#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 035-Hebt u wel eens een burn-out gehad? Ja Nee

Islam

Islam, waarheid of leugen?

Vragen over de Islam? Kritiek erop? Durf je de confrontatie aan? Even een paar punten op een rijtje. Voor nieuwsgierigen, bezorgden, leergierigen en geluksvogels, die de kans hebben vrij om zich heen te kijken en graag hun kennis willen opvijzelen. Of ben je misschien een moslim, die meent dat er hoegenaamd niets tegen de logica van zijn geloof valt in te brengen…? Lees dan even door, mijn beste. In veel landen (zeker islamitische) is dat niet goed mogelijk. Of misschien vind je dat het niet uitmaakt wat je gelooft? O godzalige ziel, lees dan geen regel verder. Ik wil je ongefundeerde geluk niet aan het wankelen brengen.

Door Bram Krol

Dit is maar een bloemlezing uit jaren studie. Zou ik mijn aantekeningen uitwerken, dan wordt dat een heel dik boek, maar nu houd ik het kort voor wie wil weten waar de discussie met de Islam nu echt om draait.

1.Bijbel of Koran?
Joden en Christenen hebben de Bijbel, grotendeels hetzelfde geschrift. De Islam heeft de Koran, waarvan men aanneemt dat het de meest betrouwbare Godsopenbaring is. Is dat zo?

De Koran noemt, naast Mohammed, 28 profeten. Van drie is weinig bekend, 25 komen uit de Bijbel. Maar hun geschiedenissen haspelt hij in tientallen gevallen door elkaar. (Voorbeeld: Mirjam, de zuster van Mozes, wordt gezien als Maria, Jezus’ moeder. Maar tussen die twee ligt een tijdsverschil van 1500 jaar.) 1)

Sommige dingen, die geen Christen gelooft, worden in de Koran aan Jezus toegeschreven. Hij zou als kleine baby hebben gesproken en kleiduiven tot leven hebben gewekt. 2) Die verhalen stammen niet uit de Bijbel, maar uit latere legenden. De Koran ziet dit als een goddelijke waarheid. Mohammed kon volksverhalen en de Bijbel niet uit elkaar houden. Maar hoe betrouwbaar is de Koran dan?

De Islam meent dat ze voortbouwt op eerdere Godsopenbaringen, en vooral op de Bijbel. Je zou verwachten dat ze eenzelfde boodschap brengt. Maar de Islam is de vreemde eend in de bijt van de monotheïstische wereldreligies. De profeten doen en zeggen andere dingen in de Koran dan in de Bijbel. En over de grote thema’s van: verlossing, eeuwigheid, genade, het wezen van God, levensstijl e.d. bestaan zeer afwijkende gedachten. De Koran breekt met de voorgaande openbaring en bouwt er niet op voort.

Ik wijs ook op de leer van de vervanging die zo belangrijk is voor de uitleg van de Koran. Sommige uitspraken daarin worden ongedaan gemaakt door latere – tegenstrijdige – uitspraken, ook in de Koran. Dat werpt vragen op. God spreekt toch de absolute waarheid? Hoe kan Hij dan eerst het ene zeggen en even later het tegenovergestelde?

Voorbeeld: Joden en Christenen worden geëerd als de mensen van het Boek, die in de ware God geloven. 3) Maar wanneer Mohammed teleurgesteld raakt als ze hem niet erkennen als profeet, geeft hij de opdracht hen te vermoorden of te knechten en het verbod met hen om te gaan. 4) Vreemd, want nog maar enkele jaren eerder gaf hij als de wil van God door dat de Moslims met hun geloofsvragen naar de Joden en Christenen moesten. Vergiste God zich toen? Hun geloof was immers in die tijd niet veranderd.

Moslims hebben hun eigen oplossing voor deze problemen. Bij verschil van inzicht is niet de Koran maar de Bijbel fout, stellen ze. Alleen… Er is geen enkele reden om dat aan te nemen, gezien de zeer oude bijbelmanuscripten die we kennen. Hoe zijn die fouten dan ontstaan? En waarom? Niemand die daar iets zinnigs over kan zeggen. Hoe kan Allah eerst de Christenen als een betrouwbare bron van informatie aanwijzen, en de goddelijke kwaliteit van de Bijbel erkennen, om dat even later juist te verwerpen? Dat is strijdig met het wezen van God.

Waarom zag Mohammed Christenen/Joden eerst als medegelovigen en later als vijanden en ongelovigen? Het enige wat veranderde was zijn eigen houding. In Medina werd duidelijk dat ze hem niet moesten, wat hij in Mekka nog niet wist. Niet Gods mening veranderde, maar die van Mohammed…

Onder khalief Othman zijn alle afwijkende versies van de Koran verbrand, om één enkele versie over te houden. Er waren problemen met elkaar weersprekende Korans. Daar is nog iets van te zien in de oudste moskeeën, m.n. in Jemen en de Al Aqsa moskee op de tempelberg in Jeruzalem, met spreuken uit de Koran die niet kloppen met wat wij nu kennen. 5) Dat levert de vraag op: Hoe luidden de diverse soera’s (hoofdstukken) oorspronkelijk? In geen geval kun je stellen dat de tekst van de Koran probleemloos is.

