#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

Zoeklichtdirecteur: ‘Geen Bijbeluitleg’

Even geen Bijbeluitleg, wil directeur Frits Boekhoff van Het Zoeklicht. Overigens vreemd voor een blad waarin verder goeddeels die uitleg wordt gegeven en licht op wat stichter Johannes de Heer de ‘tekenen der tijden’ noemde. Maar Boekhoff blijkt in zijn voorwoord een beetje moedeloos te zijn geworden over de verwarring die er onder christenen heerst, terwijl God toch Zijn Woord en Geest gaf.

Ondanks dat woedden er veel discussies in kerkelijk Nederland, bijvoorbeeld over hoe men moet omgaan met homofilie, echtscheiding, euthanasie en orgaandonatie. En hoever kerken moeten gaan in hun relatie met andere religies.  Bekende theologen en voorgangers geven er hun mening over en een eensluidende uitleg komt er zelden.

“Zou de Here Jezus, net als tegen de Schriftgeleerden, ook tegen ons zeggen: Hoe leest U (de Bijbel) eigenlijk? Of hebt u niet (in de Bijbel) gelezen? Hij heeft daarin namelijk de antwoorden al gegeven, maar ‘zien’ wij die nog? Waar is onze geestelijke wijsheid gebleven?” vraagt hij zich af.

Wie tot geloof komt in Nederland, ontdekt al snel dat er op Bijbelkringen en in diensten alleen maar om discussies gaat. Een ramp, noemt Boekhoff het. “De wereld heeft geen antwoorden en in de kerk worden ook al geen antwoorden gegeven. In plaats van zekerheid te bieden aan (jonge) gelovigen, bieden wij onzekerheid.” Hij adviseert zijn lezers al de discussies maar eens te laten voor wat ze zijn en de Bijbel biddend te lezen, zonder uitleg te vragen aan iemand anders. “Bezoek geen sites, leeg geen Bijbeluitleg.” Aan nieuwkomers in de kerk moet men een Bijbel geven en hem die de eerste maand biddend laten lezen. “Geef hem geen beginnerscursus, laat hem of haar geen discussies meemaken in kringen.” Die maand rust vraagt hij ook van Bijbeluitleggers. “Laat de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen maar hun loop hebben. Daar wordt de kerk echt niet slechter van.”

Reageren


BASTIAAN

25-03-2018 01:51
Ik heb het stuk van Frits Boekhoff nog eens grondig nagelezen en denk hem nu beter te begrijpen, als hij in het Zoeklicht schrijft:

Er woedden veel discussies in kerkelijk Nederland, bijvoorbeeld over hoe men moet omgaan met homofilie, echtscheiding, euthanasie en orgaandonatie. En hoever kerken moeten gaan in hun relatie met andere religies. Bekende theologen en voorgangers geven er hun MENING over en een eensluidende uitleg komt er zelden."

Dat woordje hun MENING geven is de oorzaak van alle verwarring in Chr. Nederland en daarbuiten. Wij moeten weer Eerbied krijgen voor de Woorden van God, die dienen wij als gelovigen te GEHOORZAMEN en Nooit ter discussie te stellen.

Hoeveel jaren wordt er al niet geleuterd over de vrouw op de kansel en in het ambt? Als kerkenraden een uur uittrekken om met elkaar de relevante hoofdstukken daarover te lezen dan is het antwoord eensluidend:
Jeshua riep uitsluitend 12 mannen als Apostel.

Handelingen 6 leert dat uitsluitend mannen als diaken werden voorgesteld en gekozen.

1 Timotheus 2 en 3 leert dat uitsluitend mannen als voorganger/oudste geroepen worden voor het predikambt en dat uitsluitend mannen als diaken gekozen mogen worden voor ambten in de Gemeente.

Over het praktiseren van homoseksualiteit is de Bijbel ook klip en klaar met adviezen. Alleen het huwelijk dat God instelde in het Paradijs krijgt Zijn zegen. Genesis 3 en Mattheus 19.

Homoseksuele praxis is absoluut verboden volgens Bijbelse noties. Leviticus 20, Romeinen 1:18-32.
1 Corinthe 6 en 7 en Openbaring 22.

Gods profeten spreken slechts korte boodschappen die God hen opdroeg uit te spreken. Jona 3...

31Het woord des Heren kwam ten tweeden male tot ?Jona: 2Maak u op, ga naar ?Nineve, de grote stad, en breng haar de prediking, die Ik tot u spreken zal. 3Toen maakte ?Jona? zich op en ging naar ?Nineve, overeenkomstig het woord des Heren. ?Nineve? nu was een geweldig grote stad, van drie dagreizen. 4En ?Jona? begon de stad in te gaan, één dagreis, en hij predikte en zeide: Nog veertig dagen en ?Nineve? wordt ondersteboven gekeerd! 5En de mannen van ?Nineve? geloofden God en riepen een ?vasten? uit en bekleedden zich, van groot tot klein, met rouwgewaden. 6Toen het woord de ?koning? van ?Nineve? bereikte, stond hij op van zijn ?troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich neder in de as. 7En men riep uit en zeide in ?Nineve? op bevel van de koning en van zijn groten: Mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. 8Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het ?onrecht? dat aan hun handen kleeft. 9Wie weet, God mocht Zich omkeren en ?berouw? krijgen en zijn brandende toorn laten varen, zodat wij niet te gronde gaan. 10Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat Hij gedreigd had hun te zullen aandoen, en Hij deed het niet.

