#Tb 15 euro gift
Enquête: 087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Ja Nee

Boek-muziek-film

Petrus: stem van de mensen in de kerk

Het nieuwe magazine Petrus vertelt hoe mensen in de kerk geloof, hoop en liefde vinden. Het tijdschrift komt vier keer per jaar uit en wordt uitgegeven door de Protestantse Kerk.

Petrus vertelt kleine en grote verhalen over mensen en lokale protestantse kerken in heel Nederland. Verhalen over hoe samen kerkzijn mensen troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken voor nieuw elan zorgen. Hoe mensen soms twijfelen en toch blijven zoeken. Hoe de kerk hulp biedt aan mensen in nood. Doel van het blad is om lezers te inspireren.

Gevarieerd
De eerste Petrus biedt meteen een gevarieerd aanbod aan verhalen. Zo gaan de Amsterdamse dominees Paul Visser (Noorderkerk) en Rob Visser (Binnenwaai, IJburg) in gesprek met zeezeiler Henk de Velde. Piet en Janny Sjonger vertellen wat zij hebben meegemaakt in hun 50 jaar als kostersechtpaar van de kerk in Friens (FR). Verschillende mensen komen aan het woord over wat zij geloven en wat zij zoeken in de kerk. In Almere geeft de kerk een kijkje achter de schermen van de sociale supermarkt.

Ook voor ontspanning is plek in het blad. Zo kunnen lezers een stadswandeling door Dordrecht maken, koken met Petrus en krijgen ze tips voor kerken om te overnachten.

Moedig en overmoedig
Wie de naam Petrus hoort, denkt al snel aan de volgeling van Jezus, de visser uit Galilea. Waartegen Jezus zei: "Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen." Het tijdschrift draagt deze naam niet voor niets. Marusja Aangeenbrug, hoofdredacteur: "De kerk lijkt wel wat op Petrus: sterk als een rots en tegelijk zwak en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig. Maar vooral een plek ieder mens welkom is."

Gratis
Het magazine verschijnt vier keer per jaar. Via www.petrusmagazine.nl kunnen mensen zich gratis abonneren.

Reageren


BASTIAAN

27-01-2018 11:23
Opmerkelijk is dat de Stem en de 2 Brieven van Petrus nauwelijks aan bod komen in de Preken van de PKN en Evangelische Gemeenten. Waarom eigenlijk niet?

Wanneer hoorde u een preek uit 2 Petrus 2...?
De dwaalleraars

21Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

2En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun ?schuld? de weg der waarheid gelasterd zal worden;

3en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet.

4Want indien God ?engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te bewaren;

5en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar ?Noach, de prediker der ?gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht;

6en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven,

7maar de rechtvaardige ?Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden

8– want deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken –

9dan weet de Here de godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op de dag des oordeels te straffen,

10vooral hen, die, begerig naar ?onreinheid, het vlees volgen en (hemelse) heerschappij verachten. Zulke vermetelen, vol van zelfbehagen, schromen niet de heerlijkheden te lasteren,

11terwijl ?engelen, hun meerderen in sterkte en macht, bij de Here geen smadelijk oordeel tegen deze inbrengen.

12Zij daarentegen, als redeloze wezens, van nature voortgebracht om gevangen en verdelgd te worden, lasteren datgene, waarvan zij geen verstand hebben, en zullen in hun verdelging ook verdelgd worden,

13onrecht? ontmoetende tot loon voor hun ?onrecht. Zij achten het een genot op klaarlichte dag te zwelgen; schandvlekken en smetten zijn zij, die in hun bedriegerijen zwelgen, als zij met u feesten;

14zij hebben ogen, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen; zij verlokken onstandvastige zielen, hun ?hart? is volleerd in hebzucht; ?kinderen? der ?vervloeking? zijn zij.

15Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van ?Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad,

16maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de ?profeet? verhinderd.

17Dezen zijn ?bronnen? zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd.

18Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

19Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf ?slaven? des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens ?slaaf? is men.

20Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland ?Jezus? ?Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

21Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der ?gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het ?heilige? gebod dat hun overgeleverd is.

22Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een ?hond, die teruggekeerd is naar zijn uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de modderpoel.