#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Relatie - thema

Vragen over het huwelijk in de Bijbel

Tijdens een studie over "het huwelijk" werd mij de vraag gesteld: " Wat is een voorbeeld van een goed, monogaam, huwelijk van een in de bijbel genoemd echtpaar?" Ik kwam niet veel verder dan wat gestamel over Jozef en Maria, Zacharias en Elisabeth (alhoewel er wel wat aan hun communicatie ontbrak), misschien Amram en Jochebed, Boas en Ruth, maar het zijn allemaal huwelijken waar we niet zoveel van weten. Helpen jullie me eens.

Door Simon van Groningen op de site yoo.rs

We preken voortdurend over modellen. Abraham, Mozes, Gideon, David, allemaal mensen met gebreken, maar ook geloofshelden. Ik vraag niet om een modelhuwelijk, maar om een gewoon huwelijk waarin mensen monogaam trouw zijn en samen hun problemen oplossen en samen hun weg net God gaan. Wie kent zulke voorbeelden uit de Bijbel.

Dat is best een lastige vraag die je stelt. Monogamie vindt je in het OT weinig terug omdat dit toen niet gebruikelijk was. Heel veel mannen hadden meerdere vrouwen. En daarbij lees je niet veel over de dagelijkse gang van zaken binnen een huwelijk, maar wel over de hoogte en/of dieptepunten. Dat geeft geen genuanceerd beeld. Ik vind zelf Elkana en Hanna een mooi stel. Elkana hield van zijn vrouw en liet dat op zijn manier ook zien. Hij gaf Hanna veel ruimte om haar eigen beslissingen te nemen en respecteerde die. Tegelijk kun je je afvragen waarom hij het treiteren van Peninna liet gebeuren. Ik denk dat alle mensen die je zelf al noemt met zowel hoogte als dieptepunten beschreven staan in de bijbel, misschien moet je daar nog eens naar kijken?

Ja, Elkana en Hanna vind ik ook een mooi stel. Lastig is natuurlijk dat ook dat weer niet monogaam is, Waar is een beetje mee zit is dat we (ik?) dikwijls een heel hoge huwelijksmoraal voorhouden aan onze jongeren op basis van hedendaagse culturele verworvenheden: gelijkwaardigheid man en vrouw, monogamie, levensvervulling meer dan kinderen krijgen, en we deze moraal ook steeds weer gronden op de Bijbel. Oscar Lohuis schreef er weer een mooi boekje over. Wachten met seks tot het huwelijk. Goed boekje, aanbeveling voor onze (klein)kinderen en a.s. echtparen. Maar ook daar blijft die vraag van mij overeind. Er zijn weinig tot geen Bijbelse voorbeelden van een goed monogaam huwelijk. Ook de verhouding man/vrouw in de Bijbel en vooral in het OT is heel anders dan de hedendaagse moraal. Wat is nu de grondslag van onze moraal. De scheppingsorde vind ik een goed uitgangspunt. Daar kan je heel principieel over zijn en preken. Doe ik ook. Maar ook daar moet, als je uitgaat van de historiciteit van Genesis, al snel een heleboel anders zijn gegaan dan vandaag. Polygamie, huwen met zus/broer etc. moet aan de orde van de dag geweest zijn. Ook in de Thora vind je geen aanwijzingen voor monogamie, integendeel. Je mag/moet een slavin tot vrouw nemen. Mag haar wegzenden als ze niet voldoet. Een slaaf die gehuwd is moet je alleen wegzenden, behalve als hij "zijn oor laat doorboren" en bij zijn meester blijft. Anders is hij "zijn" vrouw kwijt. Eerlijk lezen wat er echt staat maakt het dikwijls niet makkelijker, maar het zijn wel vragen waar jongeren mee komen. Zeker in aanraking met de Islam, waar deze oude regels in heel andere en blijvende vorm zijn overgeleverd

Reageren


BASTIAAN

12-04-2018 09:01
Beste Marco, ik ben met u eens dat het huwelijk een aards gebeuren is en in het Koninkrijk van God niet meer aan de orde is:

Mattheüs 22:30
Immers, in de opstanding huwen zij niet en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemel.


Marcus 12:25
Want wanneer zij uit de doden opstaan, huwen zij niet, en worden zij niet ten huwelijk genomen, maar zij zijn als engelen in de hemelen.

Hoezo, celibaat hoog geëerd in Israël? Het tegendeel is waar!!! Weet u niet dan niet wat JHWH sprak?

