#T - Grootsgedrukt
Enquête: 009-Israël moet een Palestijnse Staat toestaan. Ja Nee

Israël

Historische band Israël en Jeruzalem wordt verbroken

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft met 151 tegen 6 stemmen een resolutie aangenomen waarmee de duizenden jaren oude band tussen Israël en diens hoofdstad Jeruzalem wordt verbroken, en Israël een ‘bezettingsmacht’ wordt genoemd wiens besluiten over Jeruzalem ‘illegaal en daarom van nul en generlei waarde zijn’. Alle lidstaten van de EU stemden voor deze resolutie, waarmee de capitulatie van Europa voor het linksradicale-islamitische blok in de Algemene Vergadering definitief werd. Ondertussen overweegt president Donald Trump juist om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen.

Door Xander

Naast de VS stemden alleen Canada, de Marshall eilanden, Micronesië, Nauru en Israël zelf tegen de resolutie. Negen landen, waaronder Australië, onthielden zich van stemming.

Ook EU definitief door de knieën voor islam
In 2015 hadden de VN organisaties UNGA en UNESCO al vergelijkbare resoluties aangenomen, inclusief een waarin de Tempelberg voortaan alleen met de islamitische naam ‘Haram al-Sharif’ mag worden aangeduid. Toen stemden enkele Europese landen, waaronder Nederland, nog tegen, omdat hiermee geen recht werd gedaan aan de duizenden jaren oude historische band van het Jodendom met Jeruzalem.

Na de UNGA stemming benadrukte de EU nog dat de tekst van resoluties over Jeruzalem ‘het historische belang van de drie monotheïstische religies’ dient te benadrukken. Nu blijken de EU landen dus na korte tijd toch door de knieën te zijn gegaan voor de islam, dat op grond van Allahs bevelen in de Koran streeft naar de uitroeiing van de Joden, en daarmee de totale vernietiging van Israël.

De VN is met uitzondering van de Veiligheidsraad ’s werelds grootste en invloedrijkste antisemitische organisatie, waarin de islam en extreemlinks de dienst uitmaken. Hun Israël- en Jodenhaat wordt al geruime tijd niet onder stoelen of banken gestoken; alleen al dit jaar werden er 18 anti-Israël resoluties aangenomen, waar er in het vervolg van 2017 nog eens 10 bij gaan komen.

Wereld zal Israël proberen te dwingen Jeruzalem te verlaten
Het moment waarop de internationale gemeenschap Israël zal proberen te dwingen om zich terug te trekken uit Jeruzalem –iets dat na de bevrijding van de stad in 1967 nooit en te nimmer vrijwillig zal gebeuren, zelfs niet door de meest linkse regering, als die er al ooit komt- begint hiermee steeds dichterbij te komen, en daarmee ook de legitimering door Europa van een herhaling van het Holocaust drama uit de jaren ’30 en ’40 van de vorige eeuw.

Het is niet moeilijk voorstelbaar dat het binnenhalen van miljoenen moslimmigranten heeft meegespeeld bij het besluit van de EU-landen om zich definitief aan de genocidale doelstellingen van de islam te committeren, en Israël –impliciet, en vermoedelijk al op korte termijn expliciet- op te dragen Jeruzalem en een deel van zijn historische land (Judea en Samaria) te verlaten.

Trump overweegt nog steeds ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen
Onder Donald Trump is de anti-Israëlische koers van zijn voorganger Barack Hussein Obama – die nog altijd wordt verafgood in Europa - radicaal omgegooid. Trump overweegt nog steeds om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, en daarmee de status als hoofdstad van Israël te erkennen. De Palestijnen hebben opnieuw gedreigd dat deze stap het ‘vredesproces’, waar ze zelf overigens al jaren aan weigeren deel te nemen, definitief zal stopzetten.

