#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Christelijke media

Religieuze kerkverlaters

Wie zegt dat het aantal christenen in Europa sterk afneemt, moet niet overdrijven. Want de vraag is of de horden kerkverlaters inderdaad christenen zij. Dat zegt voormalig zendeling Haije Bergstra (foto) in het blad Pionier van zendingsorganisatie CAMA.

Hij citeert iemand die zei dat vroeger de kerken vol zaten, maar men niet wist wie nou christen was, en tegenwoordig de kerken goeddeels leeg zijn, maar degenen die wel komen toegewijde christenen zijn.
De kerk streed lang tegen toenemende secularisatie, verdween steeds meer naar de achtergrond in de samenleving en met de handen in het haar zittende kerkleiders ondernamen pogingen het tij te keren. Het gangbare kerkelijke jargon begon woorden te bevatten als gemeenteopbouw, gavengericht werken, gemeentegroei en missionair zijn, constateert Bergstra. Maar al die bewegingen hadden volgens hem niet de gewenste uitwerking.

Volgens veel politici kenmerkt Europa zich door ‘joods-christelijke’ waarden uit het verleden, maar het is volgens Bergstra de vraag of de gewone man wel zo christelijk was. “Godsdienstwetenschappers twijfelen daar sterk aan”, zegt hij. “Het christendom was bij een groot deel van de Europese bevolking een dun vernislaagje. Het oorspronkelijke heidendom was vaak nog onderhuids aanwezig. Het is dan ook opvallend dat hedendaagse kerkverlaters veelal open staan voor allerlei spirituele of religieuze invloeden en zelfs oude heidense gebruiken. Ze wijzen de kerk af, maar omarmen religie in allerlei vormen.”

Bergstra is overigens wel enthousiast over de toekomst, want mensen die trouw blijven worden door God gebruikt om de kerk verder te bouwen. “Juist deze groep geeft de Bijbelse verhalen door aan de generatie van die de opa’s en oma’s de kerk achter zich lieten.”

Reageren


BASTIAAN

10-12-2017 09:11
Beste Jos van Geest, dank voor uw reactie.

U schrijft: Ik hou van God en Jezus is mijn vriend."

Dat is een lied dat wij ook graag zingen: Welk een Vriend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan.

Jeshua leert dat wij zijn vrienden zijn als wij DOEN wat Hij ons gebiedt! Johannes 15:12-17.

Alleen Jeshua kon zeggen:Johannes 8:46...Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?

Zelfs de Apostel Petrus riep eens wanhopig tot Jeshua: Ga uit van mij, ik ben een zondig mens. Wat antwoordde Jeshua hem? Lucas 5:9...Wees niet bevreesd Simon, van nu aan zult gij mensen vangen.

Wij mensen worstelen dagelijks met zonden, net als Paulus deed, soms zijn dat verkeerde begeerten, lusten, fantasieën. Hoe kunnen we die overwinnen? Door te doen wat Paulus ook deed: Vertel ze aan Jeshua...Psalm 119.

Romeinen 7:22...want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, 23maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der ?zonde, die in mijn leden is. 24Ik, Ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? 25Gode zij dank door ?JeshuaHaMasjiach, onze Here! 26Derhalve ben ik zelf met mijn verstand dienstbaar aan de wet Gods, maar met mijn vlees aan de wet der ?zonde.

Leer veel mooie liederen uit je hoofd en zing ze van harte! De Here houdt van mensen die zingen. Psalmen, Gezangen, Koortjes, Het beste medicijn tegen twijfel! Overwinnaars zingen uit volle borst. Vertel anderen over Jeshua en Zijn Koninkrijk. Marcus 16.

Vraag de Voorganger of je gedoopt kan worden in de Naam van JeshuaHaMasjiach, zo werden de gelovigen ook gedoopt in de tijd van de Apostelen. Lees samen met uw Voorganger Handelingen 2:38 en 8:16 en 10:47-48 en 19:5-6. In al deze teksten leest u dat gelovigen toen gedoopt werden uitsluitend in de Naam van Jeshua en niet in naam van een drie-eenheid, iets wat de Bijbel niet leert!

Shalom. Bastiaan.

Jos van der Geest

10-12-2017 07:32
Beste BASTIAAN,
Dank voor het duidelijke antwoord en de bijbelversen die dit ondersteunen.

Weliswaar heb ik nog wat kleinigheden, maar ik vraag dat wel aan me gemeente.

Ik heb wel de indruk dat gelukkig de gemeente waar ik zit zuiver is.

Overigens maakt de gemeente veelvoudig gebruik van sprekers die gevraagd worden. Gemeente heeft zover ik weet niet echt invloed op de preken, uitgezonderd eventuele vraag waar gemeente vraagt om het over bepaald onderwerp te houden.

