#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Heilig vuur

‘Als zelfs grote Godsmannen als David en Hizkia zo de fout in gingen, dan is er ook voor mij nog hoop.’ Zo wordt er vaak gesproken over hun zonden die de Bijbel vermeldt. Alsof hun misstappen voor ons tot bemoediging zouden zijn…

Ik ben ervan overtuigd dat wij die dieptepunten op die manier misbruiken. Soms bijna als een vrijbrief om te zondigen.

Zeker, het mag ons bemoedigen dat bij de Heere vergeving is, maar die zonden zijn zeker niet beschreven om ons te bemoedigen. Dat zou ons tot de gedachte kunnen brengen dat er bij God toch altijd vergeving is en dat het dan niet meer uitmaakt hoe we leven.

Zeer uitgebreid wordt in 1 Korinthe 10 ingegaan op het waarom van de zonden van het volk Israël. Op geen enkele wijze staat daar dat de zonden van het volk beschreven zijn om ons te bemoedigen. Integendeel!

Met grote nadruk wordt gesteld dat hun zonden opgetekend zijn om ons aan te sporen geen verlangen te hebben naar het kwade, zoals zij daarnaar verlangden (vers 6).

We worden opgeroepen geen afgoden te dienen, geen overspel te bedrijven, de Heere niet te verzoeken, niet te morren, waaraan telkens wordt toegevoegd: ‘zoals sommigen van hen’. En nog een keer wordt dan in vers 11 gezegd dat dit hun is overkomen tot voorbeeld voor ons en dat het is opgetekend ter waarschuwing voor ons, over wie het einde van de eeuwen is gekomen.

Lees het artikel van Dirk van Genderen op Messia Nieuws!

Reageren


BASTIAAN

01-05-2018 12:09
Een duidelijk stuk van Dirk van Genderen. Wij mogen Gods Genade nooit misbruiken door zonden te vergoelijken, te bagatelliseren. Mee eens!!!

Volgens Psalm 14 en 53 en Paulus drukt ons met de neus op de feiten en herhaalt het nog eens in Romeinen 3 zijn ALLE mensen zondaars. Er is NIEMAND die goed doet, zelfs niet één. Psalm 14:3.

NIEMAND?

Goddank!!! Jeshua de Zoon van God is de enige mens die publiekelijk kon zeggen:

Johannes 8:46...Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?

Zelfs de gehate Romein, Pilatus de Stadhouder erkende de onschuld van Jeshua:
Lucas 23:4...Pilatus zeide tot de overpriesters en de scharen: Ik vind NIETS strafbaars in deze mens.

Pilatus opnieuw: Johannes 18:37...Pilatus dan zeide tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.

Johannes 18:38...Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zeide tot hen: Ik vind GEEN schuld in Hem.

Gelukkig is Jeshua voor alle ZONDAREN gekomen, dus ook voor mij, maar vooral voor de verloren schapen van het huis Israëls gekomen om hen te REDDEN. Romeinen 9-11.

Dat werd al duidelijk in Matteüs 10:6 waar Jeshua de 12 Apostelen leert...begeeft u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Opnieuw in Matteüs 15:24...JESHUA echter antwoordde en zei: Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls.

Zelfs de Joodse Petrus, volgens de RKK de eerste Paus [is niet waar!!!] riep eens uit tot Jeshua...Ga uit van mij, ik ben een zondig mens...

Lucas 5:8...Toen ?Simon? ?Petrus? dit zag, viel hij neder aan de knieën van ?Jeshua en zei: Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens, Here. 9Want verbazing had hem en allen, die bij hem waren, aangegrepen over de vangst der vissen, welke zij gevangen hadden;

10evenzo ook ?Jakobus? en ?Johannes, de zonen van Zebedeüs, die metgezellen van ?Simon? waren. En ?Jeshua? zei tot ?Simon: Wees niet bevreesd, van nu aan zult gij mensen vangen. 11En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden Hem.

Joden en gelovigen uit de volken hebben allemaal Jeshua's vergeving nodig. Johannes 3:16-36.

Zie ook Lucas 19:10...Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te REDDEN.

Marcus 2:17...En Jeshua hoorde het en zei tot hen: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig, maar zij, die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar ZONDAARS.

Ons dank-antwoord? 4x Hallelujah in Openbaring 19...!