#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Een christelijk kabinet?

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid wegens mijn politieke ervaringen zo af en toe te mogen aanschuiven bij uitzendingen van tvzender Family7. Leuke mensen, gemotiveerd bezig met tv maken. Daaraan draag ik graag mijn steentje bij. Onlangs werd ik gevraagd om kanttekeningen te plaatsen bij het coalitie-akkoord dat net gesloten was tussen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Grote vraag: wat vond ik van dit akkoord en hadden de christelijke partijen ook ‘zaken binnengehaald’? Die eerste vraag was snel beantwoord: het akkoord was en is een allegaartje van bijeengeraapte wensen en standpunten, waaruit geen enkele visie en ambitie blijkt. Een akkoord dat maar één partij de politieke winst toeschuift en dat is niet VVD, CDA of ChristenUnie.

De tweede vraag was –helaas- dus ook snel beantwoord. Er was kortweg gesteld praktisch niets binnengehaald voor ‘de christenen’. Ja maar néé, toch echt wel hoor, zo riepen veel Christen Unie fans al tijdens de live-uitzending in koor. Laat ik duidelijk stellen: er staan ook goede dingen in het akkoord, maar de slechte zaken overheersen helaas. Voorbeelden? Het kabinet wil de vrijheid van onderwijs vergroten, ‘op basis van belangstelling van de ouders en leerlingen’. Plat gezegd: er kan nu ook een school komen op basis van het Spaghettimonster Met Vergiet of een nog strengere islamitische school.

Ja, er komt een ‘sociale integratietoets’, maar wat die inhoudt zagen we bij de Islamitische Universiteit Rotterdam cum suis. Euthanasie moet je als beschaafd land niet willen. Zie eerdere historische uitwassen bij de Duitse buren. Er is zoveel goede stervensbegeleiding in bijvoorbeeld hospices beschikbaar dat je niet eens moet willen debatteren over uitbreiding van het euthanasiebeleid wegens ‘uitzichtloos leven’. Toch stemmen CDA en CU in met nader ‘onderzoek’ naar aanleiding van het –goede- rapport van de commissie Schnabel. Volstrekt onnodig, maar de hand van D66 is zichtbaar. Zo hebben bij meerdere zaken met speficiek ethisch karakter CDA en CU geen blokkade opgeworpen, maar laten zij het over aan ‘zelfstandige besluiten over initatiefwetgeving door de Kamer’. Ofwel: men schuift de hete brei door, neemt geen eigen verantwoordelijkheid maar wijst straks in voorkomende gevallen met de vinger naar ‘de Kamer’. Beschamend.

Onze nationale zelfstandigheid en de EU? ‘Nationaal beleid is erop gericht om zo efficiënt mogelijk aan de Europese eisen te voldoen’, aldus CDA en CU. Nederland als horige van de EU. Veel triester kan het niet worden, me dunkt.

‘Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten blijven verder leidend in het internationaal ontwikkelingswerk’. Waar dat toe leidt bleek onlangs in de Kamer. De PvdA had een motie ingediend om pro-abortusorganisatie SheDecides met miljoenen overheidsgeld te steunen omdat de Amerikaanse president Trump ermee stopte. Slechts de SGP stemde tegen. Hulde, maar tegelijkertijd dieptriest dat zogenaamd christelijke partijen hierin meegingen.

Dit kabinet heeft helaas totaal niets met een christelijk karakter van doen. Maar de visserij dan? Prettig dat er een bewindspersoon zit die de visserij positief genegen is, maar als dát de lakmoesproef wordt voor ‘christelijk’ bij de overheid dan is zelfs de PVV christelijk, want ook die steunt de visserij.

Lucas Hartong

Reageren


BASTIAAN

31-12-2017 12:02
EEN CHRISTELIJK KABINET? Liever een Bijbels Kabinet!

Ik heb altijd al moeite gehad met het woord Christelijk, Gereformeerden zeggen het nog nadrukkelijker: Gristelijk. Brrrrr!

