#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Zuinig op de zondag!

Zojuist las ik in de Stentor over een in mijn ogen zeer zorgelijke ontwikkeling aangaande de zondagsrust.

De winkelsluiting die we nu op zondag in ons dorp hebben is mij lief.
Het schept ruimte voor ”ont-moeten” (níet-moeten, we moeten 6 dagen al genoeg).

Ont-moeten schept ruimte voor kerkgang – ontmoeting met God.
Ont-moeten schept ruimte voor ontmoeting met elkaar.
Ont-moeten schept ruimte voor ontmoeting met mezelf.

Als ik hoor hoe druk we allemaal zijn – wat doen we dan als we de heerlijke ruimte van de zondag prijsgeven aan de drang om nóg meer te moeten, in plaats van te ont-moeten?

Laten we samen zuinig zijn op de zondag!

Gelezen op de site van Bart Trouwborst!
Twitter

Reageren


BASTIAAN

04-04-2018 04:42
Beste Simon, helemaal eens. De cirkel is rond. Joden en gelovigen uit de volken zullen één kudde met één Herder worden. Johannes 10.

Openbaring 7 vat het mooi samen...

4 En ik hoorde het getal van hen, die ?verzegeld? waren: honderdvierenveertigduizend waren ?verzegeld? uit alle ?stammen? der ?kinderen? Israëls.

5 Uit de ?stam ?Juda? twaalfduizend verzegelden, uit de ?stam ?Ruben? twaalfduizend, uit de stam ?Gad? twaalfduizend,

6 uit de ?stam ?Aser? twaalfduizend, uit de ?stam ?Naftali? twaalfduizend, uit de ?stam Manasse? twaalfduizend,

7 uit de ?stam ?Simeon? twaalfduizend, uit de ?stam ?Levi? twaalfduizend, uit de stam Issakar twaalfduizend,

8 uit de ?stam ?Zebulon? twaalfduizend, uit de stam Jozef twaalfduizend, uit de ?stam ?Benjamin? twaalfduizend verzegelden.

De schare, die niemand tellen kan

9 Daarna zag ik, en zie, een grote schare, die niemand tellen kon, uit ALLE volk en ?stammen? en natiën en talen stonden voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden en met palmtakken in hun handen.

10En zij riepen met luider stem en zeiden:

De zaligheid is van onze God, die op de troon gezeten is, en van het Lam!

11En al de ?engelen? stonden rondom de troon en de oudsten en de vier dieren, en zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en aanbaden God, 12 zeggende:

Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! ?Amen.

Simon

04-04-2018 04:13
Beste Bastiaan, het grootste probleem binnen vele kerken is dat men je leert dat je christen bent wanneer je lid bent van......

het is alleen door de wedergeboorte dat je christen kunt worden, dit in overeenstemming met wat de Heer zegt in Joh. 3:........, dus ook binnen de kerken is evangelisatie nog steeds een noodzaak. God wil niet dat sommigen verloren gaan maar veel eer dat allen tot de erkentenis der waarheid komen.

God is uit op het behoud van mensen, en als wij dan het onze Vader bidden en ons aansluiten bij de wil van God dan worden we als vanzelf een instrument in Zijn handen om de wereld waarin we leven te vertellen van dit grote nieuws.. niet mijn wil maar Uw wil geschiede.

vriendelijke groet, Simon.

BASTIAAN

03-04-2018 06:11
Beste Simon, we hebben toch meer gemeen dan we dachten als ik van u lees:

"ik heb het joodse volk lief, bid voor hen en, voor de vrede van Jeruzalem. en ik weet dat het heil uit de joden is, en nee ik geloof niet in de vervangingsleer, ik geloof dat wij door het geloof in Jezus Christus zijn toegevoegd of tewel geënt zijn op de edele stam, en ik geloof ook dat God Israël gaat redden...!"

Dat is een dankgebed waard Simon. Prijs de Heer!

Nu uw volgende opmerking: "Dat wij het evangelie niet aan de Joden moeten verkondigen is een grote leugen, het eerste wat Paulus deed was in gesprek gaan met de Joden opdat hij er enige mocht redden."

Simon, met die wij bedoelde ik de niet-Joden, de roomse kerk en pausen die Joden 1700 jaar vernederd, gedemoniseerd en vermoord hebben.

Vanaf 1540 hebben ook alle Reformatoren de Joden beschimpt, veracht en vernederd. Luther was de allerergste in zijn razen/tieren en vele schandelijke bedreigingen uitte in drie boeken, vele pamfletten en zijn preken. De nazi' s hielden de Kristallnacht 1938 op de verjaardag van Luther, toen vele synagogen en winkels van Joden in vlammen opgingen, ook werden Joodse Gebedenboeken en Talmoeds in grote getale verbrand.

Christenen hebben Joden 17 eeuwen als vuilnis behandeld in Getto's.

De Jood Paulus, geboren uit de Stam Benjamin [Romeinen 11:1] heeft ook een tijdje meegedaan in het beschimpen van Joden die geloofden dat JeshuaHaMasjiach de Zoon van God was...Totdat de Jood Jeshua op zijn pad verscheen op weg naar Damascus. Handelingen 9.

Hij bekeerde zich, liet zich dopen, werd vervuld met de Heilige Geest en werd de grootste verkondiger aller eeuwen van het Evangelie van Jeshua, eerst voor de Jood en daarna Apostel der heidenen. Romeinen 1:16-17.

