#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Relatie - thema

Over ritueel misbruik kun je niet praten

Hoe moeilijk moet het zijn voor de slachtoffers van ritueel misbruik, dat ze niet kunnen praten over al het vreselijke dat ze hebben meegemaakt. Soms is er een alter (een deel van de persoonlijkheid van iemand met de persoonlijkheidsstoornis DIS), die zich zo vertrouwd voelt bij iemand, dat ze wel gaat praten.

Zoals bij mijn collega, die aan de keukentafel te horen kreeg wat Maja (gefingeerde naam) in haar jonge jaren had meegemaakt en hoe de jonge vrouw nog op vaste tijden werd opgehaald voor sadistische seances, waar ze geen weerstand aan bieden kon. Maja sprak met een kinderstem, die op zeker moment stokte en veranderde in Maja's volwassen stem. Toen dit vaker gebeurde ontdekte mijn collega, dat Maja een dissociatieve persoonlijkheidsstoornis (DIS) heeft als gevolg van vroegkinderlijke traumatisering en wel ritueel misbruik. Er ontstond een strijd om Maja los te maken van de banden, die haar bonden aan haar mishandelaars.

Door Marrie van der Feen

Maar wat is ritueel misbruik? Ook wel satanisch of sadistisch misbruik genoemd. Er is in Nederland een groot aantal hulpverleners, dat ervaring heeft met de behandeling van slachtoffers van ritueel, satanisch, sadistisch misbruik. Deze hulpverleners hebben zich deels verenigd in het Alternatief Beraad om tot klaarheid te komen over dit moeilijke onderwerp zowel voor slachtoffers als voor hulpverleners, als voor justitie. Wat deze slachtoffers vertellen is dikwijls nauwelijks te bevatten, omdat dit het normale voorstellingsvermogen te boven gaat. Ik heb zelf diverse verhalen gelezen over wat deze slachtoffers hebben meegemaakt. Gruwelijk, afschuwelijk, afschrikwekkend, ongelooflijk. Mijn verstand kan de gebeurtenissen moeilijk bevatten. Maar dan denk ik aan de concentratiekampen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, de Holocaust of ik denk aan de Inquisitie of aan hoe de Inca's die harten van duizenden vermoorde mensen offerden aan hun goden. Ik heb ook gelezen over wat bijvoorbeeld Japanners met hun gevangenen deden. Tegenwoordig hebben we de beelden van IS moorden nog op ons netvlies. Zo kan ik doorgaan. Wreedheid is er altijd al geweest, bij vermoedelijk alle volken.

Waarheidsvinding
Toch wordt er door velen getwijfeld aan het waarheidsgehalte van wat de slachtoffers van ritueel misbruik vertellen. Nu doen hulpverleners niet aan waarheidsvinding, omdat het hun taak niet is en ze daarvoor niet zijn opgeleid. Hun taak is om het slachtoffer op de been te helpen, rust te brengen in de psychische ontreddering (angst-, eet-, slaap-, concentratie, geheugen-, relatie-, seksuele stoornissen e.a.), stabiliteit te (her)vinden en klachtreductie te realiseren. Als de rust dan enigszins is weergekeerd is het tijd voor het ontwarren van wat er is gebeurd, hoe lang al en door wie en waar, voor traumaverwerking dus, met behulp van EMDR (Eye Movement Desensitisation & Reprocessing) of anderszins. Er zijn diverse methoden om tot verwerking van een traumatisch verleden te komen. Sommigen vinden EMDR niet een juiste methode voor verwerking van rituele misbruikervaringen.

Er zijn slachtoffers, die van jongs af aan via hun eigen ouders of naaste familieleden in de ‘cult’ terecht gekomen zijn en/of ze werden voor pornofilmpjes verhuurd of verkocht (niet alleen op de Filippijnen worden kinderen voor de porno-industrie verkocht of gehuurd). Ik ken het dark web niet, maar heb wel een idee van wat men daar te zien kan krijgen. Wie kan dan nog onwetend zijn over dit alles? Toch zeker niet onze overheid. Men weet toch wat sadistische mensen met kinderen, jeugdigen en volwassenen doen in het geniep en/of voor de webcam? Waarom zouden de verhalen van de slachtoffers van ritueel misbruik in twijfel moeten worden getrokken? Omdat het ongelooflijke verhalen zijn? Dat is toch pure onzin. Omdat het corpus delictum niet gevonden is?

