#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Christelijke media

Vroegchristelijk mozaïek noemt Jezus ‘God’

Een in Israël opgegraven mozaïek uit 230 na Christus noemt Jezus expliciet ‘God’. Het is een van de vroegste aanwijzingen dat christenen Jezus al in de eerste eeuwen als God erkenden. Deze week is bekendgemaakt dat het vloermozaïek (voor het eerst) publiekelijk te zien zal zijn in een nog te openen archeologisch park. Dat meldt de Hebreeuwse krant Haaretz.

Lees het artikel op de site van Visie!

Reageren


BASTIAAN

20-02-2019 09:10
Beste Theo, Calvijn heeft vele goede zaken geleerd in zijn Institutie!!! Maar net als Luther dwaalde hij zeer door de zondag de dag des Heren te noemen ipv de door JHWH ingestelde zevende dag de Sjabbat. Zie details in Exodus 20 en 31.

Luther en Calvijn hebben de plank verder flink misgeslagen in de relatie Israël en de Kerk. Samen met Augustinus hebben ze gezorgd dat Joden eeuwenlang vervolgd, gedemoniseerd en gedood werden met hun slogan de Kerk is het Nieuwe Israël omdat ze helemaal niets van Paulus oproep begrepen in Romeinen 9-11:

Eerst de Jood en dan pas de Griek. Romeinen 1. Van het Boek Openbaring DAT JESHUA DICTEERDE AAN JOHANNES OP PATMOS begrepen beide Reformatoren samen met Augustinus helemaal NIETS!

Luther en Calvijn hebben gedwaald in de Doopleer. Nergens leert Jeshua noch de Apostelen dat kinderen/zuigelingen gedoopt dienen te worden. Geen wonder dat de Kerk van 2019 uit Onmondige Doopleden bestaat. Jeshua zegende en omarmde de kinderen.

Het is een schande dat Calvijn de arts Servet veroordeelde tot de brandstapel omdat hij de Drie-Eenheid niet beleed en de kinderdoop verafschuwde om Bijbelse Redenen. Hoeveel fouten leerden ze zelf niet? De pot verwijt de ketel...!

De Drie-Eenheidsleer is een Filosofisch gedrocht van Apostolische vaders o.a. als Origenes en Tertullianus:

Het CONCILIE CONSTANTINOPEL kwam pas in AD 381 met ultimatum: Alle christen moeten voortaan de Drie-Eenheid belijden. Zie Zwartboek Kerk. Hebeis Michaël.

JEZUS IS GOD? Jeshua is de Zoon van God!!! Johannes 3:16. Volgens de Koran heeft God geen Zoon.

In de hedendaagse versmelting van de Wereld-Religies [Rome-Mekka-Wereldraad van Kerken] is de Heer Jezus/Jeshua een obstakel voor de satanisten, daarom moet Jezus verdwijnen. Een manier om hem te laten verdwijnen is door te stellen dat Jezus God is en God Jezus. Want allah heeft volgens de Koran geen zoon, vandaar het probleem."

Alle knie zal zich straks voor Koning Jeshua buigen! God verbiedt te buigen voor beelden (Psalm 115) of voor een paus: Filipp. 2:10 opdat in de NAAM van Jeshua zich ALLE knie zou buigen van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en ALLE tong, (ook pausen) zou belijden: Jezus Messias is Here tot eer van God de Vader!

Geschiedenis…AD 431: In de Mariakerk te Efeze is in AD 431 het derde oecumenisch concilie gaande. Men behandelde de kwestie of Maria de moeder van God genoemd mag worden. Volgens Lucas 1 en 2 is Maria de moeder van Jeshua en niet van God. Efeze kende al lange tijd de verering van een moedergodin, Artemis...Diana? Aha, vandaar!!!

Tijdens het Concilie hielden de burgers van Efeze van zonsopgang tot zonsondergang de wacht bij de kerk. Toen zij hoorden dat Maria  ‘Moeder Gods’ genoemd mocht worden, schreeuwden zij van vreugde. Ze hielden daarna als van ouds optochten met wierook en fakkels.