Paulus heeft weinig Joden kunnen bekeren maar des te meer heidenen. Wij zijn dankbaar dat hij zoveel schreef en dat bewaard bleef in de Bijbel. Een groot deel van het N.T. staat op zijn naam.

Christenen en vooral kerken zijn voor Joden een schrikbeeld, wie de kerkgeschiedenis en de Joodse geschiedenis gelezen heeft kan dat alleen maar be-amen.

Vandaar dat Jeshua straks de eer aan zichzelf houdt en zich op Gods tijd aan heel het volk Israël openbaart en hen toespreekt als broeders en niet als oud vuil behandeld wat kerken altijd deden, uitgezonderd de vrienden van Israël.

Als het volk Israël Hem ziet zullen zij zich op één dag bekeren. Details Zacharia 12 en Romeinen 11.

Samenvattend kan gezegd worden zowel Joden als Christenen hebben de boot gemist en zijn beiden ongehoorzaam geworden volgens Paulus in Romeinen 11. Israël werd zwaar gestraft toen de Romeinen de Tempel in Jeruzalem in brand staken een miljoen Joden werden vermoord in AD 70 en de rest als slaaf verkocht werd.

Christenen worden nu zwaar gestraft omdat ze Gods geboden met voeten treden, uitspraken van synodes zijn hemeltergend, hun kerken lopen met een sneltreinvaart leeg 60.000 p/jaar en dat gebeurd al 50 jaar. Pausen en Concilies hetzelfde verhaal. Die kerk staat al eeuwen bol van valse leer, seksueel misbruik van mannen, vrouwen en kinderen. enz.

Het goede nieuws is dat straks het bekeerde Israël en de echte vrienden van Israël uit de volken zullen dan gezamenlijk de God van Israël prijzen [Openbaring 7] die Zijn eniggeboren Zoon naar Israël en de wereld stuurde om allen te behouden die hun geloof op Hem zullen bouwen.

Zo wordt eind goed al goed. Romeinen 11 en Openbaring 19-22.

Simon

03-04-2018 12:22
Beste Bastiaan, ik heb het joodse volk lief, bid voor hen en, voor de vrede van Jeruzalam. en ik weet dat het heil uit de joden is, en nee ik geloof niet in de vervangings leer, ik geloof dat wij door het geloof in Jezus Christus zijn toegevoegt of tewel geënt zijn op de edele stam, en ik geloof ook dat God Israël gaat redden, des al niettemin geld het gesprek wat plaats vind inj Johannes 3 voor alle mensen uit alle tijden, de eerstelingen die behouden waren de apostelen die door wedergeboorte, door hun geloof in de Here Jezus Christus, behouden zijn, er volgd nog een overschot wat ook behouden word.
Dat wij het evangelie niet aan de Joden moeten verkondigen is een grote leugen, het eerste wat Paulus deed was in gesprek gaan met de Joden opdat hij er enige mocht redden.
Zie verder:

Johannes 3: 36.

1 En er was iemand uit de Farizeeen, wiens naam was Nikodemus, een overste der Joden;
2 Deze kwam des nachts tot Hem en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij van God gekomen zijt als leraar; want niemand kan die tekenen doen, welke Gij doet, tenzij God met Hem is.
3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien.
4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?
5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.
6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest.
7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.
8 De wind blaast, waarheen hij wil, en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet, vanwaar hij komt of waar hij heengaat; zo is een ieder, die uit de Geest geboren is.
9 Nikodemus antwoordde en zeide tot Hem: Hoe kan dit geschieden?
10 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Gij zijt de leraar van Israel, en deze dingen verstaat gij niet?
11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wij spreken van wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben, en gij neemt ons getuigenis niet aan.
12 Indien Ik ulieden van het aardse gesproken heb, zonder dat gij gelooft, hoe zult gij geloven, wanneer Ik u van het hemelse spreek?
13 En niemand is opgevaren naar de hemel, dan die uit de hemel nedergedaald is, de Zoon des mensen.
14 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden,
15 Opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.
17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.
18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
19 Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos.
20 Want een ieder, die kwaad bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen;
21 Maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke dat zij in God verricht zijn.
22 Daarna ging Jezus met zijn discipelen naar het land van Judea en Hij vertoefde daar met hen en doopte.
23 Doch ook Johannes doopte, te Enon bij Salim, omdat daar veel water was, en de mensen kwamen daar en lieten zich dopen;
24 Want Johannes was nog niet in de gevangenis geworpen.
25 Er rees dan geschil tussen de discipelen van Johannes met een Jood over de reiniging.
26 En zij kwamen tot Johannes en zeiden tot hem: Rabbi, die met u was aan de overzijde van de Jordaan en van wie gij getuigd hebt, zie, die doopt en allen gaan tot Hem.
27 Johannes antwoordde en zeide: Geen mens kan iets aannemen, of het moet hem uit de hemel gegeven zijn.
28 Gij kunt zelf van mij getuigen, dat ik gezegd heb: Ik ben de Christus niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.
29 Die de bruid heeft, is de bruidegom; maar de vriend van de bruidegom, die erbij staat en naar hem luistert, verblijdt zich met blijdschap over de stem van de bruidegom. Zo is dan deze mijn blijdschap vervuld.
30 Hij moet wassen, ik moet minder worden.
31 Die van boven komt, is boven allen; wie uit de aarde is, is uit de aarde en spreekt van de aarde.
32 Die uit de hemel komt, is boven allen; wat Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij en zijn getuigenis neemt niemand aan.
33 Wie zijn getuigenis aanvaardt, heeft bezegeld, dat God waarachtig is.
34 Want Hij, die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want Hij geeft de Geest niet met mate.
35 De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven.
36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

BASTIAAN

02-04-2018 08:26
Beste Simon, het verbaast mij in uw betoog dat u in het geheel geen aandacht schenkt aan de toekomst van het Joodse Volk waar de Apostel Paulus wel in extenso en verwachting over spreekt in Romeinen 9-11.