Concentratiekampen zoals wij ze nu kennen, kan een weldenkend mens toch ook niet bedenken?! Ze zijn van een andere orde. Van een satanische orde. Los van God. Los van moraal. Los van ethiek. Los van liefde.

Context
Een getrainde psychotherapeut, psycholoog of andere hulpverlener kan tot op zekere hoogte waarheid van leugen onderscheiden. Het gaat niet alleen om de inhoud van de verhalen, maar ook om de context: het gedrag van de cliënt, het levensverhaal, de psychische, psychosomatische, psychiatrische klachten en dergelijke.
 
God zij dank, dat we ons in ons land nog min of meer houden aan wat ik de christelijke moraal en ethiek noem (gebaseerd op de Tien Geboden van de Bijbel en het Nieuwe Testament).

Echter zijn we hier en daar uitgegleden, zoals op het terrein van vermeend ritueel misbruik. Vooral het woordje: vermeend is hier belangrijk. Want ritueel misbruik kan strikt genomen niet bewezen worden. Er is geen hard bewijs. Er zijn alleen getuigen van verschrikkelijke mishandelingen. Het merkwaardige is dat hun verhalen op diverse punten erg op elkaar lijken. Meestal hadden de slachtoffers te maken met bloed(drinken), eten van lijken, martelen en doden van mens en dier, met extreme seksuele uitspattingen. Slachtoffers werden gedwongen zelf te doden en dikwijls werden specifieke perioden genoemd zoals bijvoorbeeld Halloween, Sint-Maarten, Walpurgisch nacht, Kerst, sinterklaas en volle maan.

Persoonlijkheidsstoornis
De slachtoffers die van jongs af aan zijn misbruikt en mishandeld hebben meestal de persoonlijkheidsstoornis DIS (dissociatieve identiteitsstoornis) ontwikkeld. Ze hebben angsten en een ernstige geheugenstoornis, waardoor hun getuigenis vaak niet coherent is en voor juristen ongeloofwaardig. Ook zijn ze psychisch instabiel, zitten ze het ene moment in een sterk deel, dat wil en kan getuigen en een volgend ogenblik in een alter, die doodsbang is en zich gedraagt als een klein angstig kind. Het lijkt alsof dit voor de rechterlijke macht allemaal veel te complex is.
Want er vinden nauwelijks processen plaats die zouden kunnen leiden tot waarheidsvinding en veroordeling van daders. Hoe zou dat komen?

Zaak van een gezin
Heeft dat iets te maken met het LEBZ (Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken)?
Ik ken een zaak van een gezin, waar alle kinderen door de vader betrokken zijn geraakt bij seksueel misbruik door hemzelf en derden. Een paar meisjes van dit gezin vertelden mij een geloofwaardig verhaal van seksueel misbruik door deze vader. Van hen hoorde ik niets over vermeend satanisch ritueel misbruik. (De moeder ontdekte pas jaren later wat zich in haar gezin had afgespeeld en herinnerde zich toen het rituele misbruik in het gezin van herkomst van haar man). Beide meisjes hadden een dissociatieve stoornis, deden het desondanks goed op school en kunnen zich in het leven goed handhaven (voor zover mij bekend). Hun getuigenis werd evenals dat van de andere kinderen uit dit gezin door de LEBZ niet als geloofwaardig beschouwd en de hele zaak werd geseponeerd, waardoor de vader vrijuit ging en moeder met haar kinderen moest onderduiken vanwege de bedreiging door vader.

Hoogstwaarschijnlijk is de zaak geseponeerd omdat er wellicht sprake is geweest van herinneringen voor het derde jaar van de jonge slachtoffers en/of speelde het onderwerp vermeend satanisch ritueel misbruik een rol.
Volgens de richtlijnen van de LEBZ wordt een zaak geseponeerd als er sprake is van herinneringen voor het derde jaar, van hervonden herinneringen en van satanisch ritueel misbruik.

