#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Overdenkingen

Waarom is Jezus gekomen?

Jezus is niet naar deze wereld gekomen om ons een comfortabel leven te geven!

Door Leo Habets

Wie beweert dat Jezus Christus naar deze wereld is gekomen om ons een goed leven te geven is een valse profeet. En toch willen mensen steeds die kant op. Dat was in de tijd van Jezus al het geval: mensen wilden geloven dat Hij hen zou verlossen van de Romeinse overheersing om hen daardoor een vrijer en beter leven te geven. Helaas is dat nog steeds zo. Veel (tv)predikers beloven mensen voorspoed, genezing en succes als ze Jezus volgen. Maar dat was zeker niet het doel van Zijn komst.

Zijn bediening was kort, tijd en plaatsgebonden 
Het bezoek van Jezus aan onze planeet was geografisch beperkt. Ook de tijd dat Hij hier verbleef, was maar zeer kort. Mensen die in Israël woonden voordat Jezus geboren werd en zij die daar leefden nadat Jezus ten hemel was gevaren hebben Hem nooit in levenden lijve ontmoet. Maar ook de mensen die wèl leefden gedurende de tijd dat Hij in Israël was, maar 500 meter verderop aan het werk waren hebben Jezus nooit ontmoet. Het verblijf van Jezus hier op aarde en de mogelijkheid Hem te ontmoeten werden volkomen ingeperkt door tijd en plaats. Met andere woorden je moest op het juiste moment op de juiste plaats zijn om Jezus te ontmoeten. En hoewel grote scharen Hem volgden is het aantal mensen dat Jezus in levenden lijve heeft ontmoet een zeer, zeer klein percentage van de mensheid.

Zijn wonderen hadden maar één doel
Toen God deze wereld bezocht in de Persoon van Jezus Christus had Hij een probleem. "Als Ik als mens geboren word en er precies zo uit zie als alle andere mensen, hoe weten zij dan wie Ik ben?" Immers grote woorden spreken kan iedereen. Dat zegt op zich niets. Dat was Jezus zich goed bewust wat blijkt uit Zijn uitspraak: Hoe zult gij mijn woorden geloven (Johannes 5:47)?

Om duidelijk te maken dat Jezus de Zoon van God is deed Hij iets wat geen mens kàn doen. Hij handelde zó opvallend en zó overtuigend dat geen mens het kon missen. Hij veranderde (tijdelijk) Gods natuurwetten. Wonderen noemen wij dat.

Sommige predikers willen ons doen geloven dat Jezus naar deze wereld is gekomen om mensen te genezen van hun ziekten en om wonderen te doen. Dat is echter niet waar. Hij deed wonderen en genas mensen volgens eigen zeggen om hen mede daardoor te overtuigen dat Hij werkelijk de Zoon van God is en de lang verwachtte beloofde Messias. Zijn wonderen onderbouwden Zijn woorden en Zijn bediening. Niet méér en niet minder.
Gelooft Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, gelooft om de werken zelf (Johannes 14:11). Zie ook Johannes 10:25, 10:38, Handelingen 2:22.

Wie werd genezen?
Jezus genas veel zieken. Maar heel veel mensen werden niet genezen.
Wie werd wel genezen?
ALLEEN DIE MENSEN DIE JEZUS FYSIEK ONTMOETTEN? 
Vier vrienden lieten een verlamde man door het dak van het huis, waar Jezus zich bevond, naar beneden (Marcus 2:1-12). Jaïrus, een overste van de synagoge smeekte Jezus met hem mee te komen om zijn stervende dochter te genezen (Marcus 5:22-43). En de man die al 38 jaar ziek was werd door Jezus genezen in het bad Bethesda (Johannes 5:1-9). (Overigens werden al die andere zieken (een menigte zieken), blinden, verlamden en verschrompelden, die volgens Johannes ook in het bad aanwezig waren, niet genezen!)

Een paar keer genas Jezus ook mensen 'op afstand' (Matthéüs 8:5-13, 15:21-28, Johannes 4:46-54). In alle drie gevallen had Jezus echter eerst een lijfelijke ontmoeting met een representant van de zieke of bezetene (de hoofdman, de moeder, de hoveling).

Wat betekent dat voor ons?
Niemand van ons heeft Jezus in levenden lijve ontmoet. Mogen wij dan wel verwachten dat Jezus ons geneest als wij ziek zijn?
Wat is onze Bijbelse basis om te verwachten dat Jezus ons zal genezen, terwijl Hij niemand heeft genezen die Hij niet fysiek ontmoet heeft?

