#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Opinie

Big brother is watching you!

Dat is geen toekomstbeeld, maar realiteit. Overal op aarde houden dictators hun volk in de houdgreep. De keizer van China (Xi), de khalief van Turkije (Erdogan), de groot mogol van India (Modi), de tsaar van Rusland (Putin)… Maar ook de sjah van Iran (Rohani) en de despoot van Kongo (Kabila).

Door Bram Krol

De laatste wil Nederland afhouden van deelname aan een donorconferentie voor de 4,5 miljoen binnenlandse vluchtelingen, die sterven als ratten en vertrapt worden als mieren. “Waag het niet…,” schreef hij. De miljarden-bedrijven in de mijnbouw zouden zich eens kunnen terugtrekken. De waarheid is toch ondergeschikt aan het kapitaal? Volgens Kabila gaat alles ‘naar wens’ in zijn land. Hij kijkt echt niet op een paar miljoen, als het om mensenlevens gaat.

Je kunt naar China beter geen laptop meer meenemen, stond vandaag in de krant. Al je gegevens worden automatisch overgeheveld naar het staatsveiligheidsapparaat. Zeg jij iets wat de keizer niet bevalt, dan gooit hij gewoon wat geheime correspondentie van je op straat. Of je wordt bij je komende bezoek gearresteerd voor iets wat je ooit hebt gezegd of gezwegen… Trouwens, in enkele andere landen, zelfs in Afrika, kan je computer ook door de lange arm van Peking worden ‘leeg getrokken’.

In China staan honderduizenden camera’s met gezichtsherkenning om de burgers te bespieden. Ieders gegevens staan genoteerd. Er is een punten systeem. Wie door het rode stoplicht rijdt, krijgt een minpuntje, en ook wie naar de kerk gaat of voor burgerrechten pleit. Wie met hen bevriend is, krijgt ook minpunten. Wie pluspunten verzamelt, krijgt een goede baan. Wie ‘in het rood’ staat, verliest werk en inkomen. Niemand zal meer kunnen kopen of verkopen zonder het ‘merkteken van het beest…’ (Openbaring 13:17) Het is voorzegd. Zo probeert China alsnog de (imaginaire) heilsstaat te fabriceren, wat de grote boef Mao niet voor elkaar kreeg. Vergeet niet, in het communisme is de overheid een godheid, die alles mag en die zelfs de gewetens van mensen kan knechten. Wil je weten hoe je hartslag is, waar je vergeten correspondentie is gebleven of wat de naam is van je ‘geheime vlam’? Vraag het de overheid…

Groet,
Vrede,
Bram Krol

Reageren


Theo Bert Pot

28-12-2018 02:55
Google heeft een kunstmatige intelligentie ontwikkeld, die zelfstandig nieuwe antwoorden op nieuwe vragen kan geven. De robot werd naar het doel van het leven gevraagd.Google stelde de kunstmatige intelligentie wat vragen, waar het systeem zelf antwoorden op bedacht die niet eerst door het bedrijf zijn ingevoerd.

De kunstmatige intelligentie kreeg onder meer de vraag wat het doel van het leven is. "Om het grotere goed te dienen", is het antwoord van de robot. Op de vraag 'Wat is het doel van leven?' antwoordde de robot: "Om voor altijd te leven". (Nu.nl)

De ontwikkelingen gaan zo verbazend snel, dat het mijn verwachtingen overtreft.
Tot voor kort was het puur sciencefiction dat twee robots met elkaar van gedachten zouden wisselen.

Two robots debate the future of humanity
https://www.youtube.com/watch?v=w1NxcRNW_Qk

Informatie uitwisseling hoeft niet perse via directe verbinding, maar kan gedeeld worden met wifi via de z.g. cloud.(massageheugen) Op die wijze zal de mens de controle over de ontwikkelingen wel bijna zeker verliezen.

Welke vreemde machten en krachten dit zal oproepen/scheppen kunnen we niet overzien.

Al met al roept dat veel vragen op die het geloofsleven raken.

Hoe die toekomst er ook uit zal zien, we mogen vertrouwen op hetgeen Paulus ons zegt in Romeinen 8 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch ?engelen? noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de ?liefde? Gods, welke is in ?Christus? ?Jezus, onze Heer.
Simon

16-04-2018 03:02
Gaat onderstaande misschien over China?

Jesaja 41
1 Hoort Mij zwijgend aan, gij kustlanden, en laten de natien nieuwe kracht putten; laten zij toetreden en dan spreken; laten wij tezamen in het gericht gaan.
2 Wie heeft hem uit het oosten verwekt, dien bij elke schrede de zege ontmoet? Wie levert volken aan hem over en doet hem koningen vertreden, wiens zwaard hen maakt tot stof, wiens boog hen maakt tot dwarrelende stoppels?
3 Hij vervolgt hen, hij gaat ongedeerd voort op een pad dat hij nog nooit had betreden.
4 Wie heeft dit bewerkt en tot stand gebracht? Hij, die de geslachten van de aanvang af heeft geroepen; Ik, de Here, die de eerste ben, en bij de laatsten ben Ik dezelfde.
5 De kustlanden zagen het en werden bevreesd; de einden der aarde sidderden, zij naderden en kwamen nabij;
6 De een hielp de ander en zeide tot zijn makker: Houd moed!
7 De werkman bemoedigt de goudsmid; wie met de hamer plet, bemoedigt degene die op het aambeeld slaat, en hij zegt van het soldeersel: Het is goed. Daarop bevestigt hij het met spijkers, opdat het niet wankele.

BASTIAAN

13-04-2018 09:38
Big brother is watching you? Het Goede Nieuws is: God heeft al die schurken [Big Brother] al lang in de smiezen en in kaart gebracht. Niet één ontsnapt straks aan Zijn oordeel!

Jesaja 29:15...Wee hun die een plan diep voor de Here verbergen, [Pausen, Concilies, Synoden, Bijbelgenootschappen, Regeringsleiders, Media, Vrijmetselaars, enz.] wier werk in de duisternis geschiedt en die zeggen: Wie ziet ons en wie kent ons?

Jeremia 49:16...De schrik voor u heeft u misleid, de overmoed van uw hart. Gij, die in rotskloven woont, u vastklemt aan de hoogte der heuvelen, al maakt gij uw nest zo hoog als de gier, [BIG BROTHER] IK zal u vandaar neerhalen, luidt het woord des Heren.

Obadja 1:4...Al zoudt gij uw nest zo hoog bouwen als de gier, ja, al was het geplaatst tussen de sterren, vandaar zal IK u neerhalen, luidt het woord des Heren.

Opebaring 6:9...En toen Hij het vijfde ?zegel? opende, zag ik onder het ?altaar? de zielen van hen, die geslacht waren [DOOR BIG BROTHER] om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden.

10En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o ?heilige? en waarachtige Heerser, oordeelt en WREEKT Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen?

11En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

12En ik zag, toen Hij het zesde ?zegel? opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14En de hemel week terug als een ?boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt.

15En de koningen der aarde en de groten [BIG BROTHER]en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere ?slaaf? en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen:

Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de TOORN VAN HET LAM [De Leeuw Van Juda Openbaring 5:5] ; 17want de grote dag van hun TOORN is gekomen en wie kan bestaan?