#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

143 - Bestaat de hel?

“De hel bestaat niet”, zei Paus Franciscus deze week in een interview. “Fout geciteerd”, countert het Vaticaan. Het opmerkelijkste aan die discussie: anno 2018 wordt er in christelijke kringen nog steeds gepreekt over de eindeloze verdoemenis in de hel.

Uw mening: 143-Ik geloof dat de hel bestaat!

Tijdens de Goede Week springt er in het Vaticaan al eens een duivel uit een doosje. Donderdag gebeurde dat in de gedaante van een interview met paus Franciscus in de Italiaanse krant La Repubblica. "Waar komen de slechte zielen terecht?", luidde de vraag. "De hel bestaat niet, enkel de verdwijning van zondige zielen", aldus de paus.

Een uitspraak die via sociale media al snel de gelovige wereld rond ging, want zo'n commentaar zou een historische breuklijn zijn in de kerkleer. Hoewel vorige pausen al beweerden dat "de hel bestaat, maar leeg is" (Johannes XXIII) of dat "die verdoemenis niet toegeschreven kan worden aan een initiatief van God" (Johannes Paulus II), is de aanwezigheid van een hel als tegenhanger van de hemel nog steeds deel van een prominent dogma: het hiernamaals.

Lees het artikel op de site van Topics.nl

Reageren


Tonnie

13-04-2018 07:57
Jos, ik zou zeggen, laat ze de dingen op de juiste manier vertalen zoals ze bedoeld zijn. 'Hel' komt niet voor in de grondteksten. Wèl: 'Gehenna', of 'poel des vuurs' of 'dodenrijk', vandaar dat ik 'zogenaamd' noemde.

En zeker zouden wij dit niet weg moeten redeneren, zie idd wat er in Openbaringen staat geschreven.

Neemt niet weg dat wat je hier dan ook onder verstaat, dit m.i zeker niet het laatste woord zal hebben!

Jos van der Geest

13-04-2018 04:46
@tonnie,

Die hel bestaat zeer zeker en is dus niet zogenaamd. Lees openbaringen maar voor onderbouwing.

Tonnie

13-04-2018 01:10
Gelukkig maar Bastiaan, dat - ondanks hoe die zogenaamde hel er uit ziet en de vraag wie daar dan terecht zou komen - 'de hel' niet het laatste woord zal hebben!

BASTIAAN

13-04-2018 08:46
Beste Simon, God heeft inderdaad geen behagen in de dood van een zondaar die zich bekeert, maar zo niet dan hangt het oordeel als het zwaard van Damocles boven zijn/haar hoofd. Details Ezechiel 13 en 33. En de moordenaar aan het Kruis die spijt kreeg en vergeving kreeg! Lucas.

Jeshua bezocht ook de HEL volgens de geloofsbelijdenis: die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter HELLE, de derde dag verrezen uit de doden.

De hel bestaat niet, leert Paus Franciscus die de woorden van Jeshua verdraait en verloochent. Zie Mattheus 7 , 13, 25. en Openbaring 20.

Noach waarschuwde met de bouw van de Ark de goddelozen van zijn tijd gedurende 100 jaar. Zij lachten hem uit...Totdat...het begon te regenen. Al die booswichten werden verzwolgen door de Zondvloed. Genesis 6-11.

God kon in Sodom en Gomorrah geen 10 rechtvaardigen vinden, alleen Lot en zijn familie werden door een engel uit Sodom geleid, al die steden werden met alle inwoners door God met vuur en zwavel van de aardbodem verdelgd. Details Genesis 19. Petrus spreekt er over in zijn Brieven 2 Petrus 2 en 3.

Nu staat de wereld opnieuw voor het uitbreken van Gods oordeel over alle goddelozen wereldwijd die in en buiten de kerk Zijn Geboden met voeten treden. Lees Openbaring 16. Lees en huiver...!

Alleen de Rechtvaardigen zullen Gered worden. Openbaring 3:10
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de GEHELE wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Ik las blz 18 en 19 van het boek van Dr. W.C. van Dam; Doden sterven niet...

De Franse Atheïstische filosoof Voltaire wilde zich nog op zijn sterfbed met de kerk te verzoenen. Ongelovige vrienden van hem die dat trachtten te verhinderen werden door hem uitgevloekt...Maar hij bleef woeden tegen God en mensen. Toen zijn Arts hem vertelde dat hij niets meer voor hem kon doen riep Voltaire...dan zal ik ter helle varen, en u mee.

Later zei zijn verpleegster dat ze voor alle rijkdom van Europa nooit meer een ongelovige zou willen zien sterven, zo verschrikkelijk was zijn einde! God laat niet met zich spotten!