Waarom is er geen eerlijk proces geweest voor dit gezin, waar genoeg materiaal was om te onderzoeken en heldere coherente getuigenissen van jeugdigen. Onmogelijke waarheidsvinding? Hier is de weg van de minste weerstand gekozen, ten koste van de waarheid en een moeder met haar kinderen.
Wir haben es nicht gewusst? Laten dus de slachtoffers hun verhalen vertellen, zodat we het WISSEN. Hortend en stotend, half of heel, als kind of als volwassene. Vertel wat je weet. Me too.

===========================================================
Drs. Marrie van der Feen werkt als psycholoog en coach in Middelburg (www.stichtingpetra.nl). De afgelopen vijf jaar ondersteunt ze het opbouwwerk in Rio de Janeiro van stichting Aprisco (www.apriosco.eu). Ze schreef o.a. ‘Het doet pijn van binnen’ Haar levensverhaal is te lezen in ‘Gegijzeld door incest.’

Reageren


Rianne

11-08-2019 10:03
Herinneringen aan ritueel geweld misbruik inprentingen zijn ook bij mij boven gekomen in een hypno sessie.
Wie kan hulp bieden?

BASTIAAN

09-08-2019 10:16
Ritueel misbruik komt ook voor in satanskerken, en in het Vaticaan, las ik in het boek: De laatste Paus van John Hogue.

Over satanisme in het vaticaan las ik ook in het boek 2019 van Frederic Martel: SODOMA.

Lees ook de Kracht en de Heerlijkheid van David Yallop!!!

TIJDENS de Roomse Inquisitie werden tijdens heksenprocessen ook ontelbaar veel vrouwen verbrand en gemarteld omdat ze heks zouden zijn. Onbegrijpelijk dat die militante leugenachtige RK kerk nog bezocht wordt door gelovigen.

Ik las ook het boek van Robin de Ruiter 2006: De 13 satanische bloedlijnen...wegbereiders van de Antichrist. Wie deze boeken gelezen heeft krijgt alle antwoorden op een rij.

Slachtoffers van ritueel misbruik kunnen hun leven weer op de rails krijgen als ze naar de Here Jeshua gaan in gebed en Hem vragen of Hij al die sporen van misbruik uit hun leven wil verdrijven. Hij doet het!

Hoe? Begin direct met het lezen van het Evangelie volgens Marcus. Het staat vol met wondergeschiedenissen. Hij is een Helper Groot van Kracht, steeds bereid.

Jeshua versloeg de duivel in de woestijn door het spreken van Zijn Machtswoord: Ga weg van mij satan! Mattheus 4:10.

Laat u dopen in de Naam van Jeshua en u zult de Heilige Geest ontvangen waardoor satan en alle demonen u nooit meer lastig zullen vallen!

Vrees niet, geloof alleen in Hem Jeshua, alles is mogelijk voor wie in Hem gelooft!!!

Matteüs 3:11 (NBG51)
Ik [Johannes] doop u met water tot bekering, maar Hij, [Jeshua] die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de Heilige Geest en met Vuur.

Lucas 3:16 (NBG51)
Johannes zei tot allen: Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.

Matteüs 3:12 (NBG51) De wan is in Jeshua' s hand en Hij zal zijn dorsvloer geheel zuiveren en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur. Zie ook Matth. 13.

Wie is de ware Jeshua? De dode naakte, uitgemergelde Jeshua aan het kruis in Roomse Kerken en op de Kromstaf van de Paus? Goddank Nee!!!

De Jeshua van de Bijbel is opgestaan uit de dood en zijn graf in Jeruzalem is leeg! Ik bezocht het lege graf met het opschrift boven de ingang: Hij is hier niet, Jeshua is Opgestaan.

Openbaring 1 toont de Levende Jeshua die zal wederkomen met grote Macht en Heerlijkheid en die satan en al zijn smerige demonen voor eeuwig in het vuur zal smijten! Lees alle details maar in Openbaring 20.

Johannes zag de Verrezen Heer Jeshua op Patmos lees maar mee in Openbaring 1...

De verschijning op Patmos
Openbaring 1:9 Ik, Johannes, uw broeder en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus, was op het eiland, genaamd Patmos, om het Woord Gods en het Getuigenis van Jeshua/Jezus.