Zelf probeer ik als goed christen te leven en te zijn al moet ik wel toegeven dat ik her en der nog wel fouten maak of een regel of iets overtreed. Weliswaar is dat niet erger dan een ander gemiddeld christen, maar dat maakt niet uit.

Zelf vraag ik dagelijks om vergeving van me zonden en bid ik ook uiteraard, prijs ik God in lof en eer en dank ik ook voor alles wat hij doet. Maar dat doet elk christen denk wel.

Over 3 maanden zal ik gedoopt worden, iets wat gemeente jaarlijks doet, doopdienst.

Ik weet dat ik geen perfecte christen ben, maar doe wel me best. Ik hou van God en Jezus is mijn vriend.

BASTIAAN

10-12-2017 04:11
Beste Jos van der Geest, dank voor uw reactie:

Voor alle duidelijkheid, ik schreef: De RKK de PKN en veel Evangelische Gemeenten zijn de grootste misleiders in 2017 die gelovigen op een verkeerd spoor leiden. Zie Mattheus 7 en Handelingen 20.

Dus: Niet alle Evangelische Gemeenten dwalen.

Ik gaf u reeds twee voorbeelden waar over dwaling gesproken wordt in Mattheus 7 en Handelingen 20, een duidelijk antwoord van Jeshua en van de Apostel Paulus.

Waarin de meeste Evangelische Gemeenten dwalen? Er is nauwelijks kennis van de boeken die Mozes en de Profeten schreven in het Eerste [Oude] Testament.

Er wordt veelal over een historische Jeshua gesproken, nauwelijks over de Wederkomst van de Messias in Jeruzalem [Handelingen 1] zoals Openbaring 14 dat in detail beschrijft.

Het huwelijk wordt niet in Ere gehouden. Hebreeën 13:4. Samenwonende stellen worden niet gewezen op betekenis huwelijk. Genesis 2 en 3 en Mattheus 19. Wie leest ooit de Boeken Spreuken, Prediker, Hooglied en de betekenis daarvan? Een Must voor jonge mensen!!!

Welke voorganger spreekt daar nog over zoals Paulus wel doet in 1 Corinthe 5 t/m 7.

Wie weet nog dat Jeshua de Zoon van David en Abraham genoemd werd? Mattheus 1:1. Waarom is dit sleutelvers zo belangrijk? Omdat hier gelijk de link gelegd wordt met Genesis t/m Maleachi.

Waar is het geloof nog in de Opstanding van het lichaam?

Waarom wordt er bijna nooit tegen het heilloze cremeren van gemeenteleden gesproken? God begroef Mozes, Alle aartsvaders werden begraven en Jeshua stond op van de dood na drie dagen in het graf. Lazarus was vier dagen dood en begraven, hij stonk reeds, toch wekte Jeshua hem op uit de dood. Johannes 11.

In de Bijbel lezen we dat uitsluitend misdadigers werden verbrand.

Hoe vaak wordt er in Evangelische Gemeenten gebeden voor de Vrede van Jeruzalem? Psalm 122.

Hoe vaak wordt het dagelijks Bijbellezen van elk gemeentelid benadrukt? Wie 3-4 hoofdstukken [hardop samen of alleen] per dag leest, die leest dan in 1 jaar de hele Bijbel door. Wie dat wel doet zal steeds meer Gods Wil in zijn/haar leven leren kennen.

Wie in een goede Gemeente mee kan doen, moet daar nooit uit vertrekken. Zeker niet wanneer u uw talenten daar tot wasdom ziet komen.

Bidt voor met/uw voorganger, oudsten en diakenen om een duidelijk Getuigenis. Geef uw vrijmoedigheid nooit prijs, die heeft een ruime vergelding te wachten. Hebr. 10:35

Jos van der Geest

10-12-2017 12:39
Beste BASTIAAN,
Jij zegt dat veel evangelische gemeentes (en ook RKK en KPN) de grootste misleidend zijn.
Nu mijn vraag, waarin. En als 2e vraag wat is een goed alternatief.
Zelf zit ik in een fijne gemeente, evangelisch.
Overigens deze opmerkingen en vragen zijn niet negatief bedoeld, maar meer ter informatie.
Alvast dank.

BASTIAAN

08-12-2017 06:39
vader Jacob, Joden van nu hebben geen advies van Grieken, Nederlanders of Pausen nodig!!! Hoezo niet? Omdat de kerken vanaf het jaar 100 antisemieten waren tot op deze dag. Kijk maar hoe kerken/gemeenten nu mee heulen met racistische, antisemitische Palestijnen nu Trump Jeruzalem tot hoofdstad van Israël verklaard heeft.