Spreuken 1:26...Daarom zal IK [De Here] ook lachen om uw verderf; ik zal spotten, wanneer uw verschrikking komen zal.

Zie ook Openbaring 6:12-17.

Simon

10-04-2018 12:42
Helemaal gelijk Jakob, je kunt feiten nu eenmaal niet weg denken, dat is struisvogel politiek, maar daar red je je leven niet mee.

Alleen het volbrachte werk op Golgotha van de Here Jezus voorziet in onze redding.

"Dit nu is het eeuwige leven dat zij U kennen Vader en Jezus Christus die gij gezonden hebt".

Het kennen van de Vader en zijn Zoon spreekt van een intieme relatie, deze krijg je door de wedergeboorte.

Een ieder die gelooft en gedoop zal zijn word behouden en ontvangt als onderpand de Gave van God, de Heilige Geest, die zal ons leiden in de waarheid, de volle waarheid.

Wat ik mis is de oprechte bezorgtheid / bewogenheid bij velen die het schijnbaar niks kan bommen dat mensen, schepsels van God, verloren gaan.

Wat nodig is, is een hart voor evangelisatie om hen die verloren gaan te redden voor de eeuwigheid en Gods Koningkrijk binnen te brengen.

Jezus zegt: Zie ik kom spoedig en Mijn loon is bij Mij.

Rest mij nog te bidden dat wij loonwaardig geacht mogen worden en dat wij goede vrucht hebben voortgebracht.

vriendelijk groet, Simon.vader Jakob

10-04-2018 11:51
Simon,
Het maakt dus niets komma nada uit wat wij wensen te geloven, of onszelf hebben wijsgemaakt, of laten maken, of gepast of eerlijk vinden. Als de douche 80 graden heet is, en je blijft er stronteigenwijs onder staan, dan verbrand je ernstig, of je dat nou wilt of niet
Wat God voor ons nodig vond heeft Hij voor ons op laten tekenen in de Bijbel. Op Niet Mis te verstane manier. En ik dank Hem daarvoor. Hij is op Zijn Woord te vertrouwen.
Mensen die roeptoeteren dat onze Bijbel onbetrouwbaar slecht vertaald is, geven hiermee een knoeperd van een motie van wantrouwen af tegenover God zelf.
Het zal blijken dat God geloof verkiest, en dat bij Hem geen aanneming des persoons is.

Dit soort discussies met alverzoeners is vruchteloos want ze hebben hun oren dichtgestopt en willen alleen hun gelijk bevestigd krijgen. Ik ken de scène en de mores van binnenuit.
I rest my case, belangrijker zaken wachten.

Rudy Post

10-04-2018 10:51
Er bestaat een grote kans dat we met z'n allen nog niet zoveel van Gods plan begrijpen.
Omdat we (ook met z'n allen) steeds weer proberen ons gelijk te halen, hetzij uit angst voor wat we niet begrijpen, schaamte voor onze eigen tekortkomingen, of om andere redenen, gaan we onze overtuigingen en/of geloofsleer aan elkaar ventileren.

Na een jarenlange zoektocht, is mij nog maar kortgeleden duidelijk geworden hoezeer ook ik het slachtoffer ben geweest en soms nog ben, van misleiding. Een misleiding welke met een ‘meesterlijke creativiteit’ in stand wordt gehouden, door de satan en zijn helpers. Ook op mij was en is van toepassing: ‘Laat iemand die meent te staan, oppassen dat hij niet valt’.

Wat maakt het nou eigenlijk uit hoe 'de hel' er uitziet en wie daar uiteindelijk zullen vertoeven. Hetzij voor een beperkte tijd, of voor de eeuwigheid. Wij, die menen Gods woord als waarheid te (er)kennen, kunnen alleen begrijpen wat er staat, wanneer de Heilige Geest ons dat openbaart. Zelfs wanneer we denken dat Hij dat doet, is het voor ons een noodzaak om ‘de Geesten te beproeven, of ze uit God zijn’.
Wie doet er zich voor als een engel des lichts?

Ik kan me goed voorstellen dat God de mensenzielen die, volgens de uitleg(gers) van de schrift, verloren gaan c.q. in de hel belanden, uiteindelijk doet ophouden te bestaan. We kunnen eindeloos blijven doordrammen over de manier hoe de poel des vuurs en andere benamingen dienen te worden begrepen. Dat zorgt uitsluitend voor nog meer gedoe en tijdverspilling.