U bent uitsluitend op de hemel gericht en dat leerde Jeshua niet in het Onze Vader Gebed: Laat uw Koninkrijk komen en laat uw wil geschieden in de hemel en alzo ook op deze AARDE."

Begrijpt u wel wat u bidt in het Onze Vader? God is ook de Vader van Israël. Het is een schande dat er nog steeds kerken zijn die de verderfelijke en antisemitische leer verkondigen dat de Kerk het nieuwe Israël is. Die kerkleiders zullen zwaar gestraft worden!!! Openbaring 2 en 3.

U vergeet dat Jeshua ALLE dingen nieuw maakt, de hemel en de aarde. Openbaring 21 en 22. Daar zullen Joden en de Vrienden van Israël een grote taak krijgen die ze broederlijk zij aan zij uitvoeren.

Lucas 19:17
En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over Tien Steden.

Aan wie heeft Jeshua belooft dat ze met Hem zullen regeren? Aan de Joden of aan de Gemeente die vrienden van de Bruidegom zijn.

Matteüs 19:28
Jeshua zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, gij, die Mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op twaalf tronen zitten om de Twaalf Stammen van Israël te richten.

Lucas 22:30
opdat gij aan mijn tafel eet en drinkt in mijn Koninkrijk. En gij zult zitten op Tronen om de Twaalf Stammen Israëls te richten.

Israël is de Bruid volgens Hosea 2:19...Ik zal u Mij tot bruid werven door trouw; en gij zult de Here kennen.

Simon

02-04-2018 04:40
Beste Bastiaan we komen er wel.

Jeshua ging niet naar een kerk maar noemde zich Here van de Sjabbat. Lukas 6:5. Dus?

in Lukas 6 was de kerk de gemeente nog niet gesticht die moest nog komen.

De Here van de Sjabbat: we hebben geleerd dat Sjabbat rust betekend. Jezus is dus de Here van de rust, komt allen tot Mij die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven. niet langer door mijn eigen zwoegen maar door de genade van God mag ik tot die rust ingaan, ik hoef niet allerlei verplichte handelingen te verricht om deze rust te mogen ervaren, het is een geschenk van God, van mijn hemelse Vader. ik mag uitrusten zonder voorwaarde,
Ik ben mede erfgenaam geworden van Jezus die alles heeft volbracht wat nodig was om tot die rust in te kunnen gaan. Ik vind het best dat men zichzelf allemaal regels en wetten op wilt leggen maar doe dat niet bij een ander, als je in de rust bent en de Heilige Geest je niet veroordeeld, wat moet ik dan met een broeder die bij mij voortduring probeert duidelijk te maken dat het offer van Jezus niet voldoende is maar dat ik nog van alles moet doen om bij God in de gunst te komen.
dit werk alleen verdeeldheid in de hand

Dan naar Handelingen 21,

20 En zij, dat gehoord hebbende, loofden den Heere, en zeiden tot hem: Gij ziet, broeder, hoevele duizenden van Joden er zijn, die geloven; en zij zijn allen ijveraars van de wet.

21 En zij zijn aangaande u bericht, dat gij al de Joden, die onder de heidenen zijn, leert van Mozes afvallen, zeggende: dat zij de kinderen niet zouden besnijden, noch naar de wijze der wet wandelen.

22 Wat is er dan te doen? Het is gans nodig, dat de menigte samenkome; want zij zullen horen, dat gij gekomen zijt.

23 Doe dan hetgeen wij u zeggen: Wij hebben vier mannen, die een gelofte gedaan hebben.

24 Neem dezen tot u, en heilig u met hen, en doe de onkosten nevens hen, opdat zij het hoofd bescheren mogen; en alle mogen weten, dat er niets is aan hetgeen, waarvan zij, aangaande u, bericht zijn; maar dat gij alzo wandelt, dat gij ook zelve de wet onderhoudt.

25 Doch van de heidenen, die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden, dat zij niets dergelijks zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij.

26 Toen nam Paulus de mannen met zich, en den dag daaraan met hen geheiligd zijnde, ging hij in den tempel, en verkondigde, dat de dagen der heiliging vervuld waren, blijvende daar, totdat voor een iegelijk van hen de offerande opgeofferd was.
................................................................................

Waar Paulus aan deelneemt en waar hij geen bezwaar tegen aantekent is de gelofte van een nazoreeër

Ook in dit gedeelte worden de gelovigen uit de heidenen niets anders opgelegd dan;

25 Doch van de heidenen, die geloven, hebben wij geschreven en goed gevonden, dat zij niets dergelijks zouden onderhouden, dan dat zij zich wachten van hetgeen den afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij.