Daarbij komt nog: De Bijbel ook het Nw. Testament is al lang in de Hebreeuwse Taal in Israël en daarbuiten verkrijgbaar. Paulus heeft het ook niet erg op met de Grieken ! Zie maar als hij Titus schrijft over de Grieken op Kreta:

Titus 1:10...Want velen willen van geen tucht weten: het zijn ijdele praters en misleiders, vooral die uit de ?besnijdenis? zijn. Men moet hun de mond snoeren, daar zij gehele gezinnen ondersteboven keren en, om oneerlijke winst te maken, onbehoorlijke dingen leren. Iemand uit hun kring, hun eigen ?profeet, heeft gezegd:
Leugenaars zijn de Kretenzen altijd,
beesten en vadsige buiken.

De kerken hebben het dus al 2000 jaar verbruid bij de Joden ook de Nederlanders 1942 lieten ongemoeid 140.000 Joden wegvoeren in beestenwagons via Westerbork naar Auschwits. Hoeveel kwamen er levend terug?

God zelf zal Zijn Volk Israël brengen tot zijn Zoon JeshuaHaMasjiach volgens Ezechiël 34 en Zacharia 12 en Johannes 10. De goede Herder!

De RKK de PKN en veel Evangelische Gemeenten zijn de grootste misleiders in 2017 die gelovigen op een verkeerd spoor leiden. Zie Mattheus 7 en Handelingen 20.

Zie ook de Nederlandse Geloofsbelijdenis van Guido de Brès. Artikel 29-33.

vader Jakob

08-12-2017 10:33
@ Bastiaan: Hier profeteerde Jesaja dat het volk de boodschap in een vreemde taal zou horen....Jesaja 28:11 Daarom zal Hij door belachelijke lippen en door een andere tong tot dit volk spreken

en in het NT wordt dit nog een keer bevestigd

1Kor. 14:21 In de Wet is geschreven: Ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken, en ook alzo zullen zij Mij niet horen, zegt de Heere.

Ziedaar dat het voorzegd is!

BASTIAAN

07-12-2017 04:46
Dank voor uw reactie vader Jacob.

Ik weet net als u dat het Nw. Testament in de tweede eeuw uiteindelijk in de Griekse Taal overgeschreven werd. In de vierde eeuw vertaalde Hieronymus de Griekse Bijbel vanuit het Grieks naar het Latijn, die vertaling bleef gezaghebbend totdat Wycliff, Erasmus, Luther een veel betere vertaling maakte in de landstaal.

Dus de Griekse Taal/Vertaling was zeker niet volmaakt.

U moet goed in gedachten houden dat Jeshua de zoon van David, de zoon van Abraham is. Mattheus 1:1. Allemaal Joden dus.

De Twaalf Apostelen waren ook allemaal Joden die Joods dachten, baden en zongen en dus ook Joods schreven net zoals Mozes deed. Paulus was ook een Jood geboren uit de Stam van Benjamin. Romeinen 11:1.

Paulus had ook de Romeinse Nationaliteit en werd de Apostel voor de heidenen. Hij sprak dus ook naast het Hebreeuws vloeiend Grieks. Handelingen 21:37-40.

Ik spreek geen Grieks en wil het niet leren ook. Ik studeerde wel een jaar Hebreeuws, de taal van Abraham, Mozes, David, de Profeten, Jeshua en zijn 12 Apostelen.

vader Jakob

07-12-2017 11:59
@Bastiaan Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven. Niet zonder reden. Daarom is de naam Iesous veel correcter dan Jeshua....

Mira

05-12-2017 03:19
Bastiaan: zo is het, niets meer aan toe te voegen!!!!

Bastiaan

05-12-2017 09:52
Volgens veel politici kenmerkt Europa zich door ‘joods-christelijke’ waarden uit het verleden.

Het is natuurlijk maar de vraag wat u onder christelijke waarden verstaat. Politici en Predikanten zouden beter over Bijbelse waarden kunnen spreken.

Zijn de 8 Kruistochten en Pauselijke legers ook christelijke waarden? Het antisemitisme van de kerkvaders zoals van Augustinus, Erasmus, Luther, Calvijn en Knox moeten die ook tot de christelijke waarden gerekend worden? Nee toch?

Zo is er ook een hemelsbreed verschil tussen het woord Kerk of Gemeente van Jeshua.

Hoeveel honderden kerkelijke richtingen bestaan er wel niet in 2017? Iedere Ketter heeft zijn letter!

De Bijbel spreekt niet over pausen, kardinalen, priesters, maar over Oudsten en Diakenen.

De Bijbel spreekt niet over de mis, hostie, maar over het Avondmaal, brood en wijn.

De Bijbel spreekt maar over één God en zeker geen drie-enige. Marcus 12:28-34.

De Bijbel spreekt over één doop, en zeker nergens over een kinderdoop.

De Bijbel spreekt dat gelovigen zich uitsluitend mogen buigen voor de levende God en zeker nooit voor beelden. Psalm 97, 115 en 135.