Mattheüs 22:37-40 (NBG'51)
Hij zeide tot hem:
Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.
Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

De gedachte aan het feit dat er mensen eeuwig zullen 'branden in de hel' terwijl ik/wij als 'de heiligen' eeuwig in de hemel ‘gelukkig zijn’, komt mij nu al behoorlijk 'koudbloedig' over. Ja...ik weet het! Wij hoeven/kunnen, éénmaal in de hemel zijnde, niet meer denken aan die verloren zielen.
Hoe het ook is en wat er ook wordt beweerd,……één ding staat vast;
‘En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered.’

Mijn hoop en vertrouwen is gevestigd op het feit dat God uiteindelijk het laatste woord heeft. Hij bepaalt de uitkomst. Hij zal het 'vonnis' uitspreken over ieder van ons. Wij hoeven Hem, bij het opschrijven en/of uitvoeren van dat vonnis, op geen enkele wijze te helpen door nu alvast te bakkeleien over de temperatuur in de hel en de duur van het verblijf in de ‘poel’.

Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.


Een fijne dag gewenst.

BASTIAAN

10-04-2018 10:20
Degenen die nog steeds ontkennen dat er een hel is die leze Openbaring 20 nog eens hardop. Dan wordt u wel genezen van uw ongeloof.

Wie de Engelse taal machtig is die leze ook het boek van Maurice S. Rawlings: To hell and back. Thomas Nelson Publishers.

Ik las ook het boekje van Sundar Singh een hindoe die Jeshua zag toen hij zelfmoord wilde plegen. Hij schreef over de hemel en de hel die hij in zijn visioenen mocht bezoeken...

http://tweezulleneenzijn.com/pdf/soendar%20singh.pdf

Simon

09-04-2018 12:23
Eerst wat ik geloof,

Ik geloof dat als ik onder de douche stap van 80 Celcius dat ik ernstige brandingwonden oploop.

De meesten van u zullen zeggen, ja phu dat geloof ik ook.

maar nu een vraag, en je mag er zolang over denken als je zelf wilt.

Als je het nu eens niet gelooft, verandert er dan iets aan de feiten?

Groet, Simon

Gerard

09-04-2018 11:16
Als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen? 1 Corinthiërs 3:3

Tonnie

09-04-2018 10:37
Jakob,

"Wellicht is het jullie opgevallen hoeveel vraagtekens de alverzoeners zetten bij de Bijbel". Wij zijn / (of laat ik het bij mezelf houden) ik ben juist kritisch betreft vertálingen van de bijbel. En juist verdwíjnen hierdoor juist veel vraagtekens, elks geval bij mij!

"Op vermeende kennis van grondtalen wordt er vrolijk op los geredeneerd." Wij doen juist onderzoek naar de grondtalen, is daar iets mis mee?

"En men kan het naar niet nalaten te benadrukken hoe dom gelovig de niet alverzoeners wel zijn." Heb jij mij dat horen zeggen?

"Ze kunnen het ook over niets anders meer hebben." Ach, waar het hart vol van is...

"Laat je geen zand in de ogen strooien door de Andre Pieten en Wim Hoogendijken van deze wereld" Ik zou dan ook zeggen Jakob: onderzoekt zèlf de schriften of de dingen zo zijn!

Betreffende die link, daar las ik o.a.: "De (alverzoenings-)leer is vooral gestoeld op gevoel..." Kan jij dat onderbouwen, Jakob? Ik vraag jou dat, omdat dit (voor mij elks geval) juist absoluut niet het geval is, deze leer is juist gestoeld op wat de schriften zeggen.Jakob, je roept alweer heel wat, maar inhoudelijk reageer je juist vaak niet als ik jou dingen vraag, waarom toch? En waarom reageer je steeds zo allergisch?

vader Jakob

09-04-2018 09:13
Wellicht is het jullie opgevallen hoeveel vraagtekens de alverzoeners zetten bij de Bijbel. Op vermeende kennis van grondtalen wordt er vrolijk op los geredeneerd. En men kan het naar niet nalaten te benadrukken hoe dom gelovig de niet alverzoeners wel zijn. Ze kunnen het ook over niets anders meer hebben.
Laat je geen zand in de ogen strooien door de Andre Pieten en Wim Hoogendijken van deze wereld. Anti gif hier:
http://www.nbc-mp3.nl/Paginas/10/Coll/Coll026-Coll050/Coll029.html

Theo

09-04-2018 08:37
https://youtu.be/HGQDkCi-OIY


Bekijk dit eens : Tamara Leroux pleegde zelfmoord en kwam in de hel ! Ze kwam terug en vertelt hier haar verhaal . Misschien gaan de ogen open !