Ik vraag je nogmaals wat jij zelf doet en recht vind is jou zaak, maar breng je broeder welke in vrijheid God dient niet in verlegenheid alsof hij een zonde zou begaan door zicht aan de voorschriften van Paulus te houden, ook Paulus is een apostel van de Here Jezus welke ons duidelijk zegt in de Galaten hoofdstuk 5;

1 Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen, verder in vers 13:

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; [gebruikt] echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.
14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt.
16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.
17 Want het begeren van het vlees gaat in tegen de Geest en dat van de Geest tegen het vlees (want deze staan tegenover elkander) zodat gij niet doet wat gij maar wenst.
18 Indien gij u echter door de Geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet.
19 Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid,
20 Afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,
21 Nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beerven.
22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
23 Tegen zodanige mensen is de wet niet.
24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.
25 Indien wij door de Geest leven, laten wij ook door de Geest het spoor houden.
26 Wij moeten niet praalziek zijn, elkander tartend, elkander benijdend.

ik schrijf je dit als vermaning, niet omdat ik nog ver behoefte heb in een discussie die nergens toe leid,
dit leid enkel tot scheuringen en partijschappen.

vriendelijke groet, Simon.

BASTIAAN

01-04-2018 09:01
Beste Simon, Leest u Handelingen 21 nog eens hardop door.

Daar leest u dat al de Joodse Apostelen ijveraars van de Wet de Torah zijn. Jeshua ook, die is nooit een christen geworden met al die afgodendiensten die in kerken bedreven worden.

Jeshua ging niet naar een kerk maar noemde zich Here van de Sjabbat. Lukas 6:5. Dus?

Er is een groot verschil tussen Joden en Christenen. Dat vertelt Handelingen 15 dan ook duidelijk. Daarom heeft christelijke zending onder Joden dan ook geen enkele zin. Roomse en Protestantse Kerken [Pausen, Erasmus, Luther] hebben Joden altijd gedemoniseerd, vervolgd, vermoord, in Getto's opgesloten.

Leest u eens wat meer in de Kerkgeschiedenis en lees het boek van Aat van Gilst: Misdadige pausen en hun handlangers. enz.

Joden zien christenen tot vandaag als Sjabbatsverachters, van het Vierde Gebod, Exodus 20 en 31, mensen die de roomse zondag vereren. die een heidense paasdatum vereren. enz.

Jeshua zal zelf heel Israël bekeren [Romeinen 11] en terug brengen naar de Torah. Zachariah 12 en Openbaring 5 en 14.

Simon

31-03-2018 07:47
Beste Bastiaan

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.” Efeziërs 2:8-9.

Als je denkt dat het houden van de wet je redding brengt dan heb je het mis.

Als je gerechtigheid van de wet verwacht moet je de hele wet houden vanaf je geboorte tot je dood, één overtreding maakt je een overtreder der wet en heb je geen recht meer op behoud.

Wat ik elke keer weer naar voren zie komen is dat mensen aan zelf rechtvaardiging doen, en denken iets van God te verdienen, daarmee doe je het offer van de Here Jezus tekort.

Tekort ? nee je verwerpt het, want je denk door een bepaalde wet te houden en te onderschrijven je een recht bij God zou hebben, de galaten brief is hier heel duidelijk over, je kunt helemaal niets toevoegen aan het offer van Jezus, je kunt alleen maar dank u wel zeggen voor wat Hij heeft gedaan, dat U schepper van hemel en aarde naar mij omziet en mij heeft gered.

Dit soort discussies waren er in de eerste gemeente ook steeds, en werden door de apostelen steeds weer de kop ingedrukt zowel in handelingen als in de brieven van Paulus.
Ik mag aannemen dat deze apostelen wel terdege wisten hoe één en ander hoorde en God welgevallig zou zijn

daarom tot slot nog één keer de tekst der vrijheid geven door de Heilige Geest van God en daarmee is deze discussie wel beëindigd.

Hand 15:19 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen… vs 28-29 Want HET HEEFT DE HEILIGE GEEST EN ONS GOED GEDACHT, u VERDER GEEN LAST OP TE LEGGEN DAN DIT NOODZAKELIJKE: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wèl doen


vriendelijk groet, Simon.

BASTIAAN

29-03-2018 10:06
Beste Simon, Handelingen 15 is overduidelijk.

Toch zijn er wel degelijk in het Oude Testament beloften te vinden voor niet-Joden om acht te slaan op de Sjabbat.

1...Voordat de Torah aan Israël gegeven werd, toonde de Here God dat Hij de Zevende Dag heiligde en rustte van Zijn Scheppingswerk.

Genesis 2:1-3...Alzo werden voltooid de hemel en de aarde en al hun heer. Toen God op de Zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht."

Dus voordat er maar sprake was van een volk Israëls en het neerzenden van de Torah [Exodus 19 en 20] stelde JHWH al de rustdag, de Sjabbat in.

Het tweede voorbeeld lezen we in Jesaja 56 waar heidenen geprezen worden als ze ook de Sjabbat erkennen als rustdag van JHWH...

Jesaja 56:6-7...En de ?vreemdelingen? die zich bij de Here aansloten om Hem te dienen, en om de Naam des Heren lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de ?SJABBAT onderhouden, zodat zij hem niet ?ontheiligen, en die vasthouden aan Mijn ?Verbond:

7 hen zal Ik brengen naar mijn ?heilige? berg? en Ik zal hun vreugde bereiden in Mijn Bedehuis; hun ?brandoffers? en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn ?altaar, want Mijn ?Huis? zal een bedehuis heten voor ALLE volken.

Simon

29-03-2018 07:27
Beste Bastiaan, ik zie dat je heel veel moeite hebt om je goedkeuring aan een goede en gedegen Bijbelstudie te geven.

