#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Jodendom

‘Ik ben geen christen, maar een Jood’

“Ik ben geen christen, maar een Jood die Yeshua volgt. Ik ben een Jood, ik blijf een Jood en ik sterf als een Jood”, zegt de Messiasbelijdende gelovige Leon Mazin.

Lees het artikel op Messia Nieuws!

Reageren


Frits

05-05-2018 06:22
De verdere bekentenissen van Leon Mazin in het RD:
„Ik ben een Jood, ik blijf een Jood en ik sterf als een Jood."
"De jongetjes van onze gemeenteleden worden op de achtste dag besneden." "Jongeren doen hun bar mitswa."
"Ik houd me ook aan de spijswetten die door Mozes gegeven zijn.”
Geven blijk van het gespleten denken van deze man, en zijn een schoolvoorbeeld van Matt.9:16 '..een lap ongevold laken op een oud kleed'.
Volgens de Heer Jezus zelf zal het resultaat zijn dat de 'aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur.'
Leon Mazin handelt zeer kwalijk, omdat hij niet de leer van Jezus Christus volgt, maar de Misjna!M. van Putten

01-05-2018 05:08
Beste meneer Frits,

Gelukkig gaat Gods liefde inderdaad ook uit naar de wereld. Iets anders verkondigen zou ook verraad zijn aan het Evangelie van de Here Jezus, wat juist een zendingsleer is.

Ik maakte een spelfout en bedoelde overeenkomstig mijn opmerking natuurlijk het boek Jonah uit de Tenach.

Frits

01-05-2018 07:51
Beste M. van Putten,

De unieke liefde van de Allerhoogste God, is ons geopenbaard door Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus. En Hij (Jezus) bouwt Zijn Gemeente, en vervolgens wordt door haar (de Gemeente) diezelfde liefde Gods in de wereld bekendmaakt. Dus éérst in Jezus, dan in Zijn Gemeente, en via haar komt Gods liefde in de wereld en in de ganze kosmos. Er staat ook letterlijk dat via Jezus nu de Gemeente Gods wijsheid zal openbaren. (Ef 3:9b,10)
Dus ja, de 'Gemeente' heeft Gods grote vertrouwen en is Zijn enige investering tot algeheel herstel. Etniciteit, volk, land of geografie speelt voortaan geen enkele rol meer.

Als u de profeet Johannes de apostel van Jezus Christus bedoelt, die heb ik gelezen. Zijn profetieën zijn conform bevel van Jezus strikt voorbehouden aan de Gemeente. De Meester dicteerde: 'hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten'.

M. van Putten

30-04-2018 05:50
Beste meneer Frits,

Zou God Zijn liefde voor de wereld werkelijk zo beperken? Heb je het boek van de profeet Johan wel eens gelezen?

Is de 'Gemeente' uit de mensheid dan werkelijk het enige waarop God moet hopen?

Het lijkt mij dat sommigen christenen last hebben van hetzelfde excluvisme waaronder Israël leed en waaronder de heer Mazin nog steeds lijdt.

Frits

25-04-2018 07:16
Met het 'volk', waarvan de Heer in Matt.21:43 zegt dat alleen zij het Koninkrijk Gods zal ontvangen, juist omdat het 'zijn vruchten voortbrengt.', dat 'volk' betreft exclusief Zijn eigen Gemeente.
Daarom ook schreef Paulus in Rom9:6 'want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn.' De mensen in de Gemeente van Jezus Christus, vormen het Isreal Gods.

M. van Putten

24-04-2018 07:00
Beste Frits,

Daarom kan Gods openbaring ook niet op bij de Here Jezus zijn opgehouden, want Hij heeft maar een klein deel van de Bijbelse profetieën vervuld.

Bij de komst van de Messias zal dat op de eerste plaats zijn om Israëls koninkrijk te herstellen en hun de rechtmatige eerste plaats terug te geven. Er moet nog het een-en-ander recht gezet worden. Het blijft niet bij de huidige ellendige status quo. Even geduld graag; work in process.

Frits

23-04-2018 02:06
Jezus Christus zeide tot hen (leiders, leraars en sympathisanten van de Joodse religie):

'Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven, dat zijn vruchten voortbrengt.' (Matt.21:43)

Bijzonder, dat de Heer Jezus deze woorden nimmer heeft teruggenomen noch Zelf, noch bij monde van Zijn apostelen. Wat nu, 'wij Joden zijn het volk van God', heeft Koning Jezus soms nooit gepredikt?

