#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Eindtijd

`Deskundigen` bazelden over eindtijd

Nadat vorig jaar de voorspelling van bekende ‘deskundigen’ en predikers totaal niet uitkwam, dat de wederkomst van Christus op 23 september zou plaats vinden, schaarde de goegemeente zich gewoon weer onder hun gehoor. Om naar hun ‘gebazel’ te luisteren, zegt Peter Slagter in zijn blad Amen.

Hij zei ver voor de geprofeteerde datum al dat de zogenoemde tekenen der tijden verkeerd en onzorgvuldig werden geïnterpreteerd. Dat kan leiden tot de eigenmachtige uitleg van profetieën waartegen Petrus heeft gewaarschuwd. Maar de bekende predikers leken vorig jaar zeker te weten wat zij verkondigden, maar hun voorspellingen kwamen niet uit. En vervolgens wrongen zij zich in allerlei bochten om hun missers goed te maken, zegt Slagter. En over het in zijn ogen gebazel: “Het volk krijgt de leiders die het verdient, zullen we maar zeggen.”

Vooral als het gaat om profetieën ligt naar zijn mening misleiding op de loer, terwijl de Here Jezus daartegen waarschuwde. “Wat er tot nu toe, in de laatste ruim honderd jaar is gebeurd, is weliswaar betekenisvol en in het licht van het Woord ook noodzakelijk (…), maar het is nog niet de vervulling van wat God heeft beloofd te doen”, schrijft de auteur.

Profetie is niet hetzelfde als belofte. “Profetieën spreken over wat er in de toekomst zal gebeuren, beloften (van God) zeggen ons specifiek wat de Heere in de toekomst zal gaan doen met betrekking tot het herstel van Israël, de volkeren, de wereld etc. Het gaat dan om de ‘tijden waarin alle dingen worden hersteld’ en de wederkomst van Christus, zoals Petrus eertijds zei (Hand. 3:21).”

De tekenen der tijden worden wel door de Heer genoemd in verband met Zijn wederkomst, maar de vraag is welke dat dan zijn en of wij die nu al zien, constateert Slagter. Hij denkt dat er één teken is uitgepikt, maar het einde is dat – volgens de Bijbel – nog niet.

Reageren


BASTIAAN

01-02-2018 08:57
Bazelen over de eindtijd is niet nodig als we aandachtig naar de woorden van Jeshua blijven luisteren in Mattheus 24 waar Hij spreekt over duidelijke waarneembare tekenen van de eindtijd...

24:3 Toen Jeshua op de ?Olijfberg? gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot Hem en zeiden: Zeg ons wanneer zal dat geschieden, en wat is het TEKEN van uw komst en van de voleinding der wereld?

En ?Jeshua? antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de ?Masjiach, en zij zullen velen verleiden.

Ook zult gij horen van ?oorlogen? en van geruchten van ?oorlogen. Ziet toe, weest niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet.

Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn.

Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten.

En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden.

En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de ?liefde? van de meesten verkillen.

Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden.

En dit ?evangelie? van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de ?profeet? Daniël gesproken is, op de ?heilige? plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Wie op het ?dak? is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, kere niet terug om zijn kleed mede te nemen.

Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een ?sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort.

Indien dan iemand tot u zegt: Zie, hier is de ?Masjiach, of: Hier, gelooft het niet.

Want er zullen valse Messiassen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden.

Zie, Ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt: Zie, Hij is in de woestijn, gaat er niet heen; zie, Hij is in de binnenkamer, gelooft het niet.

Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen.

Terstond na de verdrukking dier dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten der hemelen zullen wankelen.

En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle ?stammen? der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

En Hij zal zijn ?engelen? uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere.

Leert dan van de Vijgeboom [Israël 14 mei 1948] deze les: Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan, dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten, dat het nabij is, voor de deur.

Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.

Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de ?engelen? der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen.

Want zoals het was in de dagen van ?Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten ?huwelijk? gevende, tot op de dag, waarop ?Noach? in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn.

Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het ?malen? zijn met de ?molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.

Maar weet dit: Als de ?heer? des huizes geweten had, in welke nachtwaak de ?dief? zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken.
Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen.

Wie is dan de trouwe en verstandige ?slaaf, die de ?heer? over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die ?slaaf, die zijn ?heer? bij zijn komst zó bezig zal vinden.

Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die ?slaaf? slecht was, en in zijn ?hart? zou zeggen: Mijn ?heer? blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken, dan zal de ?heer? van die ?slaaf? komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.

Otto

31-01-2018 03:06
Jezus zijde het koninkrijk Gods komt niet zo dat het te berekenen is(Lucas 17 vers 20) en daar houd ik mij maar aan. Er is zoveel verwarring over dit onderwerp, dat je door de bomen het bos niet meer ziet!!