Uit de studie van Gods woord, helemaal teruggaand naar het oude testament, komt duidelijke naar voren dat het houden van de Sjabbat geen enkele grond heeft voor de gemeente van Jezus Christus, sterker nog het is de mensen terug brengen onder de wet,
dit houd in dat de de gehele wet moet houden en je weet dat dat onmogelijk is want het vlees is zwak,

ik heb al eerder aangegeven dat wij in Christus zijn, wij leven niet meer in schaduwen maar in de werkelijkheid, Christus is de werkelijkheid van de schaduwen, ik hoop dat je de vrijheid vind om Christus te dienen buiten allemaal regelgeving om,

hier nogmaals het tekst gedeelte wat je aanspoort om vrij te zijn van de wet

Hand 15:19 Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen… vs 28-29 Want HET HEEFT DE HEILIGE GEEST EN ONS GOED GEDACHT, u VERDER GEEN LAST OP TE LEGGEN DAN DIT NOODZAKELIJKE: onthouding van hetgeen de afgoden geofferd is, van bloed, van het verstikte en van hoererij; indien gij u hier voor wacht, zult gij wèl doen

vriendelijke groet, Simon.

BASTIAAN

28-03-2018 10:39
Beste Simon, gelovigen in de tijd van de Apostelen kwamen echt niet alleen op Sjabbat of de Eerste dag bijeen maar op ALLE dagen van de week!!!

Details: Handelingen 2:46...en voortdurend waren zij ELKE DAG eendrachtig in de tempel, braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met blijdschap en eenvoud des harten!

Bent u wel eens in Israël geweest en heeft u daar wel eens op Sjabbat een Synagoge bezocht? Wat opvalt in die diensten is dat daar niet met collecteschalen wordt rondgegaan. Joden hebben dan geen geld of pen bij zich.

Waarom niet? Omdat dat onder lasten verstaan wordt. Je mag geen arbeid verrichten volgens het Sjabbatsgebod. Daarom leer Paulus dan ook om gaven aan de Gemeente op een gewone werkdag [de eerste dag] THUIS apart te leggen.

1 Korintiërs 16:2...elke eerste dag der week legge ieder uwer naar vermogen THUIS iets weg, en hij spare dit op, opdat er niet eerst na mijn komst inzamelingen moeten gehouden worden.

In Israël wordt dan ook gewoon het huisvuil opgehaald, gaan de kinderen naar school en de ouders naar hun werk!

De Sjabbat is de wekelijkse rustdag in Israël 2018 net als ten tijde van Mozes en Jeshua het geval was.

Lukas 6:5...Jeshua is Here van de Sjabbat! Ook in 2018.

Simon

28-03-2018 12:36
Beste Bastiaan, hieronder zomaar een stukje uit de aangeven bijbelstudie

7. DE OPSTANDING VAN JEZUS CHRISTUS ALS EERSTELING VOND PLAATS OP DE EERSTE DAG VAN DE WEEK. VIJFTIG DAGEN DAARNA OP DE PINKSTERDAG (PINKSTEREN BETEKEND 50) KWAMEN DE DICIPELEN BIJEEN OP DEZELFDE EERSTE DAG VAN DE WEEK VOLGENS LEV. 23 OM DEZELFDE OPSTANDINGKRACHT TE ONTVANGEN ALS ZIJN VOLGELINGEN. SINDS DIE TIJD KWAMEN CHRISTENEN BIJEEN OP DE EERSTE DAG VAN DE WEEK.

Lev 23:11 en hij zal de garve voor het aangezicht des HEREN bewegen, opdat gij welgevallig zijt; DAAGS NA DE SABBAT zal de priester die bewegen..
(Opmerking: Dit was een afschaduwing van de Opstanding)

vs15-17 Dan zult gij tellen van DE DAG NA DE SABBAT, van de dag waarop gij de garve van het beweegoffer gebracht hebt: zeven volle weken zullen het zijn; tot DE DAG NA DE ZEVENDE SABBAT zult gij tellen, vijftig dagen; dan zult gij een nieuw spijsoffer de HERE brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij twee beweegbroden meebrengen; uit twee tienden efa fijn meel zullen zij bereid worden, gezuurd zullen zij gebakken worden, eerstelingen voor de HERE.
(Opmerking: dit was een afschaduwing van de opstandingskracht op de Pinksterdag)

Hand 2:1-2 En toen de Pinksterdag aanbrak, WAREN ALLEN TEZAMEN BIJEEN. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren;

(Deze Pinksterdag viel volgens Lev.23 dus opnieuw op de eerste dag van de week, die wij vandaag de zondag noemen)

Lev.23:35-36 Op DE EERSTE DAG zal ER EEN HEILIGE SAMENKOMST ZIJN; generlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Zeven dagen zult gij de HERE een vuuroffer brengen; op DE ACHTSTE DAG zult gij een heilige samenkomst hebben en de HERE een vuuroffer brengen

vriendelijke groet, Simon.

BASTIAAN

27-03-2018 08:21
Beste Simon,
De zondag is een uitvinding van de RKKerk. AD. 321. Keizer Constantijn was een zonaanbidder. Op munten uit zijn tijd staat hij afgebeeld als de onoverwinnelijke zon, de Sol Invictus.

De geschiedenis leert dat de eerste zondagswetten dan ook pas sinds die datum in zwang kwamen. Google even op zondagswetten.

Jeshua noemde zich Here van de Sjabbat. Lucas 6:5. Wilt u het nog duidelijker?

De naam zondag zul je in de Bijbel dan ook niet een keer vinden. De zondag wordt daar gewoon de eerste dag van de week genoemd. De dag dat Jeshua de Messias opstond uit het graf.

