#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Binnenland

Mens wordt steeds meer hufterig

De tragisch door een fanatieke moslim vermoorde cineast Theo van Gogh (foto) was lomp en hufterig. Maar dat geldt voor meer mensen, meldt Yme Horjus in het artikel ‘De hufterigheid verkilt de samenleving’ in het Kerst-  en evangelisatienummer van Het Zoeklicht.

Dat de hufterigheid toeneemt is volgens hem onder meer te zien in het verkeer, waar de mentaliteit ‘een heer in het verkeer’ is verdrongen door verruwing die de maatschappij domineert. Nederlanders zijn in rap tempo intoleranter geworden, schrijft Horjus. En wat Van Gogh betreft citeert hij de filosoof Bas van Stokkum die in 1997 nog morele vooruitgang bij mensen constateerde, maar daar later op terug kwam. Van Stokkum meende dat de omslag bij Van Gogh kwam, die hij de vleesgeworden lompheid noemde en hem verweet van beledigen zijn hobby en beroep te hebben gemaakt.

Maar men ziet als symbool van hufterigheid ook de graaizucht van bankmensen. Geldzucht motiveert mensen meer dan iets anders in hun laakbare drijfveren, constateert Horjus. “Het wordt steeds kouder in de wereld.”

De auteur zegt dat de Bijbel de mentaliteit van de mensheid schetst en verwijst daarvoor naar Matthéüs 24:12, waar staat dat de liefde van mensen verkilt, omdat wetsverachting toeneemt. De Heere Jezus kijkt naar zijn mening achter het weggedrag van automobilisten, de graaicultuur van bankmensen en de agressie van twitteraars en facebookgebruikers. ‘Hij ziet een verregaande normvervaging en zedenverwildering tevoorschijn komen doordat mensen niet meer de aanwijzingen van God opvolgen die Hij aan mensen heeft gegeven. Jazeker, ten diepste komt het daarop neer: hufterigheid is een symptoom van het niet meer serieus nemen van Gods geboden. Mensen hebben korte metten gemaakt met Gods diepste intenties met deze wereld.”

Van meet af aan, met Adam en Eva, ging het al fout. Totdat Jezus kwam. Om – zegt Hojus – opnieuw uit de doeken te doen waar het God om was begonnen. “Om wetsbetrachting niet wetsverachting. De Heere Jezus wordt in de Bijbel Vredevorst genoemd. Dat heeft Hij ook waargemaakt.”

Reageren


vader Jakob

27-12-2017 08:33
"De mens wordt steeds meer hufterig". Een zwakke verwoording. De Bijbel zegt het veel sterker;
--------
Openbaring 22:11 Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.
--------
"Wetsbetrachting" kan de mens niet redden en ook niet rechtvaardig maken. Lees Romeinen 7 en 8 en Galaten 2 en 3 er eens door in een goede vertaling.

De Bijbel. Daar word ik door opgebouwd. Niet door boeken over wat er allemaal mis is met de mens. En met de moraal. En met de politiek. En met....(vul maar in)

Dat wisten we toch al lang? Er komt ooit ene keer een einde aan.
Zolang Christus niet terugkomt zullen we het moeten verdragen.
Maar ertegen vechten?

BASTIAAN

17-12-2017 12:04
Mijn vraag aan Yme Horjus van Het Zoeklicht : was de Here Jeshua ook hufterig bezig toen hij de Farizeeën, Oudsten en Wetgeleerden de flink de les las in weinig parlementaire taal?

Mattheus 23:13...Maar wee u, ?schriftgeleerden? en Farizeeën, gij huichelaars...

16...Wee u, blinde wegwijzers...

17...Gij dwazen en blinden...

33...Slangen, adderengebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel?

Omdat pausen, predikanten, kerken zwegen om Regeringen en Burgers te waarschuwen voor het grote gevaar van de Islam en Islamisering, door toestroom van honderdduizenden moslims in ons al overbevolkte Nederland gebruikte God een JanMaat, een Frits Bolkenstein van de VVD, een Pim Fortuyn van de LPF en Columnschrijver Theo van Gogh om burgers goed wakker te schudden. En dat is hen gelukt!!!

God had ook een Ezel kunnen gebruiken zoals hij eertijds deed bij Bileam. Numeri 22:28...Nu opende de Here de mond der ezelin, en zij zei tot Bileam: Wat heb ik u gedaan, dat gij mij nu driemaal geslagen hebt? En Bileam zei tot de ezelin: Omdat gij de spot met mij drijft; had ik een zwaard in mijn hand, dan zou ik u nu zeker doden.

Jeshua sprak eens: Lucas 19:40...Ik zeg u, indien dezen zwegen, zouden de stenen roepen!!!

Theo van Gogh is als martelaar van het vrije woord vermoord. Net als JanMaat, Fortuyn werd hij gehaat, verguisd en belachelijk gemaakt, en vooral geïsoleerd door de politiek correcte Media, de Tweede Kamer en Regering.

Toen ze eenmaal dood en vermoord werden lieten die huichelaars een vals traantje en gingen gewoon door met het heilloze beleid van de VN/EU uitvoeren: Een Marxistische Roomse Samenleving creëren waarin alle burgers spoedig monddood worden gemaakt en naar vadertje Staat [de paus] mogen luisteren en gehoorzamen.

CDA, CU en SGP...wat is hun rol in deze rampzalige ontwikkeling? Struisvogelpolitiek! Spreken met twee monden?

Wie Oriana Fallaci gelezen heeft: De Kracht van de Rede, en Eurabië van Bat Y'or en het boek van Aat van Gilst: Misdadige Pausen en hun handlangers, die weten waarom burgers personen als JanMaat, Frits Bolkenstein van de VVD, een Pim Fortuyn van de LPF en Columnschrijver Theo van Gogh door veel Nederlanders op handen gedragen worden en hen dankbaar zijn!

Deze moedige mannen hebben heel Nederland wakker geschud, toen ze dag aan dag in de Media en in Den Haag en op Straat, hun urgente boodschap met GEVAAR voor eigen leven uitbazuinden. Jesaja 58:1.