De valse Rooms-Katholieke kerk die op heel veel zaken afwijkt van de Leer van Jeshua en de Apostelen [Celibaat en Beelden verering, Aflaten, Transsubstantiatie] herdenkt de verklaring van Efeze op het Mariafeest, dat jaarlijks op 1 januari wordt gevierd, in aansluiting op het feest van de geboorte van de Heer. Het is het oudste Mariafeest.

De verering van Maria ontwikkelde zich vooral sinds de 5de eeuw en bereikte een hoogtepunt in de late middeleeuwen. Nu is Maria in RKK belangrijker dan Jeshua. Ze wordt zelfs als Middelares aangeroepen. Alle Pausen zijn fervente Maria-aanbidders.

Nog meer Roomse dwalingen die nooit door Jeshua of de Apostelen geleerd zijn: Wee hen! Openbaring 20-22.

1854: paus Pius IX kondigt het dogma af van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Door een uitzonderlijke genade van God zou Maria gevrijwaard zijn van de erfzonde. Maria is zonder zonde." En Psalm 14 en 53 dan? Nooit Paulus gelezen in Romeinen 3?

1950: paus Pius XII kondigt op 1 november het dogma af van de tenhemelopneming van Maria. Maria zou na haar dood met lichaam en ziel, geheel en ongedeeld, in de heerlijkheid van God zijn opgenomen. Maria zou niet aan vergankelijkheid onderhevig kunnen zijn, omdat zij haar hele leven zonder de gevolgen van de erfzonde was en in haar leven niet gezondigd had.

Het is een grote schande dat de PKN, EO, NCRV, CU en Evangelische Gemeenten sinds 2012 en 2017 openlijk mee doen, instemmen aan die versmelting van wereldreligies! IKABOD!!! 1 Samuël 1 t/m 5.

Theo

10-03-2018 08:05
Calvijn had volkomen gelijk ! Amen

vader Jakob

09-03-2018 08:15
Toen de Here Jezus mens werd, heeft Hij Zijn goddelijkheid afgelegd, heeft Zichzelf vernietigd, uit gehoorzaamheid aan de Vader Fil. 2:5-11
De Bijbel is géén wiskunde.

vader Jakob

09-03-2018 08:11
Het Zoonschap van Christus is een functie, (ondermeer Erfgenaam van alles).
Het Vaderschap van God is ook een fuctie. Veel gelovigen begrijpen hier niks van omdat de kerkleer van de drie-eenheid in de weg zit.

Wat moet je ook met teksten zoals die ik eerder aanhaalde uit Jesaja 9, en bijvoorbeeld deze uit
Hebreeën 1:8 Maar tot den Zoon [zegt Hij:] Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter Uws Koninkrijks is een rechte scepter..

Doch wij weten dat de Zone Gods gekomen is, en heeft ons het verstand gegeven, dat wij den Waarachtige kennen; en wij zijn in den Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus. Deze is de waarachtige God en het eeuwige Leven. 1Joh5:20

Zij zullen Mij zien, die zij doorstoken hebben , zegt JHWH in Zacharia 12:10

Wegverklaren?

Toen Jezus Christus opstond is Hij uitermate verhoogd, en heeft een Naam ontvangen die boven alle naam is. In Zijn Naam zal alle knie gebogen worden. Elke tong zal Hem belijden. Dat zelfde kondigde JHWH in het Oude Testament aan door Zijn profeten, dat dat in Zijn Naam zou gebeuren.
Hoeveel Goden zijn er? Hoeveel Verlossers? Eén. Geen drie.

Willem Versluis

08-03-2018 07:21
De Bijbel zegt dat er slechts één God is, de Vader en één Here, Jezus Christus!

1 Kor. 8:4-7
Wat nu het eten van offervlees betreft, wij weten, dat er geen afgod in de wereld bestaat
en dat er geen God is dan Eén. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel,
hetzij op de aarde – en werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte –
voor
ons nochtans is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn,
en één Here, Jezus Christus, door wie alle dingen zijn, en wij door Hem. Maar niet bij
allen is die kennis.

De Vader is niet de Zoon!
Als Jezus aan het kruis hangt, dan zegt Hij: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten? Tegen
wie heeft Hij het dan? Hij noemt zijn Vader God. De Vader noemt Hem Zoon.