Ga heen en vermenigvuldigd u sprak de Here God tot Adam en Eva in de hof. Zij deden het en er leven nu ruim 7 miljard nakomelingen van hen op planeet aarde.

Genesis 1:28...

En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.

Jeshua had een hemelse roeping en wist dat het huwelijk slechts een aards gebeuren was en later niet meer zou zijn.

Jeshua's zending was: dag en nacht bezig zijn om de verloren schapen van het huis Israëls weer terug te roepen tot de Torah en het rechte dienen van JHWH. Hij was altijd op reis of in gebed, en Hij ging...lezen we telkens. Zie Mattheus 5 en Handelingen 10:38.

Of Paulus ooit gehuwd was weten we niet. Paulus vermeld wel dat de Apostelen gehuwd waren zij namen hun vrouwen mee op reis.

1 Korintiërs 9:5...
Hebben wij geen bevoegdheid om een zuster als vrouw mede te nemen gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Kefas?

Paulus leert duidelijk dat voorgangers en ouderlingen en diakenen allen gehuwd dienden te zijn met één vrouw. Zie 1 Timotheus 3.

Paulus leefde in een tijd dat de vervolging van gelovigen fel was en dacht dat de eindtijd met al haar verschrikkingen nabij was, vandaar dat hij adviseerde: Huwen is goed, niet huwen is beter. 1 Korinthe 7.

Jeshua had daar ook al aan gerefereerd toen Hij sprak tot zijn discipelen:

Lucas 21:23...
Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! Want er zal grote nood zijn over het land en toorn over dit volk...

Dus nogmaals: Het verplichte Celibaat is een Rooms gegeven/bedrog en een valse leer. Zie wat Paulus leert in

1 Timotheus 4...

De taak van Timoteüs
41Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van BOZE GEESTEN volgen, 2door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 HET HUWELIJK VERBIEDEN en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn."

Daarom is het Celibaat ook nu in Israël onbekend. Goddank!!! Rome en Pausen zijn al 1700 jaar lang misleiders!!!

M. van Putten

11-04-2018 11:56
Beste Bastiaan,

Ook jij geeft aan de prikkels van de Torah te willen afslaan, maar ...

mag ik je erop wijzen dat het celibaat alom hoog geëerd was in Israël. Anders kon de Here Jezus er niet zo over hebben gesproken (o.a Lc 20:35). (Ik weet dat het een zwak argument was, maar Hij was Zelf ook ongetrouwd en riep geen van zijn discipelen op om te trouwen).

Sja'oel Paulus was, als ongehuwde, juist diegene die het celibaat in de Torah van de Messias naar voren heeft gebracht (o.a. 1 Kor 7:1). Dus die zou ik juist niet noemen.

Het feit dat het huwelijk wordt toegestaan - niet verboden - is dat met het oog op zonden en gebrek aan zelfbeheersing (van vleselijke begeerte) (1 Kor 7:2).
Ook dat bewijst dat (het Nieuwe Verbond van) de Here Jezus nog niet het volmaakte heeft gebracht!

BASTIAAN

10-04-2018 09:46
Beste Marco,

Het verplichte Celibaat is een Rooms gegeven/bedrog en een valse leer. Zie wat Paulus leert in 1 Timotheus 4...

De taak van Timoteüs
41Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van BOZE GEESTEN volgen, 2door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn,

3 HET HUWELIJK VERBIEDEN en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn."

Daarom is het Celibaat in Israël onbekend. Goddank!!!

Mozes was immers ook gehuwd en ook zijn broer, de hogepriester Aäron. Petrus en de andere Apostelen waren ook gehuwd, en namen hun vrouwen mee op reis.

Paulus leert duidelijk dat voorgangers en ouderlingen en diakenen allen gehuwd dienden te zijn met een vrouw. Zie 1 Timotheus 3.

Het Nieuwe Verbond van JHWH [Jeremia 31] met Zijn Volk Israël werd al 2000 jaar geleden gesloten toen de Heilige Geest op de 120 bijeengekomen Joden en de 12 Apostelen werd uitgestort in Jeruzalem. Het bewijs?

Zij spraken in Nieuwe Tongen. Handelingen 1 en 2. Een heerlijke gave!!! Ik ontving het ook na de doop door onderdompeling, gewoon op een Bijbelstudie.

Ook nu zijn er duizenden besneden Joden in Israël die in navolging van JeshuaHaMasjiach zich lieten dopen in water in Zijn Naam en nu het Evangelie verkondigen. Zij ook vervuld met Gods Heilige Geest...precies zoals Johannes de doper dat al profeteerde in zijn tijd...

