#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Jodendom

Meer van Israël dan van God houden?

Sommige christenen lijken meer van Israël dan van God te houden. Tot die conclusie komt Dirk van Genderen in Het Zoeklicht. Hij voelt zich wel verbonden met het Joodse volk, houdt er ook lezingen over, maar constateert dat de liefde ervoor soms in christelijke kring doorslaat. “Dan hebben we Israël en het Joodse volk zo lief, dat we hun geestelijk heil uit het oog verliezen.”

Tijdens zijn lezingen in het land spitsen opmerkingen zich vaak toe op de vraag of aan Joden het Evangelie wel moet worden gebracht. Natuurlijk wel, zegt Van Genderen op grond van de Bijbel. “Het beste nieuws dat er is, mogen we hen toch niet onthouden.” Ook voor Joden geldt dat onder de hemel geen andere naam is gegeven dan die van de Heere Jezus, zegt hij.

Maar veel christenen zijn er volgens hem van overtuigd dat het niet de taak van heidenen is het Evangelie aan het Joodse volk te brengen. Dus het moet aan heel de wereld worden gebracht, met uitzondering van Joden, reageert hij daarop. Hij spreekt ook tegen dat christenen, doordat in naam van het christelijke geloof veel wreeds is gedaan, het recht hebben verspeeld nog onder het Joodse volk te evangeliseren.

Het klinkt volgens de auteur wel bescheiden, maar is naar zijn mening geenszins terecht. Men houdt, vindt hij, van Israël, omdat men van de Heere Jezus houdt. Dat heil is uit de Joden, maar steeds meer gelovigen uit de heidenen blijken zoveel van hen te houden, dat zei geloven dat hun complete volk toch wel wordt behouden, ziet hij. Maar de Bijbel zegt volgens hem kraakhelder dat er alléén behoud is voor degenen die in Christus geloven. “Er is daarbij geen enkel onderscheid tussen Jood en heiden. Er is voor Joden geen aparte weg om gered te worden.”

Soms hoort hij dat bijvoorbeeld een rabbijn aardig is en zich aan Gods geboden houdt, waardoor de Schepper Zich wel over hem zal ontfermen. Men kan, vindt Van Genderen, ook te barmhartig zijn jegens Joden door hen het gevoel te geven dat God hen wel genadig zal zijn.

Reageren


Jos van der Geest

08-04-2018 01:55
Ik hou meer van Jezus dan Israël. Dat zegt niet dat ik tegen Israël ben. Dat land is erg mooi natuurlijk en uiteraard is Jezus daar geboren. Israël is natuurlijk een mooi land, en word ongeveer 800 keer in de bijbel benoemd.

Otto

05-04-2018 05:19
Als ik toch zie wat God voor Israel doet nu in deze tijd, en in het verleden, dan moet er toch een grote zegen op Israel rusten. Miljoenen Arabieren strijden al eeuwen tegen Israel, en miljoenen haten Israel, zoals in de bijbel geschreven staat het hele oude testament staat vol hoe God Israel liefheeft, en dat het Gods oogappel is en blijft. Trouwens ook in de bijbel staat geschreven dat de heidenen op Jezus mogen hopen, daar kun je ook het christendom mee vergelijken, dat deze door Jezus behouden zijn, en dat God toch zijn eigen weg gaat wat Israel betreft, want dat dit volk nog bestaat is een Gods wonder, en zal ook blijven bestaan, want alle tekenen der tijd ziet men hoe men dit volk Israel haat, ook in Europa neemt dit steeds meer toe, maar God zal de volkeren verzamelen, en deze vernietigen, omdat zij tegen zijn erfdeel Israel zijn, dus daarom wees voorzichtig met uitspraken, waar men alle kanten op kan, daarom ik doe hier ook een gedachtenspinsel, maar ik zeg niet dat dit de waarheid is, daarom ga voorzichtig om met uitspraken die zeer gevoelig liggen, en waarin wij niet de wijsneus moeten gaan uithangen. Ik voor mij lees de bijbel, en vul zelf net als vele anderen mijn mening over dit onderwerp in, maar eens zullen wij het verstaan.

Moi

04-04-2018 06:52
De liefde voor het jodendom en de Thora kan soms zo ver gaan dat christenen de Here Jezus als de Enige Weg tot behoud daardoor verloochenen en daarmee ook tegen de Heilige Geest zondigen. Hebreeën 10 is daar erg duidelijk over!

vader Jakob

04-04-2018 12:56
Sinds kort kijk ik de video's van oneforisrael.org op YouTube. Ik heb veel bewondering voor die gasten: zij kennen Jezus hun Messias, en weten veel over het Judaisme, wat van af dag 1 bezig is Jezus weg te redeneren. Van harte aanbevolen. Het gaat allemaal om Christus, om niemand of niets anders.

C.P. Jong

04-04-2018 12:15
5 Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij (opdat gij niet wijs zijt, bij uzelven), dat de verharding voor een deel over Israel gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn.
26 En alzo zal geheel Israel zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is hun een verbond van Mij, als Ik hun zonden zal wegnemen.
28 Zo zijn zij wel vijanden aangaande het Evangelie, om uwentwil, maar aangaande de verkiezing zijn zij beminden, om der vaderen wil;

32 Want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.
33 ¶ O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?