#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Seksualiteit

Christenen en genderneutraliteit

De spoorwegen en het journaal stapten afgelopen najaar over op genderneutrale taal. Voor sommigen een bevrijdende ontwikkeling, voor anderen doorgeslagen politieke correctheid. Ook onder christenen wordt over genderneutraliteit en transgenders verschillend gedacht. Maar over een ding zijn ze het eens: liefde en acceptatie staan voorop.  

Door Henk-Jan Gosseling

Het werd verkozen tot meest irritante woord van 2017: genderneutraal. In genderneutrale taal wordt geen verschil gemaakt tussen de seksen, iemands geslacht doet er niet toe. NS en het journaal spreken ons niet meer aan met ‘dames en heren’, maar met ‘beste reizigers’ of alleen ‘goedenavond’. Dat doen ze om transgenders en interseksuelen (zie kader) niet buiten te sluiten. De reacties van het publiek zijn wisselend: voor de een is genderneutraliteit een goede ontwikkeling, de ander ziet het als doorgeslagen politieke correctheid.

Wel doel?
De christelijke leiders die Uitdaging sprak hebben geen moeite met genderneutrale taal, maar worden er ook niet erg enthousiast van, omdat ze zich afvragen welk doel hiermee wordt gediend. Ton Heemskerk (33), voorganger van evangelische gemeente ’t Kruispunt in Rijnsburg, zegt: “Ik mis het antwoord op de vraag waarom we dit moeten willen. Veel transgenders zitten niet te wachten op deze discussie. Ik vind het ook wat dubbel. De gender-beweging wil niet dat de maatschappij hen oplegt dat ze man of vrouw moeten zijn. Maar ze willen wel graag de maatschappij opleggen dat ze genderneutraal moet zijn. Wie bepaalt dan wat?”

Ook Piet Guijt (74) heeft zijn twijfels bij genderneutraal taalgebruik. Guijt is betrokken bij stichting Promise, die actuele onderwerpen vanuit bijbels licht wil bezien. Hij maakte flink studie van ‘het transgender-dilemma’ en zegt: “Genderneutraal taalgebruik is geen wezenlijke oplossing voor mensen die zich noch man noch vrouw voelen. Dit is overigens iets anders dan wat transgenders ervaren, want zij voelen zich juist wel man of vrouw, maar zitten voor hun gevoel in een ‘verkeerd’ lichaam. Als mensen meer aandacht en liefde voor elkaar zouden hebben dan zou dat een betere oplossing zijn.”

Ruimte
Iemand die die aandacht in praktijk brengt is Marc ten Brink (44) uit ’t Harde. Hij is vrijgemaakt-gereformeerd predikant en is betrokken bij Transvisie, de vereniging van transgenders en hun familie. In zijn vorige gemeente kwam Ten Brink in contact met een vrouw die transgender was. Hij kende haar al langer, maar dan als man. Deze vrouw was op zoek naar een gespreksgroep voor gelovige transgenders. Ten Brink hielp zoeken en ze kwamen in contact met anderen met dezelfde behoefte. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van een groep ‘transgender en geloof’, onder de paraplu van Transvisie.

Ten Brink: “Met een hele groep gelovige transgenders komen we samen, mensen uit heel verschillende kerkelijke achtergronden. In sommige dingen verschillen we van mening met elkaar, maar we gaan respectvol met elkaar om. Van Transvisie krijgen we alle ruimte.”
Ten Brink vindt genderneutraliteit niet verkeerd, maar waarschuwt dat het kan doorslaan: ”Ik herinner me een column van iemand die de transitie van vrouw naar man heeft meegemaakt en die schreef teleurgesteld te zijn in de NS. ‘Nu ben ik eindelijk man en geniet ik daarvan, maar dan word ik aangesproken met ‘reiziger’, terwijl ik er niet om gevraagd heb’, schreef hij. Dat zet mij aan het denken…”

