Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Persoonlijk

Zakenmensen (een ontboezeming)

Dit jaar ben ik een halve eeuw fulltime betrokken bij de verkondiging van het Evangelie. Al die jaren leef ik op gespannen voet met zakenmensen en de zakenwereld.

Een zakenman heeft één doel en dat is geld verdienen. Ja, ik weet, hij wil ook een zo goed mogelijk product of dienst leveren, hij wil goed omgaan met zijn personeel, hij wil klantvriendelijk werken. De bottom line is en blijft echter geld verdienen. Daarop wordt hij beoordeeld. Daarop wordt hij afgerekend.

Mijn opdracht en roeping is het Evangelie te verkondiging. Daarbij denk ik in eerste (en ook in tweede) instantie helemaal niet aan geld of de zakelijke kant van dat alles. Ik krijg een visie en ga aan het werk. Het meest ‘extreme’ voorbeeld in mijn leven was de verspreiding van een evangelisatieblad in alle 5,2 miljoen huishoudens van ons land in het kader van de nationale evangelisatie-actie ‘Er is hoop’. In 1980 kreeg ik deze visie. We hadden geen cent, maar zijn op weg gegaan. Twee jaar later hadden wij het doel bereikt. Het was ontzettend moeilijk, we hadden heel veel problemen en uitdagingen, maar we zijn in vertrouwen op de Heer aan het werk gegaan en uiteindelijk was het zover: het evangelie van onze Heer werd in alle huishoudens van ons land aangeboden.

Zakenmensen vertellen mij graag dat Jezus heeft gezegd dat je eerst de kosten moet berekenen voordat je aan het werk gaat. Dat vind ik ook een goed idee, maar het is niet zo dat daardoor altijd alle problemen voorkomen kunnen worden. De Duitsers, die toch echt planmatig en pragmatisch zijn, wilden een nieuw vliegveld bouwen in Berlijn. Dat vliegveld had in 2012 klaar moeten zijn. Ondanks een uitvoerige planning en budget is de luchthaven nog lang niet af. Men mikt nu op 2021. De kosten werden begroot op 2,5 miljard euro. Nu is men blij als het niet meer wordt dan 7 miljard euro. Kosten berekenen is dus belangrijk, maar geen garantie voor succes.

En hoe zou Jonathan gereageerd hebben toen hij het op zijn hart kreeg (het was niet eens een opdracht van God), om alleen met zijn wapendrager het vijandige leger van de Filistijnen tegemoet te gaan? (1 Samuël 14). Als hij eerst de kosten had berekend was hij in zijn tent gebleven. En als Gideon eerst zijn kosten had berekend voordat hij met 300 man het leger van de Medianieten ging aanvallen was hij nooit in beweging gekomen. (Richteren 6 en 7). Kosten berekenen is een goede zaak, maar het is niet het hoogste goed. Dat is voor een christen gehoorzaamheid aan Gods opdracht en het vertrouwen dat Hij voorziet.

De zakenwereld kijkt naar mijn werk en rekent mij af op grond van hun beoordelingssysteem: geld verdienen. Ik val direct door de mand omdat ik zakelijk niet altijd alles even goed op een rijtje heb, in hun ogen soms onverantwoord bezig ben, maar bovenal omdat we altijd geld te kort hebben. We maken geen winst. En dat kàn voor een zakenman niet.

Nou zou je kunnen zeggen: de ideale oplossing voor christelijk werk is dan een tweekoppige leiding: een geestelijk leider en een zakenman. Daar ben ik het helemaal mee eens. Toen ik leiding gaf aan het werk van Agape Europa heb ik een Finse zakenman gevraagd met mij leiding te geven aan een werk met meer dan 700 medewerkers. Dat heeft uitstekend gefunctioneerd. Sinds die tijd heb ik gezocht naar een zakenman die samen met mij het werk van Uitdaging wil leiden. Zes zakenmensen heb ik direct gevraagd om mij terzijde te staan. Meestal ging het om christenen tussen de 40 en 50 die hun schaapjes op het droge hebben. Niemand heeft mijn uitdaging echter willen aannemen. En daarom is deze ‘niet zakenman’ verder gedwongen zijn werk met vallen en opstaan te doen en te leiden.