Lucas 3:15 Toen nu het volk in afwachting was en allen in hun ?hart? overlegden over Johannes, of hij misschien de ?Christus? was,

16antwoordde Johannes en zeide tot allen: Ik ?doop? u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens ?schoenriem? ik niet waardig ben los te maken; die zal u ?dopen? met de ?heilige? Geest? en met vuur.

17De ?wan? is in zijn hand om zijn ?dorsvloer? geheel te zuiveren en het graan in zijn schuur bijeen te brengen, maar het kaf zal Hij verbranden met onuitblusbaar vuur!!!

18Met nog vele andere vermaningen bracht hij aan het Volk het ?Evangelie.

M. van Putten

10-04-2018 06:02
Beste Bastiaan,

Misschien ook van nut mijn artikel over de Messiaanse Beweging: https://uitdaging.nl/617-de-messiaanse-beweging-het-karakter-en-de-uitdagingen

Reminder: het celibaat is niet toevallig verzonnen of als een soort Middeleeuwse vorm van ascese.

M. van Putten

10-04-2018 05:45
Beste Bastiaan,

De Here Jezus deed dat voorafgaande aan het sluiten van het Verbond dat Hij ging bemiddelen. Zijn leven staat voor een overgang van het verbond van Mozes naar dat van Hem.
Daar komt bij dat Zijn Verbond ook weer zal moeten worden vernieuwd als God Israël zal herstellen. Immers, niemand kan toch serieus beweren dat het nieuwe verbond dat God in de toekomst met Israël zal sluiten het huidige Nieuwe Verbond kan zijn?!

Lees ook het artikel, waarna ik verwees ...

BASTIAAN

10-04-2018 05:18
Aan Marco, Jeshua deed zijn eerst [wijn]wonder op een bruiloftsfeest te Kana. Johannes 2.

Hoezo: "maar de Torah van de Messias gaat om betere redenen uit van een celibatair leven"???

M. van Putten

09-04-2018 07:46
Beste heer Degenhart,

De Torah van Mozes gaat om verschillende redenen uit van polygamie, maar de Torah van de Messias gaat om betere redenen uit van een celibatair leven.

Is het u wel eens opgevallen dat er in vrijwel elke normale natie (behalve wanneer de centrale landsoverheid dit beïnvloed) ongeveer evenveel mannen en vrouwen zijn. Dat wijst erop dat een gelijke verdeling 'boven' de mens uit gereguleerd wordt. Maar dit is de gevallen mens natuurlijk niet genoeg.

Zie mijn artikel 'Wil God dat gelovigen trouwen?' in de serie Geloofsvragen onder het item Bijbelstudie.

Herman Degenhart

07-04-2018 06:18
Wat doe je in een maatschappij waarin er meer vrouwen zijn dan mannen. Dan is polygamie een mooie oplossing.

BASTIAAN

06-04-2018 08:21
Polygamie is pas toegestaan door de Here God na de zondeval van Adam en Eva. Genesis 3. God bouwde uit de rib van Adam een prachtige vrouw.

David had vele vrouwen, zijn zoon Salomo duizend. Maar of hij er gelukkig mee is geworden? Lees zijn boek Prediker.

Vast staat: Jeshua is geboren in een monogaam huwelijk. Maria/Mirjam werd de moeder van verschillende kinderen.

Lees maar mee: Marcus 6:3...
Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jakobus en Jozef en Judas en Simon? En behoren zijn zusters hier niet bij ons?

In het Nieuw Testament leest u niets meer over polygame huwelijken.

Wat leert Jeshua in Mattheus 19:3En er kwamen Farizeeën tot Hem om Hem te verzoeken, en zij zeiden: Is het geoorloofd zijn vrouw weg te zenden om allerlei redenen? 4Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? 5En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. 6Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.

En wat leert Paulus over het huwelijk? Zie alle details in 1 Corinthe 7.

Oudsten moesten de man zijn van één vrouw.
Diakenen moesten de man zijn van één vrouw. Lees alle details in 1 Timotheus 3.

Polygame huwelijken staan bol van ruzie, afgunst, haat, nijd en tweedracht. Nooit doen dus! Kinderen zijn de dupe!

Kijk naar de broers van Jozef die hem verkochten.

Kijk naar de broer van Isaak, Ismael die elkaar niet uit konden staan.

Kijk naar de broers van Salomo, allemaal haat en nijd