Matteüs 27:46
Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama
sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

Werd Jezus door een andere deel van die ene Godheid verlaten?

Aan Jezus was alle macht gegeven, maar zonder de Vader kon Hij niets doen. Is Hij dan een lager deel
van die Ene God?

Johannes 5:19
Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets
doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet
ook de Zoon evenzo.

Paulus heeft in zijn brieven veelvuldig het over “Onze God en Vader van onze Here Jezus Christus.”

Deze,(Jezus Christus) de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn (Gods) wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonden tot stand gebracht te hebben, Zich gezet aan de rechterhand van de majesteit (God) in den hoge. Hebreeën 1:3

Ik zal Hem tot Vader zijn, en Hij zal Mij tot Zoon zijn. Hebreeën 1:5

Dat Jezus Goddelijk is staat boven alles. Dat God Zijn eigen Zoon “God” noemt komt voort uit het feit dat Jezus Christus als Zoon van God de perfecte afdruk is van Zijn Vader. Hebreeën 1:9
Maar dat God de Vader eveneens de Zoon is kan ik in de bijbel niet vinden.
Er is maar één God en maar één Here, Jezus Christus.!!

vader Jakob

08-03-2018 06:19
Wie de Here Jezus Christus is wordt al 2000 jaar over gestreden.
Zelf zei Hij, toen Hij op aarde was: Eer Abraham was, ik ben. Toen zochten de Joden stenen om Hem te stenigen. Zij begrepen heel goed wat Hij zei.
Met kerst wordt vaak aangehaald, waar sommigen grote moeite mee hebben. Jesaja profeteerde namelijk:

9:5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst.

Ook 'jehovasgetuigen' verslikken zich in de persoon van Christus. Ze begrijpen maar niet dat er maar één God is. Jezus=JHWH. goo.gl/ttmHfG

BASTIAAN

08-03-2018 05:18
Waarom houden gelovigen van 2018 nog steeds zo weinig vast aan het Bijbels spraakgebruik. In de Bijbel lezen we dat Jeshua de Zoon van God is, en niet dat Jeshua God is.

Aríus, uit Constantinopel, de stichter van het Arianisme bestreed Athanasius en zijn Dogma over de goddelijke drie-eenheid. Arius verwierp terecht de gedachte dat Jezus, de Zoon van God, ook God zelf is. Hij leerde dat Jezus het voornaamste schepsel was en Ondergeschikt aan God de Vader. Heel Bijbels overigens.

In 320 werd Arius geëxcommuniceerd op grond van zijn als ketters beschouwde leer.

Toch...Arius heeft de woorden van het Evangelie en ook Paulus’ woorden begrepen beter begrepen dan veel huidige kerkleiders die Calvijn nog steeds napraten:

1 Korintiërs 15:28…Wanneer alles Hem onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

NOG EEN PAAR VOORBEELDEN

God noemde Jeshua zijn Zoon…Matteüs 3:17…En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Matteüs 17:5…Terwijl hij nog sprak, zie, daar overschaduwde hen een lichtende wolk, en zie, een stem uit de wolk zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb; hoort naar Hem!

2 Petrus 1:17…Want Hij heeft van God, de Vader, eer en heerlijkheid ontvangen, toen zulk een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot Hem kwam: Deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Dus het is on-Bijbels over God de Zoon te zingen. Beter over de Zoon van God.

Servet was het met Paulus en Arius eens. Het kostte Servet het leven! Michael Servet (1511 - 1553) was een Spaanse arts en theoloog. Hij was vanaf 1540 lijfarts van de aartsbisschop van Vienne.

Servet werd onterecht door de Stadsraad, Calvijn e.a. Reformatoren tot de brandstapel veroordeeld. Servet aanvaardde de Rooms/Protestantse leer van de Drie-Eenheid niet: hij zag Jezus als een voorbeeldig mens en de Heilige Geest als een kracht. Hij wilde niet weten van drie Personen binnen de Godheid. Servet verwierp terecht ook de kinderdoop.

Calvijn sloeg de plank flink mis door Servet te veroordelen TOT DE BRANDSTAPEL. Een zwarte bladzijde in de Kerkgeschiedenis”.