Inclusief
Een stuk positiever over genderneutrale taal is de christelijke gereformeerde predikant Wim de Bruin uit Zutphen. Hij is van mening dat christenen de visie van de gender-beweging ter harte moeten nemen, in plaats van zich er druk om te maken. In een opiniestuk in het Nederlands Dagblad haakt hij aan bij het Bijbelverhaal over de kamerling uit Morenland. Die man was de eerste heiden die tot geloof kwam. Hij was een eunuch, een gecastreerde aan het hof. Dergelijke castraties vonden plaats om zeker te zijn dat de kinderen aan het hof door de keizer zelf waren verwerkt. De Bruin: “Van de eunuch in de Handelingen wordt geen probleem gemaakt, de apostel geneest hem niet. Sterker, hij wordt gelijk gedoopt en gaat het evangelie brengen in zijn land.”  De Bruin pleit voor inclusief taalgebruik in de kerk, om transgenders (en anderen, die ‘anders’ zijn) het gevoel te geven dat ze erbij horen. De kerk heeft daarin nog veel te leren, ook van de gender-beweging, betoogt hij.

Scheppingsorde
Niet alle christenen volgen hem hierin. Immers, God schiep de mens als man en vrouw. Piet Guijt is van mening dat de genderideologie ten diepste tegen christelijke waarden en normen is gericht. Hij ziet het als een aanval op de biologie en de idee van een objectieve sekse. “Volgens mij is de scheppingsorde van God in het geding. Elke afwijking ten opzichte van wat God bedoeld heeft, gaat per definitie in tegen Gods scheppingsorde. Wat we zien is een gevolg van de gebrokenheid van de schepping. Daarmee spreek ik overigens geen enkele veroordeling naar mensen uit, maar pleit ik juist voor bewogenheid met de medemens die worstelt met bepaalde problemen.”

Voor Marc ten Brink gaat het te ver om hier Gods scheppingsorde aan te halen. “Dit roept allereerst de vraag op wat je verstaat onder Gods scheppingsorde. Het verbaast me dat transgenders soms worden veroordeeld als verstoorders van Gods scheppingsorde. Ik ken een heel aantal gelovige transgenders en zij geloven net als ik dat God de mens mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. Zij worstelen echter met hun genderidentiteit. Ik denk dat mensen die transgenders veroordelen vaak vanuit angst redeneren. Mijn advies: Pak gerust de Bijbel erbij, maar dan wel onbevangen, open en eerlijk. Met een liefdevol oog voor je door God geschapen medemens die worstelt met genderdysforie.”

Daarover zijn de leiders het in elk geval eens: niks veroordeling of afwijzing, maar voor alles liefde en acceptatie. Ton Heemskerk: “God heeft ieder mens lief. Ik zie God als vader en mensen als zijn evenbeeld. Ieder mens wordt geboren als kind van God. Transgenders zijn mensen waar ik als mens naar kijk en mee om wil gaan. Mensen naar Gods beeld. Ik vind dat christenen vaak niet de juiste vragen stellen. Daar valt nog veel winst te behalen, in plaats van gelijk met allerlei theologische adviezen te komen.”

In de kerk
Hoe gaan we met transgenders om in de kerk? Wat zou daarin beter kunnen?
Marc ten Brink: “In sommige kerken kunnen transgenders geen lid zijn of komen ze onder de tucht te staan. Ook als dit niet het geval is, ontmoeten veel transgenders weerstand, veroordeling en afwijzing. Tegelijk zijn er gemeenten waar transgenders liefdevol worden aanvaard. Daar is een bereidheid om een weg te gaan die transgenders niet buitensluit. Luister onbevangen, ontmoet elkaar en verdiep je in de verhalen van transgenders. Ga samen met transgenders op zoek naar een volwaardige plaats in de kerk, vanuit de liefdevolle aanvaarding van de ander, die door God aan jou is gegeven.”