Op dit moment gaan wij met Uitdaging door een moeilijke en onzekere tijd. Dat heeft enerzijds te maken met de verzwakking van onze doelgroep, onze ‘markt’. Steeds meer christen trekken zich terug van het geloof en de verkondiging van het Evangelie, waardoor het draagvlak steeds kleiner wordt. Daarnaast ben ik een jaar lang ernstig ziek. Na een operatie, waarbij de helft van mijn darm werd verwijderd, ga ik nu door een serie van ‘bestralingen’. Gelukkig gaat het langzaam beter, maar het was een haast onmogelijke opgave om ‘mijn bedrijfje’ door deze tijd te loodsen. Graag wil ik nog vele jaren doorgaan. Ik denk niet aan pensioen omdat dat geen onderdeel was en is van mijn roeping. Ik hoop en bid dat ik zakenmensen, en financieel gezegende mensen, mag ontmoeten die mij (en ons) willen ondersteunen in de opdracht die God ons heeft gegeven. Voor mij persoonlijk betekent dat het evangelie op zo groot mogelijke schaal verkondigen met behulp van de media.

Het uiteindelijke oordeel over kosten berekenen, gehoorzaamheid, inzet en vertrouwen ligt bij de Heer. Zakenmensen en de niet zo zakelijke geestelijke werkers, die beiden een verschillende opgave hebben, mogen hopen dat God eens tot hen zal kunnen zeggen: Wel gedaan goede en getrouwe slaaf, ga in tot de maaltijd van uw heer (Matthéüs 25:21). Als God dat eens tegen mij kan zeggen heeft mijn leven zin gehad. Ik blijf ervoor gaan zolang ik ‘in het vlees ben’.

Leo Habets

Reageren


Rudy Post

07-05-2018 12:55
Bastiaan,
Bedankt voor je uitgebreide uitleg en bemoedigende woorden.

BASTIAAN

05-05-2018 08:51
Beste Leo Habits en Rudy Post,

ik heb een poos over uw ontboezeming nagedacht omdat uw verhaal ook mijn verhaal is en wil daarop reageren door u eerst te bemoedigen met de twee Koortjes waar ik vanmorgen wakker mee werd...

Ja Zijn liefde zocht mij, Ja zijn bloed dat kocht mij, door GENADE ben ik een kind van God. " Dus niet door mijn werken!!!

Efeze 2:8...Want door GENADE zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; 9niet uit werken, opdat niemand roeme.10Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.
Het werk waar wij toe door de Here geroepen werden om te doen is NIET ons werk maar Gods werk.

Het tweede lied dat met het wakker worden door mijn hoofd zong vanmorgen was van Jim Reeves:

This world is not my home, it’s just a passing Thru’, my treasures are laid up, somewhere beyond the blue, the Angels backing me from heavens open door, and I can’t feel at home in this world anymore!!!

Chorus: O Lord you know I have no Friend like you, if heaven’s is not my home than, Lord, what can I do, the Angels backing me from heavens open door and I can’t feel at home in this world anymore.”

Kort na zijn optreden met dit lied verongelukte Jim Reeves in een vliegtuigcrash. Hij had zijn werk voor de Here op aarde voltooid.
Wie het leven van alle Godsmannen bestudeert die weet dat zij door diepe dalen gingen. Een paar voorbeelden:

1...Abraham was 75 jaar toen God hem een zoon beloofde, hij was 100 toen hij Isaac zijn beloofde zoon samen met Sarah zijn vrouw van 90 in de armen mocht sluiten.