Bijbelse profetieën spreken van toekomstige moslimaanval op Israël
De Turkse dictator Erdogan dreigde de afgelopen jaren regelmatig met een militaire moslim invasie van Israël om Jeruzalem ‘te bevrijden’. We haalden de Bijbelse profetieën waarin exact die aanval wordt voorzegd al vaker aan, en doen dat gezien de actualiteit opnieuw:

‘Dan zal ik alle volken (in de context: van ‘rondom’ (12:2), dus de volken rond Israël) tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de Here uittrekken om tegen die volken te strijden... zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg... dan zal de Olijfberg middendoor splijten... tot een zeer groot dal.... en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen.’ Uit het tweede deel van deze profetie blijkt duidelijk dat het om de ‘dag des Heren’ gaat, om de periode rond de Wederkomst, en dus niet om iets dat in het verleden al heeft plaatsgevonden.

Over het lot van de volken die Israël en Jeruzalem aanvallen is Zacharia duidelijk: ‘Dan zal dit de plaag zijn, waarmee de Here alle volken zal treffen, die tegen Jeruzalem zijn uitgerukt: Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren, en ieders ogen zullen wegteren in hun kassen, en ieders tong zal wegteren in zijn mond.’

Nu Erdogan de absolute macht in Turkije naar zich toe heeft getrokken, is het goed mogelijk dat hij de islamitische heerser zal worden die het geprofeteerde 8e eindtijdrijk zal aanvoeren (het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk). Dat herleefde islamitische wereldrijk krijgt volgens het Bijbelboek Openbaring slechts één profetisch uur (= ruim 15 dagen) de macht om de laatste Holocaust te ontketenen en het Midden Oosten en de hele wereld in de meest vernietigende oorlog ooit te storten, die zijn apotheose zal kennen in het beruchte ‘Armageddon’.

De toekomst zal moeten uitwijzen of de eveneens in de Bijbel voorzegde vernietiging van Saudi Arabië door Iran in deze allerlaatste periode plaatsvindt, of enige tijd eerder.

Reageren


Ronald Wesselius

05-12-2017 04:15
Wat doen de mensen vd CU nog in een regering die mede ondertekenen de separatie van Jeruzalem van Israël?!
De eindafrekening over alles en allen is aanstaande!
Getekend,
Een zondaar voor wie nochtans alles betaald is! MARANATHA

Rudy

05-12-2017 04:04
Waar zijn de bronnen voor dit artikel, welke resolutie gaat het hier over? Kan er bij de bekende Israëlische kranten niets over vinden?

jan van drogen

05-12-2017 02:07
kijk eerst komt de heer zijn gemeente op halen en dan begint de Eindtijd ,waar in Israél het heel zwaar zal krijgen, maar God bereid zijn volk een plaats in de Woestijn en zal het daar ook weer voeden 3,en een half jaar , zie de wereld is bezig het oude Romeinse rijk weer op te bouwen, het oude beeld van Nebukatnezar, en dan komt , en dat is al mooi op weg , maar wat er ook gebeurd , het Heil komt uit de Joden en een ieder zal zich buigen voor de God van Israël ,God neemt de bedekking over Israël weg en Israël zal tot aan de einden der aarde God,s woord verkondigen ,lees wat er in Openbaringen , staat en Daniël en Ezechiël, het gaat allemaal zo gebeuren , en de opname van de gemeente kon wel eens heel spoedig gebeuren , in één oogwenk

jan van drogen

05-12-2017 02:07
kijk eerst komt de heer zijn gemeente op halen en dan begint de Eindtijd ,waar in Israél het heel zwaar zal krijgen, maar God bereid zijn volk een plaats in de Woestijn en zal het daar ook weer voeden 3,en een half jaar , zie de wereld is bezig het oude Romeinse rijk weer op te bouwen, het oude beeld van Nebukatnezar, en dan komt , en dat is al mooi op weg , maar wat er ook gebeurd , het Heil komt uit de Joden en een ieder zal zich buigen voor de God van Israël ,God neemt de bedekking over Israël weg en Israël zal tot aan de einden der aarde God,s woord verkondigen ,lees wat er in Openbaringen , staat en Daniël en Ezechiël, het gaat allemaal zo gebeuren , en de opname van de gemeente kon wel eens heel spoedig gebeuren , in één oogwenk

BASTIAAN

05-12-2017 12:40
Ik verheug me op de dag dat de Joodse Tempel in Jeruzalem herbouwd is en de Here God daar zelf weer temidden van zijn volk Israël zal wonen als ten tijde van David en Salomo.

