#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Kerk

God verdwijnt uit Europa

Met uitzondering van de islam is religie in Europa al jaren flink op de terugtocht. In Nederland zegt 72% van de jonge mensen tussen 16 en 29 jaar helemaal nergens meer in te geloven. Dat percentage is in Europa alleen in Tsjechië (91%), Estland (80%) en Zweden (75%) hoger. Nederland geldt van oudsher als een protestants (calvinistisch) land, maar ook dat is voorbij. Het aantal katholieken (zowel praktiserende als niet-praktiserende) is met 24% inmiddels veel groter dan het aantal protestanten (15%). Nog maar 3% van de bevolking gaat regelmatig naar een PKN kerk; gevolgd door 2% naar de Gereformeerde Kerk, en 2% naar de Ger.Kerken in Nederland.

Lees het artikel op Xander Nieuws!

Reageren


nic

26-04-2018 01:47
Het land wat vol zit met kerken, met verschillende manieren van Christen zijn ,vind ik goddeloos en tot eer van satan

Zo,n land luistert niet naar God, maar hun eigen zondig hart
Luther de reformator wilde helemaal niet zijn eigen protestantse kerk,maar binnen de rk kerk, schrift met schrift vergelijken,om zo samen,de stem van Jezus te verstaan

Jezus zegt dat ,op de belijdenis van Petrus ,Christus kerk wordt gebouwd
Een paar zinnen daarna wordt Petrus voor satan uitgemaakt ,door Jezus ,omdat ie bedacht is op de dingen van mensen en niet op het koninkrijk van God

Chistenen gaan naar een kerk wat het dichtste bij hun hart past,in plaats van dat ze Jezus proberen te leren kennen ,door het woord biddend te bestuderen en het daar dan met elkaar over te hebben

Als we in de kerk zitten, zit satan daar ook en hij probeert je je hart te laten volgen in plaats van JezusBASTIAAN

10-04-2018 10:03
Beste Peter, inderdaad is Peter Sleebos de spin in het web geweest die als hoofdman van alle Evangelischen de roomse bisschop de Korte en Arjan Plaisier, de toenmalinge scriba van de PKN heeft warm gemaakt voor de valse, verraderlijke, oecumenische Wij Willen Eenheid, CHRISLAM beweging.

Bekijk zelf de website van Peter Sleebos en zijn relatie tot het verraderlijke Malieveld-Gebeuren op 6 oktober 2012 in Den Haag.

U leest dan de afscheidswoorden van Sleebos en van Plaisier tot Sleebos...!!!

https://www.vpe.nl/artikelen/165/afscheid-peter-sleebos.html

De EO vond het allemaal prachtig met de evangelische Willem Ouweneel en Andries Knevel als grote vriend van de paus en zijn grondpersoneel.

Peter Sleebos heeft de buit binnen en is met de noorderzon vertrokken. Evangelischen lieten zich in slaap wiegen door zijn zoete misleidende woorden. Valse profeten: Mattheus 24 en Handelingen 20.

Het kwaad is geschied en nog eens bezegeld en breed uitgemeten op TV op 31-10-2017 met de 500 jaar herdenking van de Reformatie in Wittenberg en Domkerk in Utrecht. Wee, wee, wee!!!

De Reformatoren waren geschokt en draaiden zich om in hun graf. Wie had dat ooit kunnen bedenken? Openbaring 6:9-11...

9En toen Hij het vijfde ?zegel? opende, zag ik onder het ?altaar? de zielen van hen, die geslacht waren [DOOR PAUSDOM EN ROME EN MEKKA] om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.

10En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o ?heilige? en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?

11En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Peter 12

10-04-2018 07:31
@Bastiaan. Je kunt alles wel evangelisch noemen De enige uit uw opsomming die (indertijd) namens de VPE met de RK kerk overleg heeft gehad is Sleebos. Ik weet niet wat hem daartoe heeft gebracht. Die daarvoor bij mijn weten is teruggefloten en die functie niet meer bekleedt. Als je Knevel evangelisch noemt kun je de PKN dat ook wel noemen. Dan moet u het woord evangelisch eens definieren, zoals Jos ook vroeg. Anders smijt u onbeheerst met waardeoordelen.

