#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

Enquête: Vaccineren - wat denkt u?

Bent u zelf gevaccineerd? Wat zijn uw gedachten over vaccineren? Heeft u vragen of zou u graag nog meer willen weten over vaccinaties? Wij zijn erg benieuwd naar uw opvattingen rondom vaccinaties en hebben daarom een korte enquête opgesteld.

Wij zijn vier derdejaars geneeskunde studenten en we hebben dit onderzoek opgezet als een ‘Bachelor Project’ van de universiteit in Groningen. We hebben zelf een Christelijke achtergrond en we zijn met name geïnteresseerd naar de beweegredenen van mensen in verschillende geloofsgroepen om wel of niet zichzelf en hun kinderen te laten vaccineren. Daarnaast willen wij er met deze enquête achter komen op welke gebieden mensen meer informatie zouden willen ontvangen over vaccinaties en wat voor vorm van informatieverstrekking het meest gewenst is.

Door op de onderstaande link te klikken kunt u bijdragen aan een goed geïnformeerde gemeenschap, die een weloverwogen beslissing kan maken wat betreft het wel of niet vaccineren. Wij zijn daarmee heel erg geholpen, bij voorbaat dank!

Klik hier om de enquête in te vullen!

Reageren


BASTIAAN

20-02-2019 10:16
Alleen in totalitaire staten zijn burgers gemuilkorfd en moeten zich onderwerpen aan Vaccinatiedwang van overheden.

Nu dreigt voor alle burgers die VaccinatieDwang van Links ook in het Marxistisch Roomse Utopische Geïndoctrineerde Europa waar maar heel weinig burgers, bleek steeds hun stem aan willen geven bij verkiezingen. Opkomst was superlaag!!

Gelukkig dat de SGP en CU flink tegengas geven tegen VaccinatieDwang. Waarom weten burgers nu nog niet, mogen ze niet weten wat de Farma allemaal voor schadelijke stoffen in die griepspuit stopt?

Wie het Boek: Griep gelezen heeft van de wetenschapsjournalist van The New York Times, Gina Kolata...die bedenkt zich wel 10x voordat die zijn arm aanbiedt voor een griepspuit. Een medisch detective geschiedenis met verbluffende feiten over de Spaanse Griep van 1918 die veel meer slachtoffers telde dan alle oorlogsslachtoffers. Waarom werd deze info door alle overheden onder de pet gehouden? Dit boek zouden alle artsen moeten lezen die nu nog meewerken aan die verplichte VaccinatieDwang.

Twee keer werden Nederlander hun Burgerrechten met voeten getreden toen ze samen met Ierland, Frankrijk tegen de Europese Grondwet, Vlag en Volkslied stemden. Europa, de vlag met 12 sterren is al jaren verplicht op ALLE voor en achterbumpers van uw auto' s. De Euro werd burgers ongevraagd, zonder referendum, door de strot geduwd. 1500 miljard, onze Pensioenpot, werd door onze Regering zonder dat we dit wisten onder de hoede van Europa in Brussel/Straatsburg gebracht. Geen wonder dat gepensioneerden al jaren geen prijscompensatie meer krijgen!!!

In het Ned. Dagblad 8-11-2018 werd die Pensioenroof die nooit werd goed gemaakt hier uitvoerig toegelicht: Kabinet Lubbers/Kok en Paars 1.

1* Uitnamewet 1982 werd getekend. Dat koste ABP bijna 33 miljard gulden.

2* ABP werd in 1996 geprivatiseerd en indexatie plicht verviel.

3* Vanaf 2009 geen indexatie meer ontvangen. Ondanks protesten van ABP en Raad van State die de 33 miljard terug wilden vorderen. Zonder greep in de ABP-kas was de dekkingsgraad van de ABP nu 117% procent geweest. De ABP-gepensioneerden kunnen al jaren het gelach van Brussel/Straatsburg betalen.

Houdt daar rekening mee als u toch gaat stemmen!!!

Gelukkig kunnen burgers hier zich beroepen op De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die bevat 30 artikelen. Lees ze allemaal op internet. Hier de belangrijkste.

UVRM: De 30 artikelen

Artikel 1
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2
Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.Verder zal geen onderscheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internationale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort, onverschillig of het een onafhankelijk, trust-, of niet-zelfbesturend gebied betreft, dan wel of er een andere beperking van de soevereiniteit bestaat.

Artikel 3
Een ieder heeft het recht op leven, vrijheid en ONSCHENDBAARHEID van zijn persoon.

Artikel 4
Niemand zal in slavernij of horigheid gehouden worden. Slavernij en slavenhandel in iedere vorm zijn verboden.

Artikel 5 Niemand zal onderworpen worden aan folteringen, noch aan een wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing.

Artikel 6
Een ieder heeft, waar hij zich ook bevindt, het recht als persoon erkend te worden voor de wet.