Ik krijg de rillingen van dit Griekse [scheld]woord dat door de tegenstanders van het Evangelie van Jeshua aan de Apostelen werd toegeschreven, lees ik in

Handelingen 11:26...En het geschiedde, dat zij een vol jaar in de gemeente gastvrij ontvangen werden en een brede schare leerden en dat de discipelen het eerst te Antiochië Christenen genoemd werden.

De Apostelen verkondigden een zuiver Evangelie maar dat veranderde toen de Tweede Tempel in Jeruzalem A.D. 70 door de Romeinen verwoest/verbrand werd. Een miljoen Joden kwamen om.

Daarna kwamen de zogenaamde kerkvaders met hun antisemitische ideeën/wetten. En hun gristelijke dogma's [Onfeilbaarheid van paus, kinderdoop, biechten, aanbidden van beelden en relikwieën, Leer van het Vagevuur, de Mis als offer van Christs, heiligverklaringen van gestorven gelovigen, processies, passiespelen, Maria verklaard als moeder van God ipv moeder van Jeshua, hemelvaart van maagd Maria, aflaten, Vagevuur, enz, enz.] worden nog steeds met verve in katholieke en protestantse kerken en straks ook in evangelische gemeenten verkondigd?

SJABBAT OF ZONDAG?

Voorbeeld: God rustte op de Zevende Dag [Sjabbat]van al zijn Scheppingswerken. Genesis 2:1-2.

De gristenen weten het beter dan JHWH en maakten van de Zevende Dag de eerste Dag [Zondag] op 7 maart 321 [Constantijn de Onoverwinnelijke Zon] als rustdag gekozen.

Antisemitisme jegens Joden was het gevolg. Joden willen terecht tot op deze dag niets met deze Roomse Zondagswetten te maken hebben die toen in zwang kwamen.

Tot mijn ontzetting ontdekte ik dat zowel de Roomse als de Lutherse kerk Exodus 20:8-11 uit hun Catechismus geschrapt/verdraaid hebben:

8...Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt; 9...zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; 10...maar de Zevende dag is de ?Sabbat? van de Here, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw ?vee, noch de ?vreemdeling? die in uw steden woont. 11...Want in Zes dagen heeft de Here de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de Zevende dag; daarom zegende de Here de sabbatdag en heiligde die.

Jeshua heeft NOOIT de zondag als rustdag ingesteld/erkend...Integendeel...Hij noemde zich Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5... Hij zei tot hen: De Zoon des mensen is Heer over de sabbat.

Dus het was/is die valse RKK die al in AD 321 de zondag instelde en niet Jeshua of de Apostelen.

Het bewijs? Paus Joh. Paulus II erkende in zijn pastorale brief "Dies Domini" van mei 1998, dat de Sabbat de oorspronkelijke rustdag van God is.

Maar de paus schrijft verder met grote schaamteloosheid, dat de Christenen zijn geroepen om de verlossing door het bloed [Eucharistie] van Christus te verkondigen. Enz.

Roomse, Protestantse en Evangelische kerken dwalen zeer als zij de zondag de Dag des Heren noemen. De Bijbel leert wel beter in Jesaja 58:10 dat de Sjabbat de heilige dag des Heren is.

De Protestanten zwegen opnieuw toen deze paus in zijn tweede pastorale brief AD TUENDAM FIDEM 28 mei 1998 opriep dat een ieder die niet trouw is aan Katholieke beginselen als KETTER gestraft zal worden.

Hier is een roomse dictator aan het woord die de Inquisitie opnieuw in herinnering bracht en de ogenschijnlijke vriendelijke paus Bergoglio, zal als hij er in slaagt om zijn kerk met Opus Dei en Jezuïetenleger met hulp van VN en EU weer tot wereldmacht te promoten niet aarzelen om al die verschrikkelijke gristelijke dogma's van zijn voorgangers met verve uit te voeren.

