#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Politiek

Wettelijke regels tegen verplichte openstelling

Het kabinet wil wettelijke regels om te voorkomen dat winkels verplicht zijn om op zondag open te gaan, bijvoorbeeld als een vereniging van eigenaren besluit de winkeltijden aan te passen. Eenzijdige veranderingen in de winkeltijden mogen dan niet langer aan winkels worden opgelegd. De ChristenUnie is blij met dat kabinetsbesluit.

Voor het overige blijven de regels hoe ze nu zijn. Gemeenten bepalen bijvoorbeeld of er wel of geen koopzondagen mogelijk zijn binnen de gemeentegrenzen. De nieuwe regels moeten er enkel toe leiden dat veranderende winkeltijden niet leiden tot een verplichting van winkeliers om open te gaan.

ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins: "De vrijheid om níet te hoeven werken op zondag is veel waard. Het is goed dat het kabinet met dit wetsvoorstel wil voorkomen dat winkeleigenaren van de ene op de andere dag verplicht zijn om open te gaan. Dat brengt lucht in de dwingende 24-uurseconomie van het grootwinkelbedrijf."

Reageren


BASTIAAN

29-01-2018 11:52
Ik vergeet nooit dat Prof. Douma een boeiend artikel schreef in het ND over de vermeende zondagsrust, 2 & 3 Januari 200l.

Hij stelde tot mijn verrassing vast, dat de Kerk de eerste eeuwen geen zondagsrust kende zoals deze nu helaas al eeuwen gemeengoed is voor een groot deel van de christenheid.

Moedig van de professor vond ik zijn constatering dat het Constantijn de Grote was, en niet een Bijbels gebod, die de zondag tot rustdag heeft verordineerd. (7 maart 321)

Eeuwenlang leerden Roomse, Protestantse Kerken, Evangelische Gemeenten d.m.v prediking en synodebesluiten dat de zondag de dag des Heren is. FOUT!

Ik heb de Bijbelse Encyclopedie er eens op na geslagen en dan lees ik over Dag des Heren, toch duidelijk dat hiermee de dag van Gods oordeel over deze wereld bedoeld wordt. Vele teksten worden genoemd, zowel in het oude als het Nieuwe Testament.

Dan lees ik over Openbaring 1:10 die verwijst naar de dag des Heren, de opstanding van Jezus Christus, de eerste dag der week, de latere zondag.

Is het niet frappant dat de dagen der week zoals wij die noemen ( zondag, maandag, dinsdag enz. ) in heel de Bijbel niet voorkomen? Eigenlijk ook wel logisch. Die namen hebben een Germaanse oorsprong.

De zondag was al in oude tijden gewijd aan de zonnegod: Mythras, de lievelingsgod der soldaten. De belangrijkste feestdag voor Mythras viel op 25 December. Op oude munten zie je Constantijn afgebeeld als de onoverwinnelijke zon. ( Sol Invictus )

Geen wonder dat de zondag toen tot rustdag werd verheven, en de Sjabbat niet meer gevierd mocht worden door christenen.

In de Bijbel heeft maar een dag een bijzondere naam, namelijk de zevende dag, de Sjabbat. Exodus 20 en 31.

Alle andere dagen worden gewoon de eerste, tweede, derde dag enz. genoemd. ( Zie o.a..Genesis 1 en Joh. 2...En op de derde dag was er een bruiloft to Kana. enz. )

De Sjabbat is niet de eerste, maar de zevende dag der week. Alleen van deze dag staat vele malen in de bijbel geschreven dat deze geheiligd moet worden. Deze dag is de Kerk helaas zondag gaan noemen, en ging deze dag heiligen i.p.v. de Sjabbat.

Maar het woord: Zondagsheiliging komt in het Nieuwe Testament nergens voor.

Vroegere Kerkleiders hebben de Tien Geboden aangepast, niet op bevel van Jezus of de Apostelen, maar op gezag van de apostolische vaders. De naam: zondag, werd voor het eerst gebruikt door Justinus de martelaar,
( 110-165 A.D ) en deze werd later door Constantijn de Grote gesanctioneerd.

Het gevolg is dat Joden en Christenen door die zondagswetten sindsdien uit elkaar gedreven zijn tot op deze dag, mede door deze daad.

De Here Jeshua heeft gelovigen gewaarschuwd dat niet een Jota of een titel van de wet [Torah] zal vergaan, eer alles zal zijn geschied. ( Matth. 5 )

Helaas is dit wel gebeurd, men noemt de Sjabbat, de zevende dag, nu zondag en heeft deze verschoven naar de eerste dag van de week, en zo de Tien geboden veranderd tegen Gods Gebod in. ( Deut. 4:2 & Spreuken.30:6 )

Welke Synode Gods Sjabbat [Exodus 20 en 31 en Jesaja 58 eindelijk in ere gaan herstellen?