Alfred

08-04-2018 11:34
Beste Piet Guijt,

Met alle respect, maar de inhoud van je reactie komt mij over als een vorm van ‘simplisme’. De hemel definieer je met ‘het hiernamaals’. Dat is natuurlijk onzin, de hemel(en) zijn er nu reeds. Dat de ‘vogelen des hemels’ in een fysieke atmosfeer vliegen behoeft geen discussie. Zo ook de ‘sterren des hemels’, dat het ook hier om fysieke objecten gaat in een fysieke (niet ‘lege’) ruimte, behoeft ook geen discussie.
Je moet eerst duiden wat je onder een fysieke locatie verstaat. Wellicht bedoel je ‘het stoffelijke’, ‘de materie’. Dan behoeft het geen verdere uitleg. Immers het ‘stoffelijke’ staat tegenover het ‘geestelijke’. Dat de hemel ‘een bewustzijnstoestand’ zou zijn mag je van mij vinden maar het is je eigen interpretatie. Net als je mening dat de hemel ‘gelukzaligheid’ zou zijn.

Wat betreft het door vertalers verzonnen begrip ‘hel’, daar is al eerder uitvoerig over geschreven en op gereageerd. Ik neem maar voorzichtig aan dat je de bijdragen op Uitdaging volgt en gelezen hebt.

Verder schrijf je over ‘in de eeuwigheid’. Over welke ‘eeuwigheid’ je het hebt maak je niet duidelijk. Er zijn immers meer ‘eeuwigheden’.

Tot slot verwijs je met 2 linkjes naar websites. Een paar opmerkingen over
“stichting-promise.nl/schriftgezag/alverzoeningsleer-een-zeer-geraffineerde-misleiding”. Ik heb mij in hoofdzaak beperkt tot het lezen van de Inleiding. Daar lees ik o.a. “De indruk bestaat dat de alverzoeningsleer steeds meer ingang vindt”. Daar ben ik het zeer mee eens! God is de Alverzoener!

De rest van het artikel karakteriseer ik als een beschrijving van je mening. Het is absoluut geen gedegen onderzoek, je komt dan uiteraard tot conclusies die je in de titel al hebt geschreven! Uit de literatuurlijst maak ik op dat je eenzijdige(!) bronnen hebt gehanteerd en toegepast die allemaal tegen alverzoening lijken te zijn, dat is een drs. onwaardig!

Tonnie

08-04-2018 10:33
Rudy, het kan zijn dat er verschillend gedacht wordt over de wet. Mijn gedachte hierbij is dat dit opgelegd is aan het volk Israël, maar dat dit ook tegelijkertijd profetisch is: gij zult, zie anders ook:

http://goedbericht.nl/moeten-moet/

Neemt niet weg dat hoe je dit dan ook bekijkt..

De dood of hel of verdoemenis o.i.d. zal mijns inziens NIET het laatste woord hebben! Het verzoeningswerk van Jezus is inclusief, dat is hoe ik 1 Korintiërs 15 lees (statenvertaling)

26 De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood. 27 Want Hij heeft alle dingen Zijn voeten onderworpen. Doch wanneer Hij zegt, dat Hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar, dat Hij uitgenomen wordt, Die Hem alle dingen onderworpen heeft. 28 En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.

Want.. als ik jou zou mogen vragen, wat maakt jòu ervan overtuigd dat het verzoeningswerk van Jezus niet volledig zou zijn?

Tonnie

08-04-2018 09:59
Piet, dank, ik ben bekend met de sites. Toch geloof ik in het al-omvattende verlossingswerk van Jezus, ondanks dat velen dit niet zo zien / geloven.

Aanrader van mijn kant, erg interessant: "waar bevindt zich de poel des vuurs?" Heb een link naar pdf-bestand:

https://drive.google.com/file/d/1L8WWbILm3yCaHg0Ww_8GVW5r1m0I0_8J/view?usp=drivesdk

Rudy Post

08-04-2018 09:47
# Tonnie

A: Jij schrijft:---- Als ik Deut. 6 : 13 lees:
JAHWEH, jouw Elohim, zal jij vrezen en Hem zal jij dienen en in Zijn naam zal jij zweren.-----

Er staat geschreven:
-------U moet de HEERE, uw God, vrezen, Hem dienen en bij Zijn Naam zweren.
U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aan gaan,
want de HEERE, uw God, is een na-ijverig God in uw midden; anders ontbrandt de toorn van de HEERE, uw God, tegen u en vaagt Hij u weg van de aardbodem.---

B: Jij schrijft:------ En Mattheüs 4 : 10 lees:
Dan zegt Jezus tot hem: "Ga heen, Satan! Want het is geschreven: 'De Heer, jouw God, zal jij aanbidden en alleen Hem zal jij dienen.'"