In Israël hebben dagen geen namen. Ze tellen dus gewoon: 1-ste 2-de 3-dag. enz. De bruiloft te Kana geschiedde op de derde dag. Johannes 2.

In Israël huwen jonge paren bij voorkeur op deze derde dag. De dag van de dubbele zegen, een voor de bruid en een voor de bruidegom. Zie details derde dag in Genesis 1.

Er is maar één dag in de week die wel een naam heeft en dat is de 7-de dag. Deze heeft de naam: Sjabbat. De dag waarop God rustte van al zijn werken. Genesis 2:1-2 en Exodus 31.

Roomse en Protestantse en ook Evangelische gemeenten dwalen al 17 eeuwen op dit punt. Laat u niets wijsmaken door die misleiders, maar luister en gehoorzaam de Bijbel, Gods Woord.

Simon

27-03-2018 07:20
Zaterdag of Zondag, dat de zondag van het Romeinse of katholieke geloof afkomstig zou zijn valt nog te betwijfelen want in het oude testament is er een verwijzing naar de viering van de zondag en daar zit vast een rede achter het is te lang om hier over uit te wijden daarom geef ik een link met een bijbel studie over deze kwestie.
Dan wil ik nog graag reageren op de schaduwen, de werkelijkheid is van Christus, als je opnieuw geboren bent, ben je in Christus Jezus geschapen om goed werk te doen, dan leef je niet langer in schaduwen maar in de werkelijkheid, in Christus, een nieuwe schepping in het koninkrijk van God, dan hebben de schaduwen afgedaan.
Hier de link met de studie
http://www.deboodschap.org/websiteIII_bestanden/sabbat.htm
vriendelijk groet, Simon.

ellen

23-03-2018 03:54
Amen broeder Bastiaan, ik ben ook zo blij dat u tot die mensen hoort die de waarheid over Zijn Woord ervoor uit durven te komen. Gezegende Sabbat, gezegende passover en YHVH His blessing vriendelijke groet Ellen

BASTIAAN

22-03-2018 02:59
Beste Ellen en Exodus,

Ik ben blij dat er nog gelovigen zijn die zelfstandig de bijbel bestuderen en lezen wat er staat en doen wat het beveelt, ook inzake het Vierde Gebod om de Sjabbat te gedenken/vieren hoewel het geen verplichting is voor gelovigen uit de volken.

Roomsen en Protestanten en Evangelischen dwalen tot op deze dag zeer doordat ze heel veel geboden van JHVH - Jeshua en de Apostelen negeren of nog erger: verdraaien.

Maar ik ben vast overtuigd dat wanneer de Joodse Masjiach Jeshua in Jeruzalem verschijnt als de Koning [Zacharia 14:9 en Openbaring 14 en 19] dat een van zijn eerste regeringsdaden zal zijn om de Sjabbat wereldwijd in ere te herstellen.

Immers de Joodse Jeshua is Here van de Sjabbat! Lucas 6:5. De laatste verzen van Jesaja 66:22-24 vertellen het ook, en vergeet ook niet Paulus in Hebreeën 4:7-11...

Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw ?harten? niet.

8Want indien ?Jozua? hen in de rust gebracht had, zou Hij niet (meer) over een andere, latere dag gesproken hebben. 9Er blijft dus een ?SJABBATSRUST? voor het volk van God. 10Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne.

11Laten wij er dus ernst mede maken om tot die rust in te gaan, opdat niemand ten val kome door dit voorbeeld van ?ongehoorzaamheid? te volgen.

Hoe maakte de God van Israël Zijn Naam aan het volk Israëls bekend? Exodus 3...

5Voorts zeide God tot ?Mozes: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: De Here, de God uwer vaderen, de God van ?Abraham, de God van ?Isaak? en de God van ?Jakob, heeft mij tot u gezonden; dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht.

Ellen, Jeshua heeft de Godsnaam aan de gelovigen bekend gemaakt: VADER. Mattheus 6:9...Onze Vader die in de hemelen zijt...

Hij leerde ons hoe te bidden tot JVHV. Joden halen het niet in hun hoofd om God bij zijn voornaam te noemen.

Als u het Joodse Achttien gebed leest dan ziet u dat zij God ook VADER noemen. Jeshua noemt God in het Hogepriesterlijk gebed in Johannes 17:11 en 24 HEILIGE VADER. Zie ook Jesaja 64:8.

Jeshua moedigt ons aan ons gebed niet tot Hem te richten maar tot de Vader...Johannes 16...

26Te dien dage zult gij in mijn naam ?bidden? en Ik zeg u niet, dat Ik de Vader voor u vragen zal, 27want de VADER zelf heeft u lief, omdat gij Mij hebt liefgehad en geloofd hebt, dat Ik van God ben uitgegaan. 28Ik ben van de VADER uitgegaan en in de wereld gekomen; Ik verlaat de wereld weder en ga tot de Vader.

Dus een juiste manier van bidden is: Bid tot God de Vader, in de Naam van Jeshua en de Heilige Geest zal u woorden schenken. AMEN!