Ezechiël 43 vertelt over dat moment dat de wereldgeschiedenis voorgoed doet veranderen:

De Here keert terug tot zijn tempel:
43:1...Toen leidde hij mij naar de ?poort; het was de ?poort? die gericht was naar het oosten. 2En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting, er was een geluid als het gedruis van vele wateren en de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid.

3Het gezicht dat ik zag, was als het gezicht dat ik gezien had, toen Hij kwam om de stad te vernielen, en het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ik viel op mijn aangezicht.

4En de heerlijkheid des Heren ging het ?Huis? binnen door de ?poort? die naar het oosten gericht was, 5en de Geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof, en zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het ?huis.

6Toen hoorde ik Hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond, en Hij zeide tot mij: Mensenkind, dit is de plaats van mijn ?troon? en de plaats mijner voetzolen, waar Ik Wonen Zal onder de Israëlieten tot in Eeuwigheid; het ?huis? Israëls zal mijn ?heilige? naam? niet meer verontreinigen, zij noch hun koningen, met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood.

Wat zullen al die VN en EU malloten op hun neus kijken die nu voor een terroristische PLO stemmen en de hoofdstad van Israël, Jeruzalem, de stad van de grote Koning zomaar weggeven aan die racistische Fatah en Hamas die in hun Handvesten duidelijk schreven dat voor het Volk Israëls geen plaats is in hun Palestijnse Staat.

Wat schrijft de profeet Jesaja 60 over deze verdwaasde PLO en VN-EU wereldleiders die Jeruzalem aan hen gaven? Lees maar mee...

12Want het volk en het koninkrijk, die ISRAËL niet willen dienen, zullen te gronde gaan, en die volken zullen zeker verwoest worden. 13De heerlijkheid van de Libanon zal tot ISRAËL komen, cypres, plataan en denneboom tezamen, om de plaats van mijn ?heiligdom? op te luisteren; en de plaats mijner voeten zal Ik heerlijk maken.

14De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad des Heren, het Sion van de ?Heilige? Israëls. 15Terwijl gij eertijds verlaten waart en gehaat, zodat niemand door u heentrok, zal Ik u stellen tot een eeuwige praal, tot een vreugde voor geslacht op geslacht.

16En gij zult de melk der volken zuigen, ja koninklijke borsten zuigen, en gij zult weten, dat Ik, de Here, uw Redder ben en uw Verlosser, de Machtige ?Jakobs.

Alle steden van de wereld zullen vergaan, maar Jeruzalem zal tot in Eeuwigheid blijven.

Openbaring 16:17...En de zevende goot zijn schaal uit in de lucht en er kwam een luide stem uit de tempel, van de troon, zeggende: Het is geschied.

18En er kwamen bliksemstralen en stemmen en donderslagen, en er geschiedde een grote aardbeving, zo groot als er geen geweest is, sedert een mens op de aarde was: zó hevig was deze aardbeving, zó groot.

19En de grote stad viel in drie stukken uiteen en de steden der volken stortten in. En het grote Babylon werd voor God in gedachtenis gebracht, om daaraan de ?beker? met de ?wijn? van de gramschap zijns toorns te geven.

20En alle eilanden vluchtten weg en bergen werden niet meer gevonden. 21En grote hagelstenen, een ?talent? zwaar, vielen uit de hemel op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van de hagel, want de plaag daarvan was zeer groot.

