit geen verbintenis met de valse kerk van Rome. Openbaring 16-20.

Openbaring 18:4...En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar ?zonden? en niet ontvangt van haar plagen.

Want haar ?zonden? hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Vergeldt haar, gelijk ook zij vergolden heeft, en geeft haar dubbel naar haar werken; mengt haar het dubbele in de ?beker, die zij gemengd heeft; geeft haar zoveel pijniging en ?rouw, als zij heerlijkheid en weelde genoten heeft. Want zij zegt in haar ?hart: Ik troon als ?koningin, ik ben geen ?weduwe? en geen ?rouw? zal ik zien.

Daarom zullen haar plagen op één dag komen: dood en ?rouw? en hongersnood, en zij zal met vuur verbrand worden; want sterk is de Here God, die haar geoordeeld heeft.

En de koningen der aarde, die met haar Gehoereerd hebben en Weelderig geweest zijn, zullen over haar wenen en weeklagen, wanneer zij de Rook van haar Verbranding zien, van verre staande uit vrees voor haar pijniging, zeggende: Wee, wee, gij grote stad, Babylon, gij sterke stad, want in één uur is Uw Oordeel gekomen!!!

frits

23-11-2017 12:07
Helemaal mee eens Herman. Volle Evangelie/Pinksteren moeten zelfstandig blijven. Geen wereldse invloeden in dit bestuur. Ze gingen ook naar de Paus, nou dan weet je wel hoe de vlag hangt. Weg met VPE.

Herman Degenhart

22-11-2017 04:21
Hoog tijd voor een terugkeer naar het Volle Evangelie. Al die aanpassingen aan de tijd heeft ons helemaal niets gebracht.