Hier moet u echt eens in alle rust over nadenken, omdat een verkeerd begrijpen van de wonderen die Jezus deed onherroepelijk zal leiden tot teleurstellingen. Want als u bidt tot Jezus voor genezing van uw ziekte(n) en Hij geneest u niet dan ligt twijfel op de loer. Natuurlijk kan God in Zijn soevereine macht genezen wij Hij wil. Veel oprechte gelovigen zullen echter het wonder van genezing nooit ervaren. Jezus Christus is NIET naar deze wereld gekomen om ons te genezen van onze (tijdelijke) lichamelijke ziekten. Zijn opdracht was oneindig veel groter.

Waarom kwam Jezus dan wel?
Ieder, zichzelf respecterend bedrijf, maakt tegenwoordig een 'mission statement'. Ze proberen dan in één zin te formuleren wat het doel is van die firma.
Jezus had ook een 'mission statement'. In één zin vertelde Hij, waarom Hij naar deze wereld is gekomen. In Lukas 19:10 staat dat Jezus over zichzelf zei: Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Dat is in één zin, de missie, de opdracht en het doel van Jezus. Niet meer en niet minder!

Één thema: verlossing
Wij vinden de persoon van Jezus, Zijn woorden en Zijn wonderen zó fascinerend dat we gemakkelijk kunnen vergeten waar het werkelijk om gaat. Jezus deed wonderen om Zijn woorden gezag te geven. En Zijn woorden leren ons veel over God, over verlossing en eeuwig leven. Maar, Zijn eigenlijke missie waren niet Zijn woorden en niet Zijn wonderen. Zijn werkelijke opdracht was (en is) afgedwaalde en zondige mensen terug te brengen naar God.

Laten wij eerlijk zijn, wij christenen willen zó goed en zó aangenaam mogelijk door het leven gaan. Dat is onze focus! We bidden tot God, of Jezus, of de heilige Geest om ons te helpen; om onze wensen te vervullen en ons leven beter te maken. Dat is echter NIET de focus die Jezus had. Hij had bij Zijn komst maar één doel; het verlorene te zoeken en te redden. Jezus is NIET naar deze aarde gekomen en Hij is NIET aan het kruis gestorven om ons een aangenaam christenleven te geven of om ons te genezen van lichamelijke kwalen. Hij is gekomen, gestorven en opgestaan om ons te REDDEN.

Hij is weer weggegaan
Jezus Christus heeft de weg voor alle mensen geopend. Hij heeft Zijn opdracht volbracht (Johannes 19:30). Daarna is Hij teruggegaan naar de Vader, waar Hij volgens eigen zeggen nu twee taken heeft: Ik ga heen om u plaats te bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben (Johannes 14:2,3). In de eerste plaats 'werkt' Jezus aan een verblijfplaats voor Zijn volgelingen. Als Hij daar mee klaar is komt Hij terug om de mensen die Hem toebehoren op te halen.

Jezus is dus niet meer in ons midden. En juist daarom heeft Hij de Trooster gezonden (Johannes 14:15-20). Dat had Hij niet hoeven te doen als Hijzelf in ons midden was gebleven.

De heilige Geest
Wij leven zogezegd in het tijdperk van de heilige Geest. Hij is de God van onze eeuw. Maar, de heilige Geest heeft een heel andere bediening dan God de Vader of Jezus Christus.

God de Vader is de Schepper, Hij koos een volk om met hen te communiceren. Hij beloofde de komende Messias. Hij is ook de God van toorn.
Jezus Christus is onze Verlosser. Hij is naar deze wereld gekomen met als doel ons vrij te kopen van de toorn van God. Hij is niet de Persoon van de Godheid die ons leidt in ons dagelijkse leven. Dat is de heilige Geest.
De heilige Geest is de God van deze eeuw. Hij vertegenwoordigt God en heeft de plaats ingenomen van Jezus Christus. Hij is onze Trooster in het moeizame leven hier op aarde.

(In de volgende Uitdaging wil ik met u nadenken over het werk van de heilige Geest. De God van deze eeuw heeft een heel andere bediening dan veel christenen geloven).

