#T - Grootsgedrukt
Enquête: 018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Eindtijd

Paus: alle gelovigen zijn kinderen van God!

Een video van Paus Franciscus die oproept tot eenheid onder gelovigen van alle godsdiensten. "We zijn allemaal kinderen van God!" Een wereldgodsdienst?

Uw mening: 079-Is paus Franciscus een valse profeet?

Reageren


Jan

25-01-2018 12:29
Hoezo moest Ratzinger ineens, als unicum, voortijdig plaats maken. Het was er kennelijk de tijd voor. Maar hoe werkt dat dan in de RK kerk? Zijn die mechanismen in de loop der tijden ook onder een zeker beslag gekomen? R. voelde zich zwak (werd gezegd), maar doet nog steeds op de achtergrond mee. Ik ben helemaal niet RK, maar begrijp wel dat onder de RK gelovigen afkerigen zijn o.a. op Bijbelse gronden

BASTIAAN

12-01-2018 09:10
Het is een zegen dat Uitdaging ontwikkelingen in kerkelijk Nederland signaleert en publiceert!!!

Kerkelijke Synoden/Concilies zwijgen en kijken naar deze Paus Bergoglio met al zijn omstreden uitspraken die hij de laatste jaren straffeloos kon lanceren in zijn kerk en de wereldwijde media.

Eeuwenlang zond de RKK missionarissen de wereld in om te verkondigen de Woorden van Jeshua:

Mattheus 28:8...
En ?Jeshua? trad naderbij en sprak tot zijn discipelen, zeggende: Mij is gegeven ALLE macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt AL de volken tot MIJN discipelen!

Deze Paus vindt dat overdreven en gelooft, roept gelovigen op tot eenheid van alle godsdiensten. "We zijn allemaal kinderen van God!" Is dat wel zo? Zie Mattheus 13.

Deze Paus verkondigt Syncretisme = Vermenging van godsdiensten. Hij heeft geen boodschap meer aan de Woorden van Jeshua en de Apostelen...

Zie Handelingen 20:28...Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de ?heilige? Geest? u tot ?opzieners? gesteld heeft, om de ?gemeente? Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

29Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen;

30en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.

31Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.

32En nu, ik draag u op aan de Here en het Woord zijner ?genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle ?geheiligden.

Jeshua waarschuwde ook voor afvallige misleiders en hoe gelovigen deze kunnen herkennen en ontmaskeren...Mattheus 7...

14want eng is de ?poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.

15Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

16Aan hun vruchten zult gij hen kennen: men leest toch geen ?druiven? van dorens of ?vijgen? van distels?

17Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte vruchten voort.

18Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten dragen.

19Iedere boom, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het VUUR geworpen.

20Zo zult gij hen dan aan hun vruchten kennen.

21Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

22Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?

23En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u NOOIT gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der ?wetteloosheid.

Marcus 16:15
15 En Jeshua zei tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het EVANGELIE aan de ganse schepping.

Hoop dat de EO en Family7 op de Bazuin (JESAJA 58:1) zullen blazen en Jeshua's Woorden recht zullen verkondigen. WAAKT!!!

Jeshua leert in Openbaring 16Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die WAAKT en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde.

BASTIAAN

11-01-2018 10:35
Deze Paus slaat opnieuw de plank flink mis met zijn verklaring/oproep: Paus: alle gelovigen zijn kinderen van God!""

Is dat zo? Wel als hij gezegd zou hebben: Paus: alle gelovigen die hun vertrouwen op JeshuaHaMasjiach stellen zijn kinderen van God! Johannes 14.

De Paus zou ook Deuteronomium 13 en 18 eens goed hardop moeten lezen en zich diep schamen dat hij een misleider voor alle gelovigen is.

Van broeder Paulus zou de Paus de wind van voren krijgen als hij Galaten 1 hardop voorleest:

Galaten 1

Er is maar één Evangelie...
6...Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de ?genade? van ?Christus? geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander ?evangelie,

en dat is geen ?Evangelie. Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het ?evangelie? van ?Christus? willen verdraaien.

Maar ook al zouden wij, of een ?engel? uit de hemel, [u de Paus] een ?Evangelie? verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt!

Gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een ?evangelie? predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt!

Tracht ik thans mensen te winnen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen trachtte te behagen, zou ik geen dienstknecht van ?JeshuaHaMasjiach zijn.

Rudy Post

10-01-2018 11:00
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.
Johannes 14:6

6Ik sta er verbaasd over dat u zo spoedig afvalt van hem die u riep tot de genade van Christus, en overgaat naar een ander evangelie; 7maar er ís geen ander, er zijn alleen maar lieden die u verontrusten en het evangelie van Christus willen verdraaien. 8Maar al zouden wijzelf of een engel uit de hemel u een ander evangelie verkondigen dan het evangelie dat wij u verkondigd hebben: hij zij vervloekt! 9Wat wij vroeger hebben gezegd zeg ik nu opnieuw: als iemand u een ander evangelie verkondigt dan u ontvangen hebt: hij zij vervloekt!
Galaten 1: 6-9

Niet zo moeilijk te begrijpen in welke categorie deze types thuishoren.

vader Jakob

10-01-2018 02:32
Dit is dus de man waar Andries Knevel een boek over schreef en waar christelijke "leiders" mee weglopen. Ziet er uit als een lam , spreekt als de draak.

José van Merrebach

10-01-2018 12:34
Ja, duidelijk een oproep tot één wereldgodsdienst.....