M. van Putten

12-04-2018 04:51
Het vergelijken van Jood met christen is een 'appels met peren' vergelijk. Jood-zijn is behoren tot een volksverband in nationale zin, maar christen-zijn niet. Ook staat nergens in de Bijbel staat dat Gods volk een natie is. Dus het accentueren van het Jood-zijn verward ook Israël ermee. Dat het vrome deel van Israël tot Gods volk behoord is wordt pas in nationale zin weer van betekenis na het toekomstige herstel van Israël. Maar daar zijn we nog niet. Dus ook in de zin van eindtijd geeft de heer Mazin verwarring.
Al met al nogal ongewenst voor de opbouw van Gods volk.

BASTIAAN

10-04-2018 09:34
Beste Marco, dat Joodse gelovigen in JeshuaHaMasjiach is al overduidelijk in Handelingen 15 en Romeinen 11.

Gelovigen uit de volken, wij heidenen dus, zijn door Gods Genade op de Stam Israëls geënt en niet andersom.

Het zal ook Israël/Jeruzalem zijn die straks de Joodse Masjiach Jeshua mag verwelkomen als Vredevorst en niet het beelden aanbiddende afvallige Rome en het antisemitische Mekka. Zie Zachariah 14 en Openbaring 14 en 19.

Jeshua was in de eerste plaats gekomen om zijn afgedwaalde Volk Israël terug te brengen tot de Ware Torah. Mattheus 5:17-21. De heidenen kwamen pas in the picture na Jeshua's dood en opstanding. Mattheus 28 en Marcus 16 en Handelingen 1.

Matteüs 10:6
begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.


Matteüs 15:24
Jeshua echter antwoordde en zeide: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Waarom denkt u dat Mozes al mocht spreken namens JHWH dat Israel tot HOOFD der volken zou worden? Deut. 28:1-14. En ook Jeremia 31:7. Als die volken zullen straks diep buigen voor de Joodse Masjiach Jeshua. Jesaja 60 en Zacharia 14.

M. van Putten

09-04-2018 07:32
Het is droevig dat Joodse gelovigen zich steeds willen onderscheiden van christenen. Wat is dan dat belangrijke onderscheid? Als dat bekend is, dan zou de heer Mazin juist christenen moeten enthousiasmeren door ze op een hogere weg te wijzen om God te eren en dienen. Maar als het onderscheid verdeeld, dan verdeeld hij de broederschap in het Lichaam. Dat was juist wat de Here Jezus als laatste gebod gaf (Jh 13:34). Als hij dat doet dan zondigt hij. Wie zondigt op een punt overtreedt de hele Torah. Dat zouden Joodse gelovigen zich moeten aantrekken en niet moeten willen. Als ze zich willen onderscheiden, laten hij zich daarin onderscheiden. Dat is toch immers het onderscheid waarover in de Bijbel geschreven staat!

BASTIAAN

09-04-2018 08:28
Beste Willem Versluis,

Ik stelde u twee simpele vragen waarop u geen antwoord formuleerde.

Daarom nogmaals:
Lees de hoofdstukken 7:1-8 en 14:1...Beide hoofdstukken vertellen over de 144.000 Joden uit de 12 Stammen Israëls.

Willem Versluis

09-04-2018 07:56
@Bastiaan

Uw reacties zijn uiterst kinderachtig. Ik stop dus ook met deze discussie. U ging er prat dat de bijbel een Joods boek is, maar als ik daaruit dan citeer is het weer niet goed.

Als er een is die rondjes draait bent u het wel. Kopieren en plakken. Telkens maar weer. Ik heb ook de brief van de Openbaring van Jezus Christus gelezen. Ik wil je er even op attent maken dat die geschreven is aan Zijn gemeente.

4Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, die is en die was en die komt, en van de zeven geesten, die voor zijn troon zijn, 5en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde.
Hem, die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed 6– en Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt – Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden! Amen. Openbaring 1 (begin)

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Openbaring 22 (einde)

Wie zijn de Heiligen des Allerhoogsten? Dat zijn de kinderen Gods uit alle stammen,volken wereldwijd, die tot priesters en koningen horen. Jood zowel heiden.

Daniël 7:18
Daarna zullen de heiligen des Allerhoogsten het koningschap ont-vangen, en zij zullen het koningschap bezitten tot in eeuwigheid, ja, tot in eeuwigheid der eeuwigheden.

Daniël 7:22
totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen.

Als straks de heiligen door de grote verdukking aan als het rijk van het beest uit de zee zich aandient, zullen we elkaar als kinderen Gods heel hard nodig hebben.

Zijn de heiligen door heel het boek Openbaring dan aanwezig?

Openbaring 5:8
En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vieren-twintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.

Openbaring 8:3-4
3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. 4 En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.
Dat is de essentie nu en vooral in de eindtijd: BIDDEN!

Openbaring 11:17-18
Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; 18 en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is ge-komen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.

We zijn niet bestemt voor de Toorn van God, Zijn gramschap die over de aarde gaat, maar de toorn van Gods is níét de grote verdrukking.