Leo Habets

Reageren


Claudia Bol

17-03-2019 03:04
Interesant item: "Waarom is Jezus gekomen?"
'Toevallig' las ik vandaag een eye-opener over de reden van Jezus komst.
Alles is waar, dat Jezus kwam omons te redden en om de duivel, de dood en het kwaad te overwinnen, maar dit zijn allemaal tussendoelen voor God om tot Zijn hoofddoel te komen. 1 Kor. 1:9 zegt: "God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere."
Dat is DE reden van Zijn komst.
God verlangt naar gemeenschap met ons. Al dat andere zou nooit genoeg zijn, als wij niet die gemeenschap hebben met onze lieve Messias en Heer.
Dat is het geheimenis van ons geloof.
Liefs en dank voor jullie gezegende werk.

melissa wind

11-09-2018 11:35
Wat fijn om te lezen . ik geloof ook dat Jezus kwam voor de verloren mens , genezing bestaat maar niet alles word genezen . ik ben geboren met een chromosoom teveel en toen zeiden 2 vrouwen in mijn kerk , je bent al genezen we hebben alles al ontvangen . en ik dacht nou ja zeg . en legde uit iemand bv met een chromosoom teveel die down heeft . daar zeg je ook niet tegen in jezus naam ben je nu genezen je hebt nu een gewoon gezicht en kan alles zoals andere zonder down . waarom dingen gebeuren zoals ze zijn heb ik geen vragen over . waarom kunnen bepaalden kerken niet mensen nemen zoals ze zijn . Jezus houdt van mij zoals ik ben . ik ben in jezus naam bekeerd en verlost van vele dingen die ik jaren lang mee droeg . die mij werden aan gedaan in me jeugd . die mij hadden gevormd , omdat ik niet beter meer wist . Ik dank Jezus voor mijn verlossing en bekering . want uit eigen kracht kon ik het niet . ik wilden het heel graag . en van uit die wil en hoop is het me gegeven . en heb vele jaren moeten leiden . nog iets ik heb een gluten probleem . ik was in 2 kerken waar ze zeiden je hebt geen ziekte meer . jezus heeft dat al lang gedragen aan het kruis . en ik moet daar in geloven . goed ik ging gluten eten en het was in de begin zo ik verdroeg het . maar nu ben ik weer heel erg ziek . en als ik dan getuig dan heb ik volgens hun ongeloof . ik geloof dat God alles kan . maar we leven op aarden nog niet in de hemel . ik heb ooit een bijna dood ervaring gehad . toen ik mijn ongeboren kind buiten mijn baarmoeder leefde en die brak met 4 half maand . het is een wonder dat ik het over leefde hoewel ik 5 liter bloed had verloren . het was op Aruba . wat ik heb gezien en gehoord heb ik nooit op aarde gezien gehoord of waar genomen . alleen droomde ik jaren lang over een jongen van ongeveer 3 jaar oud . toen ik mijn ex baby foto s zag dacht ik heey dat is van me droom . pas toen ik boven die jongen zag bij de lammetjes langs een water stroming , wist ik dat het me zoontje was . omdat ik hem herkende op die plaats waar geen pijn, geen tijd besef meer was , en waar ik me verwonderde en kon ruiken horen en kon zien . ik weet van af die ervaring 100% zeker dat God en Jezus bestaan en twijfel nooit meer . ik geloof dat als me tijd gekomen is . ik daar mag komen en ik mijn kind weer mag zien zoals ook mijn moeder . ben heel gevoelig voor de stem van God s geest en door hem laat ik me leiden . niet door mensen . mensen zegen zoveel maar weten niet eens wat er in de bijbel staat . omdat ze het of niet lezen of verkeerd interpreteren. .. ik hou me vast aan de Heilige geest die mij is gegeven om me te leiden . en jezus kwam om te redden . daarom laat ik nooit mensen los die een leven leven zonder geloof of zoekend zijn . in de kerk zeggen ze als iemand nog niet wil geloven beter gezegd kan geloven . laat dan los . dan stel ik hun de vraag . zou je denken dat jezus dat ook zou doen ? ik heb geduld en heb lief juist het minderen en het zwakken . ik was ooit ook diep in de dalen . mensen gaven me op maar God s geest heeft me altijd geleid op de juiste wegen . en ik liet niet los aan die stem . al vertelde mensen me altijd dat het niet God was . ik luister niet naar mensen . God s Geest leid me ook naar deze teksten . ik sluit me er bij aan en zeg Amen DANK U VOOR DE WAARHEID , DIE MAAKT VRIJ ?