-------------------------------------------------------------

In geval ‘A’ Deut. 6, spreekt God tot het volk dat uit Egypte was vertrokken.
Hij spreekt in de ‘U’ vorm tot heel het volk, maar zoals jij het schrijft lijkt het alsof Hij tot de satan spreekt.

In geval ‘B’ Matheus 4 : 10, spreekt Jezus tot de Satan en citeert daar hetgeen God, Zijn Vader in Deut. 6:13 tot de Israëlieten heeft gezegd.

Beide Schriftplaatsen geven uitsluitend aan wat God verlangt. Verdere Schriftplaatsen geven duidelijk weer hoe ongehoorzaam het volk is geweest, nog steeds is en welke rol de satan daarin speelt.

Hoezo verzoening?

Piet Guijt

08-04-2018 08:04
Uiteraard zijn hemel en hel geen fysieke locaties, maar bewustzijnstoestanden in het hiernamaals (hemel: gelukzaligheid; hel: wroeging). Omdat er in de eeuwigheid een totale en absolute scheiding zal bestaan tussen hemel en hel kan er in de hemel toch vreugde zijn, want als er in de hemel een besef zou zijn van de aanwezigheid van een hel, zou de hemel geen hemel meer zijn.
Lees eens het artikel ‘Alverzoeningsleer, een zeer geraffineerde misleiding’ (https://stichting-promise.nl/schriftgezag/alverzoeningsleer-een-zeer-geraffineerde-misleiding.htm of de samenvatting op https://cip.nl/59045-alverzoeningsleer-een-zeer-geraffineerde-misleiding).

Piet Guijt

08-04-2018 08:04
Uiteraard zijn hemel en hel geen fysieke locaties, maar bewustzijnstoestanden in het hiernamaals (hemel: gelukzaligheid; hel: wroeging). Omdat er in de eeuwigheid een totale en absolute scheiding zal bestaan tussen hemel en hel kan er in de hemel toch vreugde zijn, want als er in de hemel een besef zou zijn van de aanwezigheid van een hel, zou de hemel geen hemel meer zijn.
Lees eens het artikel ‘Alverzoeningsleer, een zeer geraffineerde misleiding’ (https://stichting-promise.nl/schriftgezag/alverzoeningsleer-een-zeer-geraffineerde-misleiding.htm of de samenvatting op https://cip.nl/59045-alverzoeningsleer-een-zeer-geraffineerde-misleiding).

Theo

08-04-2018 04:03
Tonnie, ik heb het stof van mijn schoenen afgeschud maar ik doe het nog een keer om je te zeggen dat je ( in mijn ogen ) totaal gestoord bent . Jouw geloof baseert op New Age, Islam , Esoterik, satanisme ( de duivel lacht zich rot dat jij denkt dat hij uiteindelijk behouden wordt ) en waarschijnlijk nog vele andere spirituele leiders en geesten. Je misbruikt bijbelteksten die je volledig buiten verband trekt om jouw onzinnige theorieën te kunnen verkopen . Iedereen die de bijbel een beetje kent doorziet je wel maar als je het mij vraagt heb je een exorcist nodig. Dit is echt het laatste stof van mijn voeten . Bekeer je voor het te laat is !

Tonnie

05-04-2018 03:51
Dag Rudy,

Als ik Deut. 6 : 13 lees:
JAHWEH, jouw Elohim, zal jij vrezen en Hem zal jij dienen en in Zijn naam zal jij zweren.

En Mattheüs 4 : 10 lees:
Dan zegt °Jezus tot hem: "Ga heen, Satan! Want het is geschreven: 'De Heer, jouw °God, zal jij aanbidden en alleen Hem zal jij dienen.'"

Dan past ook dàt in mijn verwachting dat door het bloed van het kruis God alles tot Zich zal verzoenen, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is (Kol.1:20). Satan is één van die creaturen in de hemelse regionen die vijandig en vervreemd is van God. Maar ook voor hem is de waarheid onontkoombaar: ook hij zal buigen voor de Here zijn God, ook hij zal Hem aanbidden en dienen.

Als ik dan ook lees dat God zal zijn àlles in àllen, dan zijn wat mij betreft de kaders duidelijk: "Want uit Hem, en door Hem, en tot Hem zijn àlle dingen..." En binnen deze kaders is er nog zo veel te ontdekken, ik denk dat wij nu nog maar een héééél klein beetje kunnen begrijpen van de almacht van onze God en Vader!