De Koran is in veler ogen een racistisch boek. Geregeld noemt het Joden apen en varkens. Wanneer iemand wordt veroordeeld op grond van zijn afkomst (niet zijn daden), is dat: racisme. En welke invloed heeft het op mensen die deze ‘heilige’ teksten reciteren? 6)

Een ander probleem is dat veel uitspraken in de Koran onbegrijpelijk zijn. Kun je dat zelf dan niet onderzoeken en naar eigen inzicht conclusies trekken? Ho maar. De moslim is verplicht de rond het jaar 1000 vastgelegde geloofsleer te volgen. 7) Wee degene die iets anders zegt. Is die leer geheel in lijn met de oorspronkelijke boodschap van Mohammed? Niemand weet het. Wie echter tot een ander inzicht komt ligt eruit in de geloofsgemeenschap (in Nederland), of kan de gevangenis of de dood tegemoet zien in veel islamitische landen. Daarom hobbelen velen onnadenkend mee.

2. wie is Jezus?
De Islam leert dat Jezus een profeet is, de laatste voor Mohammed. Hij heeft wonderen gedaan, werd uit een maagd geboren en heet Het Woord van God, zowel volgens de Bijbel als de Koran. Maar volgens de Koran is Jezus niet aan het kruis gestorven. 8) Is Hij niet gestorven, dan is Hij ook niet opgestaan. Dan heeft Hij ook niet het definitieve offer voor de zonden van de mensen gebracht. Op die punten verschillen Christendom en Islam wezenlijk.

Het Christendom stelt Jezus centraal als de laatste en grootste van de profeten. Maar Hij is meer. Hij is de Zoon van God, net als God de Vader eeuwig, alwetend, almachtig en alomtegenwoordig. Dat verklaart ook de Drie-eenheid. Dit is geen driegodendom, zoals de Islam redeneert. Dat zie je al in het woord: Eenheid. God openbaart zich aan de mens op verschillende wijzen, maar dit doet niets af aan zijn eenheid. De godheid is één, maar die ene God is veelvuldig en veelvormig in zijn wezen en werk.

Mohammed meende niet alleen dat Christenen geloven in drie verschillende goden, maar ook dat de Drie-eenheid bestaat uit God de Vader, Jezus Christus en Maria. 9) Dat laatste hebben Christenen nooit geleerd. Dit is aantoonbaar een enorme blunder in de Koran. Staan er misschien nog meer blunders in?

Overigens is het interessant hoeveel waars er over Jezus in de Koran is te vinden vanuit bijbels oogpunt.  Op een rijtje de belangrijkste feiten:
1. Jezus is de Man van vrede   Koran 19:33,34
2. Jezus is volmaakt       19:17
3. Hij is de Geest van God       4:169-171
4. Hij is Gods Woord     4:169-171; 3:34-39; 3:40-45
5. Hij is de Brenger van het Goede Nieuws 61:1
6. Hij is aan Adam gelijk                   3:52-59
7. Jezus is de Messias    3:40-45; 4:156,157
8. Jezus is voor ons: genade    19:21
9. Hij bewerkt wonderen                   3:49
10. Hij is de volmaakte Zoon  19:19
11. Hij is de Getuige van dag van de opstanding 4:45; 5:117
12. Hij is de Openbaring voor iedereen      19:21

Deze zaken zijn juist zo opvallend, omdat ze zeker niet van Mohammed gezegd kunnen worden. (Behalve misschien het laatste punt. Wonderlijk hoe deze brokstukken van de waarheid bewaard zijn gebleven.) In de loop der tijden kwamen dan ook geregeld korangeleerden tot de conclusie dat Jezus boven Mohammed staat. Hoe kan Jezus zoveel dingen meer hebben (zelfs volgens de Koran) dan de man die de ‘Zegel der profeten’ heet?

In Jodendom en Christendom wordt de mens verlost door Gods ingrijpen. In de Islam gebeurt dit doordat de gelovige de goddelijke wet navolgt. Die twee opvattingen gaan niet samen. Ligt de verlossing in de mens? Die zal dan altijd onzeker blijven over zijn eeuwige bestemming. Zelfs Mohammed wist het niet. De Islam veroordeelt mensen tot angst en onzekerheid op dit wezenlijke punt, anders dan Christendom en Jodendom, die een liefdevolle en vergevingsgezinde God kennen.

Jezus zou volgens de Koran niet aan het kruis zijn gestorven. De autoriteiten, die Hem wilden straffen, grepen per abuis de verkeerde. Hij zou zonder te sterven in de hemel zijn opgenomen.  Maar – om het nog wat gecompliceerder te maken - stelt de Koran ook dat Jezus wel gestorven is. 10) Dat is tegenstrijdig.

Profeten zijn overwinnaars, geen verliezers volgens de Islam, maar niet volgens de Bijbel. Profeten kunnen net als iedereen vervolgd en zelfs gedood worden. In het geval van Jezus komt daar nog iets bij. Hij moest sterven aan het kruis. Dat was al eeuwen tevoren aangekondigd door de profeten. Wie het kruis weghaalt, houdt iemand anders over dan de Jezus van de Bijbel. De Koran heeft het wel over Isa, maar wie is dat dan?

3. Jezus of Mohammed?
Wie volg je na, Jezus of Mohammed? Wie waren zij? Hadden ze iets met elkaar gemeen?

Mohammed is volgens Koran en Hadith (de beide openbaringsbronnen van de Islam) een massamoordenaar en een seksmaniak. Die twee dingen kun je zeker niet van Jezus zeggen. (Zie ook de Nederlandse verkorte vertaling van Ibn Ishaak, ‘Het leven van Mohammed’, de meest betrouwbare levensbeschrijving van de profeet van de Islam; uitg. Bulaaq, Amsterdam).

