#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Jodendom

De last van het wonen in Israël

“Er is een last die hoort bij wonen in Israël. Een last die velen van ons meedragen: het gemis van een omgekomen vriend of familielid of eenvoudigweg de stress van het wonen op een onveilige plek. Een van de redenen waarom ik naar India ging was om te ontdekken welke last ik met mij meedroeg, en er hopelijk vanaf te komen.”

Het zijn de woorden van Shalev Paller (Times of Israel, 29 juni 2016). Net als 50.000 andere Israëli’s trok hij na zijn diensttijd richting India. Het merendeel komt in aanraking met drugs en Oosterse religies. Ook in Nieuw-Zeeland, Australië en Zuid-Amerika zijn duizenden Israëlische backpackers te vinden. Uit hun verhalen blijkt dat het een poging is te ontsnappen aan de druk die men dagelijks in Israël ervaart.

Prijs
Zoals Nederland de dijken nodig heeft om zich te beschermen tegen het omringende water, heeft Israël het leger nodig tegen de vloedgolf van vijanden. De prijs voor deze veiligheid is dat elke generatie in dienst moet, met pijnlijke herinneringen of zelfs trauma’s als gevolg. Het backpacken is een poging hieraan te ontsnappen en vrede te vinden voor een rusteloos hart. Vandaar dat juist Azië een enorme aantrekkingskracht heeft. De meditatie van Oosterse religie belooft rust en antwoord op levensvragen. Anderen trekken naar Zuid-Amerika in een poging te ontstressen in de natuur.

Abigail Khoury is een Messiaanse gelovige die zelf recent in het Israëlische leger diende. In een videoboodschap moedigt zij christenen aan een antwoord te geven op deze nood. “Israëli’s verlaten het land om op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen. Als wij hen dan niet bereiken zullen ze een antwoord vinden, maar wel ergens anders. Wij moeten zorgen dat ze de waarheid vinden: het Evangelie. Mijn ervaring is dat het Woord van God met hen openen verandering teweegbrengt. Als ik de Bijbel niet heb om aan hen te geven, zullen mijn woorden tevergeefs zijn.”  

Reageren


BASTIAAN

14-04-2018 12:17
Wat doen 50.000 Israëlisch in het hindoeïstische India? Het antwoord lees ik in Ezechiel 34 en Johannes 10. Godvrezende Leiders ontbreken in Israël!

Wie het boek Koningen en Kronieken goed doorleest ziet direct de tragiek van het huidige Israël dat hevig verdeeld is in Orthodoxe, Liberale, Conservatieve, Messiaanse, Feministische en Seculiere Joden.

Was het maar zo dat de Torah als Grondwet van Israël model had gestaan op 14 mei 1948 toen Ben Goerion de Staat Israël proclameerde. Een meerderheid van de Joden willen de Joodse identiteit normaliseren en van Israël een "normaal" land maken waarin de Wie Is Jood-vraag geen rol meer speelt.

Ze willen gewoon Israëlisch Staatsburger zijn?

De God van Israël zal dat nooit toestaan. Zie Ezechiël 20:32

En wat u in de zin gekomen is, zal geenszins geschieden, namelijk dat gij zegt: wij willen aan de volken gelijk worden, gelijk aan de geslachten der landen, door hout en steen te dienen.

33Zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here Here, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid zal Ik over u heersen.

34Ik zal u voeren uit het midden der volken en u bijeenbrengen uit de landen waarin gij verstrooid zijt, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid.

Mozes leerde het Israël al namens JHWH in Deuteronomium 7...

3Gij zult u ook met hen [vreemde volken] niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; 4want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij ?andere ?goden? zouden dienen, en de toorn des Heren tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen.

5Maar aldus zult gij met hen doen: hun ?altaren? zult gij afbreken, hun ?gewijde stenen? verbrijzelen, hun gewijde palen omhouwen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. 6Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, ?heilig? is; ú heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn.

7Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken.

8Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaderen gezworen had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van ?Farao, de ?koning? van Egypte,

9opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het ?verbond? en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem ?liefhebben? en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten;

10maar aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent Hij vergelding door hem te gronde te richten; Hij stelt het niet uit voor wie Hem haat, aan hem persoonlijk vergeldt Hij het. 11Onderhoud dus het Gebod, de inzettingen en verordeningen, die ik u heden gebied na te komen.

12Het zal geschieden, omdat gij aan deze verordeningen gehoor geeft en ze naarstig onderhoudt, dat de Here, uw God, jegens u het ?verbond? en de goedertierenheid zal bevestigen, die Hij aan uw vaderen met een eed bekrachtigd heeft;

13Hij zal u ?liefhebben, ?zegenen? en talrijk maken; Hij zal ?zegenen? de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou.

14Gezegend zult gij zijn BOVEN ALLE VOLKEN; er zal geen onvruchtbare zijn onder uw mannen of vrouwen, noch onder uw ?vee. 15De Here zal alle ziekten van u afwenden, en geen van de boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen, maar Hij zal die brengen over allen die u haten.

16Gij zult alle volken die de Here, uw God, u geven zal, verslinden; gij zult hen niet ontzien en hun ?goden? niet dienen, want dat zou u tot een valstrik worden.

Uiteindelijk zal door een daad van de Here ZELF heel Israël gered worden van hun afval en ongeloof als Jeshua zich openbaart als de Masjiach van Israël, wanneer Joden Hem aanschouwen zullen ze zich op de borst slaan en luid wenen en zich bekeren.

Zie alle details in Zachariah 12 en ook Paulus in Romeinen 11. Eind Goed Al Goed. Zie Openbaring 7, 14 en 19.

Israël wordt over niet al te lange tijd tot HOOFD der volken. Jesaja 60 en Zachariah 14.

Alle volken zullen naar Jeruzalem optrekken om met de Joodse Masjiach Jeshua en Zijn Volk het Loofhuttenfeest mee te vieren...Wie van de volken niet wil komen zal het zwaar bezuren. Zie de verzen 14:16-21.