JERUZALEM BLIJFT TOT IN EEUWIGHEID...

Zacharia 12:6...Te dien dage zal Ik de stamhoofden van Juda maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn EIGEN PLAATS, te Jeruzalem.

Zacharia 14:10
10 Het gehele land zal worden als de Vlakte van Geba tot Rimmon, zuidelijk van Jeruzalem; maar dit zal verhoogd worden en op ZIJN PLAATS blijven bestaan, van de Benjaminpoort tot de plaats van de vroegere poort, tot de Hoekpoort, en van de Chananeltoren tot de koninklijke perskuipen. enz.

Siebren Vanderveen

05-12-2017 11:45
de bijbel zegt : wie mijn volk aanraakt ,raakt MIJ aan ! dat zegt de LEVENDE GOD de GOD van onze HERE JEZUS !!!

RALPH

05-12-2017 01:56
Een teken des tijds en een conformatie wat lang geleden geschreven was. Er staat ook geschreven dat niet goed zal eindigen voor de volkeren die hier aan meedoen.

Gerrit Smouter

04-12-2017 10:39
Om met de Spreukedichter te spreken: Wees niet te wijs en te rechtvaardig: waarom zoudt u uzelf verbijsteren? / Ik ben hierdoor helemaal niet verbaasd, deze landen hebben gemeen dat de eigen landsbestuurders totaal moreel gegijzeld zijn door de VML (Vrij Metselaar Loge). In NL kenmerkt de VML zich als puur demonisch, aangezien men een toelatingsbeleid heeft, waarbij men enerzijds alleen op voordracht door mensen (uit 3 verschillende disciplines) aspirant VML-lid kan worden, maar daarnaast ook nog privé gegevens moet aanleveren die niet eerder publiek gemaakt zijn, maar die dermate beschamend zijn voor het aspirant-lid, dat bij bekendmaking daarvan een definitieve streep door de carrière en het aanzien van die persoon gezet zal zijn/worden. Dit soort constructies verwacht je eerder bij de Gomorra of maffia, maar de VML is dan ook de 'wetenschappelijke tak' waarlangs mensen op sleutelposities 'de macht in handen van de satan heeft gegeven'. In NL heeft de VML een nog exclusievere positie: alleen hier, is er de 'publiek door de media vastgelegde vloek-verplichting' door de Loge leden. (Zijne koninklijke hoogheid de koning en zijn gemaal, hebben beiden publiek op verschillende dagen TV journaals gehaald ). Daarnaast is er de Parlementaire onschendbaarheid van de VML, die ontstaat doordat art 119 op de NL Grondwet erin voorziet, dat (anders dan 99% van de NL bevolking!) 'De Leden van de Staten-Generaal, de minister en de staatssecretarissen (...)alleen vervolgd kunnen worden als de Kamer daartoe zelf toe besluit geeft of als de koning opdracht tot vervolging geeft'.

Otto

04-12-2017 08:04
Ik heb net vernomen dat de CU/SGP hierover vragen gaan stellen over dit stemgedrag van Nederland,dus ik wacht af, maar het is werkelijk schandalig, daarom kerken/evangelie gemeentes neem stelling, en ga Israel steunen in gebed, en actie.

Thea

04-12-2017 07:53
Ook Nederland, Otto. Joël Voordewind heeft er al vragen over gesteld aan minister Zijlstra.

frits

04-12-2017 07:51
Hier zie je de dwaasheid van de volkeren hoe ze denken over Jeruzalem. JHWH zei: Jeruzalem is Mijn stad! Niemand zal het nemen. Maar er zijn altijd dwazen. Daar valt ook onze regering onder.

Otto

04-12-2017 05:32
Dus alle lidstaten van de EU, dus ook Nederland? als dat zo is, nou bedankt dan christelijke partijen die in dit kabinet zitten jullie gaan dus ook akkoord, als dit zo is, dan zou ik dit schandalig vinden.