Jezus was geweldloos en vol liefde en zorg. Hij gebruikte slechts zijn woorden om mensen voor Zich te winnen. “Wie het zwaard opneemt, zal erdoor vergaan,” zei Hij. 11) Hij had geen leger en geen wereldlijke macht. “Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld.” 12) Gedwongen bekeringen wilde Hij niet. Geloof is een vrijwillige overgave, anders heeft het geen waarde.

Jezus toonde aan zijn tegenstanders slechts liefde, geen haat. Hij leerde ook zijn volgelingen om hun vijanden lief te hebben. 13) De geloofsbeweging die Jezus stichtte was een beweging van liefde voor iedereen.

Mohammed heeft velen gedood en laten doden. Hij overviel ongewapende karavanen 14), liet tegenstanders vermoorden, zelfs een oude man en een stokoude vrouw die het niet met hem eens waren. Hij heeft vredelievende Joodse stammen, in één geval zelfs een stam waarmee hij een verbond had gesloten, op gruwelijke wijze uitgemoord en hun bezittingen geroofd. 15) Was zijn geloofsgemeenschap op die manier geen criminele organisatie? Op instructie van Mohammed moe(s)ten tegenstanders van de Islam worden gedood.

Mohammed hield zich op bepaalde punten niet aan de wet die hij anderen oplegde, bijvoorbeeld ten aanzien van het maximale aantal vrouwen per man. Volgens de Islam mag een man 4 vrouwen hebben, en daarnaast – volgens de meest gangbare uitlegging – nog net zoveel bijvrouwen als hem uitkomt. Verder kan een man scheiden of trouwen wanneer hij maar wil. Maar Mohammed had – naast tientallen (!) bijvrouwen – 13 vrouwen. Gelijktijdig! Hij was dus een grandioze wetsovertreder. Zet Jezus eens naast hem. Geen vrouw, geen seks...

Was zijn huwelijk met zoveel vrouwen een daad van mededogen, zoals sommigen stellen? Kon hij dan niet helpen zonder geforceerd huwelijk? Eén van de vrouwen van Mohammed was een Christin (Safiya). Nadat voor haar ogen haar man en vader waren vermoord, werd ze nog diezelfde nacht gedwongen met Mohammed te slapen. 16) Is dat geen gewetenloos en bruut geweld?

Een andere vrouw van Mohammed was Aisha. Hij huwde haar als meisje van zes. Toen werd ze (deels) van haar ouders gescheiden. Hij sliep met haar toen ze acht was. 17) Dat heet pedofilie. Zo iemand hoort in de gevangenis.

Mohammed had volgens de Hadith de kracht van 30 mannen en kon seks hebben met elk van zijn vrouwen gedurende dezelfde nacht. 18) Wanneer we nu van zo’n onverzadigbare persoon horen, beschouwen we hem als een psychopaat en niet als een profeet.

De Koran zegt dat Mohammed gerechtigd was de wetten voor het huwelijk te overtreden als speciale gunst. 19) Deelt Allah vaker dergelijke gunsten uit? Kun je meer wetten vrijblijvend overtreden? Wat is de waarde van een wet die zonder goede reden ‘mag’ worden overtreden? Is het niet een vreemde ‘bonus’ als iemand de wet ‘mag’ overtreden? Is de wet dan zo slecht?

De aard van de wet is dat ze altijd en overal geldt. Maar wat doe je als iemand zegt dat een bepaalde wet niet voor hem is? Hem tot geestelijk leidsman verheffen? Dit betekent toch minstens dat de wetten van Allah niet altijd, overal en voor iedereen gelden…

De verschillen tussen Jezus en Mohammed zijn zo groot, dat je ze onmogelijk beiden als ware profeet kunt zien. Wie volgen we? Een geweldenaar en seksmaniak? Of Jezus, die zuiver, goed en liefdevol is?

Natuurlijk komen deze gedachten bij talloze Moslims op. Alleen wordt het als een ernstige overtreding gezien om daarover te spreken. Want vrijheid van studeren, denken en spreken bestaat niet in de Islam. Wel, ik hecht aan mijn vrijheid en gun die iedereen.

4. Hoe moeten wij leven?
Ten aanzien van de regels voor onze levenswijze bestaan er aanzienlijke verschillen tussen Joden, Christenen en Moslims. Dat zou je niet verwachten, wanneer alle drie uit de zelfde bron zijn voortgekomen, wat de Islam stelt, met Mohammed als laatste in de rij van de profeten.

Joden ijken hun levensstijl aan de wetten van Mozes. De orthodoxen achten al deze wetten geldig voor de huidige tijd; liberale Joden hebben ruimere interpretaties.

Christenen vinden de Tien Geboden een grondwet voor alle tijden. Maar het allerbelangrijkste is de liefde. Dat is de humane leer van Jezus, heel kort: Zoek het goede voor iedereen, liefde gaat boven alles en wees eerlijk en oprecht. Jezus vat alle wetten samen in: Heb God lief boven alles en houd net zo van je naaste (d.i. alle mensen) als van jezelf. 20) Maar hoe goed de wet van God ook is, je kunt er het paradijs niet mee verdienen, zoals Moslims dat proberen.

Wetten hebben een zeer belangrijke plaats in de Islam. Van alles is voorgeschreven, tot in de kleinste details: Hoe je je moet wassen, nagels knippen, wat je wel of niet mag eten, hoe je je moet kleden, kappen en nog veel meer. Alles wat met de eredienst te maken heeft, krijgt veel aandacht. Hoe vaak je bepaalde voorgeschreven passages moet opzeggen tijdens het gebedsuur, hoe je je moet buigen, in welke richting, hoe je je precies moet wassen, wat eerst, wat daarna en welke beweging je daarbij behoort te maken. Er zijn ritsen regels voor de vastenmaand, hoe vaak je naar de moskee moet en noem maar op.