Openbaring 13:7,10
7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Openbaring 14:12
Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. (Lees even het gedeelte in de context. Er is geen grond voor een opname voor een grote verdrukking)

Openbaring 16:6
6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten
hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!

Openbaring 17:6
6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. (Zijn dezelfde mensen)
Openbaring 18:24
en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde. (Dit betreft wel van eeu-wen her maar ook zeker in de eindtijd)

Openbaring 19:8
en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

Wij als Gemeente van Jezus Christus spelen een alles beslissende rol in de eindtijd. Jezus verwacht van Zijn Gemeente dat ze stralend en zonder vlek of rimpel zal zijn.

Is de gemeente op dit moment dan een reflectie van Gods heerlijkheid hier op aarde?
Nee.
Verlang ik er naar? Ja. En ik strek daar mij naar uit.
U ook hoop ik.


BASTIAAN

08-04-2018 09:18
Beste Willem Versluis, het valt mij op dat u vele teksten citeert uit het Evangelie en de Brieven van de Apostelen maar dat u niet één tekst noemt uit Jeshua' s eigen gedicteerde Boek Openbaring aan de Apostel Johannes op Patmos.

Omdat u geen kennis van dit wonderbare Boek hebt blijft u rondjes draaien en komt u niet verder.

Lees om te beginnen eerst de hoofdstukken 7 en 14 en 19 eens en vertelt u mij dan wat u daarvan geleerd heeft. Hopelijk kort en krachtig!

Is vader Jacob nog aan het studeren? Prima!

Shalom. Bastiaan.

Willem Versluis

08-04-2018 08:00
Ik ben toch wel verbaasd hoe deze Bastiaan zijn bijbel leest. Bij Bastiaan is er onderscheid tussen Jood en Heiden, en worden de "Christenen" met de grond gelijk gemaakt.
Bastiaan begrijpt denk ik ook niet dat "allen" die Hem aangenomen hebben, kinderen Gods zijn. En daar loopt hij nogal minachtend over te doen.

Laten we dan eens kijken wat de bijbel zegt over "ongelovige" Joden.

Indien gij u dan Jood laat noemen, steunt op de wet, u beroemt op God, zijn wil kent, weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in de wet geniet, en u overtuigd houdt, dat gij een leidsman van blinden zijt, een licht voor hen, die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een leermeester van onmondigen, daar gij in de wet de belichaming der kennis en der waarheid bezit, – hoe nu, gij, die een ander onderwijst, onderwijst gij uzelf niet? Gij, die predikt, dat men niet stelen mag, steelt gij? Die overspel verbiedt, doet gij overspel? Die gruwt van de afgoden, pleegt gij tempelroof? Die u op de wet beroemt, onteert gij God door uw overtreden van de wet? Want de naam Gods wordt om u gelasterd onder de heidenen, gelijk geschreven staat. Romeinen 2

Nog steeds is dat zo.

Dat deze Jood in het bovenstaande artikel zich beroept op zijn "Jood" zijn , ondanks het feit dat hij in zijn Messias geloofd is zijn goed recht. Maar wel merkwaardig.

Want onder het nieuwe verbond heeft het "Jood" zijn een andere status aangenomen, namelijk een onzichtbare.

Want niet híj is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, maar híj is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Romeinen 2

Hij is vervuld met de Heilige Geest, het zegel van het nieuwe verbond, net zoals de belofte ook voor de heidenen was. Handelingen 10

Dat dat voor een Jood moeilijk te begrijpen was, wil ik van harte geloven. Maar in Handelingen 15 was er grote vreugde dat God een deur had geopend voor de heidenen door het geloof in de Messias.
Maar er was ook tegenstand, want er waren er ook die vonden dat de heidenen de wet van Mozes moesten houden en zich laten besnijden.

Dan gaat Petrus staan en zegt dat de Joden op de zelfde wijze behouden worden als de heidenen, en niet andersom.

Nog even iets over Koning de Joden.

Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te maken, trok Hij Zich weder terug in het gebergte, geheel alleen. (Joh. 6:15)


De Joden willen een Koning die hun oorlogen voert en hen bevrijdt van de Romeinse bezetter. Jezus is wel de Koning der Joden, maar niet een koning zoals zij die willen. De religieuze mens zoekt zijn eigen verheerlijking, hun koning moet hen dienen en zorgen dat de nationale trots weer fier kan worden getoond. Ook nu nog zien we dat zelfs christenen vinden dat Joden Gods onvoorwaardelijke steun moeten genieten, als-mede die van Zijn kinderen!

Sommigen christenen zijn ook nu nog van mening dat de Christus in de eindtijd het volk Israël zal gaan redden van hun vlees en bloed vijanden! Jezus deed dat niet toen Hij op aarde wandelde en zal dat ook niet doen wanneer Hij terugkomt. Jezus kwam om zijn volk te verlossen van hun zonden en niet van hun vlees en bloed vijanden.