Rudy Post

05-04-2018 12:34
# Tonnie
Hoe gaat, volgens jouw uitleg c.q. overtuiging, God met de satan en zijn helpers om?
Waar zullen deze hun eindbestemming vinden?

Tonnie

04-04-2018 08:53
Ter aanvulling: ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die er echt helemaal niks mee kunnen met mijn kijk op dit vraagstuk. En dàt kan ik mij goed voorstellen. Want is het ook niet zo dat juist in zowat àlle kerken verkondigd is dat daar de eindeloze verdoemenis zou zijn.. kijk bijvoorbeeld naar de geloofsbelijdenis van Athanasius, aan het einde:

"En die het goede gedaan hebben zullen in het eeuwige leven gaan, maar die het kwade gedaan hebben in het eeuwige vuur."

Zo is mijns inziens een totaal verwrongen evangelie de maatstaf geworden voor bijna alle gelovigen. Heeft o.a. te maken met de vertaling van het woord aion / aionisch.

Zelf ben ik Gods Heilige Woord op een andere manier gaan verstaan door onderzoek hiernaar te doen. Want nergens lees ik eindeloze verdoemenis! Wèl lees ik dat God oordeelt, met als doel om recht te zetten, te corrigeren. Daar zijn Gods oordelen voor bedoeld!

Onderstaand een schrijven van gezondewoorden.nl, wat heel mooi de vraag behandelt of eeuwig in de Bijbel ook eindeloos betekent. Deze boodschap zet ik hier graag neer, omdat ik vind dat dit ook gehoord mag worden! Want - is mijn ervaring - er komt zoveel meerwaarde tevoorschijn als je de bijbel gaat onderzoeken, alleen al betreffende het woord aion / aionisch.

Betekent eeuwig in de Bijbel eindeloos?

Als de Bijbel leert dat de ongelovige in het eeuwig verderf of eeuwige straf (o.a. 2Thessalonicenzen 1:9) zal komen, is het nogal een verschil of we het hebben over een tijdsperiode met een begin en een einde, of een aanduiding die erop wijst dat het geen einde heeft.

Eeuw, eeuwigheid of wereld?

AION
In onze Bijbelvertalingen wordt één woord uit de in het Grieks geschreven grondtekst met bovengenoemde drie verschillende woorden vertaald. Het is het Griekse woord aion. In het Nederlands zijn het drie totaal verschillende begrippen. Ik beperk me even tot de oude Statenvertaling, want bijvoorbeeld de NBG-vertaling heeft nog wat andere weergaven van dit woord, wat het nog ingewikkelder maakt: loop (Efeziërs 2:2), tijd (1Korinthiërs 1:20), van oudsher (Lucas 1:70), enz.

Hieronder drie voorbeelden van teksten waar het woord met deze drie verschillende begrippen (eeuw, eeuwigheid en wereld) wordt weergegeven:

Mattheüs 12:32:
‘… het zal hem niet vergeven worden, noch in deze EEUW, nog in de toekomende.’

1Johannes 2:17:
‘… die de wil van God doet, blijft in der EEUWIGHEID.’

Mattheüs 28:20:
‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der WERELD.’

Een eeuw is een tijdperk met een begin en een einde. In het Nederlandse taalgebruik is het een tijdvak van honderd jaar, maar in de Bijbel is het een langdurige (verborgen) tijdsperiode. Een eeuwigheid echter, is zonder begin en zonder einde. Deze twee begrippen zou je dus al tegenovergestelde begrippen kunnen noemen en toch zijn ze de vertaling van hetzelfde Griekse woord aion. En wat hebben die twee met het woord wereld te maken..?

De vertaling met het woord wereld wil ik buiten beschouwing laten. Er is een Grieks woord dat wereld betekent, namelijk kosmos. Dat het Griekse woord aion niet met wereld vertaald hoort te worden is redelijk onomstreden. Dat de woorden aion en kosmos naast elkaar gebruikt worden in Efeziërs 2:2 maakt dat duidelijk genoeg, lijkt me.

Waarom het woord aion geen eeuwigheid kán betekenen

Hieronder een aantal teksten waarbij het duidelijk is dat het woord aion, of een vervoeging ervan, een tijdperk is met een begin en een einde en waar het overduidelijk niet met ‘eeuwigheid’ vertaald kán worden:

Mattheüs 28:20:
‘En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding van de aion.’
Voleinding van de eeuwigheid?

1Korinthiërs 10:11:
‘ … over wie het einde der aionen gekomen is.’
Einde van de eeuwigheden?