Wie een foutje maakt, kan opnieuw beginnen met zijn wasbeurt bijvoorbeeld, of met zijn recitaties. God let erop dat alles op de voorgeschreven manier gebeurt. De nadruk ligt op regels, minder op de gesteldheid van het hart. Juist dat laatste is voor een Christen beslissend. Een Moslim zal menen dat hij - door bijvoorbeeld zijn speeksel overdag tijdens de vastenmaand in te slikken - zondigt en de genade van Allah kan verspelen. Het overslaan van de gebedstijden telt ook zwaar. Deze opvattingen zijn een Christen vreemd.

Maakt het iets uit hoe je je nagels knipt en dergelijke? Volgens de islamitische leer wel. Volgens Christenen moet ieder dat zelf uitmaken. Het nabootsen van de gewoonten van Mohammed, zijn kledingsstijl en zo is voor een moslim een geloofsuiting. Geen Christen die enige waarde hecht aan zulke uiterlijkheden. Het leven is te mooi om je door nutteloze wetten te laten frustreren.

De wetten van de Islam heten de Sharia. De Islamiet meent dat ze van God komen en altijd geldig blijven. Wonderlijk genoeg zijn veel van deze wetten gewoon de oude wetten van de Arabieren van vóór Mohammed. Had Allah zich dan ook aan hen geopenbaard? Volgens Mohammed niet. En toch diezelfde wetten. Dat is een innerlijke tegenstrijdigheid in de Islam.

Er is veel mis met de Sharia. Om te beginnen klopt het niet met de regels tegen diefstal. Natuurlijk moeten daar sancties op staan, maar die moeten in overeenstemming zijn met de zwaarte van een overtreding, anders is een wet onrechtvaardig. Wat te denken van het afhakken van iemands rechterhand 21), zelfs wanneer de buit slechts een klein bedrag (5 euro bijvoorbeeld) betreft? Iemand zonder hand is tot levenslang veroordeeld, kan nooit een normaal inkomen verwerven en wordt maatschappelijk buitengesloten.

Overigens hoeven niet alle dieven zich zorgen te maken. Wie iets ontvreemdt uit een huis zonder dat huis te betreden, komt er veel beter vanaf. En in witte-boorden-criminaliteit (fraude, valsheid in geschrifte, wegsluizen van geld) is al helemaal niet voorzien, ook al gaat het om miljoenen. Dat laat een wezenlijk gebrek van de Sharia zien. Ze is niet aangepast aan de tijd en onrechtvaardig in de strafmaat.

De stem van een vrouw geldt voor de helft van die van een man, waardoor vrouwen altijd het onderspit delven in de islamitische rechtspraak, ook al hebben ze gelijk. 22) Dit is bijzonder schrijnend in zaken van verkrachting. De vrouw is per definitie de schuldige en dient veroordeeld te worden voor overspel, wat haar het leven kan kosten, ook al werd ze verkracht. Daarbij bestaan islamitische rechtbanken louter uit mannen. Die zijn niet juridisch geschoold. Ze maken snel fouten bij het vaststellen van wat er feitelijk gebeurd is. Maar niemand kan die falende rechters ter verantwoording roepen.

Verder is de positie van vrouwen slecht. In veel islamitische landen hebben hond en kat meer vrijheid dan de vrouw des huizes. Ze mag zich niet in het openbare leven begeven, haar stem geldt slechts half in rechtszaken en ze krijgt slechts een kindsdeel van de erfenis.

Het recht ligt in islamitische landen louter in handen van Islamieten, waardoor minderheden er weinig goeds van mogen verwachten. Bovendien mag een niet-moslim niet tegen een Moslim getuigen en gelden er allerlei beperkende maatregelen voor andersdenkenden (Christenen), waardoor hun rechten voortdurend worden genegeerd, dankzij de Sharia, die ook wanneer deze niet volledig wordt gevolgd toch een grote invloed uitoefent in meer dan 30 islamitische landen. Zou God partijdig zijn? Of is Hij liefdevol en rechtvaardig? In dat laatste geval kan Hij niet de Auteur van de Sharia zijn.

Afval wordt volgens de Sharia bestraft met de dood. 23) Andere religies worden tijdelijk geduld, en soms met grof geweld bestreden. Dat geheel in overeenstemming met de Koran en Mohammed. Zelfs twijfel bij een Moslim en het aankaarten van netelige kwesties wordt als afval beschouwd.

Je leest dagelijks over wandaden in naam van de Islam. Wie zich afvraagt waarom vrijwel alle religieuze misdaden, moorden en zelfmoordaanslagen door Islamieten gebeuren, heeft daar het antwoord. 24) De Islam leert dat en juicht het kwaad in haar naam zelfs toe. Sterven voor de zaak van de Islam in een fysiek gevecht (de jihad) is zelfs de enige manier om zeker in het paradijs te komen. 25) Het doet er niet toe of daar onschuldigen bij omkomen – niemand is namelijk onschuldig. Het feit dat je Amerikaan bent, Nederlander, Christen of humanist, of alleen maar met hen omgaat, is al reden genoeg om je te doden, inclusief vrouwen, kinderen, zieken en gehandicapten. Is dat geen vreemde wet? God wordt zo gezien als de auteur van het kwaad. In het Christendom is dat de duivel.