Exodus

22-03-2018 09:36
Zuinig op de Zondag.....
NEE, laten we dat vooral niet doen.
De Zon-dag is een inzetting van mensen,
...Markus 7:7
Doch tevergeefs eren zij Mij, lerende leringen, die geboden zijn der mensen.
De zondagsrust is ingesteld in het jaar 321 , concilie van Nicea.
Keizer Constantijn en de toenmalige paus Sylvester ; beide Jodenhaters hebben de G-d's Heilige Shabbat veranderd naar de heidense zon-dag.
Nergens in Zijn Woord heeft onze Vader de Shabbat naar de zon-dag verhuist.
---laat me weten waar dat staat , ik haal dan op diverse plaatsen 100000 dollar en nog eens 100000 euro op, u krijgt de helft-----
Je moet het maar durven om Zijn tijden en wetten te veranderen.
DAN MAAR NIET TE SPREKEN OVER DEGENEN DIE DIT WEKELIJKS GEHOORZAMEN. WEE WEE WEE.
Keer aub terug naar Zijn gezonde leer..!

Ellen

22-03-2018 04:42
Vader Jacob helaas moet ik zeggen dat u denkt met allerijl Bijbelteksten uit het nieuwe testament de wet die door Yehovah ons is gegeven om daarna te leven af te doen maar wat ben ik blij dat Yeshua de Zoon van Yehovah, Yehovah zelf de wet niet heeft afgedaan maar vervuld , als u weet wat dat woord inhoud dan begrijpt u de rest van de Bijbel ook. Yesuha is gestorven op woensdag en opgestaan op sabbat, Hij zegt zelf dat hij drie dagen en drie nachten in het graf is en Hij zegt ook, net als Jona die drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was. Even tellen vader Jacob, als Onze Here op vrijdag gestorven zou zijn dan zijn dat 2 dagen en 2 nachten dat klopt toch niet. Waarom vindt u de wetten van de mens belangrijker dan de Wetten van Yehovah,? Als Yehovah zegt die dag heb ik Heilig verklaard waarom zullen wij mensen dan het anders willen En Yesuha is the Torah Amen. lees en luister naar Zijn Woord het oude zowel als het nieuwe testament want je kan het nieuwe testament niet zonder het oude lezen.net als kerstfeest en het vieren van Pasen staat niet in de Bijbel, dat is allemaal bedacht door de katholieke kerk en ik wil graag de God van de Bijbel volgen en niet de mens. .Yehovah his blessing. Toegewenst Groet Ellen

Ellen

22-03-2018 04:16
Inderdaad Bastiaan als wij naar Vader Jacob zouden luisteren dan heeft the torah afgedaan maar wat ben ik blij dat Yeshua de levens de Torah is en wij door Hem daar na mogen leven. Bastiaan je heb het bij het rechte end thank Yehovah

BASTIAAN

21-03-2018 05:33
vader Jacob u bent zuinig op de roomse zondag. Ik ben zuinig op de Bijbelse Sjabbat. Jeshua is Here ook van de Sjabbat. Lukas 6:5.

Het vierde Gebod van Exodus 20 en 31...Een wereld van verschil tussen u en mij.

vader Jakob

21-03-2018 12:17
Ps Bastiaan:, je lijkt helemaal niet te begrijpen dat de aardse bediening van de Here Jezus onder het Oude Verbond, voor 't gemak de Wet, plaatsvond. Bij Zijn opstanding brak het Nieuwe Verbond, de Genade, aan.
Een nieuwe Hogepriester met nieuwe regels. Lees de Hebreeën brief maar.

vader Jakob

21-03-2018 12:13
Ha Bastiaan,
Blijkbaar heb ik een gevoelige snaar geraakt, je reageert zo geprikkeld.
Het enige wat ik heb gedaan is een paar Bijbelteksten geciteerd die niet op zichzelf staan, en heel duidelijk zijn. Probeer jij nu deze onderuit te halen door wat andere teksten daar tegenover te zetten? Wat een knoeperd van een zwaktebod! Daar kom je niet mee weg. Je zult eerst aan moeten tonen dat wat de door mij aangehaalde teksten dan WEL beogen te zeggen.
Succes ermee :-)

BASTIAAN

21-03-2018 11:43
Als het waar is wat vader Jacob hier allemaal beweert dan kunnen we het Oude Testament met de Tien Geboden en de 150 Psalmen voortaan beter bij het oud papier zetten. Psalm 119 beschrijft in 176 verzen de heerlijkheid van al Gods wetten.

vader Jacob blijkt een selectief Bijbellezer. Heeft Jeshua ooit de wet, de Torah vaarwel gezegd? Zie Matth. 5:17-20.

Heeft vader Jacob nooit gelezen wat Jeshua de rijke jongeling leerde: Onderhoud de Geboden!!!

Mattheus 19:16En zie, iemand kwam tot Hem en zeide: Meester, wat voor goed moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? 17Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Eén is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, ONDERHOUD DE GEBODEN. 18Hij zeide tot Hem: Welke? ?Jezus? zeide: Deze: Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, 19eer uw vader en uw moeder, en gij zult uw naaste ?liefhebben? als uzelf.

Heeft vader Jacob ook nooit Jesaja' s uitspraken over de wet gelezen?

Jesaja 8:20...Tot de wet en tot de getuigenis! Voor wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad.

Paulus leert in de brief aan de Romeinen 3:31

Abraham door het geloof gerechtvaardigd
31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.

Romeinen 7:7
Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de wet niet zeide: gij zult niet begeren.

Romeinen 7:12
Zo is dan de wet heilig, en ook het gebod is heilig en rechtvaardig en goed.

Romeinen 13:10
10 De liefde doet de naaste geen kwaad; daarom is de liefde de vervulling der wet.