1Korinthiërs 2:7:
‘ … vóór de aionen’
Vóór de eeuwigheden?

Mattheüs 12:32:
‘ …het zal hem niet vergeven worden, noch in deze aion nog in de toekomende.’
Toekomende eeuwigheid?

Hebreeën 9:26:
‘ … maar nu is Hij eenmaal in de voleinding der aionen geopenbaard.’
Voleinding van de eeuwigheden?

Waarom is de vertaling van dit ene woord zo belangrijk? Omdat met de vertaling van dit woord het totale beeld van de toekomende dingen staat of valt.

Het woord aion kan consequent vertaald worden met het woord eeuw. Er volgt volgens de Schrift (de Bijbel) nog een ‘toekomende eeuw’ (Efeziërs 1:21) en zelfs nog ‘toekomende eeuwen’ (Efeziërs 2:7). Het gaat dan om een nog komende periode(n) met een begin en een einde.

Een eeuwigheid als vertaling van het woord aion is dus een misleidende vertaling.
EEUW-ig of EEUW-s is een prima vertaling, zolang je maar weet dat het geen oneindige periode is, maar een betrekking hebbend op de eeuw.

Eeuw-ige tijden

Erg interessant in dit verband is dat de Bijbel een aantal keren spreekt over ‘eeuw-ige tijden’ en ‘vóór eeuw-ige tijden.’ Hoezo een periode zonder begin en zonder einde? Zie Romeinen 16:25, Titus 1:2 en 2Timotheüs 1:9.

De redding en verzoening van allen

De Bijbel is klip en klaar dat God de Redder is van ALLE mensen, dat Hij ALLES/ALLEN met Zich verzoent, en ALLEN levend maakt.

1Timotheüs 4:10:
‘Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een BEHOUDER IS ALLER [aller = van alle] mensen, allermeest der gelovigen.’

Kolossenzen 1:20:
‘En dat Hij, door Hem vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, door Hem, ALLE dingen [letterlijk: HET AL] verzoenen zou tot Zichzelven, hetzij de dingen, die op de aarde, hetzij de dingen die in de hemelen zijn.’

1Korinthiërs 15:22:
‘Want gelijk zij ALLEN in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.’

Als ik dit naar voren breng, krijg ik meestal als tegenwerping Johannes 3:16 te horen:

‘Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, NIET VERLOREN GAAT, maar het eeuw-ige leven hebbe.’

Men geeft daarmee aan dat de redding van allen in strijd is met het feit dat er mensen verloren gaan. Blijkbaar gaan er dus mensen verloren en ontvangen geen eeuw-ig leven. Het woord dat hier vertaald is met eeuw-ige is het Griekse woord aionios. Het bijvoeglijke naamwoord van aion. Wat is dat, eeuw-ig leven?

Lucas 18:30:
‘Die niet zal veelvoudig weder ontvangen in dezen tijd, en in de toekomende EEUW het EEUW-ige leven.’

Het eeuw-ige leven is dus het leven van de toekomende eeuw. Is dat eindeloos? Nee, want een eeuw is een tijdperk en heeft een begin en een einde. Gaan er mensen verloren? Ja, er zijn mensen die verloren gaan voor de toekomende eeuw, maar dat is niet het laatste wat er plaats zal vinden. In de Bijbel wordt het verlorene namelijk ALTIJD gevonden.

Overigens legt ook het vers dat na het bekende Johannes 3:16 komt, uit wat Gods doel is:

Johannes 3:17:
‘Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar OPDAT DE WERELD DOOR HEM ZOU BEHOUDEN WORDEN.’
De Bijbel leert dat elk mens God zal erkennen en van harte belijden dat Jezus Christus Heer is!

Filippenzen 2:10-11:
‘Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.’

Op meerdere plaatsen wordt de vergelijking met Adam en Christus gemaakt. Zoals ooit ALLE mensen in Adam zondaar werden en sterven, zo worden ALLE mensen in Christus (de laatste Adam) gerechtvaardigd en levend gemaakt.

1Korinthiërs 15:22:
‘Want gelijk zij ALLEN in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.’

Romeinen 5:18:

‘Zo dan, gelijk door één misdaad de schuld gekomen is over ALLE MENSEN tot veroordeling; alzo ook door één rechtvaardigheid komt de genade over ALLE MENSEN tot rechtvaardigmaking des levens.’
De vergelijking tussen Adam en Christus maakt duidelijk dat het écht om alle mensen gaat, niemand uitgezonderd.