5. Vrijheid om zelf te beslissen
Waarom ik zeker geen Moslim word? Wel, hierbij enkele redenen. Waarom zou jij, als Moslim, geen Christen worden? Nu vraag ik het van mijn kant en met redenen omkleed. Die vraag ligt enorm gevoelig. Ik weet dat een Moslim die zelfs niet in overweging mag nemen. Hij zit verstrikt in een vreselijk dwangsysteem.

Kritische vragen over Mohammed of de Koran kunnen iemand in islamitische landen ontslag, gevangenschap en zelfs de doodstraf opleveren. Dit wordt beschouwd als heiligschennis. Een musicus uit Turkije had het over het hemelse bordeel dat de gelovigen na hun dood wacht. 26)  Dit is ‘gewoon’ de leer van de Koran. Na zijn dood wordt een man opgewacht door 72 hoertjes, waar hij eindeloos pret mee gaat maken. 27) Maar de pianist werd in de gevangenis opgesloten. Turkije wenst bekend te staan als een seculiere staat. En dan toch straf, terwijl de man alleen maar ‘vertaalde’ wat er in de Koran staat. Wat zou er met hem gebeurd zijn in andere islamitische landen? En als hij nu eens echt kritiek zou hebben gehad?

Vrijheid van geweten geldt binnen de Islam niet. Deze wordt wel geclaimd door Moslims in gebieden waar ze een minderheid vormen, maar is verleden tijd wanneer zij aan de macht komen. Weliswaar zegt de Koran dat er geen dwang is in de godsdienst, maar in hun landen is slechts dwang, geen vrijheid. 28) Ook hier weer een onbegrijpelijke, innerlijke tegenstrijdigheid…

Je kunt wel Moslim worden, maar je komt nooit meer uit die fuik. Dat betekent de doodstraf, volgens de Sharia. 29) En al die Moslims die graag de Sharia ingevoerd willen zien (zelfs in het Westen gaat dat om miljoenen)? Die roepen in feite op tot de moord op honderdduizenden en het kapot maken van democratie en mensenrechten. Zij zijn de vijanden van alles en iedereen, zelfs van God, die ze trachten te zoeken. Slechts Allah blijft voor hen over.

- Even terzijde: Hoewel Allah de barmhartige Erbarmer heet in de Koran is het zeer opvallend dat er nooit enig teken van erbarming wordt gegeven. De naam is mooi, maar het is slechts een naam, geen realiteit. Hij is hard, haatdragend en genadeloos, volgens wat Mohammed vertelde, altijd bereid om te straffen, maar nooit om te vergeven. -

Ik blijf een voorstander van godsdienstvrijheid. Ook voor de Moslim. Maar door de onmaatschappelijke trekken in de Islam en haar neiging tot dwang en geweld, mogen we Moslims toch minstens vragen duidelijk te maken dat zij geweld verafschuwen en al het mogelijke doen om dat in eigen kring in te dammen. Lukt dat niet? Dan horen ze niet thuis in onze samenleving.

De weg die voor ons ligt is lang. Liefde voor Moslims? Voor mij geen probleem. Liefde van Moslims voor andersdenkenden? Het is geen utopie, maar niet erg gangbaar. Toch zoek ik daarnaar, zolang althans de Islam nog bestaat. Eens zal ze terzijde worden geschoven als een nutteloze en gevaarlijke leugen. Eens breekt de Waarheid door.

Bram Krol, 7 okt. 2014 (verbeteringen 8 okt. 2014)

Noten
1  K. 19:27,28
2  K., 2:46; 19:30-33; (kleiduiven) K., 3:49
3  K., 29:46, 10:94, 13:46
4  Alle keren dat de Koran spreekt over liefde en vergevingsgezindheid t.o.v. anderen worden opgeheven door het zgn. zwaardvers, K. 9:5
5  Zie p. 245 Harold ten Cate, ‘De Achilleshiel van de Islam’, Importantia Publishing, Dordrecht 2006; hij vertelt ook van aanzienlijke verschillen met de huidige koranische tekst van spreuken op oude munten.
6  K., 7:166, vgl. 5:60 en 2:65
7  D.i. de zgn. fikh (geloofsleer), die ongeveer sinds het jaar 1000 als onaantastbaar en onveranderlijk wordt gezien door alle islamitische rechtsscholen
8  K. 4:157,158
9  K. 5:116
10  K., 19:30-33, waar over Jezus’ dood en opstanding wordt gesproken
11  B., Matteüs 26:52
12  B., Johannes 18:36
13  B., Lucas 13:27
14  K. 2:216-218
15  K. 33:25-27
16  H. Bukhari I,8,361
17  H., Bukhari V,58,234; Mohammed was toen 53 jaar
18  H., Bukhari 62:6 (dit is een onvoldoende aanduiding. Waarschijnlijk gaat het om verzamelband V. Zo staat het vermeld op www.thereligionofpeace.com
19  K., 33:50; vgl. 61:10-12; ook interessant: Mohammed stal zijn schoondochter Zeyneb, de vrouw van zijn geadopteeerde zoon Saïd, en dwong hem tot een scheiding. Dit wordt goedgekeurd in K. 37:33
20  B., Matteüs 22:36-40
21  K., 5:38; in de Hadith staan zelfs uitspraken van Mohammed dat van iemand die een ei of een touw de hand geamputeerd moet worden
22  Dat is de juridische consequentie van K., 2:228; 3:193; 4:2; 4:38, zie ook H., Bukhari I,6,301; de vrouw heeft volgens Mohammed weinig verstand, en tijdens haar menstruatie mag ze niet bidden. Er komen dan ook maar weinig vrouwen in het paradijs.
23  K., 2,217; 3:72; 3:86,87; 33:14; H., Bukhari, IV, 52,260; IX, 84,57
24  H., de bekende woorden van Mohammed: ‘Jihad is het hoofd van de Islam’, aangehaald bij Sahih Tirmizi
25  K., 4:74-76
26  Het gaat om Fazil Say, wegens ‘blasfemie’ veroordeeld op 15/04/’13
27  K., 47:6; 78:33; 44:54; 56:37,38
28  K., 2:226 vergeleken met 3:64 en 8:39
29  H., Bukhari, IX,83,17; IX,84,57; K. 4:89