2...Wat heeft vader Jacob wiens naam God veranderde in Israël wel niet allemaal voor tegenslagen moeten incasseren tijdens zijn leven? Hij worstelde met God en liep de rest van zijn leven mank. Zijn 10 zonen bedrogen hem door te zeggen dat Jozef dood was hoewel ze Jozef verkocht hadden. Wat waren zijn laatste woorden toen hij Farao zegende?

Genesis 47 9En Jakob zei tot Farao: Het getal der jaren mijner vreemdelingschap is honderd en dertig; weinig in getal en kwaad zijn al mijn levensjaren geweest, en zij hebben niet bereikt het getal der levensjaren van mijn vaderen in de dagen hunner vreemdelingschap.”

3...Wat heeft koning David allemaal niet meegemaakt? Grote overwinningen maar ook enorme tegenslagen door verkeerde beslissingen en overspel: Incest in zijn gezin Adonia-Tamar. Ook Broers die elkaar naar het leven stonden. David moest vluchten voor zijn zoon Absalom die ook nog eens al Davids bijvrouwen op het dak van zijn paleis verkrachtte.

4...Al Gods profeten hadden een zwaar leven op aarde: Jeremia in de put, Jesaja door midden gezaagd door de goddeloze koning Manasse, Johannes de doper in de Gevangenis door de goddeloze koning Herodus was radeloos en liet door zijn discipelen aan Jeshua vragen: Bent u het die komen zou, of hebben wij een andere Messias te verwachten?

5...Jeshua de Zoon van God die grote en machtige wonderen gedaan had onder het volk der Joden werd die de duivel het nakijken gaf, Mattheus 4 werd door één van zijn discipelen Judas verraden, Petrus verloochende Hem en de rest van de discipelen nam de kuierlatten toen Jeshua gearresteerd werd. Door God en mensen verlaten riep Hij uit op het martelkruis:

Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? God hoorde Hem. De dood werd voor Jeshua en allen die in Hem geloven een deur naar het Paradijs.

6...Paulus die zoveel gemeenten gesticht had werd door zijn eigen gemeenteleden daaruit gegooid. Lees zijn tranenbrief 2 Corinthe 1-13. Buiten alle lichamelijk lijden: 3 x bijna verdronken, vaak gegeseld, geslagen, bespuwd, een duivel die hem met vuisten sloeg.

Zie 2 Corinthe 12:7...en ook om het buitengewone van de openbaringen. Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. 8Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. 9En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.
Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer ROEMEN, opdat de kracht van Christus over mij kome. 10Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik MACHTIG.

7...Het boek van Foxes Martelaren is zeer dik. Lees het en u zult verwonderd staan over hun getuigenissen over valse broeders die hen verraadden in gevangenissen, de duivelskerkers hoe ze op de pijnbank van de roomse Inquisitie of Sharia gemarteld gedood werden. This World Is Not My Home!

8...Zo nam Paulus afscheid van zijn broeders in Handelingen 20 en waarschuwde ook hen: wat mij overkomt dat overkomt ook jullie, er zullen wolven opstaan in jullie gemeenten met een vals evangelie.

Handelingen 20:20...Hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis, 21Joden en Grieken betuigende zich te BEKEREN tot God en te geloven in onze Here Jezus.22En zie, nu reis ik, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daar overkomen zal, 23behalve dat de heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt, dat mij Boeien en Verdrukkingen te wachten staan.

24Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn LOOPBAAN mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.25En nu, zie, ik weet, dat gij allen, onder wie ik rondgereisd heb met de prediking van het Koninkrijk, mijn aangezicht niet meer zien zult.26Daarom verklaar ik u op de dag van heden, dat ik rein ben van aller bloed; 27want ik heb niet nagelaten u Al de Raad Gods te verkondigen.

28Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft.

29Zelf weet ik, dat na mijn heengaan Grimmige Wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen;

30en uit uw Eigen Midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken. 31Waakt dan en herinnert u, dat ik drie jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen.