Er zijn nog heel wat vijanden die overwonnen en onderworpen moeten worden, maar:

1Korinthiërs 15:26:

‘De laatste vijand, die te niet gedaan wordt, is de dood.’
De dood wordt teniet gedaan, … opdat God zij alles in ALLEN! (1Korinthiërs 15:28). Welke ALLEN? Dezelfde ALLEN als in vers 22, ALLEN die in Adam zijn gestorven en in Christus ALLEN levend gemaakt worden.

DAT is het evangelie!

Tonnie

04-04-2018 07:26
Beste Theo,

even afgezien van de vraag wat dan precies de hel zou zijn,

even afgezien de vraag wiens lichamen openlijk zullen wegrotten in het dal van Gehenna (want ik geloof zeker wel dat dat zal gebeuren),

even afgezien de vraag wèlke mensen in de poel des vuurs geworpen zullen worden (want dat geloof ik dat dat ook zal gebeuren),

en ook even afgezien van de vraag of er ook leven is gedurende de tweede dood (wat ik niet geloof, dood is het tegenovergestelde van leven, dus echt dood)...


ik heb genoemd dat ik niet geloof in EINDELOZE verdoemenis.

Want als ik jou zou mogen vragen, Theo.. waarop baseer jij dat die zogenaamde hel het laatste woord zou hebben?

Theo

04-04-2018 06:57
Beste Tonnie , het klinkt misschien hard maar bij zo iemand als jij met je kommentaren waaruit blijkt dat je niets maar dan ook niets van de bijbel en Gods woord begrijpt is een hamer nodig ! Als jij je niet bekeerd en je houding van het “ beter weten “ dan God zelf niet verandert , ga je verloren en kom je in de hel . Misschien zeg je wel : dat maakt mij niet uit , want ik geloof niet dat er een hel bestaat . Het zij zo maar ik heb je in ieder geval gewaarschuwd . Nu schud ik verder het stof van mijn voeten . Het ga je goed !

Jos van der Geest

04-04-2018 04:22
De hel bestaat wel. Dit staat heel duidelijk in de bijbel. Hemel bestaat uiteraard ook. De paus moet maar is zijn huiswerk doen en de bijbel lezen. Wat ben ik blij dat ik weg ben uit de RK. Ik ben afgelopen zondag gedoopt en de dienst was mooi. En ik zit in een hele fijne evangelische gemeente.

Simon

04-04-2018 04:21
Lucas 16 vanaf vers 19, zomaar een stukje ter overdenking

19 En er was een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield.
20 En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren,
21 Nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken.
22 Het geschiedde, dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abrahams schoot.
23 Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot.
24 En hij riep en zeide: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd pijn in deze vlam.
25 Maar Abraham zeide: Kind, herinner u, hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn.
26 En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die vanhier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen, en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen.
27 Doch hij zeide: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders.
28 Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen.
29 Maar Abraham zeide: Zij hebben Mozes en de profeten, naar hen moeten zij luisteren.
30 Doch hij zeide: Neen, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren.
31 Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Mozes en de profeten niet luisteren zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen.

vriendelijke groet, Simon.

Tonnie

04-04-2018 01:07
Hè hè, eindelijk dat er meer en meer mensen zich ervan bewust worden dat die zogenaamde eindeloze verdoemenis niet bestaat!

Gevatte vraagstelling ook te lezen op topics.nl: "Hoe kan er in de hemel vreugde zijn als er een hel bestaat waar mensen eeuwig lijden? Dat idee past totaal niet in de christelijke moraal van barmhartigheid."

Theo

04-04-2018 12:58
„Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!“
??Matteüs? ?13:40-43? ?NBG51??
http://bible.com/328/mat.13.40-43.nbg51

Wie oren heeft die hore ! Wie in Jezus zegt te geloven dient Hem serieus te nemen . Hij is niet alleen de Waarheid ; Hij zegt ook de Waarheid .

Het is werkelijk ongelofelijk dat dit artikel wat de valse profeet ( Paus Franciscus ) gelijk geeft hier geplaatst wordt zonder commentaar . De Weg is smal en weinigen zullen hem vinden staat in de bijbel! De brede weg is breed en vol dwaalleraars zoals ook hier weer zichtbaar wordt . Geloof maar dat de hel niet bestaat . De tijd zal het leren als jullie op die tijd zullen zeggen : “ maar de hel bestaat toch niet “ ?!! God stuurt niemand naar de hel, dat is absoluut waar . De ongelovige , arrogante beter dan God weter , stuurt zichzelf naar de hel . Dit is het grote probleem van de verblinde mensheid en zogenaamde theologen die voor een zeer groot deel godlogenaars “ zijn .