Kerken kunnen daarbij leren van andere groepen, denkt Ten Brink: “Mijn ervaring is dat ook buiten de kerk veel liefdevolle zorg is voor gelovige transgenders, met alle ruimte voor hun geloof. Ook buiten de kerken gebeurt veel goeds. We moeten niet krampachtig willen zijn maar de Geest de ruimte geven.” Aan mensen die Bijbelteksten uitpluizen om te ontdekken hoe met transgenders om te gaan: “Ik zou het bij één Bijbeltekst houden: heb uw naaste lief als u zelf. Jezus Christus, de Zoon van God, leert ons dat zelf.”

Piet Guijt: “We mogen als christenen mensen die anders zijn niet verwerpen of buitensluiten, maar hen met liefde en bewogenheid omringen en hen wijzen op hoe God het leven bedoeld heeft. Dat geeft ware identiteit. De kerk moet besef hebben van de grote nood van transgenders. Ga na wat de kernoorzaak van de dysforie is. Als mensen via operatief ingrijpen een ander geslacht willen krijgen, dan heb ik daar alleen moeite mee als er bij nader inzien een betere oplossing zou zijn geweest. In denk aan een oplossingsrichting die ik nergens in de literatuur ben tegengekomen, namelijk de mogelijkheid van bevrijding in Jezus’ Naam, in die gevallen waarin sprake is van een geestelijke oorzaak.”

Oplossing
Als je echt niet kan leven met je gender, dan is nu technologie beschikbaar die dat kan bewerkstellingen. Kan God die technologie gebruiken? Marc ten Brink: “Ja, dat denk ik wel. Al moet niemand denken dat het voor transgenders gemakkelijk is om hier gebruik van te maken. Het is ingrijpend en er kleven veel risico’s aan. Dit is voor alles iets tussen God en de persoon die het betreft. We moeten niet willen oordelen over de ander.”

Piet Guijt: “Ik kan het accepteren dat een niet-christen als oplossing van de ervaren dysforie zijn of haar toevlucht neemt tot operatief ingrijpen en een levenslange hormoonbehandeling. Maar het is een beperkte oplossing met allerlei problemen, die ik mijn artikel genoemd heb. Voor een christen zou de bevrijding als mogelijkheid mogen worden overwogen.”
Ton Heemskerk: “God wil graag dat we lekker in ons vel zitten, maar dit neemt niet weg dat we te maken hebben met een stuk gebrokenheid.  Een wijzende vinger naar iemand richten is niet wat ik Jezus zie doen. Hij stelt veel vragen en laat mensen kiezen. Hij is ten diepste niet veroordelend. Dit is in mijn ogen ook geheel in lijn met hoe God ons als mens heeft gemaakt. We zijn gemaakt om in relatie van God te kunnen houden, zoals Hij vanaf dag één van ons houdt.”

=====================================================
Gender, transgender, genderneutraal
Genderneutraal en sekseneutraal is in principe hetzelfde. Al zijn gender en sekse weer niet hetzelfde. Sekse is het biologische geslacht van iemand, gender heeft meer een subjectieve component. De sekse is helder, het gender niet.
Genderdysforie betekent dat men onvrede heeft met het eigen geslacht.
Een transgender is een persoon die man is maar zich vrouw voelt, of andersom.
Een interseksueel of een hermafrodiet is iemand die vanaf zijn geboorte zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken en organen heeft.