Jona fungeerde onder de zalving van Gods Geest als een Billy Graham in het kwadraat. Honderdduizend mensen bekeerden zich op de prediking van Jona.

Handelingen 11:21
En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here.

Wij mogen nooit een verbond met andere godsdiensten sluiten zoals de paus, de Luthersen, de PKN, en de Evangelischen wel deden op 31-10-2017 in Wittenberg Duitsland en in Domkerk Utrecht wel gebeurde.

Zie...Handelingen 4:12 en Filippenzen 2:5-11.

Rudy Post

25-03-2018 11:32
Steeds vaker blijkt de volgende spreuk van toepassing.
'Het evangelie is te ingewikkeld voor volwassenen,
alleen kinderen kunnen het begrijpen'

'Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken.
Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!'

Mattheus 18:6-7

Otto

24-03-2018 07:24
Boekhoff heeft volkomen gelijk. want elke bijbeluitlegger geeft er zijn eigen draai aan. De bijbel is soms net een stuur de ene draai het naar links, en de ander naar rechts. Eigenlijk zou ieder gelovige zelf zonder inmenging van derde zijn/haar bijbel moeten lezen, want er is zoveel verwarring onder de christenen (en dat word steeds erger) dat je door alle winden van leer mee getrokken wordt, als je persoonlijk weinig Bijbelkennis heb, daarom als je geloofd, en pas tot geloof gekomen bent lees alleen je bijbel, zodat je een vaste grond opbouwt die met jou geweten strookt, en echt je komt dan dingen tegen die zo mooi zijn, waar een ander je misschien nooit op zal wijzen ik heb dit zelf ervaren gewoon alleen je bijbel gaan lezen, zonder beïnvloeding van andere gelovigen, echt een weldaad, daar om begrijp ik Boekhoff wel, en vooral in deze verwarde tijd.

BASTIAAN

24-03-2018 01:38
Bedankt voor uw reactie Rineke. Maar ik lees toch echt in de woorden van Boekhoff...

"Maar Boekhoff blijkt in zijn voorwoord een beetje moedeloos te zijn geworden over de verwarring die er onder christenen heerst, terwijl God toch Zijn Woord en Geest gaf."

Dus het gaat in dit stuk niet om vragen over pas bekeerden maar over een intern conflict tussen chr. leiders. En daar heeft Boekhoff gelijk in.

Of je nu links of rechts in Nederland en daarbuiten om je heen kijkt er is een groot conflict gaande tussen de vrijzinnige kerk/gemeenteleiders en de BijbelGetrouwe gelovigen.

Dit wordt dan ook bewezen door 60.000 gelovigen die jaarlijks [de afgelopen 50 jaar] het zinkende schip van traditionele kerken zonder spijt verlaten omdat kerkleiders niet meer naar Bijbelse noties handelen/beslissen maar naar democratische noties, de helft plus een wint de discussie.

Jeshua en de Apostelen spraken steeds naar het Profetische Woord: Zo zegt de Here, en niet zo zegt de paus, of een concilie of een synode of een kerkenraad!

2 Timotheus 4 en Openbaring 2 en 3 zijn nu dus zeer actueel. Lees die zelf nog eens hardop door.

Goddank blijft bekering voor lauwe en afvallige Joden en Christenen mogelijk.

Shalom. BASTIAAN.

Rineke

24-03-2018 12:50
Bastiaan, dat staat er inderdaad. Maar in de tijd van Paulus had men nog geen complete Bijbel waarin je als pasgelovige iedere dag kon lezen. De prediking van Paulus, Timotheüs en enkele anderen was het enige onderwijs aangaande het nieuwe verbond. Tegenwoordig hebben we die Bijbel wel en kan de Heilige Geest ons alles uitleggen.
Waar dhr. Boekhoff op doelt is dat mensen die eerst ongelovig waren als eerste geconfronteerd worden met discussies die nergens toe leiden. Zijn oproep is: Ontvang zulke mensen in liefde en laat de Heilige Geest door het woord van God heen Zijn werk in de mens doen. Waar de gelovige dan met vragen komt, kan een bijbelleraar zaken gaan uitleggen.

BASTIAAN

24-03-2018 09:04
Ik ben het deze keer niet met Frits Boekhoff (ZOEKLICHT) eens als hij schrijft: Even geen Bijbeluitleg?

Paulus zou ook zijn hoofd schudden naar Boekhoff, want die drong er juist op aan om HET WOORD te verkondigen...

2 Timotheus 4:1...Ik betuig u nadrukkelijk voor God en ?Christus? ?Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op Zijn Koningschap:

2 VERKONDIG HET WOORD, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

3 Want er komt een tijd (2018) dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4...dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.

5...Blijf gij [Frits Boekhoff] echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.

Shalom BASTIAAN.