BASTIAAN

08-04-2018 05:46
Beste Jos van der Geest, u schreef: Nu de vraag, welke gemeentes zijn dan wel goed?

Antwoord: Bestudeer hardop de woorden en vermaningen van JeshuaHaMasjiach aan de Zeven Gemeenten in Openbaring 2 en 3.

U zult ook KRACHT ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Handelingen 1 en 2.

Bidt ook voor de Geest van onderscheiding. 1 Johannes 4 en 5.

Shalom. Bastiaan.

Jos van der Geest

08-04-2018 01:50
Beste Bastiaan,

Zoals je weet lees ik jouw uitstekende reacties.
Desondanks toch een vraag. Jij zegt (misschien in iets andere bewoordingen) dat een hoop christelijke kerken en gemeentes niet goed zijn. Daar zitten ook evangelische gemeentes tussen.

Nu de vraag, welke gemeentes zijn dan wel goed?
Zelf ben ik erg blij met de gemeente waar ik zit en persoonlijk zie ik geen slechte elementen daarin. Maar goed, als zeer jong christen kan je er natuurlijk naast zitten. De gemeente waar ik zit is evangelische gemeente Castricum. Een kleine, maar fijne gemeente in mijn opinie.

Natuurlijk is het mogelijk dat niet elke spreker even goed is. Uiteraard is er altijd een kans dat zo een spreker langskomt in een gemeente. Dat is bijna niet te vermijden. Persoonlijk hou ik wel van een stevige en bemoedigende preek wat ook met grote regelmaat is.

Belangrijk is natuurlijk de bijbel en dat deze op de juiste manier gebruikt word. Op dat gebied zit het zeer zekers goed. Mogelijkerwijs mankeert elke gemeente misschien wel iets.

Hartelijke groet,
Jos

BASTIAAN

08-04-2018 12:21
Beste Peter 12...Volgens de Bijbelse profetie zal er een wereldreligie komen (Daniël 3 en Openbaring 13) die belooft duurzame vrede te brengen in de hele wereld. Het zal in de Naam van Christus gepresenteerd en aanbevolen worden. [CHRISLAM]

Deze valse wereldreligie zal komen voor de wederkomst van Jezus Messias! Mattheus 24. Voor oppervlakkige kerkmensen zal deze wereldreligie in het begin een prachtig iets lijken! Het zal voor de liefhebbers een aangenaam pseudo-christendom vertegenwoordigen!

Deze CHRISLAM zal spoedig het masker van vrede afzetten en de grote massa zal dan aan de lijve deze “vrede” gaan ervaren! Het verraad begon al decennia geleden mede door kopstukken van van de Wereldraad van kerken.

Er ontstond eind 1950 een Masterplan in fasen: Het Samen Op Weg Plan dat in 2003 resulteerde in één afvallige Nationale Kerk: PKN.

De PKN die homohuwelijken zegent, homo-mannen en lesbische vrouwen als Predikant, Ouderling en Diaken inzegent, Romeinen 1 en 1 Corinthe 6, en ze zelfs toelaat op Kansels en Synoden. Mag niet volgens Handelingen 6 en 1 Timotheus 2 en 3.

Alle religies moesten volgens de vijanden [Rome en Mekka] van Jezus Messias, eerst samenkomen in een duivels Oecumenisch plan: “Wij Kiezen Voor Eenheid!” Allemaal het gevolg van besluiten in Vaticaans Concilie 1962 te Rome.

Peter, weet u nog dat als gevolg daarvan die enorm grote opkomst Oecumenische wereldwijde Taizé-Jongerendiensten?

De vrijzinnige PKN en zelfs de Evangelischen [NCRV, EO, Andries Knevel, Willem Ouweneel, Peter Sleebos] werkten in alle openheid samen met de RK bisschoppen mee aan dit heilloze plan dat resulteerde in een valse eenheid in Den Haag op het Malieveld 6 oktober 2012.

De hemel was het er niet mee eens: Het regende pijpenstelen, de 3000 bezoekers liepen in de blubber! De deelnemers uit allerlei kerken/kringen begrepen kennelijk niet dat zo de Reformatie 1517 voorgoed te grabbel gegooid werd!