B = Bijbel ; K=Koran, H=Hadith

Reageren


Hicham

29-11-2018 02:07
hij had overigens iets wat op een vogel lijkt, oellewapper. je moet echt goed lezen

Hicham

29-11-2018 02:05
wauw,

Je aller eerste bewering is al een leugen, ik citeer wat je schrijft:

"Sommige dingen, die geen Christen gelooft, worden in de Koran aan Jezus toegeschreven. Hij zou als kleine baby hebben gesproken en kleiduiven tot leven hebben gewekt. 2) Die verhalen stammen niet uit de Bijbel, maar uit latere legenden. De Koran ziet dit als een goddelijke waarheid. Mohammed kon volksverhalen en de Bijbel niet uit elkaar houden. Maar hoe betrouwbaar is de Koran dan"?

nu komt de waarheid:
‘’En (hij zal) een boodschapper voor de Kinderen van Isra’il (zijn): ‘Ik kom tot jullie met een teken van jullie Heer; ik maak voor jullie uit klei iets wat gelijkt op een vogel; dan blaas ik daarin en het zal een vogel worden, met toestemming van Allah. En ik genees de blindgeborenen en de melaatsen en doe de doden herleven, met toestemming van Allah.’’ (Koran 3:49)

Dat staat in de Koran! Kleiduiven tot leven gebracht? hilarisch! moeten we jou geloven?!

Er zijn nog meer fouten, maar ik ben te moe om mensen te corrigeren, success!

Hicham
Een barmhartige moslim

Bart

03-11-2018 10:57
Ik ben pas overgestapt naar de islam, deze beweringen over de islam kloppen niet. Ook niet over mohammed. Als u de echte waarheid wilt weten moet u zeker de koran lezen, u zult verstelt staan wat er in staat en dat dit de waarheid is. Wij moslims trekken hier niet veel van aan, wij weten wel beter! Als u niet wilt geloven in de islam is het uw eigen keuze, wilt u het zwart maken is het ook uw eigen keuze, elke persoon die na dit dan research doet weet wel beter, hoe meer u slechte informatie geeft, hoe meer mensen zich gaan bekeren in de islam, na research weten ze wel beter. Ik hoop dat u word vergeven voor uw zondes.

Theo

18-02-2018 02:29
De Islam is geen godsdienst ! Het is een ondemocratisch wurgsysteem en zou alleen al om de ondemocratische en haathouding jegens andersdenkenden verboden dienen te worden ! Vergeet niet dat het christendom verboden is in moslimlanden en zwaar vervolgd wordt . Alleen al om deze reden zou het verboden dienen te worden .

B. K. Frans

07-01-2018 09:43
De Quran bestaat ca 60% uit het OT en ca 5% uit het NT, maar aangepast uit de leer van Mohammed. Eigenlijk behoort christen te weten dat Isa in de Koran, niets te maken heeft met onze
Here Yeshua ha Mashiach, Jezus Christus in de Bijbel, de eniggeboren Zoon van God de Vader JHWH, de IK BEN DIE IK BEN, de God van Israel, de God van de Bijbel! Volgens de koran heeft Allah van de koran geen zoon.
Isa is niet geboren uit een maagd door de Heilige Geest.
Isa is geboren uit Maria, die zwanger werd door een man.
Isa heeft dus andere ouders en een andere oorsprong dan Jezus Christus, de Zoon van de God die Zich JHWH noemt.
Isa behoort tot de vijf grootste profeten binnen de islam, waarbij Mohammed de grootste is.
Isa is volgens de koran, niet gekruisigd, maar is Judas in Zijn plaats aan het kruis gehangen.
Over de geboorte van Isa staat in de koran, in soera Marjam:
vers 18: “En zich aan hun blikken onttrok zonden wij onze geest tot haar en hij verscheen aan haar in de gestalte van een volmaakte man”
Vers 23: “En zij ontving hem en trok zich terug met hem in een ver afgelegen oord” > Dit betekent dus hier, dat Marjam geen maagd meer is.
Vers 24: “En de smarten der bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom. ..”
Dit verhaal klopt zeker niet met wat in de Bijbel staat geschreven over de geboorte van onze Messias Jezus Christus! In vers 29 wordt Marjam beschreven als de zuster van Aaron: “O Zuster van Aaron, …”
Enkele korte samenvatting van dingen die niet kloppen over Isa van de koran en Jezus van de Bijbel:
• Isa is niet geboren uit de maagd Maria, de verloofde van Josef.
• De vader van Isa is niet dezelfde als de Vader van Yeshua, de IK BEN DIE IK BEN, De G’d van Israel, de God van de Bijbel, Schepper van hemel en aarde en alles wat erin zit!
• Isa een profeet van de islam, waar Mohammed de grootste profeet is.
• Isa werd niet gekruisigd, maar volgens de koran werd i.p.v. Isa, Judas gekruisigd.

