#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

140 80% van jongeren heeft geloofstwijfels

Tachtig procent van de christelijke jongeren in Nederland kent weleens twijfels met betrekking tot het geloof. Zo blijkt uit een onderzoek van Alpha Nederland en EO BEAM onder 875 jongeren.

Opvallend is dat de jongeren meer over zichzelf als christen twijfelen dan over het bestaan van God. De top-5 van twijfels is:

Doe ik genoeg aan mijn geloof? (83%)
Ben ik een goede christen? (81%)
Werkt de Heilige Geest in mij? (68%)
Ga ik naar de hemel? (66%)
Is God aanwezig in mijn leven? (63%)

Er wordt relatief weinig getwijfeld aan het bestaan van God en de Heilige Geest en of Jezus de Zoon van God is en of Hij wel of niet is opgestaan uit de dood.

Uw mening: 140-Mag een christen twijfelen?

Ruimte om twijfels te bespreken
Van de respondenten brengt 67% hun twijfels weleens ter sprake. Ze delen hun geloofstwijfels vooral met vrienden (84%), met God (56%), op hun jeugdgroep/kring (48%) en met hun ouders (36%). De  jongeren die hun twijfels niet aankaarten, geven onder andere aan dat ze niet goed weten met wie en hoe ze hun twijfels kunnen bespreken. Ook zijn er jongeren die hun twijfels niet willen delen en sommige respondenten schamen zich ervoor.

Op zoek naar antwoorden
Meer dan de helft van de ondervraagde jongeren (52%) is met enige regelmaat of heel actief op zoek naar antwoorden op hun twijfels en levensvragen. Zij doen dat op de volgende manieren:

Zelf erover nadenken (63%)
Met God - biddend - praten over de twijfels (48%)
In de Bijbel lezen (43%)
Naar lezingen en preken luisteren die over hun onderwerp van twijfel gaan (37%)
Op internet informatie zoeken (28%)

Ruimte om vragen te stellen
Circa 43% van de jongeren ervaart voldoende ruimte om hun levensvragen en twijfels in de kerk te bespreken. Jongeren die nu geen (11%) of onvoldoende ruimte (18%) ervaren, hebben wel behoefte aan het bespreken van hun twijfels.

Over EO BEAM
EO BEAM is het jongerenmerk van de EO dat jongeren – via verschillende media – wil inspireren om te groeien in geloof en te leven vanuit het voorbeeld van Jezus. Website: beam.nl.

Over Alpha Nederland
Stichting Alpha Nederland organiseert jaarlijks op circa 1.000 plaatsen laagdrempelige cursussen over het christelijk geloof, waaronder 216 Alpha – Youths die zich richten op jongeren (12-19 jaar).

Download hier het onderzoeksverslag

Lees ook het artikel: Mag een christen twijfelen?

Reageren


BASTIAAN

23-02-2019 12:09
Geloofstwijfel kennen alle gelovigen in hun leven: Soms zijn we op de bergtop maar even later weer in een dal leert een lied.

Wat wij, de vrienden van Jeshua [Johannes 15] moeten leren, ons geloof dient een fundament te hebben. Dus niet bouwen op Zand maar op de Rots. Psalm 118 en Mattheus 7.

Het Woord van God is levend en krachtig waardoor we bergen kunnen verplaatsen, op legerbendes van de boze kunnen inlopen, over hoge muren kunnen springen. Lees Psalm 18 hoe David dat deed en hoe Jeshua het leerde aan grote scharen Israëlieten. Mattheus 7 en 13.

Jeshua onderscheid drie gradaties in het geloof bij zijn volgelingen:

1* Ongeloof...Markus 6:6 En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er Onderwijs.

Markus 9:24. En meteen riep de vader van het kind onder tranen: Ik geloof, Heere! Kom mijn Ongeloof te hulp.

Markus 16:14 Later is Hij geopenbaard aan de elf APOSTELEN terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun Ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet Geloofd hadden die Hem gezien hadden nadat Hij opgewekt was.