Zelfs een gedegen Chr. Krant als het Nederlands Dagblad ging 5 jaar geleden ook een samenwerkingsverbond aan met de RK. Volkskrant. Ook Andere Gereformeerden Kerken staan inmiddels in de rij om deze vrijzinnige paus een handje te schudden!

Dit spektakel werd nog eens herhaald op 31-10-2017 in Wittenberg Duitsland en Utrecht in de Domkerk!!! De Paus werd via TV toegeroepen, wees welkom wij horen bij u. De Reformatie werd voorgoed ten grave gedragen. De Koning was aanwezig en keek toe. Zie herhaling op TV.

Roomsen, PKN en veel Evangelischen beseffen niet dat samengaan met Paus en RKK betekent ook een samengaan met de Islam. Ezechiël 34, Johannes 10 en Handelingen 20.

De Reformatoren, Luther, Calvijn Knox, draaien zich om in hun graf. Zij kenden de vele dwalingen van de RKK en hadden aan de lijve ondervonden hoe hun wrede Inquisitie overal loerde wanneer zij niet met Rome meededen!

Andries knevel en EO maakten een programma: In de ban van de paus. Kijk deze uitzending nog eens mee.. en huiver...

https://www.npo.nl/in-de-ban-van-de-paus/VPWON_1263187

Andries Knevel, grote vriend van kardinaal Simonis en priester Antoine Bodar, haalt tegenwoordig ook een askruisje!

Knevel schreef ook nog eens een boek over paus Franciscus: Het geheim van de Paus. Dit boek wekte opnieuw wrevel bij vele Protestanten op. Geen wonder, de paus, vriend van de Islam, die moslims de voeten kust, de Paus die niet in de hel gelooft?

De Paus die een vriend van de Islam is hoewel de Koran leert dat God geen zoon heeft, zijn Protestanten helemaal gek geworden?

Weten zij niet dat de Paus leert: Niet de Bijbel, maar wat de RKK als waarheid belijdt dat geldt als Autoriteit.

Jeshua, de Zoon van God waarschuwde gelovigen al in Zijn Boek Openbaring 18:4...Gaat uit van haar MIJN VOLK, opdat Gij geen Gemeenschap heb aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen! Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht!

Peter 12

08-04-2018 07:38
@Bastiaan. Waarop doelt u hier bij evangelischen? "De PKN heeft zich al jaren geleden samen met de Evangelischen aan de Paus en daarmee ook aan de Islam verbonden" ? Wat is er gebeurd en welke evangelischen waren daarbij?

BASTIAAN

06-04-2018 09:49
Beste Jos van Geest u mag u een gezegend man noemen wanneer u zich thuis voelt in een Bijbelgetrouwe Gemeente waar heel Gods Woord met liefde verkondigd wordt. Gefeliciteerd met uw belijdenis die door de Doop bezegeld werd.

Lees uw Bijbel en bidt iedere dag als u groeien wilt in dat geloof. U zult dan een goede geestelijke onderscheiding ontvangen over wat goed of fout is. Details 1 Johannes 4 en 5.

De kerkverlating is wereldwijd dramatisch. Ik zie het in mijn eigen familie. Ook wel logisch als gelovigen alleen maar stenen voor brood krijgen.

Jeshua heeft onze tijd van godsverduistering in felle woorden beschreven in Mattheus 13, 23, 24 en 25.

Jezus leerde over onze tijd...Lucas 18:8
Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof [der Schriften 1 Corinthe 15] vinden op aarde?

Jos van der Geest

05-04-2018 08:10
Ik zat bij RK maar heb daarmee gebroken. Ik ben pas, afgelopen zondag gedoopt. Ik zit in een fijne evangelische gemeente. Heb het idee dat daar niet veel mensen afhaken. Denk eerder, ook dankzij jeugd en jong volwassenen dat het heel langzaam groeit. Afgelopen doopdienst waren 3 mensen gedoopt, vorig jaar idem. En hier ook met grote regelmaat hele goede preken, iets wat eigenlijk afhangt van de spreker die wordt uitgenodigd. Anyway ik ben erg gelukkig.