Joh. 5:22: Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven.
Vers 24: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie Mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. > De Vader delegeerde het oordeel aan Zijn Zoon, Zijn Zoon delegeerde het oordeel aan Zijn Woord!!!

Joh. 10: 35: (Jezus zei): Als Hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de Schrift niet kan gebroken worden. > Jezus Zelf, erkende dat het Schrift de hoogste gezag heeft.

Joh. 17:17: Heilig hen in Uw waarheid: Uw woord is de waarheid.

Mat. 5:18: Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied.
Mat. 24:35: De hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenzins voorbijgaan.

Jesaja 40:8: Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

2Tim 3: 16: Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.
Openbaring 22: 18, 19: Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek beschreven zijn; en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de heilige stad, welke in dit boek beschreven zijn. LET OP: De Bijbel zegt in:
Galaten 1:8: “Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel , (u) een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebt, die zij vervloekt!”

Mede christenen:
Laten we ons niet misleiden over wie Isa en Yeshua Ha Mashiach werkelijk zijn!


BASTIAAN

06-01-2018 04:19
Beste Jos van der Geest, ik ben blij met uw ingezonden om een en ander te kunnen verduidelijken.

Als ik over valse RKK en PKN kerken spreek heb ik het niet over de beminde gelovigen die daar stenen voor brood opgediend krijgen, maar heb ik het natuurlijk over het Instituut Kerk en haar vele misleiders in Concilies en Synoden.

Wie er naar de hemel of hel gaat dat weet alleen de Allerhoogste God en Jeshua Zijn Zoon.

Lees voor uzelf Mattheus 7 en 25 en Openbaring 20. Woorden van Jeshua die nooit op een leugen betrapt kon worden...

Johannes 8:46
Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?

De zonde van de RKK en PKN en Evangelischen zijn overwegend dat zij de Woorden van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen negeren, hoewel ze zich Gemeente van Jezus Christus noemen. Zie alle details in Openbaring 2 en 3.

De Bijbel leert het huwelijk tussen een man en zijn vrouw. Genesis 3 en Mattheus 17 en 1 Corinthe 7. Een verkeerde leer van dopen: kinderdoop/besprenkeling.

De Sabbat [Jesaja 58, Jeshua noemde zich Heer van de Sabbat] niet heiligen maar de roomse zondag vieren en daarbij ook nog eens de roomse paasdatum vieren.

Hun samengaan met de roomse kerk in de Domkerk te Utrecht op 31 oktober 2017 tart elke beschrijving, dat roomsen en PKN daarbij gratis de Islam op hun bordje krijgen omdat de paus een grote vriend van de Islam en Koran is hindert hen niet hoewel daarin verkondigt wordt dat God geen Zoon heeft.

Johannes 3 vers 16 leert heel veel beter dan de paus.

In de PKN mogen twee vrouwen of twee mannen een zegen ontvangen. Zie Leviticus 20 en Romeinen 1 en 1 Corinthe 6.

Zie mijn vorige brieven in Uitdaging over de vele misstappen, het onrecht en de Inquisitie van pausen, kardinalen en priesters jegens Joden en BijbelGetrouwe gelovigen.

Een Tip: Bezoek het Martelmuseum in Amsterdam voor alle details en u zet nooit meer een stap in een roomse kerk.

Jos van der Geest

06-01-2018 02:20
Hier en daar wat typos. Meest belangrijke is haatte ver wat uiteraard gaat te ver moet zijn.

Mijn verontschuldiging dat hierdoor inmijn reply wat fouten dus zit.

Jos van der Geest

06-01-2018 02:08
@Theo Bert.
Ik vind van niet dat religies verboden moeten worden. Dus ook satanskerk en andere simulair kerken.
God heeft ons gelukkig de vrijheid gegeven om wel of niet te geloven en hun daden. Dat houdt ook in dat men vrij is om zelfs de satanskerk te bezoeken. Natuurlijk is de satanskerk afschuwelijk en meer dan dat zelfs. Maar dan nog. Verbieden haatte ver. Nogmaals een ieder is vrij in zijn doen en laten en gelukkig hebben wij de kans en gelegenheid om God en Jezus te eren.

@BASTIAAN.
Laat ik eerst zeggen dat ik jouw bijdragen zeer waardeer.

Nu even specifiek over deze bijdrage. Of je RKK wel of niet vals moet noemen weet ik niet. Van huis uit ben ik RK. Mijn vader die overigens nog leeft, maar wel intussen inverpleeghuis zit en zwaar dementerend, was een zeer goed mens en ook zeer goed voor de naasten en andere mensen. Ging ook trouw naar de kerk. Zover mogelijk gaat hij nogsteeds naar de kerk alser een dienst is in verpleeghuis. Zou zo iemand in jouw mening dan ook in de hel komen, of gewoon in de hemel. Hou rekening mee dat mensen soms niet anders weten en dat kan en mag je een ander in mijn opinie niet verwijten, zeker als diegene naaste liefde hoog in zijn vaandel heeft.

Jaar geleden ben ik naar alpha cursus geweest en dat was geweldig. Zo geweldig dat ik aangesloten heb bij de evangelische gemeente. Eind maart of begin april wordt ik gedoopt. Nu was halverwege de alpha cursus ook een spreker, ook dominee uit de PKN in mijn woonplaats. Het had gekund dat ik bij PKN had aangesloten in plaats van de evangelische gemeente. Nu is de vraag en ook puur ter info, wat is er mis met PKN?

