#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Voor het leven

Abortus in Openbaring

Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend! Openbaring 16:6

Door Bert Dorenbos

HEERE, uw oordelen gaan over de wereld. U hebt ons geschapen, maar U ziet dat de mensen de kinderen uit de moederschoot roven. Het is zo gewoon geworden. Wie maakt zich er nog druk over. Het is zo stil in den lande. Weer honderd kinderen vandaag die in nette abortusklinieken zijn omgekomen. De schrik slaat ons om het hart. Maar de kerk gaat rustig verder. Maakt zich er niet druk over. Nou ja, sommigen. HEERE, maar U komt om het vergieten van onschuldig bloed te wreken. En de martelaren roepen onder het altaar, hoe lang nog HEERE. En het antwoord is nog een korte tijd totdat jullie getal vol is (Openbaring 6:9-11). Er zijn nu anderhalf miljard kinderen omgekomen door abortus. En in ons land anderhalf miljoen. Elke hartslag komt daar een kind bij. Vijftig miljoen per jaar. Je krimpt ineen. Hoe kunnen we nog een moment bestaan. God heeft alle reden om met één golf een eind te maken aan deze wereld.

Roof in de moederschoot
Hoe hebben we ooit zover kunnen komen dat we kinderen in de moederschoot roven. Het is je toch niet voor te stellen. En toch gaat het dag in dag uit door. En als je voor het leven bent, dan behoor je tot een conservatieve, fundamentalistische groep. Een beetje buiten de werkelijkheid. Je wordt meewarig aangekeken. Alsof je er niet bij hoort. Want iedereen is toch voor abortus. Dat kan toch niet. HEERE wil de christenen, de kerken wakker schudden dat ze voor het leven opkomen. De kerk moet spreken. De dominee moet bidden. De gemeente moet voor het leven zijn. En als we mogen leven, dan mag iedereen toch leven.

God maakt een einde aan moord
En als God komt om een eind te maken aan het moorden en vergieten van onschuldig bloed, dan moeten we niet opkijken dat God een einde maakt aan het moorden. Hoe halen we het in ons hoofd om ongeboren kinderen te vermoorden. Dan moeten we niet opkijken dat God komt om het water van de zee en het water van de rivieren in bloed te veranderen. Wij vergieten onschuldig bloed en nu zullen we zelf ook bloed drinken. Dat wordt beschreven in het laatste Bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 16). God biedt het eeuwige leven aan. Hij stuurt zijn profeten en evangelisten. Hij roept op om je te bekeren. Hij biedt de verlossing, het heil aan.

Alleen zijn genade redt ons
Hij stuurt zijn Zoon, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe (Johannes 3:16). Als God zijn eigen Zoon niet gezonden zou hebben om mijn en onze zonden te verzoenen dan zouden wij voor eeuwig verloren zijn. Wat een genade, wat een geduld. HEERE, dank U wel. En U bent gekomen voor alle mensen. U biedt uw heil aan. Wij mogen het aannemen om niet. Glorie voor uw naam. Wat een rust geeft U. Want het is onverdiende genade, die ons alle rust geeft om vanuit dat eeuwig evangelie in alle rust onze weg te vervolgen en zijn naam groot te maken op de weg die Hij ons wijst.

Beijver je in te gaan
Dank U wel. Ik ben er vol van. Vergeef mij mijn wankelmoedigheid. Dank U voor onze trouwtekst 2 Petrus 1 vers 10: Beijvert u daarom des te meer broeders om uw roeping en verkiezing te bevestigen, want als gij dat doet zult gij nimmer struikelen. En dan gaat het verder, maar dat was niet onze trouwtekst: zo zal u rijkelijk toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van God. Prachtig. Dat wil je toch niet missen. Nee toch. Kom ook. Draai je om. Join the team.
Amen

www.woonbijbel.nl
www.knierevolutie.nl
dorenbos@kiesdanhetleven.nl

Reageren


BASTIAAN

02-12-2017 10:06
Nog een stukje geschiedenis:

Genesis 6:5...De zondvloed...
Toen de Here zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart. En de Here zei: Ik zal de mensen, die Ik geschapen heb, van de aardbodem uitroeien, de mensen zowel als het vee en het kruipend gedierte en het gevogelte des hemels, want het BEROUWT Mij, dat Ik hen gemaakt heb... Maar Noach vond genade in de ogen des Heren...

13Toen zei God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol GEWELDENARIJ, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Vanaf de Oudheid tot heden komt het voor dat sommige zwangere vrouwen om diverse redenen een zwangerschap proberen af te breken. Vanouds bestaan hiertegen tevens verbodsbepalingen. Voor Israël gold en geldt in dit verband Exodus 20 het Zesde Gebod: "Gij zult niet MOORDEN".

In Israël 2017 worden jaarlijks ongeveer 170.000 baby's geboren. Daartegenover staat echter dat er ongeveer 50.000 baby's het levenslicht nooit mogen zien, omdat de ouders besluiten dat ze het leven van de baby willen beëindigen door middel van een abortus.

Al in de eed van Hippocrates Griekenland, omstreeks 400 v.Chr. wordt abortus genoemd: artsen beloofden in deze eed NOOIT een miskraam op te zullen wekken bij een vrouw.

Maakte de komst van het Evangelie van Jeshua en zijn Gemeente in Israël definitief een einde aan de legale abortus provocatus, letterlijk "kunstmatig opgewekte abortus" ???

Vanaf de opkomst van het christendom tot de Franse Revolutie 1789 was abortus in Europa strafbaar, vaak zelfs gelijkgesteld aan moord.

Dit veranderde in de 20e eeuw. Verschillende ideologieën, zoals het liberalisme, nationaalsocialisme, communisme en socialisme probeerden, vaak met succes, in de loop van de 20e eeuw een einde te maken aan het verbod op abortus.

WONDERLIJK...In Nederland begon de eerste abortuskliniek illegaal abortus provocatus uit te voeren op 27 februari 1971. Deze inrichting in Arnhem (het Mildredhuis), opgericht door de Stichting Medisch Verantwoorde Zwangerschapsonderbreking (Stimezo), werd in die tijd onder andere door de socialistische omroep VARA gefinancierd. In hetzelfde jaar werd ook de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK) opgericht, die ervan uitgaat dat het menselijk leven en aldus tevens het ongeboren kind vanaf de conceptie tot de natuurlijke dood beschermwaardig zijn.

Alleen het komende Koninkrijk van Jeshua HaMasjiach in/vanuit Jeruzalem Zacharia 14 zal op aarde een eind maken aan alle waanzin en gewelddadige praktijken, antisemieten en booswichten.

Lees Psalm 58, 101 en 135 en 140 en Openbaring 19-20. Hij maakt ALLE dingen nieuw – de hemel en de Aarde! Openbaring 21-22. Dat is goed nieuws.