2* Klein geloof. Mattheüs 8:26 JESHUA zei tegen hen: Waarom bent u angstig, Kleingelovigen? Toen stond Hij op en bestrafte de Winden en de Zee, en er kwam een grote Stilte.

Mattheüs 16:8 En JESHUA, zei tegen hen: Waarom spreekt u er met elkaar over, Kleingelovigen, dat u geen broden meegenomen hebt?

Lukas 12:28. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, Kleingelovigen!

3* Groot geloof. Notabene bij de Romeinse Hoofdman...Mattheüs 8:10 Toen JESHUA dit hoorde, verwonderde Hij Zich, en zei tegen hen die Hem volgden: Voorwaar, Ik zeg u: Ik heb zelfs in Israël zo'n Groot Geloof niet gevonden.

Mattheus 15:22. Het grote geloof van notabene een Kananese vrouw...En zie, een Kananese vrouw, die uit dat gebied kwam, riep naar Hem: Heere, Zoon van David, ontferm U over mij! Mijn dochter is ernstig door een demon bezeten.
23 Maar Hij antwoordde haar met geen woord. En Zijn discipelen kwamen naar Hem toe en vroegen Hem: Stuur haar weg, want zij roept ons na.
24 Hij antwoordde en zei: Ik Ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël.
25 Maar zij kwam dichterbij, Knielde voor Hem neer en zei: Heere, Help Mij! 26 Hij antwoordde echter en zei: Het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en naar de hondjes te werpen.
27 Zij zei: Ja, Heere, maar de hondjes eten ook van de kruimels die er vallen van de tafel van hun bezitter.
28 Toen antwoordde JESHUA en zei tegen haar: O vrouw, Groot Is Uw Geloof; het zal gebeuren zoals u wilt. En haar dochter was vanaf dat moment Gezond!!!

Jonge Mensen moeten nooit te lang twijfelen, Open Gods Woord en alle twijfels zullen spoedig verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Ga voor Groot Geloof in een Grote Machtige God. Look Up, Look Up To Jeshua...vandaar komt onze Hulp! Psalm 121.

Tenstotte...De Apostel Jacobus leert in hoofdstuk 1...

5 En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, Die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden.
6 Maar laat hij er in Geloof om vragen en daarbij Niet Twijfelen. Immers, wie TWIJFELT, lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op- en neergeworpen wordt.
7 Want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. 8 Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. 9 Maar laat de broeder die nederig is, zich beroemen op zijn hoge staat,
10 en de rijke in zijn nederige staat, want hij zal als een bloem in het gras voorbijgaan.

BASTIAAN

22-02-2019 09:55
80% van jongeren heeft geloofstwijfels?

Het was Karl Marx die zijn kinderen en jongeren leerde om aan alles te twijfelen! Wat een armzalig en ellendig leven van leugens leefde die man.

Omdat jongeren ook bij de Paus en in Kerken en Gemeenten heel andere dingen horen dan ze bij Mozes en de Profeten en Jeshua en de Apostelen in de Bijbel leren raken ze terecht aan het twijfelen. Hoeveel onzin wordt er al niet eeuwenlang in veel kerken en sekten geleerd? Er zijn bibliotheken over vol geschreven!!!

Psalm 1 en de Bergrede van Jeshua Mattheus 5-7 brengt Jongeren weer spoedig op het goede Spoor!!!

De Twijfel zal ook voor jongeren Zekerheid worden als ze DAGELIJKS ZELF 3-5 hoofdstukken uit de Bijbel hardop gaan lezen, alleen, of liever samen met de Jeugdgroep.

Er wordt veel te veel gepreekt in kerken en ontstellend weinig gelezen uit een Betrouwbare Bijbel. Hebben Pausen en Predikanten dan nooit Paulus vermaning gelezen?

Handelingen 13:15 En na het VOORLEZEN van de Wet/Torah En van de Profeten lieten de hoofden van de synagoge tegen hen zeggen: Mannenbroeders, als er bij u een woord van bemoediging voor het volk is, spreek dan.

