#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Zweedse kerk verandert God in genderneutraal

In heel de Bijbel wordt God als een ‘Hij’ aangeduid, inclusief door Zijn eigen Zoon Jezus Christus. De grootste Zweedse christelijke kerk heeft echter besloten dat het tijd is om God aan te passen aan de politiek-correcte eisen van deze ‘moderne’ tijd, en moedigt alle dominees en oudsten aan om God voortaan als een ‘genderneutraal’ persoon neer te zetten. Volgens eigen zeggen wil de kerk daarmee meer ‘divers’ zijn.

Foto: Om moslims niet af te schrikken kwam bisschop Eva Brunne eerder met het lumineuze idee om de kruizen uit sommige kerken te verwijderen. (Afbeelding: Flickr CC 2.0 (2)).
 
In het nieuwe handboek van de Kerk van Zweden staat dat er weliswaar ruimte blijft voor traditionele geloofsbeleving, maar dat ‘aan sommige gebeden enkele genderneutrale manieren om God aan te spreken zijn toegevoegd. ‘Net als in het Hebreeuws is de Heilige Geest in het Zweedse aanbiddingsboek grammaticaal nu een vrouw. Daarmee wordt onze Bijbelvertaling uit het jaar 2000 gevolgd,’ legde kerkfunctionaris Sofija Pedersen Videke uit.

Zo heeft ‘Geest’ in de bekende term ‘in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest’ een vrouwelijke vorm gekregen, en is er ook een ander alternatief: ‘in de naam van de Drieenige God’.

Volgens critici gaan de nieuwe richtlijnen zowel tegen de Bijbel als tegen God in. Er zijn talloze teksten zoals ‘Jezus dan zeide: Wanneer gij de Zoon des mensen verhoogd hebt, zult gij inzien, dat Ik het ben en niets uit Mijzelf doe, doch dat Ik dit spreek, gelijk de Vader Mij geleerd heeft.’

Bisschop Eva Brunne van de Zweedse Kerk haalde eerder het nieuws met haar campagne om de christelijke kruizen uit kerken te verwijderen, zodat moslimmigranten zich meer welkom zouden voelen. (1)

Alle andere kerken gingen de Zweedse voor
Politiek-correcte verdraaiingen van de Bijbel zijn niets nieuws. In het verleden werd al eens gesuggereerd dat de apostelen en zelfs Jezus homoseksueel geweest moeten zijn, en dat Jezus een Palestijn of een zwarte man was. Het lijkt een kwestie van tijd voordat moderne feministen met hun eigen lesbische variant op de proppen komen: Jezusa (met Petra, Johanna, Jacoba, etc..).

De oudste nog bestaande kerk, de Rooms Katholieke, verricht al sinds zijn oprichting ‘creatieve aanpassingen’ aan de Bijbel, zoals het wijzigen van de 10 geboden, het toevoegen van zaken zoals het vagevuur en de aflaat, en het bombarderen van Maria tot ‘Moeder van God’ en mede-verlosser.

Overigens hebben alle christelijke kerken en groeperingen zich in de loop der tijd schuldig gemaakt aan vergelijkbare eigen verklaringen. Iedere kerk en groep vindt doorgaans zichzelf het meest Bijbelgetrouw, maar met wereldwijd zo’n 500 verschillende christelijke stromingen, en tien keer zoveel Bijbeluitleggingen, is het onmogelijk op objectieve wijze te bepalen wie er ‘gelijk’ heeft of het dichtst (of juist verst) van de waarheid af zit. De statistische kans op het behoren bij de ‘juiste club’ is immers maar 0,2%.

Bron: Xander Nieuws

Reageren


vader Jakob

04-12-2017 10:51
De Here Jezus heeft de Wet vervuld. Degenen die in Zijn volbrachte werk geloven zijn deelgenoten van het Nieuwe Verbond en voor de Wet gestorven.. De Wet kan niet zaligmaken. Het oude Verbond is een bediening des doods.
Wet proberen te houden en geloven zijn 2 verschillende zaken....God openbaart Zich in de Here Jezus Christus als Vader, en dat is wis en waarachtig niet genderneutraal!

Jan Willem

02-12-2017 08:08
Ik ben eerder al tegengekomen dat dit bericht nepnieuws is. Misschien iets om te checken?

BASTIAAN

02-12-2017 04:52
Zweedse kerk verandert God in genderneutraal?

Spreuken 3:34...Wanneer God met spotters te doen heeft, spot Hij zelf, maar de nederigen geeft Hij genade.

Ik weet vanuit de BIJBEL wat de Here God tegen deze dwaze bisschop en de Zweedse kerk e.a. andere afvallige kerken/gemeenten zal zeggen die hiermee instemmen. Details in Deuteronomium 13 en 18 en Ezechiël 34.

JeshuaHaMasjiach zegt tot al die Misleiders die nu wereldwijd de Gemeente Gods misleiden met drogredenen: Openbaring 3:14 Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin der schepping Gods: 15Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! 16Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen!

NOG MEER VALSE PROFETEN:
Ik las ook over Ds. E. J. A. van der Kaaij, in 2016 losgemaakt van de hervormde Vredeskerk in Nijkerk. De predikant PKN raakte in opspraak vanwege zijn eerder verschenen boek ”De ongemakkelijke waarheid”, waarin hij het Bestaan van de historische Jezus Ontkent.

En wie is de controversiële Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse vergeten? Hendrikse haalde zich al weer jaren geleden de woede van zijn kerkverband, de Protestantse Kerk in Nederland op de hals toen hij in Trouw en later in een boek stelde dat God niet bestaat.

Nog een slecht voorbeeld: Op vrijdag 8 september 2017 overleed die omstreden theoloog en ethicus Harry Kuitert. Hij werd 92 jaar. Ook deze predikant werd door de PKN-synode geen strobreed in de weg gelegd en gehandhaafd hoewel hij met de Allerhoogste God van Israël in navolging van Nietzsche [God is dood] en andere dwaze filosofen afgerekend had.

Uiteindelijk verloor Kuitert zijn geloof in God helemaal. In een interview in het Reformatorisch Dagblad werd hem de vraag gesteld “Stel nu dat de God over Wie u zo veel heeft geschreven, straks tóch de levende God blijkt te zijn, hoe verantwoordt u uzelf dan?”

Kuitert antwoordde: “U mag best denken dat God bestaat, maar ik denk dat u ongelijk heeft. Ik ga daarover niet twisten. U gebruikt een cirkelredenering. U zegt: ‘God bestaat.’ En wie hoor ik praten? Ik hoor u spreken.”

God in de lage landen. Kuitert: 'God is slechts verzinsel van mensen'.

Jaren hebben deze lieden een vorstelijk salaris van hun kerk ontvangen. Wat gaven ze er voor terug? Stenen voor brood!

Mattheus 7:9...Of welk mens onder u zal, als zijn zoon hem om Brood vraagt, hem een Steen geven? 10...Of als hij een vis vraagt, zal hij hem toch geen slang geven? 11Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader in de hemelen het goede geven aan hen, die Hem daarom bidden. 12Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de Wet en de Profeten.

elena

02-12-2017 04:27
YASHUAH zegt zal ik nog geloof vinden als ik terug kom.De 10 geboden daar worden er helaas meestal 9 nageleefd maar 1 gebod wat voor YHVH heel belangrijk is wordt helaas inde meeste kerken niet nageleefd en dat is de sabbat, de katholieken kerk is voor vele andere kerken hun voorbeeld daarin en YHVH niet.Zal Ik nog geloof vinden als Ik terug kom?