De voorbeelden geven aan hoe verhard de Joden zijn. De Joden zijn niet allemaal verhard, want er zijn ook nu nog Messias belijdende Joden. Een rest zal behouden worden, dat was vroeger zo en dat is nu zo en dat zal in de toekomst zo zijn. Die rest is het Israël Gods, die tezamen met de bekeerde heidenen, die door Christus Jezus deel hebben gekregen aan het burgerrecht van Israël (Ef. 2:12), het ganse Israël, de gemeente, vormen.

Iemand als Natanaël wist onmiddellijk dat Jezus niet alleen de Koning van Israël was, maar óók de Zoon van God! Hij begreep dat Jezus niet was gekomen om Israël van de Romeinen te verlossen, maar van… hun zonden, opdat Israël waarlijk vrij zou zijn.

Jezus zegt: "Waarlijk een Israeliet in wie geen bedrog is." (denk daar maar eens over na)

Natanaël antwoordde Hem: Rabbi, Gij zijt de Zoon van God, Gij zijt de Koning van Israël! (Joh. 1:50)

Jezus Christus bevestigt dat Hij de Koning der Joden is:

En Pilatus ondervroeg Hem: Zijt Gij de Koning der Joden? En Hij antwoordde hem en zeide: Gij zegt het. (Mar. 15:2)


Toch zegt Jezus dat Hij niet de Koning van DEZE Joden is! Zijn koninkrijk is namelijk niet van deze wereld.

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Jodenzou worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. (Joh. 18:36)

Hij is dus Koning der Joden van een hemels koninkrijk ofwel Hij is de Koning van een geestelijk Israël.

De Farizeeën en schriftgeleerden wilden niet dat Jezus zou worden vrijgelaten en hebben Pontius Pilatus onder druk gezet om Jezus te kruisigen door te zeggen dat hij geen vriend van de keizer is, indien hij Jezus laat gaan.

Van toen af trachtte Pilatus Hem los te laten, maar de Joden schreeuwden en zeiden: Indien gij deze loslaat, zijt gij geen vriend van de keizer; een ieder, die zich koning maakt, verzet zich tegen de keizer. (Joh. 19:12)

Zij dan schreeuwden: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! Pilatus zeide tot hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoordden: Wij hebben geen koning, alleen de keizer! (Joh. 19:15)

Moet ik jullie Koning vrijlaten?, zei Pontius Pilatus, maar het antwoord van de Farizeeën en schrift geleerden was: ‘Wij hebben geen koning, alleen de keizer en dit is een overtreding van hun eigen wet, die zegt dat een koning over Israël geen buitenlander mag zijn. Ze erkennen een buitenlander als hun leider, maar hun Koning die door God gezonden is, verwerpen ze!

dan zult gij over u de koning aanstellen, die de HERE, uw God, verkiezen zal; uit het midden van uw broeders zult gij een koning
over u aanstellen; geen buitenlander, die uw broeder niet is, zult gij over u mogen aanstellen. (Deut. 17: 15)

Maar de Joden hadden liever de Keizer, tot groot verdriet van Paulus. (Handelingen 17)


En als Jezus terugkomt om Zijn gemeente uit alle stammen volken en natien komt Hij als Koning der Koningen en niet als Koning der Joden.

Ik beveel voor God, die alle leven wekt, en voor ingen herhalen ze datgene wat ze zeiden tegen Pilatus, namelijk dat Paulus leertChristus Jezus, die de goede belijdenis voor Pontius Pilatus betuigd heeft, dat gij dit gebod onbevlekt en onberispelijk handhaaft tot de verschijning van onze Here Jezus . Christus, welke te zijner tijd de zalige en enige Heerser zal doen aanschouwen, de Koning der koningen en de Here der Heren, 1 Timotheus 6


Dezen zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam zal hen overwinnen – want Hij is de Here der heren en de Koning der koningen – en zij, die met Hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Openbaring 17.

Nee Beste Bastiaan, Jezus komt niet terug als koning der Joden, maar als Koning der Koningen voor een ieder die gelooft in Hem.

BASTIAAN

08-04-2018 12:28
vader Jacob, Jeshua stierf als Koning der Joden [Johannes 19:19] en komt toch echt terug als Koning der Joden in Jeruzalem de stad van de grote Koning [Mattheus 5:35 en Zachariah 14:9] met 144.000 Joodse ambassadeurs uit de 12 stammen van Israël. Lees Openbaring 7 en 14. U zult dan met een mond vol tanden staan!

vader Jakob

08-04-2018 08:35
Misplaatste trots, om niet te zeggen hoogmoed, want:
Galaten 6
15 Want in Christus Jezus heeft noch besnijdenis enige kracht, noch voorhuid, maar een nieuw schepsel.