Alvast dank voor je antwoorden.

Herman Degenhart

06-01-2018 01:20
Ik zit nog steeds te wachten op de reacties van mensen als Alain Verheij en Frank Bosman. Maar andere theologen die zichzelf 'verlicht' achten, waar dat ook voor mag staan, mogen ook reageren.

E.B. Fortuin

06-01-2018 11:40
Bedankt Bram Krol voor deze interessante info als aanvulling op uw vorige bericht over de islam.

U Schrijft: Overigens is het interessant hoeveel waars er over Jezus in de Koran is te vinden vanuit bijbels oogpunt.

U noemt op een rijtje de belangrijkste feiten:
1. Jezus is de Man van vrede Koran 19:33,34
2. Jezus is volmaakt 19:17
3. Hij is de Geest van God 4:169-171
4. Hij is Gods Woord 4:169-171; 3:34-39; 3:40-45
5. Hij is de Brenger van het Goede Nieuws 61:1
6. Hij is aan Adam gelijk 3:52-59
7. Jezus is de Messias 3:40-45; 4:156,157
8. Jezus is voor ons: genade 19:21
9. Hij bewerkt wonderen 3:49
10. Hij is de volmaakte Zoon 19:19
11. Hij is de Getuige van dag van opstanding 4:45; 5:117
12. Hij is de Openbaring voor iedereen 19:21

Heel interessant. Wat Krol verzuimt te vermelden is dat volgens de ISLAM, Jeshua moslim is geweest net zoals Abraham, Noach, David. enz.

Aan het einde der tijden wordt dit volgens Islam duidelijk: Isa/Jezus [verbastering van Ezau] zal dan getuigen tegen hen die de leer van Mohammed [de laatste profeet volgens Islam] niet aanvaardden.

In de moslimtraditie wordt gesproken over de Wederkomst van Isa/Jezus vóór de Dag Des Oordeels...Dan zal Isa/Jezus op aarde wonen, kinderen krijgen. Hij zal volgen islam alle kruisen verbreken, de varkens doden en de heerschappij van de islam op heel de aarde vestigen.

Opmerkelijk is dat in de Koran slechts 5x over Mohammed wordt geschreven en wel 93x over Isa/Jezus.

Over niet al te lange tijd zal de wereld echt weten wie de ware God is en Zijn Zoon die Hij gezonden heeft naar deze wereld. Psalm 2 en Johannes 3:16.

In de Bijbel lezen we 800x dat JHWH de God van Israel is. Ook lezen we 800x over Jeruzalem. Mekka wordt niet één keer genoemd in de Bijbel.

In de Koran wordt Jeruzalem niet één keer genoemd.

Goddank komen er heel veel moslims tot bekering en geloven nu dat de Bijbel het Woord van God is en dat JeshuaHaMasjiach de Zoon van God is. Zij zien uit naar Zijn wederkomst in Jeruzalem. Openbaring 14.

Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde. Psalm 72.

BASTIAAN

06-01-2018 11:05
De tijd van alle valse godsdiensten en dus ook o.a. van de Islam, RKK, PKN is bijna ten einde! Werden zij niet één op 31 oktober 2017 in Wittenberg Duitsland en in de Dom Kerk Utrecht?

Wanneer Jeshua als Koning en Masjiach in Jeruzalem wederkeert [Zacharia 14:9 en Openbaring 14] met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs wordt alles rigoureus anders! Jesaja 63-66.

In Openbaring 1:7 leert Jeshua aan Johannes op Patmos...dat Hij komt met de wolken en ELK oog zal Hem zien, ook zij, [Zacharia 12] die Hem hebben doorstoken; en Alle Stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, ?amen.

IK BEN de alfa en de omega, [Alef Taf] zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige!

Mohammed valt in het niet vergeleken met de verschijning van Jeshua...[Filippenzen 2] Jeshua' s Naam boven alle naam!

Openbaring 1:12En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren,

13en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een Gouden ?gordel;

14en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een Vuurvlam; 15en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren.

16En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp ?zwaard; en zijn aanzien was gelijk de Zon schijnt in haar kracht.

17En toen ik Hem zag, viel ik als DOOD voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, IK BEN de Eerste en de Laatste, 18en de levende, en IK BEN dood geweest, en zie, IK BEN levend tot in alle eeuwigheden, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.

Het lot van de Valse Profeet wordt door JeshuaHaMasjiach tot 3x in Openbaring 16:13 beschreven:

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;

Openbaring 19:20
En het beest werd gegrepen en met hem de Valse Profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

Openbaring 20:10
en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Laten wij als Gemeente van Jeshua blijven bidden...Laat Uw Koninkrijk komen, laat Uw wil geschieden, in de hemel maar alzo ook op deze aarde.

Alle details in Psalm 58, 72, 98 99 en Openbaring 19-22.

Theo Bert

06-01-2018 06:50
Het gaat om het vinden van de waarheid, en in dat opzicht is het een goed commentaar op de Islam.
De islam zal ten ondergaan aan haar eigen leugens

Bram Krol zegt;-Ik blijf een voorstander van godsdienstvrijheid. Daarbij kun je de vraag stellen tot in hoever. Er bestaan bewegingen zo negatief dat zij verboden moeten worden. ( Bijvoorbeeld de satanskerk)

Hoezeer moslims het evangelie en liefde nodig hebben laat zien:
De vraag van Sabahat http://bijbel.startkabel.nl/forum/?id=5169