Crislam, islam, lutherse kerk, met meh en nog een keer meh. Evenals kerken die dwaalleer aanhangen, meh. Hoop dat mensen slim genoeg zijn deze kerken te verlaten en naar een goede kerk gaan.

BASTIAAN

05-04-2018 09:21
Ik betwijfel ten zeerste of deze cijfers wel kloppen als ik lees:

Het aantal katholieken (zowel praktiserende als niet-praktiserende) is met 24% inmiddels veel groter [op papier???] dan het aantal protestanten (15%). Nog maar 3% van de bevolking gaat regelmatig naar een PKN kerk; gevolgd door 2% naar de Gereformeerde Kerk.

Nog niet zo lang geleden las ik van kardinaal Eijk dat er nog maar 20 roomse kerken in Nederland overblijven.

Geen wonder met een pausen die een verbond sloten met de Islam, [De grootste moskee van Europa werd in Rome gebouwd en geopend in 1995. Paus JH-Paulus II was eregast] Ook de huidige Paus gelooft dat de Koran woord van god is hoewel dat boek leert dat god geen zoon heeft, die moslims de voeten wast en kust, een paus die niet in de HEL gelooft, en zijn kerk die al eeuwen bol staat van seksueel misbruik van geestelijken richting mannen, vrouwen, kinderen.

Een paus die nu weer roept dat Maria van Magdala de eerste Apostel was? Het oordeel van Jeshua in Openbaring 16 t/m 19 over deze valse kerk zal niet lang meer op zich laten wachten!

Dat er nog maar 3 procent gelovigen een PKN kerk bezoeken is ook niet vreemd. De beminde gelovigen krijgen daar ook al decennia lang stenen voor brood geserveerd. Ik verliet die kerk dan ook al lang geleden en honderdduizenden met mij!

De PKN heeft zich al jaren geleden samen met de Evangelischen aan de Paus en daarmee ook aan de Islam verbonden op het Malieveld 6-10-2012 en pas geleden opnieuw in de Domkerk te Utrecht 31-10-2017 notabene tijdens de 500 jaar herdenking van de Hervorming 1517. Brutaliteit ten top: Hoe durfden ze!!!

Al deze huidige kerkleiders die zich verbonden aan de paus en islam zijn de misleiders waarover Paulus in Handelingen 20 en Petrus in zijn Tweede brief 2 Petrus 2 en 3 en de brief van Judas over sprak en natuurlijk ook Jeshua zelf over sprak in Openbaring 2 en 3...Zijn brief aan de Zeven Gemeenten!!!

Ik las de biografie van Joakim Garff over Sören Kierkegaard. Hij streed al in zijn tijd tegen de Lauwe Lutherse Staatskerk in zijn tijd zoals Jeshua dat onverschrokken deed in Mattheus 23 tegen de geestelijke leiders van zijn tijd.

Kierkegaard wilde zelfs op zijn sterfbed geen predikant zien om het Avondmaal mee te vieren, hij wilde het uitsluitend vieren met een gelovige Leek die oprecht Jeshua navolgde.

Kierkegaard was net als Napoleon voor een strenge scheiding tussen kerk en staat...Kierkegaard: Maar bij God in de hemel en bij alles wat heilig is bezweer ik je een ding, schuw de dominees, die in lange gewaden gehulde personificaties van nonsens zijn!

Vlucht voor deze afschuwelijke lieden die poëzie en kletsspraak belangrijker vinden dan de waarheid, wier kostwinning het is om jou te verhinderen om te ontdekken wat het ware christendom is.

Jeshua haat het commerciële New Age christendom van onze tijd.

Jeshua prijst de BijbelGetrouwe gelovigen: Openbaring 2:6...Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaïeten haat, welke ook Ik haat.

Jeshua kwam om Vuur op de aarde te werpen!!! Lukas 12:49.

Hij stelt de paus en andere misleiders op kansels een ultimatum...

Lucas 6:46...Tweeërlei fundament?
Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg?

Wat leert Jeshua over de onnutte slaaf?
Matteüs 25:30...En werpt de onnutte slaaf uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.