32En nu, ik draag u op aan de Here en het woord zijner genade, aan Hem, die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden.
33Ik heb niemands zilver of goud of kleding begeerd; 34zelf weet gij, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien. 35Ik heb u in Alles Getoond, dat men door zo te arbeiden zich de zwakken moet aantrekken en zich de woorden van de Here Jezus herinneren, die zelf gezegd heeft:

Het is Zaliger Te Geven dan te ontvangen. 36En toen hij dit gezegd had, boog hij de knieën en heeft hij met hen allen gebeden. 37En zij barstten allen in groot geween uit en vielen Paulus om de hals en kusten hem herhaaldelijk, 38het meest bedroefd over het woord, dat hij gesproken had, dat zij zijn aangezicht niet meer zien zouden. En zij deden hem uitgeleide naar het schip.

Jeshua had zijn discipelen er ook al voor gewaarschuwd in Mattheus 7. Wolven in schaapskleren...aan de vruchten herkent men de boom!

Matteüs 7:15...Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven.

Matteüs 10:16...Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.

Lucas 10:3...Gaat heen, zie, Ik zend u als lammeren midden onder wolven.

Beste Leo en Peter, laten we moed houden en dagelijks de krachtige Gebeden in de Psalmen nazeggen. Het beste komt nog!

Ja, ook ik weet: het gaat soms/vaak door de diepten heen...Maar...Prijst de Here...Het beste komt nog, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop Gerechtigheid woont.

Details 2 Petrus 2 en 3 en Openbaring 14-22. Shalom. Bastiaan.

Rudy Post

03-05-2018 12:11
Goedendag Leo,

Graag reageer ik op je ‘ontboezeming’.

Zie eerst s.v.p. volgende link: www.elmekanic.nl/pagina/nl/10/11/persoonlijk.html
-----------------------------------------------------
Onderstaand mijn reactie:

Inmiddels heb ik de leeftijd mogen bereiken van 69 jaar. Ben nog steeds in dit, mijn, bedrijf aan het werk.
Mijn vrouw heeft ons gehele samenzijn, vanaf 1969, toen ik haar ontmoette, eerst een jonge(n)man, later een 'zakenman' als echtgenoot gehad die 'de zaak voor het meisje' liet gaan. Ingeval van het ‘aanzoek’ door mijn Schepper, richting mijn persoon, was het niet anders.
Ook nu 'MOET' ik nog blijven doorwerken, omdat ik geen pensioen heb kunnen opbouwen (het bedrijf wat ik in mijn jonge jaren met mijn broer runde, ging in 1985 failliet). Bedrijf, woonhuis, baan etc. alles weg, met een restschuld. Dit is geen klaagzang, maar zijn gewoon feiten.

God helpt en vormt mij/ons stap voor stap naar Zijn bedoeling. Steeds sterker begin ik dat te ervaren en te accepteren. Dat werkelijke accepteren valt me echter behoorlijk zwaar. (Blijkbaar heb ik een nogal eigenzinnig en/of hardnekkig karakter).
Het ergert me dat het maar niet lukt en/of gegeven is, zoveel omzet en winst te draaien dat ik een opvolging voor mijn persoon in mijn bedrijf kan realiseren. Heb God diverse keren gevraagd hoe en wat Hij wil dat ik (anders) doe. Maar blijkbaar ‘Zie’ ik het nog niet.

Hoe het ook zij, als God het wil en mij/ons de weg laat zien die we moeten gaan, kunnen we ‘alles aan’.
Regelmatig bezoek ik ‘Uitdaging’ en deel ik berichten van je site.
Misschien openen zich deuren die jou en mij kunnen helpen om Zijn woord en plannen met ons, c.q. de mensen op deze wereld, verder bekend te maken. Graag zal ik ervoor bidden.

Al het goede gewenst,

Rudy Post.