#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Zijn Adam en Eva historische personen?

Zeven aannames die worden genoemd als de vraag gesteld wordt  of men in een historische Adam gelooft.

1. Adam en Eva waren twee zelfstandige mensen die echt hebben geleefd en uit niets of uit het stof van de aardbodem geschapen zijn;

2. Dat er een biologisch of nageslacht voortbrengend verband bestaat tussen Adam en Eva en alle mensen die volgen;

3. Dat er een impliciete genetische DNA verwantschap is tussen Adam en Eva en alle na hen levende mensen;

4. Dat Adam en Eva hebben gezondigd en daarom zijn gestorven;

5. Dat Adam en Eva hun zondige aard op alle mensen die na hen kwamen hebben overgedragen;

6. Dat daarom alle mensen verlossing van deze zonde nodig hebben;

7. Dat de kerk daarom het evangelie van verlossing moet prediken en dit evangelie is in gevaar als we de historische Adam ontkennen.

Lees het artikel op Logos.nl

Reageren


M. van Putten

25-04-2018 01:15
Deze stellingen vragen om aanscherping:

ad 1. Adam was zelfgenoegzaam geschapen net als zijn Schepper, maar koos ervoor om net als de dieren te zijn. Paarsgewijs. Met alle gevolgen van dien.

ad 2. De mannin (iesjah) is aan Adam gegeven als metgezel. Het repareren van hun sterfelijkheid door fysiek nageslacht te verwekken werd pas een punt nadat ze geen toegang meer hadden tot de 'reparatie' van de Boom des Levens. Ze werden pas na hun uitwerping van Gods hof geconfronteerd met de dood.

ad 3. Belangrijker is de nadruk te leggen dat de mens begon met één godsdienst en Één Geest. De eerste mensen waren allemaal gelovigen. (De laatste mensen zullen dat ook zijn; er is geen toekomst voor heidenen/ongelovigen).

ad 4. Het zondigen van Adam is het essentieelst, omdat hij als eerste mens hoofdverantwoordelijk was. Hij kende God het eerst en had zijn bevelen ontvangen. Maar omdat Adam en Eva beiden als sterfelijke mensen waren geschapen was het logisch dat, als er geen genezing meer voor handen was, ze dood zouden gaan. Dood gaan is dus geen straf, maar een consequentie. De straf die ze kregen was de verwijdering van God (en daardoor van de Boom des Levens). Of beter, God Die afstand van hen nam.

ad 5. De mogelijkheid tot kwaad en zondigen is van aanvang aan passief ingeschapen in de Schepping. Om dat volledig in de schoenen te schuiven van Adam (de erfzonde theorie) is onjuist. De mensheid ziet zich wel geconfronteerd met de consequentie van het zondigen van Adam (zie ad 4.)

ad 6. Was het maar zo eenvoudig. De godsdienst naar de Torah biedt immers al een verlossing van de zonde. Maar de realiteit is ernstiger. Adam en zijn nageslacht is door meer gehoorzaam te zijn aan satan onder diens macht gekomen, zoals ook de hele Schepping. De definitieve verlossing van satan is nog toekomstmuziek, maar de Here Jezus heeft als Mens zijn macht verbroken. Dus al wie met Zijn Geest vervuld zijn krijgen deel aan die (gedeeltelijke) verlossing. Er bestaat vandaag dus alleen (gedeeltelijke) verlossing voor gelovigen, maar nog geen verlossing voor de rest van de Schepping.

ad 7. Die 'prediking' mag niet beperkt blijven tot een corrupt instituut zoals een kerk. Alle gelovigen zijn geroepen als evangelist van God(s heilsplan) op te treden. Zelfs in het Messiaanse Koninkrijk zal er volgens de Bijbel nog prediking nodig blijven.

BASTIAAN

24-04-2018 11:33
Zeven aannames die worden genoemd als de vraag gesteld wordt of men in een historische Adam gelooft.

1. Adam en Eva waren twee zelfstandige mensen die echt hebben geleefd en uit niets of uit het stof van de aardbodem geschapen zijn;" Eva werd door JHWH uit de rib van Adam geboetseerd. Genesis 3.

Jeshua bevestigd dit gegeven in Mattheus 19 wanneer Hij spreekt...4Hij antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als Man en Vrouw heeft gemaakt? 5En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn. 6Zo zijn zij niet meer twee, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. Paulus spreekt in Romeinen 5 ook over de eerste en tweede Adam.

2. Dat er een biologisch of nageslacht voortbrengend verband bestaat tussen Adam en Eva en alle mensen die volgen;" Ga heen en vermenigvuldig u. Genesis 1-3.

3. Dat er een impliciete genetische DNA verwantschap is tussen Adam en Eva en alle na hen levende mensen;"
Er is niets nieuws onder de zon. Zie boek Prediker.

4. Dat Adam en Eva hebben gezondigd en daarom zijn gestorven;" Genesis 3, ook Paulus beaamt dit in Romeinen 5.

5. Dat Adam en Eva hun zondige aard op alle mensen die na hen kwamen hebben overgedragen;"

Dat leert Psalm 51:7 Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren! in ?zonde? heeft mijn moeder mij ontvangen."
Meer details in Psalm 14 en Romeinen 3.

6. Dat daarom alle mensen verlossing van deze zonde nodig hebben; Iedereen dient wedergeboren te zijn volgens Jeshua in Johannes 3:16-36.

7. Dat de kerk daarom het evangelie van verlossing moet prediken en dit evangelie is in gevaar als we de historische Adam ontkennen."

Deden kerken dat maar. Nu zijn veel predikers net als de hogepriester Eli eertijds die zijn twee goddeloze zoons die ook priester waren nauwelijks berispte. Op één dag werden ze dan ook door JHWH gedood. Meer details in 1 Samuël 2 en 3 en Mattheus 7 en Handelingen 20.