#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Christelijke media

Doop niet in plaats van besnijdenis

De Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland deed onlangs het voorstel om enkele woorden aan het doopformulier toe te voegen. Dit om meer duidelijkheid te verschaffen inzake de relatie doop en besnijdenis. Het is de vraag of dat navolging verdient.

Het is misschien wel de meest omstreden zinsnede in het klassieke doopformulier: de bewering dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Dezelfde uitspraak komt ook voor in de Heidelbergse Catechismus (antwoord 74) en is dus diep verankerd in de gereformeerde traditie.

Lees het artikel op het Reformatorisch Dagblad!

Reageren


Anne Visscher

17-02-2019 08:26
Beste heer van Putten,

Ik hoop van harte dat u de Waarheid leert kennen. Het is niet gebruikelijk binnen veel kerken in Nederland om er zo over te denken, maar het moet gezegd: God heeft met verschillende volken, verschillende plannen in verschillende perioden van de wereldgeschiedenis. De bedelingen.

In de tijd van de profeten en de discipelen en apostelen deed God door zijn Heilige Geest wonderen. Nu leven we in de tijd van de genade omdat de Genade van God (Jezus) verschenen is (Timoteüs). Maar God heeft er voor gekozen om nu in het verborgene te werken. Hij verricht nauwelijks wonderen maar trekt mensen uit alle volkeren naar zich toe door Zijn Woord, het evangelie.

De wet,.... de wet... de wet. Geen tittel van de wet gaat verloren. Maar, voor wie is de wet geschreven? Voor het volk van het oude verbond, Israël. Israël dat de Here nog niet aangenomen heeft, maar Hem die onze Hogepriester is geworden (Hebreeën 3) , uit de gehoorzaamheid aan de Vader, tot de dood aan het kruis veroordeeld heeft. Israël heeft zijn Messias zelf niet erkend. En dat is maar goed ook, anders zou het verlossingswerk van Christus Jezus niet tot stand zijn gekomen. Want zoals Jesaja 53 het profeteert: zoals een schaap gebracht wordt om te scheren, zo deed Hij zijn mond niet open. Hij heeft onze ongerechtigheden gedragen.
Hij die zonder zonde was heeft God voor ons tot zonde gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid in Hem (2korinthiërs5:21)

Meneer van Putten, ik ken uw achtergrond niet. Het is de moeite waard om iets van het heilsplan van God te kennen dat Hij heeft met zowel Israël als de zogenaamde heidenvolken. Wij hollanders behoren tot de heidenvolken. Wij horen, tenzij we naar geslacht Joods zijn, niet tot het verbondsvolk van God. Maar door de genade van God in Jezus Christus hebben wij nu ook deel gekregen aan het heil van God. De scheidsmuur is afgebroken (efeziërs 2:14) waarin Paulus duidelijk schrijft over de allesovertreffende genade van God. Allesovertreffend omdat in Hem geen verschil meer is tussen Jood, Hebreeër of heiden. En toch heeft God voor de toekomst van Israël een ander plan dan ons heidenen. Wij zijn namelijk al opgenomen in het lichaam van Christus door het geloof van Christus, door Zijn gehoorzaamheid.

Wat moeten wij dan nog qua werken? Niets, want er staat geschreven dat ieder mens de heerlijkheid van God mist en we zijn allen zondaars. De enige weg naar heerlijkheid is door de genade van God in Jezus Christus.


