#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Tanden op elkaar en liefhebben!

In de behandelkamer van de tandtechnische praktijk raak ik in gesprek met de vrouw die mij behandelt. Ze vertelt dat ze uit Roemenië komt. Haar familie woont daar nog, maar zelf vindt zij het veel fijner in Nederland, waar zij jaren geleden na een vakantie is blijven hangen. Nu woont ze hier met haar man en zoontje.

Door Arie-Jan Mulder

Terwijl ik zo zit te praten met deze vriendelijke vrouw, moet ik onwillekeurig denken aan wat ik pas op Facebook las. Daar had iemand een post geplaatst over 'Pools tuig dat onze banen inpikt, terwijl echte mensen zonder werk komen te zitten'. Verder ging het over 'dat vieze aso tuig' in Den Haag en 'fascisten in Brussel'. Wonderlijk genoeg was deze hatelijke post op Facebook van een lieve christen-zuster. Meestal zet zij mooie en bemoedigende dingen op Facebook, maar nu lees ik dus dat voor haar Polen geen echte mensen zijn en dat de overheid in Den Haag aso tuig is. Toch weet zij vast wel dat God alle mensen liefheeft en dat we voor de overheid moeten bidden. Hoe kan het dan dat een anders zo liefdevolle zuster ineens in haat terecht komt? Hoe komt het überhaupt dat christenen, aanhangers van een evangelie dat puur op liefde gericht is, soms zoveel ongecontroleerde boosheid en haat kunnen vertonen?

In de behandelkamer is de tandtechnica intussen nog vol aandacht bezig met mijn gedeeltelijke prothese. Ik zit beurtelings met mijn mond vol tanden en half leeg, maar ik klets gewoon lekker door over van alles en nog wat. Of ze gelovig is? Ja hoor, rooms-katholiek, en ze heeft haar zoontje ook laten dopen. Maar ze komt niet in een kerk. Haar beste vriendin wel, die komt in een kerk waar gedanst wordt, vertelt ze. Dat vindt ze wel bijzonder.

Ik nodig haar uit om een keer naar onze kerk te komen, op zondagochtend om 10.30 uur in het plaatselijke popcentrum. 'Wat is dat voor een kerk?' 'We houden van God en we proberen van de mensen te houden', zeg ik. 'Oh', zegt ze heel nuchter, 'dat is nog niet altijd makkelijk!' Ik ben het helemaal met haar eens. Soms moet je echt erg je best doen om van een ander te houden, en om er voor te kiezen om het goede te willen voor die ander.

Daar komt ze weer met mijn onderprothese: 'nog even passen, tanden op elkaar en goed doorbijten', zegt ze. Dat doe ik, en het lijkt er op dat alles nu helemaal goed zit. Maar nee hoor, ze vind nog een miniem detail dat verbeterd kan worden en daar gaat ze weer met haar apparaten aan de slag.

Dat is toch wel grappig, wat ze daarnet tegen mij zei: '... tanden op elkaar en goed doorbijten'. Dat zou zo maar een titel kunnen zijn voor mijn volgende preek. Als christenen laten we ons wel eens te makkelijk meeslepen door onze en andermans gevoelens, en zelfs door misplaatste onderbuikgevoelens naar andere bevolkingsgroepen. God en mensen liefhebben, onze grote opdracht, gaat echt niet altijd vanzelf. Dat is iets waar we telkens opnieuw bewust de tanden in moeten zetten. Doorbijten en liefhebben, zogezegd!

Uiteindelijk mag ik uit de tandartsstoel opstaan. Mijn vriendelijke Roemeense behandelaar is pas tevreden als ik helemaal tevreden ben, en dat ben ik. En als ze zich niet verslaapt, komt ze zondag met haar zoontje naar de kerk, zegt ze bij het afscheid. Ik loop naar buiten en ik glimlach met mijn mooie plastic tanden naar de zon.

Reageren


BASTIAAN

01-02-2018 08:54
Een wonderlijke ontmoeting van Arie-Jan MULDER en zijn conclusie: God en mensen liefhebben, onze grote opdracht."

Daar hebben we inderdaad iedere dag onze handen vol aan in onze multiculturele en multireligieuze samenleving.

Hoe doen we dat eigenlijk? Paulus' advies aan gelovigen is: Romeinen 12:18...Houdt zo mogelijk, voor zover het van U afhangt, vrede met alle mensen.

Maar wat als de tegenpartij bijvoorbeeld Fatah, Hamas, Hezbollah Joden haat, verwenst, vermoord zoals in hun Handvesten omschreven wordt?

Jeshua werd ook gehaat door Joodse Leiders van zijn tijd. Hoe ging Hij daarmee om? Hij schold ze de huid vol! Mattheus 23.

Bleef Paulus vriendelijk tegen de Hogepriester Ananias toen hij gebood om Paulus te slaan? Hoe reageerde Paulus?

Handelingen 23:3...Toen zeide Paulus tot hem: God moge u slaan, gij gewitte wand! En gij, zit gij over mij recht te spreken naar de wet en beveelt gij tegen de wet mij te slaan?

Hoe reageerde Paulus op Elymas de Tovenaar die de landvoogd afkerig trachtte te maken van Paulus' boodschap? Bleef Paulus vriendelijk?

Handelingen 13:8...Maar Elymas, de ?tovenaar, want zo wordt zijn naam vertaald, verzette zich tegen hen en trachtte de landvoogd van het geloof afkerig te maken.

Doch ?Saulus, anders gezegd ?Paulus, vervuld met de ?Heilige? Geest, zag hem scherp aan, en zei: zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle ?gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte ?wegen? des Heren te verdraaien? En nu, zie, de hand des Heren keert zich tegen u, en gij zult een tijd lang ?blind? zijn en de zon niet zien. En terstond viel op hem donkerheid en duisternis, en rondtastende zocht hij iemand om hem bij de hand te leiden. Toen de landvoogd zag, wat er gebeurd was, kwam hij tot geloof, zeer getroffen door de Leer des Heren.

Natuurlijk zullen volgelingen van Jeshua altijd geduldig en liefdevol andersdenkenden tegemoet komen. Maar als zij door tegenpartijders gehaat en vervolgd worden zullen ze dat pareren met het Woord van God.

Hoe pareerde Elia de 450 Baälpriesters? 1 Koningen 18.

Is Jeshua straks liefdevol op de dag des Oordeels als Hij de Schapen van de Bokken zal scheiden? Mattheus 7, 13 en 25 en Openbaring 20.

De haters van Jeshua en zijn volk Israël, alle booswichten en antisemieten zullen vrezen voor hun leven als zij Jeshua zien wederkomen leert Openbaring 6...

12En ik zag, toen Hij het zesde ?zegel? opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een ?boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere ?slaaf? en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het Aangezicht van Hem, die gezeten is op de Troon, en voor de TOORN van het Lam; want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Johannes 3:16 vertelt...Dat alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij gegeven heeft zijn eniggeboren Zoon, opdat een ieder [u, ik , iedereen] die in Hem geloofd niet verloren gaat maar eeuwig leven hebbe.

Johannes vertelt verder in vers 35 en 36...

35De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ?Ongehoorzaam? is, zal het leven niet zien, maar de TOORN Gods blijft op hem.

Meer details in Openbaring 20.

God heeft geen behagen in de dood van een zondaar maar veeleer dat hij zich bekere en leve!

Ezechiël 33:11
Zeg tot hen: zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft. Bekeert u, bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zoudt gij sterven, huis Israëls?