#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Enquête

143-Ik geloof dat de hel bestaat!

Hier vindt u dezelfde vragen als bij de enquête, maar u hebt hier de mogelijkheid uw standpunt uit te leggen.

Reageren


jan

28-11-2018 03:58
De hel is in mijn optiek eerder een resultaat dan een plaats, ik verklaar me nader:

Jesaja 65
13 Daarom, zo zegt de Here Here: Zie, mijn knechten zullen eten, maar gij zult hongeren; zie, mijn knechten zullen drinken, maar gij zult dorsten; zie, mijn knechten zullen zich verheugen, maar gij zult beschaamd staan; 14 zie, mijn knechten zullen jubelen van hartevreugd, maar gij zult schreeuwen van harteleed en van gebrokenheid des geestes zult gij jammeren.

Schreeuwen van harteleed - het vuur van spijt - is een hel voor wie hiermee moet overleven.

De dag dat de mens geconfronteerd wordt met de bewuste fouten die hij/zij tegenover een ander heeft gedaan en spijt niet meer vergeven wordt en de ernst van het gedrag van de mens duidelijk is omdat alle zand dat de zonden verbergt weggeblazen is, dan zal de mens zichzelf op de borst kloppen.

En dan is 'geloven' in de Here niet voldoende geweest.

Het is het gedrag dat de mens vertoonde in zijn leven dat de doorslag zal geven omdat die het 'nieuwe' in zich draagt, zoals Petrus schreef in zijn eerste brief 1 en er zich ook hiernaar gedraagt.

"8 Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus. 9 Want bij wie zij niet zijn, die is verblind in zijn bijziendheid, daar hij de reiniging van zijn vroegere zonden heeft vergeten. 10 Beijvert u daarom des te meer, broeders, om uw roeping en verkiezing te bevestigen; want als gij dit doet, zult gij nimmer struikelen. 11 Want zó zal u rijkelijk worden verleend de toegang tot het eeuwige Koninkrijk van onze Here en Heiland, Jezus Christus.

Dat is ook wat de Mensenzoon zal vragen (Mat. 25:31) vragen waar je was toen Ik ziek, arm en gevangen was. Hij zal niet vragen welke Bijbel we lazen en naar welke kerk we gingen.

En dit gedrag is enkel mogelijk als wij zoals Petrus schreef in een groeiproces van wandelen en een groei die tot uiting komt in liefde voor broeders en zussen en tenslotte tot liefde jegens allen. En door de werking van dit Goddelijk proces komt er ook een resultaat tot uiting:

Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en overvloedig worden, laten zij u niet zonder werk of vrucht voor de kennis van onze Here Jezus Christus.

Het is zoals bij hen die een talent kregen en ermee op pad gingen. Wie goed leest ziet dat zij geen opdracht meekregen, ze gingen op pad en de talenten verdubbelden vanzelf. Wie het in de grond had gestopt, wel wetend wie de Heer was, die werd het hem kwalijk genomen.

Geloven is een werkwoord om in een altruïstische liefde, en niet omdat hiermee het eeuwig leven wordt verdiend, de mens om ons heen te helpen en bij te staan. Zonder dat er hiervoor een beloning tegenover staat. Wij worden niet extra op aarde gezegend in luxe en welvaart omdat wij Hem gehoorzamen.

Wij gaan de geboden doen omdat wij niet meer anders willen ... niet om te krijgen, maar om te zijn.
De tien geboden zijn daarom in mijn optiek ook geen geboden meer. Het worden beloften.
"Gij zult niet doden, liegen, echtbreken"

Om als christen te leven moeten wij geen prosperity verwachten, in tegendeel, als het proces verloopt zoals Petrus het zegt, dan zal het zelfs niet opkomen om dit te verwachten.
Ik ben eerder geneigd om te zeggen dat het dan is zoals bij de vrienden van Daniël: Sadrach, Mesach en Abednego (Daniël 3) "maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden".

Een mens die vervuld is met Gods eeuwige liefde die kan niet anders en zal hierdoor weten dat wat die doet door God gezegend is, en zich gerust kan weten omdat door het Offer dat heeft gebloed op het kruis, alle bewijzen tegen Hem heeft weggenomen. Niet uit angst maar uit een warme zekerheid binnen diep in hem.

De hel is juist dat die bewijzen er nog wel zijn en de aanklacht zonder 'vergeving' blijven knagen - in hartenzeer en de mens het zal uitschreeuwen en hierdoor zichzelf ook de toegang tot wat de Here geeft zal weigeren omdat die zal weten dat die het niet heeft verdiend.