Wanneer u kijkt naar de beelden van het oude Israël of zelfs daarvoor (Abraham die Isaak moet offeren) dan zien we vaak typologie van Jezus Christus. Daarin reflecteert ook het karakter van God. Namelijk dat Hij zelfs koningen van de heidenvolken (Egypte, Assyrië Babylon) kan gebruiken om Israël tot zijn recht te laten komen. Denk bijvoorbeeld aan koning Kores die het Joodse volk laat terugkeren na de tweede ballingschap ongeveer 530 voordat Jezus in het vlees op aarde werd geboren. Israël werd toegestaan de tempel te herbouwen in Jeruzalem. Of Jozef die dromen heeft koning te zijn en zijn broers buigen voor hem. Zijn koningsschap is een schaduwbeeld van het Koningsschap van Jezus Christus. Of Boaz die Ruth aanneemt, ondanks dat ze een Moabitische is. Zij was heiden. Maar Boaz wilde de 'losser' zijn die ze nodig had om deel te hebben aan de erfenis van de overleden schoonvader. Zo is Jezus Christus onze losser en verlosser die ons vrijkoopt van de zonde die bij Adam en Eva is ontstaan. En die zonde viert over de hele aarde in de huidige tijd hoogtij. Maar wij hebben een deel aan de erfenis van Jezus Christus die voor onze zonden aan het kruis is gegaan, ten minste als u dat gelooft. Want dat weet ik niet zeker.

Met andere woorden meneer van Putten, Jezus volgen betekent kennis hebben van de oude geschriften, maar beseffen dat niet alle schrift over ons geschreven is, maar wel alles voor ons.

Ik hoop dat u de dingen van God in het juiste perspectief gaat zien. Ik wil niet beweren dat ik alle wijsheid in pacht heb, maar de Geest van God wel. Het geloof is uit het horen van het Woord van God (Hebreeën hfst. 11).

God's zegen en genade toegewenst.

vriendelijke groet.

BASTIAAN

07-03-2018 11:59
Natuurlijk is de doop NIET in plaats van besnijdenis gekomen. De Here Jeshua en zijn 12 Apostelen en ook Paulus waren zowel besneden als gedoopt IN en niet gesprenkeld met water.

Jeshua werd als jongetje van 8 dagen oud besneden en later op 30-jarige leeftijd ook gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper...

Lucas 2:21...En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jeshua, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.

De doop van Jeshua Lucas 3:21...En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

In Handelingen 7:8 kunnen we lezen dat JHWH het verbond der besnijdenis aan Abraham gaf; en aldus verwekte hij Isaak en besneed hem op de achtste dag; en Isaak verwekte Jakob en Jakob de twaalf aartsvaders.

Nergens zegt het Nieuwe Testament dat de besnijdenis is afgeschaft voor Joden.

God sloot verbonden uitsluitend met Israël en nooit een verbond met de Gemeente uit de heidenen, zij zijn wel ingeënt op de stam Israëls volgens Paulus in Romeinen 11.

Gelovige Heidenen worden wel gedoopt op hun getuigenis dat Jeshua de Messias is maar worden nooit besneden. Zie Handelingen 15.

De Kerk is NIET het nieuwe Israël...
Mooi dat de Gereformeerde Bond in de PKN na honderden jaren van verwarring de misvatting daarover toegeeft zo ook Catechismus artikel 74 over [kinder] doop ter discussie stelt:

*Maar betekent dit dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is? “

Nee dus!!! Daar zijn toch wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
Wat leert de Heidelberger in Vraag 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen/besprengen?

Antw 74. Ja het; [NEE DUS. Jeshua zegende kinderen *** MATTHEUS 9] want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn a, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden b en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt c, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden d, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is e, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.”

Helemaal fout dus!!!

JESHUA ZEGENT KINDEREN EN DOOPT ZE NIET
Mattheus 9:13Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

Wat zou het een opluchting zijn wanneer de Ger. Bond en andere Reformatorische kerken terugkeren tot de StatenBijbel 1977 zonder Kanttekeningen en de Heidelberger [leer van mensen] met zijn vele misleidende artikelen en die bij het oud papier zetten.

Heel Gods Woord is de Waarheid. Jeshua leert het in Johannes 17 en Psalm 119 en Johannes 14.

M. van Putten

07-03-2018 10:05
Eigenlijk hangt het af van de vraag of de kerk zich verbonden weet met het geloof van Abraham of met een Christus. M.a.w. of de christenheid de oude Hebreeuwse godsdienst voorzet of voor een nieuwe staat. Blijkbaar is het na 2000 jaar nog niet duidelijk....