Artikel 7
Allen zijn gelijk voor de wet en hebben zonder onderscheid aanspraak op gelijke bescherming door de wet. Allen hebben aanspraak op gelijke bescherming tegen iedere achterstelling in strijd met deze Verklaring en tegen iedere ophitsing tot een dergelijke achterstelling.

Artikel 8
Een ieder heeft recht op daadwerkelijke rechtshulp van bevoegde nationale rechterlijke instanties tegen HANDELINGEN, welke in strijd zijn met de Grondrechten hem toegekend bij Grondwet of wet.


Artikel 9
Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige arrestatie, detentie of verbanning.

Artikel 10
Een ieder heeft, in volle gelijkheid, recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak door een Onafhankelijke en Onpartijdige rechterlijke instantie bij het vaststellen van zijn rechten en verplichtingen en bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervolging.

Artikel 11
Een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, heeft er recht op voor onschuldig gehouden te worden, totdat zijn schuld krachtens de wet bewezen wordt in een openbare rechtszitting, waarbij hem alle waarborgen, nodig voor zijn verdediging, zijn toegekend. Niemand zal voor schuldig gehouden worden aan enig strafrechtelijk vergrijp op grond van enige handeling of enig verzuim, welke naar nationaal of internationaal recht geen strafrechtelijk vergrijp betekenden op het tijdstip, waarop de handeling of het verzuim begaan werd. Evenmin zal een zwaardere straf worden opgelegd dan die, welke ten tijde van het begaan van het strafbare feit van toepassing was.

Artikel 12 Niemand zal onderworpen worden aan willekeurige INMENGING in zijn persoonlijke aangelegenheden, in zijn gezin, zijn tehuis of zijn briefwisseling, noch aan enige aantasting van zijn eer of goede naam. Tegen een dergelijke inmenging of aantasting heeft een ieder recht op bescherming door de wet." ENZOVOORT.

Willem Versluis

02-03-2018 02:46
Het is de moeite waard om dit artikel te lezen.
https://jamesperloff.com/tag/vaccines/

BASTIAAN

02-03-2018 09:39
Jaarlijkse griepprik 'gevaarlijke cocktail van kwik en antivries'.

CDC wetenschapper ERKENT verband vaccins en autisme…06-09-2014 in Gezondheid-Psychologie...

Bedenk u wel drie keer voordat u zich laat
vaccineren! Ga naar de Bieb en lees...

VIJF BOEKEN VOL WAARDEVOLLE INFO:

1* Lees het boek van onderzoeksjournalist,
Daan de Wit: Dossier Mexicaanse Griep – Een
kleine Griep met Grote gevolgen!

2* Lees ook…Wat Artsen je niet vertellen:
Lunne Mc Taggert.

3* Voorts Lees: Vaccinatie, van Vierra Scheibner. 4* Vaccin Vrij, door Frankema.

5* Download PDF: De verborgen gevaren van vaccinaties, van T. Kuipers:

http://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/De-verborgen-gevaren-van-vaccinaties-
Teuni-Kuiper.pdf

Vaccins bevatten uiterst giftige stoffen, bestaande uit bacteriële of virale bestanddelen in een oplossing.

Vaccins vertegenwoordigen nog een ander ernstig gevaar: ze zijn vaak verontreinigd met vele tientallen onbekende dierlijke of menselijke bacteriën en virussen, die onvermijdelijk aanwezig zijn in dierlijke of menselijke weefsels die gebruikt worden voor de
kweek van de in vaccins gebruikte micro-organismen.

Weet u nog van die zogenaamde Varkensgriep/ Mexicaanse Griep? De Polen liet zich niet gek maken door de Farmaceutische industrie in 2009. Op alle tV-Journaals zagen we tot onze verbazing:

05-11-2009 17:10- in NWO-Complot…
Poolse minister van Gezondheid weigert Mexicaanse
griepvaccin aan bevolking te geven!!!

Minister Kopacz: 'Overheden in West Europa hebben geheime overeenkomsten met farmaceutische
bedrijven'. De Poolse minister van Gezondheid, Eva Kopacz, heeft tijdens een verhit debat in het parlement gezegd dat ze -in haar hoedanigheid als huisarts met meer dan 20 jaar ervaring- WEIGERT toestemming te geven om het vaccin tegen de Mexicaanse griep aan miljoenen Polen te verstrekken.

Volgens de minister is er vrijwel niets bekend over de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins, en is wereldwijd gebleken dat de Mexicaanse griep véél milder is dan een normale seizoensgriep.

In Nederland moesten toen mensen maar liefst drie keer gevaccineerd worden. Weinigen deden het. Een blooper 330 miljoen Euro van onze minister van volksgezondheid. Moest dan ook aftreden!!!