De mens zal in confrontatie met de Here zichzelf veroordelen, de maatstaf die de Here hem zal tonen zal voldoende zijn om af te haken en te verschrompelen in verdriet.


Maarten

21-06-2018 11:14
Ik ben man die de geschriften van de Bijbel kent, maaar ..... volgens mij komt in de Statenvertaling regelmatig het woord hel voor. Dit is in de nieuwe vertaling veranderd in dodenrijk. Volgens mij zegt Jezus daar het volgende over: daar zal wening zijn en het knersen der tanden. Geen fijne plek lijkt mij. Ook staat er geschreven dat een ieder die niet Hem gelooft zal moeten boeten voor hun zonden. Ik denk dat dat in de Hel zal plaatsvinden. Waar anders?!
Maar dit is nou een eenvoudige jongen wat zijn mening geeft

M. van Putten

05-04-2018 03:10
Ter aanscherping:

De poel van het vuur wordt alleen genoemd in het boek Openbaring en als eerste genoemd in 19:20. Het zou dan bestaan in verband met de vestiging van het Messiaanse Koninkrijk in de huidige Schepping.

M. van Putten

04-04-2018 04:42
Het woord 'hel' komt niet in de grondtekst van de Bijbel voor, maar bedoeld is natuurlijk 'de poel van het vuur' (Js 66:24; Opb 19:20), dat onderdeel lijkt van de nieuwe Schepping. In die zin bestaat de 'hel' nog niet.

Echter, als de Here Jezus het dodenrijk een 'paradijs' noemt (Lc 23:43), terwijl het paradijs in Bijbelse zin ook alleen bestaat in de nieuwe Schepping, moet er over de 'hel' ook meer gesteld worden. Het blijkt dan de benaming bruikbaar voor een plaats in het dodenrijk. Het deel waar de ongelovigen en later satan zal verblijven (Lc 16:24). Het wordt ook wel 'de diepte' of 'de afgrond' genoemd (Opb 20:1-3). Een plaats die veel karakteristieken heeft van de poel des vuurs en ermee in verband staat.

De hel is geen plaats die God heeft bestemd voor gelovigen. Tenzij ze aan Hem verbonden blijven.

Alfred

03-04-2018 10:29
Vader Jacob schiet bij onderwerpen als deze wel erg snel in de emotie. Nergens voor nodig toch? Anders kan je zomaar de indruk wekken dat je onvoldoende argumenten hebt om je standpunt te onderbouwen.

Je schrijft over ‘alverzoeners’. Hoe kunnen mensen zoals jij en ik ‘het Al’ verzoenen? Het is een dwaze gedachte Vader Jacob.
Ik meen in een eerdere discussie al te hebben uitgelegd dat je via een omweg het Evangelie van Paulus geen ‘aftandse dwaalleer’ kunt noemen. Terloops haal je er nog allerlei kulargumenten bij tegen ‘alverzoening’ zoals ‘gemeenten die uit elkaar zijn getrokken’, ‘gezinnen die God vaarwel hebben gezegd’, etc. Ga je met dergelijke argumenten een discussie aan over de juistheid van de Bijbelse uitleg betreffende ‘(al)verzoening’?

In een vorige discussie haakte je af, nadat je schreef: “Ik ook trouwens, ben ooit ook gevallen voor de alverzoening”. Ik antwoorde toen dat daarom een grondige kennis van de Schrift onontbeerlijk is! Dan hoef je je niet te ‘verdedigen’ met emotionele bewoordingen zoals je dat nu doet, maar dan doe je dat inhoudelijk.
Ik heb niet de intentie om je te overtuigen, maar ik raad je aan gewoon te beginnen met een Griekse woordstudie naar het woord ‘allos’, ‘allassoo’, ‘katallassoo’ en ‘apokatallassoo’. Bestudeer daarbij heel goed wáár het staat in welke context, wie de handelende persoon is en wie of wat het betreft/ondergaat.
Het kan toch niet zo zijn dat je een uitgesproken mening hebt over ‘alverzoening’, maar het niet aan de hand van de Schrift kan uitleggen?

Tonnie

03-04-2018 03:24
Dan vind jij kennelijk (als ik je goed begrijp) datgene wat Paulus schreef een dwaalleer:

"Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."