En vader Jacob moeten we de brief aan de Hebreeën dan ook maar bij het oud papier zetten waar geschreven staat:

Hebreeën 13:4...Het ?huwelijk? zij in ere bij allen en het ?bed? onbezoedeld, want hoereerders en echtbrekers zal God oordelen."

Waarom schrijft Paulus dit? Antwoord: Omdat hij dit in de Tien Geboden gelezen heeft.

Jeshua heeft een afkeer van mensen die de Wetten Gods [Exodus 19 en 20] met voeten treden. Jeshua hield de Wet=Torah van JHWH in ere...

Mattheus 7:21Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. 22Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der ?WETTELOOSHEID.

Hoe leest vader Jacob deze teksten?

vader Jakob

21-03-2018 11:06
De opstanding:
Mar 16:9 En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op den eersten dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdaléna, uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.
De eerste dag der week, soms ook wel de achtste dag genoemd. Dat is de zondag. Maar ons als gelovigen iitJood en Heiden is niets geboden omtrent feestdagen, behalve dat we elkaar hierover niet zouden oordelen.... De feestdagen zijn namelijk schaduwen van de toekomende dingen......

vader Jakob

21-03-2018 10:36
De Wet is een bediening des doods, aldus de Jood en heidenapostel Paulus. Het Nieuwe Verbond wordt ook een Beter Verbond genoemd.... 2Cor3: 6 Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars des Nieuwen Testaments, niet der letter, maar des Geestes; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

7 En indien de bediening des doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid zijns aangezichts, die te niet gedaan zou worden.

8 Hoe zal niet veel meer de bediening des Geestes in heerlijkheid zijn?

9 Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid.

vader Jakob

21-03-2018 10:26
Wie heeft zijn Bijbel niet goed gelezen?


Rom.7:4 Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens Anderen, namelijk Desgenen, Die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden.
:6 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren; alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

Kol. 2:13 En Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden, en in de voorhuid uws vleses, mede levend gemaakt met Hem, al uw misdaden u vergevende;

14 Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, hetwelk, zeg ik, enigerwijze ons tegen was, en heeft datzelve uit het midden weggenomen, hetzelve aan het kruis genageld hebbende;

Her. 7:18 Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiedt om deszelfs zwakheids en onprofijtelijkheids wil;
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken.
Heb 8:13 Als Hij zegt: Een nieuw verbond, zo heeft Hij het eerste oud gemaakt; dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.

Exodus

20-03-2018 09:16
Yeshua heeft de Wet,( complete Torah ) vervult, ( lees voorgedaan ) , Hij heeft hier niets van afgedaan of afgeschaft. De Wet is een voortdurende inzetting.
De Shabbat, (Zaterdag ), is een Eeuwige inzetting.

Een ieder die mij kan bewijzen dat de Bijbel zegt dat zondag ; de dag van de zon, de rustdag is, en dat Yeshua is opgestaan op zondag....,
ASJEBLIEFT laat het me weten, want dan kan ik op een paar plaatsen in Europa en de usa 100000 euro en 100000 dollar ophalen.
Ook is er een christen die zijn jacht aanbied.
Laat het me alsjeblieft weten waar het staat in de Bijbel,..ik ben bereid jou / u, de helft te geven..!

Ellen

20-03-2018 08:01
Nee vader Jacob je moet de Bijbel goed lezen, Yeshua heeft de wet vervult en niet afgedaan, en zondag is niet de dag van de opstanding Yeshua is op de sabbat opgestaan dat is de grote sabbat, YHVH zegt in Genesis toen Hij alles had geschapen in 6 dagen zei Hij laat de 7e dag een rustdag zijn en daarbij zei Hij die IK heilig verklaard en dat was niet zondag, lees Zijn Woord goed , ik bid dat uw ogen open mogen gaan. Vr groet Ellen

BASTIAAN

20-03-2018 01:43
Beste Ellen je...

Helemaal mee eens wanneer u schrijft:
Er bestaat geen zondag rust, YHVH heeft de sabbat gegeven voor rustdag en niet de zondag, dat komt bij de katholieke kerk vandaan, waarom volgen wij niet YHVH ZIJN geboden i.pc de katholieke kerk."

Iedereen die ook maar een beetje met de kerkgeschiedenis op de hoogte is weet dat de eerste zondagswetten pas van maart 321 in zwang kwamen. Lees maar na op wikipedia.

Noch Jeshua, noch zijn Apostelen hebben ooit de Sjabbat voor de zondag omgeruild. Integendeel!!! Jeshua noemde zich Here van de Sjabbat. Lucas 6:5.

Kerkleiders zijn blinde leidslieden die alleen blinden kunnen leiden. Wakkere gelovigen weten wel beter.

Mattheüs 15:14...Laat hen gaan, [pausen, concilies en synoden] blinden zijn zij, die blinden leiden. Indien een blinde een blinde leidt, zullen zij beiden in een put vallen.

vader Jakob

20-03-2018 12:17
Misschien wel omdat christenen vrij van de Wet zijn, (zie Romeinen 6,7,8)en alle dagen gelijk achten. FYI: Christus heeft de Wet vervuld, vol gemaakt. Dacht jij daar nog iets aan toe te voegen?
Zondag is wel de dag van de opstanding, op die dag kwamen de eerste christenen al samen, dus niks mis met de zondag :-)

Ellen je

20-03-2018 08:13
Er bestaat geen zondag rust, YHVH heeft de sabbat gegeven voor rustdag en niet de zondag, dat komt bij de katholieke kerk vandaan, waarom volgen wij niet YHVH ZIJN geboden i.pc de katholieke kerk.