#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Doop niet in plaats van besnijdenis

De Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in Nederland deed onlangs het voorstel om enkele woorden aan het doopformulier toe te voegen. Dit om meer duidelijkheid te verschaffen inzake de relatie doop en besnijdenis. Het is de vraag of dat navolging verdient.

Het is misschien wel de meest omstreden zinsnede in het klassieke doopformulier: de bewering dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is. Dezelfde uitspraak komt ook voor in de Heidelbergse Catechismus (antwoord 74) en is dus diep verankerd in de gereformeerde traditie.

Lees hat artikel op het Reformatorisch Dagblad!

Reageren


BASTIAAN

07-03-2018 11:59
Natuurlijk is de doop NIET in plaats van besnijdenis gekomen. De Here Jeshua en zijn 12 Apostelen en ook Paulus waren zowel besneden als gedoopt IN en niet gesprenkeld met water.

Jeshua werd als jongetje van 8 dagen oud besneden en later op 30-jarige leeftijd ook gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper...

Lucas 2:21...En toen acht dagen vervuld waren, zodat zij Hem moesten besnijden, ontving Hij ook de naam Jeshua, die door de engel genoemd was, eer Hij in de moederschoot was ontvangen.

De doop van Jeshua Lucas 3:21...En het geschiedde, terwijl al het volk gedoopt werd, dat, toen ook Jezus gedoopt werd en in gebed was, de hemel zich opende, en de heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem nederdaalde, en dat er een stem kwam uit de hemel: Gij zijt mijn Zoon, de geliefde, in U heb Ik mijn welbehagen.

In Handelingen 7:8 kunnen we lezen dat JHWH het verbond der besnijdenis aan Abraham gaf; en aldus verwekte hij Isaak en besneed hem op de achtste dag; en Isaak verwekte Jakob en Jakob de twaalf aartsvaders.

Nergens zegt het Nieuwe Testament dat de besnijdenis is afgeschaft voor Joden.

God sloot verbonden uitsluitend met Israël en nooit een verbond met de Gemeente uit de heidenen, zij zijn wel ingeënt op de stam Israëls volgens Paulus in Romeinen 11.

Gelovige Heidenen worden wel gedoopt op hun getuigenis dat Jeshua de Messias is maar worden nooit besneden. Zie Handelingen 15.

De Kerk is NIET het nieuwe Israël...
Mooi dat de Gereformeerde Bond in de PKN na honderden jaren van verwarring de misvatting daarover toegeeft zo ook Catechismus artikel 74 over [kinder] doop ter discussie stelt:

*Maar betekent dit dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is? “

Nee dus!!! Daar zijn toch wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
Wat leert de Heidelberger in Vraag 74. Zal men ook de jonge kinderen dopen/besprengen?

Antw 74. Ja het; [NEE DUS. Jeshua zegende kinderen *** MATTHEUS 9] want mitsdien zij alzowel als de volwassenen in het verbond Gods en in Zijn gemeente begrepen zijn a, en dat hun door Christus' bloed de verlossing van de zonden b en de Heilige Geest, Die het geloof werkt, niet minder dan den volwassenen toegezegd wordt c, zo moeten zij ook door den Doop, als door het teken des verbonds, der Christelijke Kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden d, gelijk in het Oude Verbond of Testament door de Besnijdenis geschied is e, voor dewelke in het Nieuwe Verbond de Doop ingezet is.”

Helemaal fout dus!!!

JESHUA ZEGENT KINDEREN EN DOOPT ZE NIET
Mattheus 9:13Toen werden kinderen tot Hem gebracht, opdat Hij hun de handen zou opleggen en bidden; doch de discipelen bestraften hen. Maar Jezus zeide: Laat de kinderen geworden en verhindert ze niet tot Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. En Hij legde hun de handen op en vertrok vandaar.

Wat zou het een opluchting zijn wanneer de Ger. Bond en andere Reformatorische kerken terugkeren tot de StatenBijbel 1977 zonder Kanttekeningen en de Heidelberger [leer van mensen] met zijn vele misleidende artikelen en die bij het oud papier zetten.

Heel Gods Woord is de Waarheid. Jeshua leert het in Johannes 17 en Psalm 119 en Johannes 14.

M. van Putten

07-03-2018 10:05
Eigenlijk hangt het af van de vraag of de kerk zich verbonden weet met het geloof van Abraham of met een Christus. M.a.w. of de christenheid de oude Hebreeuwse godsdienst voorzet of voor een nieuwe staat. Blijkbaar is het na 2000 jaar nog niet duidelijk....