Niet alle RK zijn pausgezind:

De RK theoloog dr. Urs van Balthazar heeft in twee artikelen in Neue Züricher Nachrichten Nov. 1963 geschreven dat de kern van Opus Dei bestaat uit geheime cellen, met daaromheen een wijdere groep die haar invloed uitoefent op de gehele samenleving. Ze hebben een vaste greep op het bankwezen [Het Vaticaan is schathemeltje rijk] en de Media.

Het handboek van van Opus Dei...dit pauselijk goedgekeurde handboek bevat 999 regels, het omgekeerde van 666.

Duidelijker kan toch niet?

Waarom veranderde de RKK ook de Joodse Paasdatum 14-de Nisan Exodus 12:6...in een Gristelijke datum?

En die PKN en Evangelische leiders blijven maar slapen ipv op de Bazuin te blazen. Jesaja 58:1. Een volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. Hosea 4:1 en Jesaja 56:10.

Het zou een verademing zijn als het CDA, CU en SGP, EO, NCRV, PKN, het goede voorbeeld gaan geven en terugkeren tot Bijbelse Waarden van Mozes en de Profeten, Jeshua en de Apostelen en zich tot Jeruzalem wenden [Handelingen 15] en het afvallige Rome voorgoed de rug toedraaien!!! Openbaring 18:4.

Zie voor meer details, de waarachtige Woorden van Jeshua in Openbaring 13-16.

Theo

26-12-2017 10:28
Beste Jos , je hebt gelijk . Daarom heb ik gezegd ; de leden en leiding van de meeste “ christelijke” partijen ( muv misschien de SGP ) gedragen zich niet als Daniels maar als politici . Dat is het probleem . Mooie woorden maar als het erop aankomt , geen daden !

Jos van der Geest

24-12-2017 06:15
Triest dat CU hier in is gegaan. CU had zijn poot stijf moeten houden en blijven zeggen dat Jerusalem tot Israël behoort. Ik weiger te geloven dat de andere kabinets partijen het kabinet erop zouden laten sneuvelen.

Otto

23-12-2017 06:28
Jan van den Bosch, en Wim Stoter, wat niet tendentieuze is, dat de CU er mee ingestemd heeft, als deelnemer van dit kabinet, dat Jeruzalem niet de hoofdstad van Israel is, als dat een wedergeboren christen doet, dan heb ik hier mijn vraagtekens over.

Theo

23-12-2017 02:24
Helaas ben ik het niet eens met Jan , die ik overigens zeer waardeer maar de feiten wijzen uit dat Lucas Hartong gelijk heeft . Alles wat hij hierboven schrijft zijn feiten ! Het is geen gissen !
Werkelijke christenen volgen hun Heer en dat is nu eenmaal bij socialisten, liberalen en groenen niet populair . Vanwege smalle marges , stemt men dan mee om niet het beetje invloed te verliezen die men heeft . Dat heet politieke correctheid . Daniel in het OT , diende Nebukadnezar ( bepaald geen “ christen “/ jood ) maar stelde God op de eerste plaats , dat is het grote verschil met Daniel en de huidige “ christelijke “ politici . Als je alleen al kijkt naar wat de CU heeft geaccepteerd in dit kabinet richting de verloochening van Israël ( steunen cq niet afwijzen van alle anti-Israël resoluties in de VN ) . Dit kan alleen een schandaal worden genoemd .

Wim Stoter

23-12-2017 01:42
Ben het eens met Jan van den Bosch. Natuurlijk moet je juist als wedergeboren christen waakzaam en alert blijven en alles kritisch volgen. GEBED vermag veel. Daar zouden we meer aan moeten doen.

Johan Th. Bos

23-12-2017 12:06
Kan wel tendentieus zijn, maar de vraag blijft: Zijn ze waar? Overigens is Lucas nu eenmaal tegen de EU, zoals PVV (waarvoor hij uitgerekend in het EU-Parlement zat) en FD.

Jan van den Bosch

23-12-2017 09:10
Tendentieuze opmerkingen. ik ben dankbaar voor de de wedergeboren christenen die deel uit maken van onze regering.