Jos Hendrikx

13-01-2018 12:03
Mooi artikel met bijbelse waarheden! Jammer dat er over genezingen zoveel sceptiscisme bestaat. Ja, God gebruikt genezingen absoluut meer en het meest in evangelisatie, vroeger in landen waar opwekking was, maar nu meen ik dat Europa een opwekkingsgebied IS!
Als ik de vele getuigenissen zie tijdens evangelisatie op straat (bvb Last Reformation) overal ter wereld via You Tube, en ik bedoel dan niet de genezingssamenkomsten, dan geloof ik dat Jezus gisteren en heden dezelfde is en tot in eeuwigheid! Je kan vele opmerkingen hebben bij de manier waarop dit gebeurt of wordt gedaan, maar ik geloof dat deze tekenen de gelovigen zullen volgen (Marc.16:17) als zij waarachtig in Hem wandelen en in gehoorzaamheid aan Gods Woord uitgaan om het verlorene te zoeken zoals Jezus de grote opdracht gaf in Mat.28. Ik heb net als velen géén spectaculaire fysieke genezing ervaren in mijn persoonlijk leven en geloof dat de besnijdenis van onze harten in deze tijd veruit en véél belangrijker is in de gemeente van de Heer.
Anderzijds meen ik dat onze persoonlijke ervaringen betreffende genezingen en andere geestesgaven niet mogen leiden tot een eigen theologie omtrent lijden en genezing en bvb spreken in tongen. Maar volledig eens met de gedachtengang dat lijden én vervolging horen bij een godvruchtig en geestvervuld leven, véél méér dan genezingen en spreken in tongen bvb.

Theo

26-12-2017 01:04
Amen!

Mira

19-12-2017 01:34
Leo: mooi artikel!
Bastiaan: Amen!
Yeshua is het LEVENDE BROOD, geboren in Betlehem=HUIS VAN BROOD, in een BROODMAND!
De Zoon van G'd kwam inderdaad met een niet mis te verstane missie! Niet op kerst, niet in een kribbe=onreine dieren voederbak..., maar tijdens het Loofhuttenfeest! Oh G'd, Schepper van hemel en aarde, hoe mooi hebt u toch alles tot in de puntjes geregeld! Dank U voor Uw Zoon die gehoorzaam was tot in de dood! AMEN

BASTIAAN

19-12-2017 09:35
Een lezenswaardig stuk: Waarom is Jezus gekomen?

Ik geloof: In de allereerste plaats om de werken van de duivel, de tegenstander van God te verbreken!!!

1 Johannes 3:8...wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.

Jeshua heeft op het kruis, het serpent, de duivel, die leugenaar en zijn legioenen demonen openlijk tentoongesteld en over hen gezegevierd! Kolossenzen 2:15...Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd!!!

Jeshua is gekomen om de Verlosser, de Masjiach van zijn Volk Israël en van de hele wereld te worden. In Genesis 3 beloofd om in Openbaring 19-22 werkelijkheid te worden.

Jeshua is gekomen om alle valse godsdiensten het zwijgen op te leggen. Hem is gegeven Alle Macht in hemel en op aarde. Mattheus 28 en Marcus 16.

Jeshua zal ook de Sjabbat weer in ere herstellen op aarde. De dag die Zijn Vader in Genesis 2:1-2 al instelde voor alle aardbewoners.

Jeshua noemde zich dan ook de Here van de Sjabbat. Lucas 6:5. Dus die roomse zondag die pas op 7 maart 321 werd ingesteld zal voorgoed verdwijnen.

Alle valse Bijbelvertalingen zullen verdwijnen. o.a. NBV, Jehova en Mormonenvertaling.

Israël en de vrienden van Israël zullen uitsluitend de Bijbelse Feesten vieren. o.a. het Loofhuttenfeest.
Details Zacharia 14.

Jeshua is gekomen in Israël Bethlehem en zal wederkomen met zijn 144.000 Ambassadeurs in Jeruzalem de stad van de grote Koning. Openbaring 14 en Psalm 48, 132, 135 en Mattheus 5:35.

Niemand zal dan meer ziek zijn of naar de tandarts moeten. Jeshua belooft in Openbaring 22...

22:1...En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam.

Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat twaalfmaal vrucht draagt, iedere maand zijn vrucht gevende; en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

En niets vervloekts zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn en zijn dienstknechten zullen Hem vereren, en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn.

En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht van een ?lamp? of licht der zon van node, want de Here God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden.

Jose van Merrebach

19-12-2017 08:41
Dank voor dit stuk!
Op mijn verzoek hebben we over het onderwerp genezing in onze groep waar wij iedere sabbat mee samenkomen de afgelopen keer gesproken, omdat dat iets is waar ik al jaren mee worstel.
Uw gedachtegang is een prachtige aanvulling hierop. Het plaatje wordt steeds completer voor me. Nogmaals dank!!