Maar goed, jij wilt er verder "geen woorden meer aan vuil maken", prima

vader Jakob

03-04-2018 03:06
Tonnie, je hoeft je standpunt niet uit te leggen. Ik ken de mantra's allemaal heel goed. De dwaling is al zeer oud en stoelt zoals gezegd op eigenmachtige uitleg zgn.'betere vertalingen' van eigengereide "leraren" die als je doorvragen de Bijbelse talen niet eens machtig zijn...
Ik heb de vrucht gezien van deze dwaling: gemeenten zijn erdooruit elkaar getrokken en hele gezinnen hebben God vaarwel gezegd. Het komt immers toch wel goed allemaal? Dat God de werken zijner handen niet laat varen is een uit zijn verband gerukte tekst, zoals alverzoeners gewend zijn..
Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet, en nergens staat dat degenen die twee keer dood zijn gegaan, alsnog opgewekt worden om in God's nabijheid te verblijven. Om nog maar te zwijgen over de bokkenpoot en zijn personeel. Het is en blijft een leugen die je uitdraagt, met alle gevolgen daarvan: je houdt mensen verzinsels voor, dat het allemaal ooit een keer vanzelf goed komt, terwijl de Schrift op zoveel plaatsen oproept tot geloof, bekering etc. Zie bijvoorbeeld de toespraak van Paulus op de areopagus, Hand. 17 en later, bijna aan het eind van zijn leven toen hij mensen nog steeds probeerde te bewegen tot geloof...

Allemaal niet nodig, tevergeefs, en niet waar volgens die dwaalleer van jou. Ik maak er geen woorden meer aan vuil, dan mist mijn kostbare tijd zijn doel, en dat is pas echt zonde.

Tonnie

03-04-2018 02:36
Ha vader Jakob, ik weet het, wij zijn het hier niet met elkaar over eens. Hoeft gelukkig ook niet, hier is sprake van een enquête, ik ga dan ook graag in op de uitnodiging om mijn standpunt uit te leggen. Jammer dat je dit direct bestempelt alsof ik mijzelf en anderen zou bedriegen.

'Eeuwig' heeft betrekking op de 'eeuwen', kijk es naar Mattheüs 13 vers 49 statenvertaling: "Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden". Hier wordt warempel ook over eeuwen gesproken, dus eeuwig heeft m.i. zeer duidelijk betrekking op de eeuwen, tijdsperiodes!

Verder interessant, Jakob:

"Want Hij moet als Koning heersen, totdat Hij al de vijanden onder Zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen."

Dus zelfs die tweede dood waarover je schreef zal er dan niet meer zijn! Staat geschreven, kijk zelf maar!

Verder, je ziet het nog steeds echt niet goed, Jakob. Niet ìk of ànderen zijn alverzoeners, er bestaat er maar één alverzoener, en dat is God, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, die NOOIT laat varen het werk zijner handen!

vader Jakob

03-04-2018 02:03
Dan zijn er altijd weer alverzoeners zoals Tonnie die aan eigen machtige uitleg doen, (is het wel dat God gezegd heeft?) met behulp van een aftandse dwaalleer wordt de Schrift verkrachtingen en laat men deze buikspreken.
Er is geen trapje uit de poel des vuurs, dat is de tweede dood. Bedrieg dus jezelf niet langer en anderen ook niet.

Tonnie

03-04-2018 01:27
Als je onder 'hel' verstaat ' dodenrijk', ja dat bestaat, kijk maar naar een kerkhof.

Als je onder ' hel' 'Gehenna' - plek vlakbij Jeruzalem - verstaat, ja, dat geloof ik ook dat die plek bestaat, je kan er zo naartoe reizen.

De hel staat in ons taalgebruik vaak synoniem met eindeloze verdoemenis, wat m.i. echt niet bestaat. Want als er eindeloos bedoeld wordt, staat er geschreven: 'zal geen einde zijn'. Kijk bijvoorbeeld naar Lucas 1 :33 op www.schriftwoord.nl. Daar zie je dit: "En Hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in de aionen" (tot in de komende eeuwen), "en van Zijn koninkrijk zal geen einde zijn".

Commentaar bij dit vers zet ik even hieronder:

"De heerschappij van Christus is voor de aionen (vaak vertaald met eeuwig), een lange maar beperkte periode. Daarna geeft Hij het koninkrijk over aan God, de Vader, zodat het koninkrijk zelf eindeloos is (1Kor. 15:24). Het negatieve is het enige middel dat in de Schrift wordt gebruikt om eindeloosheid aan te geven."

Dus eindeloze verdoemenis? Nee, dat geloof ik dus echt niet!

Theo

03-04-2018 12:42
„Zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn Koninkrijk verzamelen al wat tot zonde verleidt en hen, die de ongerechtigheid bedrijven, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk huns Vaders. Wie oren heeft, die hore!“
??Matteüs? ?13:40-43? ?NBG51??
http://bible.com/328/mat.13.40-43.nbg51

Wie oren heeft die hore ! Wie in Jezus zegt te geloven dient Hem serieus te nemen . Hij is niet alleen de Waarheid ; Hij zegt ook de Waarheid .