1 Timotheüs 4:13...Blijf bezig met het VOORLEZEN, met het vermanen, met het onderwijzen, totdat ik kom.

Lees bij voorkeur de Statenvertaling 77 of de Herziene Statenvertaling, echter wel ZONDER de Kanttekeningen want die brengen ook een zeer verkeerde leer:

1* De Kerk is het Nieuwe Israël? Paulus leert wel beter in Romeinen 9-11 en Jeshua in zijn Boek Openbaring.

2* Jeshua noch de Apostelen hebben ooit een drie-eenheidsleer geleerd aan de gelovigen. Dat blijkt dan ook wel in het Boek Handelingen, daar dopen de Apostelen uitsluitend gelovigen op hun Getuigenis dat Jeshua de Masjiach is en dopen uitsluitend in de Naam van Jeshua.

Zie Handelingen 2:38 - 8:16 - 10:47-48 - 19:5-6 en 22:16.

3* Jeshua leert geen Kinderdoop! Hij omarmde en zegende de Kinderen. Marcus 10:15 Voorwaar, Ik zeg u: wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist NIET binnengaan. En Hij omarmde hen, legde de handen op hen en Zegende hen.

4* Van de Paus mogen gelovigen niet uit de beker drinken uitsluitend de Kardinalen, Bisschoppen en Priester. De Paus wiens kerk al eeuwenlang bol staat van seksueel misbruik liegt dat die groen/geel ziet, want wat leert Jeshua tijdens het Avondmaal?

Mattheüs 26:27 Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die, en zei: Drink ALLEN daaruit!!!

5* Pausen leren onterecht het verplichte Celibaat. Hoe verklaart hij dan dat Petrus en de andere Apostelen gehuwd waren? Jeshua genas de schoonmoeder van Petrus!!!

Lukas 4:38 Nadat Jeshua opgestaan en uit de synagoge vertrokken was, ging Hij naar het huis van Simon. De schoonmoeder van Simon had hoge koorts en ze vroegen Hem om hulp voor haar. En Hij [Jeshua] boog Zich over haar heen en bestrafte de koorts en die verliet haar. Zij stond Onmiddellijk op en Diende hen.

6* Petrus noemde zich geen Paus maar Mede-Oudste:

1 Petrus 5:1 De Ouderlingen onder u roep ik ertoe op, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden:
2 Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op, niet gedwongen, maar vrijwillig; niet uit winstbejag, maar bereidwillig; 3 ook niet als mensen die Heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. 4 En als de Opperherder verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen.

De Paus noemt zich ook onterecht Heilige Vader, dat is hij niet [Mattheus 23:9-12] want las ik, hij biecht steeds bij zijn biechtvader.

Er is maar één echte Heilige Vader en dat is de God van Israël, de Schepper van Hemel en aarde. Jeshua noemt Zijn Vader dan ook terecht Heilige Vader in het HogePriesterlijk gebed in Johannes 17:11.

Zo zijn er nog veel meer zaken waardoor Jongemensen door Pausen en Predikanten die de Bijbel laten buikspreken aan het twijfelen worden gebracht.

De Bijbel is in Uitroeptekens Geschreven: Bekeert u en gelooft het Evangelie!!!

De roeping van de eerste discipelen
Marcus1:14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie!!!

Gerrit Smouter

14-04-2018 01:58
Gelukkig mag een mens twijfelen in het aangaan en onderhouden van een relatie. Geloven in de levende God verondersteld ook het hebben van een geloofsrelatie met Hem. Het eenvoudigste om Hem beter te leren kennen, is aan de Heer Jezus Christus te vragen in je hart ( leven) te komen, doordat je aan Hem verteld, dat je Zijn werk op Golgotha ook accepteerd als nodig voor je eigen zinden vergeving. God ziet je innerlijk, kent je beweegredenen en komt graag in je leven. Vervolgens helpt het dagelijks aan Hem te denken, via bijbellezing, gebed, omgaan met andere christenen van jou leeftijd en zelf open te zijn van je relatie met God.