10 Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

11 zeggende: Hetgeen gij ziet, SCHRIJF dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten: naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamum, en naar Tyatira, en naar Sardes, en naar Filadelfia en naar Laodicea.

12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren,

13 en te midden van de kandelaren iemand als eens Mensen Zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel;

14 en Zijn Hoofd en Zijn Haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en Zijn Ogen als een vuurvlam; 15 en Zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend
gemaakt, en Zijn Stem was als een geluid van vele wateren.

16 En Hij had zeven sterren in Zijn Rechterhand en uit zijn Mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht

17 En toen ik Hem zag, viel ik als dood voor zijn voeten; en Hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Wees niet bevreesd, Ik Ben de Eerste en de Laatste,

18 en de Levende, en Ik ben dood geweest, en zie, Ik Ben levend tot in alle eeuwigheden, en Ik Heb De Sleutels van de dood en het dodenrijk. [en dus niet de paus]

TOT DEZE JESHUA/JEZUS RICHT IK DAGELIJKS MIJN GEBED!!!

GLORIE VOOR JESHUA/JEZUS ZIJN LIEFDE IS ZO GROOT,
IK BEN MET DE HEILAND OP REIS,
DWARS DOOR HET LEVEN EN DWARS DOOR DE DOOD,
VOERT HIJ MIJ NAAR HET HEMELS PARADIJS.

OPENBARING 21 EN 22.

Gabrielle

11-03-2019 03:16
Hoi Marrie,

Ik heb een vrouw ontmoet die mij om hulp heeft gevraagd. Ze heeft mijn website bezocht en we hebben elkaar een keer ontmoet. Mijn website gaat over CPTSS. Satanisch ritueel misbruik is helaas mij bekend, niet door eigen ervaringen, maar wat ik soms hoor in de wandelgangen. De vrouw die mij om hulp vraagt is inmiddels 68 jaar en heeft nooit echt specifieke hulp gehad voor wat zij heeft moeten doorstaan. Zij is slachtoffer van satanisch ritueel misbruik. Ze wil graag ondersteuning hierin en met name omdat ze zoveel last heeft van woede. Waar ze niet mee uit de voeten kan. Deze vrouw wil wel het stilzwijgen doorbreken, taboe doorbreken, en ik geef haar straks een podium op mijn website. Ze woont in Veenendaal. In overleg met haar probeer ik een goede plek voor haar te vinden waarin ze nog een stuk begeleiding kan krijgen. Zou jij mij kunnen adviseren? Haar ervaringen binnen de GGZ zijn niet oke.
Warme groeten
Gabrielle Jansen.

www.decreased-innocence.nl

Juda

11-02-2019 01:38
Samilya ik weet wel een aantal opties, maar die wil ik niet open en bloot hier neer zetten.. ik weet niet hoe ik je het kan mailen?

Samilya

07-11-2018 10:41
Ik zoek al tijden naar een behandelingsinstituut voor slachtoffers van ritueel misbruik. Ik krijg geen gehoor van alternatiefberaad.nl, geen enkele ggz locatie omschrijft ritueel misbruik en doch zijn er lotgenoten die behandeld zijn in de ggz. Ik zoek nu al veel te lang en ik kaats op onbegrip in de huidige structuur ik nu bevind in de ggz. Waar kan ik terecht? Het is bizar dat er zoveel informatie is over, maar geen enkele verwijzing naar.. tenzij het een praktijk is dan 100en euros verlangt. Iemand?

Theo

07-04-2018 05:13
Klopt!! En Joris D loopt nog steeds vrij rond . Zal waarschijnlijk net zo gaan als met Savillsin Engeland .Als hij dood is komt het uit en zal men zeggen :” Wir haben es nicht gewusst” terwijl er metersdikke files bestaan over JD ! De christelijke partijen doen en deden niets hoewel ze volledig op de hoogte zijn van de Demmink doofpot . Maw ze werken gewoon mee aan het voortbestaan van deze gruwelijke praktijken en wassen hun handen in onschuld .

Moi

07-04-2018 01:52
Ik moet daarbij meteen aan satanische pedonetwerken denken waarin ook politici, rechters en politie en justitie bij betrokken zouden zijn. Denk maar aan de affaire rondom Joris Demmink.