In Lourdes en Fatima buigen roomsen voor Maria ipv de levende God van Israël. De paus buigt ook voor een Mariabeeld in de St Peter in Rome. Dat zag ik op TV tijdens een KerstMIS. Aandoenlijk, Godslasterlijk!

Kerken spreken slechts over een Historische Jezus. De Gemeente van Jeshua kijkt uit, bidt vurig met de Joden voor zijn Wederkomst in Jeruzalem, de stad van de grote Koning. Mattheus 5:35, Openbaring 14 en 19.

Veel predikanten van 2017 zijn geen herders meer maar huurlingen volgens Jeshua. Details Johannes 10.

Er is maar één Gemeente van JeshuaHaMasjiach en dat is niet de Roomse kerk of de PKN, maar dat is de Gemeente die bijeen komt rond een open Bijbel en uitsluitend luistert naar de Stem van de Goede Herder. Psalm 32:8 en Johannes 10.

Kerkmensen luisteren veelal naar predikanten die politiek correcte besluiten, homozegening, vrouw op de kansel,van de /concilies/synoden uitdragen.

Voor hen is de Bijbel niet gezaghebbend, predikanten verdraaien deze, nemen af, voegen toe aan Gods Woord zoals het hun goeddunkt. Openbaring 22. De VU in Amsterdam levert slechts schijnpredikanten/theologen af.

God verafschuwt die herders zonder erbarmen die zichzelf weiden ipv de Gemeente. Zie details in Ezechiel 34.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis spreekt duidelijk over de Kenmerken van de Ware en Valse Gemeente van Jeshua in de Artikelen 29-33. Lees die grondig door en u ziet hoe armetierig onze kerken overleven.

Artikel 29. Van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk.

Wij geloven dat men wel naarstiglijk en met goede voorzichtigheid, uit den Woorde Gods, behoort te onderscheiden welke de ware Kerk zij; aangezien alle sekten die heden ten dage in de wereld zijn, zich met den naam der Kerk bedekken.

Wij spreken hier niet van het gezelschap der hypocrieten, welke in de Kerk onder de goeden vermengd zijn, en intussen van de Kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn; maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap der ware Kerk onderscheiden zal van alle sekten welke zeggen dat zij de Kerk zijn.

De merktekenen, om de ware Kerk te kennen, zijn deze: zo de Kerk de reine predikatie des Evangelies oefent; indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft; zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt, om de zonden te straffen.

Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere Woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige Hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware Kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden.

En aangaande degenen die van de Kerk zijn, die kan men kennen uit de merktekenen der Christenen; te weten, uit het geloof, en wanneer zij, aangenomen hebbende den enigen Zaligmaker Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, den waren God en hun naaste liefhebben, niet afwijken noch ter rechter- noch ter linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken.

Alzo nochtans niet, alsof er nog geen grote zwakheid in hen zij; maar zij strijden daartegen door den Geest al de dagen huns levens, nemende gestadiglijk hun toevlucht tot het bloed, den dood, het lijden en de gehoorzaamheid van den Heere Jezus, in Denwelken zij vergeving hunner zonden hebben, door het geloof in Hem.

Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordinantiën meer macht en autoriteit toe dan den Woorde Gods, en wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen; zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in Zijn Woord verordend heeft, maar zij doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt; zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus; zij vervolgt degenen die heiliglijk leven naar het Woord Gods, en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen.
Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen, en van elkander te onderscheiden.

Artikel 30. Van de regering der kerk door kerkelijke ambten.

Wij geloven dat deze ware Kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke gezagsdragers, die ons onze Heere heeft geleerd in Zijn Woord; namelijk dat er dienaars of herders moet zijn, om Gods Woord te prediken en de sacramenten te bedienen; dat er ook opzieners en diakenen zijn, om met de herders te zijn als de raad der Kerk, en door dit middel de ware religie te onderhouden, en te maken dat de ware leer haar loop hebbe, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in den toom gehouden; opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, naar dat zij van node hebben.

Door dit middel zullen alle dingen in de Kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn, en naar den regel dien de heilige Paulus daarvan geeft in den brief aan Timótheüs.

Artikel 31. Van de dienaars, ouderlingen en diakenen.

Wij geloven dat de dienaars des Woords Gods, ouderlingen en diakenen tot hun ambten behoren verkoren te worden door wettige verkiezing der Kerk, met aanroeping van den Naam Gods en goede orde, gelijk het Woord Gods leert.

Zo moet zich dan een iegelijk wel wachten door onbehoorlijke middelen zich in te dringen, maar is schuldig den tijd te verwachten dat hij van God beroepen wordt, opdat hij getuigenis hebbe van zijn beroeping, om van haar verzekerd en gewis te zijn dat zij van den Heere is.