Reageren


Simon

18-05-2018 01:29
Romeinen 1: 21-28
21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart.
22 Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden,
23 En zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.
24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.
25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt:
----------------------------------------------------------------------------------
En toch heeft God de mensen lief en wil niets liever dan dat zij tot Jezus komen welke de weg tot vrijheid en vergeving van zonden is.
Hij belooft eeuwig leven voor hen die hun geloof in Hem stellen als Zoon van God, en ja dan word je bevrijd van dit soort praktijken en mag je echt man of vrouw zijn zoals God je heeft geschapen en zul je gelukkig zijn met wie je bent, dan ga je voor de spiegel staan en zie je hoe wonderlijk mooi God je heeft gemaakt en kun je alleen maar dankbaar zijn Hem te kennen.
Dit nu is het eeuwige leven dat je de waarachtige God kent en Jezus Christus welke door God gezonden is om voor eens en altijd af te rekenen met de zonde door Zijn leven te geven aan het kruis van golgotha.
God heeft je lief en roep je op om je af te keren van deze dingen en tot Hem te komen en vergeving en bevrijding te ontvangen.
Echt geluk vind je alleen als je, je schepper kent en een relatie met Hem onderhoud. Zijn naam is Jezus.

Vriendelijke groet, Simon.

Herman Degenhart

21-04-2018 06:09
Dat de Moorse kamerling eunuch zou zijn, is Philippus vast niet opgevallen. Daarvoor was de ontmoeting te kort en te oppervlakkig. Alleen de NBV heeft het over eunuch. De andere vertalingen hebben het over kamerling of kamerheer. Alleen in het boek Ester komen eunuchen voor. Dat zijn de bedienden van de vrouwen in de harem van de Perzische Koning. Israëlieten en later ook Joden was het verboden zich te verminken. Ook de operaties die transgenders op zich laten uitvoeren, zijn verminkingen in de zin zoals bedoeld in Deuteronomium. Bedoelde kamerheer was de belangrijkste financiële man aan het hof van zijn Koningin, dus er was geen reden voor haar hem te verminken. Daarnaast hebben koninginnen geen harem. Ik denk dat er hier weer eens sprake is van inlegkunde of hineininterpretation. Hetzelfde mislezen dat van David en Jonathan homoseksuelen maakt en van Maria Magdalena een prostituee. De Bijbel geeft voor deze 'interpretaties' geen enkele aanleiding.
Overigens is een operatieve geslachtsverandering in alle gevallen af te raden. Er is nog niet een operatie gelukt en terugdraaien kan ook niet. De slachtoffers die zich dit hebben aangedaan blijven de rest van hun leven kwakkelen en worden vaste klant van het ziekenhuis waar de operatie is uitgevoerd. Het is vechten tegen de reacties van het lichaam tegen de ingreep. Daarnaast, een man kan zijn geslachtsdelen wel laten wegnemen, maar hij krijgt er geen vulva voor terug, laat staan een baarmoeder. Dito voor de vrouw. Zij kan wel net doen alsof ze een man is, maar zij blijft een vulva houden. Lijkt me niet erg mannelijk.

Otto

16-04-2018 07:33
Nu is het genderneutraal en wat word het volgende? Ik blijf maar bij mijn bijbel en daar lees ik nog steeds en God schiep man en vrouw, en daar laat ik het bij. Vooral in deze verwarrende tijden is het goed de bijbel te lezen. Alles is liefde wordt er gezegd Jezus is liefde barmhartig, en daar wordt dankbaar misbruik van gemaakt, maar dezelfde liefde verbied homosexualiteit/abortus/echtscheiding/overspel enz enz, maar hier wordt niet over gepraat, anders komt men niet populair over, daarom in de liefde van Jezus wordt veel meer bedoeld, dan al het goedpraten wat Jezus heeft verboden.

Peter 34

09-04-2018 06:03
Ik vind het allemaal maar hilarische onzin van mensen die teveel vrije tijd hebben, teveel met zichtzelf bezig zijn, interessant willen doen en kennelijk ook nog begrip (respect) willen ontvangen. Van mij niet. Laat ze fysiek hard gaan werken, dan zijn ze dit soort spatjes zo kwijt.

Bert Panhuise

31-03-2018 12:05
Jaren geleden heb ik in een dienst van Martie Haaijer meegemaakt hoe een transgender (een vrouw die man wilde worden) totaal bevrijd werd in de naam van Jezus. Een dag later getuigde ze voor de zaal dat ook de stemmen in haar hoofd waren verdwenen..