#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Dagkoersen

Het was me een weekje wel, moet ik zeggen. De AIVD blijkt ruim een jaar geleden al de Haagse bestuurders gewaarschuwd te hebben dat de As Soennah moskee nogal wat geld vanuit het buitenland ontving. Niet van een leuke club die het goed voor heeft met de geloofsgenoten in Europa, maar van een onfrisse en intolerante club die een rabiate haatboodschap wil verspreiden tegen alles en iedereen die democratisch en vrijheidslievend denkt.

Door Lucas Hartong

Dan zou je verwachten dat die Haagse politiek, onder leiding van VVD-burgemeester Krikke, direct alarm zou slaan en de AIVD informatie ter harte zou nemen. Maar nee. De geest van oud-burgemeester Van Aartsen (hee, ook al VVD) waarde rond en die had gezegd dat As Soennah 'erg veranderd was' en dus 'een uitgestoken hand verdiende'. De Haagse politie ging vrolijk elk jaar iftarren bij de moskee en wat was het allemaal pais en vree. Maar zowel Van Aartsen als Krikke beschikten op dat moment dus al over die AIVD waarschuwing.

Nu wil het geval dat een burgemeester primair verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in een stad. Over de jaren heen ontving de As Soennah moskee 50.000 euro aan gemeentesubsidie, mede voor het organiseren van... die politie-iftar maaltijd! Vestzak-broekzak: het kan in Den Haag. Waarom niet direct die subsidie stopgezet na de waarschuwende woorden van de AIVD? Krikke is bovendien hoofd van de politie. Waarom geen verbod naar de Haagse dienders om nog langer te iftarren in de As Soennah? Vragen, vragen. Maar Krikke was na de ontboezemingen van Nieuwsuur omtrent die buitenlandse financiering wel 'ernstig geschokt'. Mooi stukje toneel, na al die jaren faciliteren én financieren van de As Soennah, terwijl de AIVD info er al lang lag!

En dan de onbegrijpelijke actie van de ChristenUnie, die samen met de SP en D66 deze week vragen stelden over die financiering van moskeeën. Jarenlang waarschuwt de PVV er al voor en toen het Tweede Kamerlid Van Klaveren reeds in 2013 (!) een voorstel deed om de buitenlandse financiering te verbieden stemde de CU... tegen! De SGP had tenminste het lef om voor te stemmen. De CU gaat kennelijk nog liever met de Kerk hatende D66 in zee dan met de haat en intolerantie bestrijdende PVV. De CU beweert heel inclusief te zijn en de 'liefde van Christus' te belijden, maar dat geldt dus niet voor de PVV. Zo bleek deze week in Den Helder, waar de lokale CU een Njet vanuit het landelijk CU-bestuur kreeg om met de lokale PVV een college te vormen. Onbegrijpelijk.

Verder kondigde de Israëlische premier Netanyahu aan dat Iran de afgelopen jaren het hele Westen voor de gek heeft gehouden met haar plechtige belofte om niet verder te werken aan de ontwikkeling van atoomwapens. Oud-president Obama sloot heel naïef een Iran-deal met deze schurkenstaat. Nu Trump de werkelijkheid onder ogen ziet zal hij wel weer bakken kritiek over zich heen krijgen van de media. Onze minister van buitenlandse handel, vrouwtje Kaag, liep ook gehoofddoekt de deur plat bij het perfide regime, dat alle vrouwen en minderheden onderdrukt. Er zijn van die dagen dat je je haast schaamt om Nederlander te zijn.

Een weekje wel dus. De harde werkelijkheid is dat deze wereld wordt bestuurd door veel extreem naïeve mensen die beter weten en daarmee de grens overschrijden richting gevaarlijk bestuurlijk wangedrag. Hoog tijd dat we dat aan de kaak stellen. Ayez pitié, mon Dieu.

Reageren


BASTIAAN

06-05-2018 06:45
Heel veel gelovigen in 2018 beseffen onvoldoende dat alle Pausen tot nu toe door alle drie de Reformatoren [Maarten Luther-Johannes Calvijn-John Knox] als Antichrist gezien/beschreven werden in de Kerkgeschiedenis en in de Belijdenis Geschriften: Nederlandse Geloofsbelijdenis, Heidelberger Catechismus en Dordtse Leerregels!

Pausen na het Tweede Vaticaans Concilie 1961-1965 hebben zich steeds meer verbonden heeft met andere godsdiensten en die andere Antichrist uit Mekka en de Islam.

Dat geleidelijke proces kwam ook heel slinks op gang in Protestantse Kerken. Weet u nog het SoW-proces vanaf 1962? De bedoeling was zo werd door Hervormde Synode beweerd dat Hervormden-Gereformeerden en Luthersen Samen Op Weg gingen om één nieuwe kerk te vormen die na 50 jaar misleiding dan helaas ook tot stand kwam. De PKN kerk.

Ruim 50.000 wakkere kerkleden en vele predikanten deden niet Goddank niet mee omdat zij toen al door hadden dat de Roomse kerk ook deel zou gaan uitmaken van die nieuwe kerk. IPV eenheid bracht die PKN een enorme verdeeldheid in gezinnen, gemeenteleden en kerkenraden.

Ik heb het allemaal meegemaakt! De PKN staat tot op deze dag tegen de in hun ogen afvallige Herstelde Hervormde Kerk. Vele Hersteld Hervormde Predikanten moesten toen in 2004 noodgedwongen hun pastorie verlaten en hun kerken werd geconfiskeerd door de PKN.

Evangelische leiders [Willem Ouweneel, Andries Knevel] keken eerst nog de kat uit de boom, maar al spoedig stak Peter Sleebos namens de Evangelischen en Arjan Plaisier, scriba van de PKN de koppen bij elkaar en gingen zich inzetten voor een verzoening notabene met de RKK met als Slogan: Wij willen Eenheid. Maar wat voor één? Volgens Paulus adviezen in Galaten 1...?

Wij weten nu hoe die vermaledijde eenheid/coalitie PKN/Evangelische met de RKK plaatsvond eerst op 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag en later nog eens krachtig bevestigd werd op de 500-ste Herdenking van Maarten Luthers Hervormingsdag op 31 oktober 2017 in .

Hoe heeft deze ramp toch plaats kunnen vinden hoewel er genoeg tumult was in veel kerkelijke kringen zoals hierboven beschreven? Ook ik verhief mijn stem.

Er waren dat lange proces nauwelijks kritische reportages in Trouw, Nederlands Dagblad en bij de omroepen KRO-EO-NCRV...integendeel zij promootten het. Zelfs ingenieur Jan van der Graaff van de Secr. Ger. Bond liet zich paaien en deed mee. Bisschop de Korte ook.

Eens BijbelGetrouwe Gelovigen hebben zich door SoW en Sleebos laten verleiden tot een valse Vrede en Eenheid met de RKK waarvoor Mattheus 7, Handelingen 20 en 2 Petrus 2 en 3 en Brief van Judas en Openbaring 2 en 3 en 18:4 al zo voor gewaarschuwd hadden.

Doordat Protestanten en Evangelischen voor een omstreden eenheid met de Paus en zijn valse Kerk hebben gekozen beseffen ze misschien nu pas dat ze dan ook de Islam er gratis bij gekregen hebben. Immers de laatste drie Pausen kusten de Koran als woord van God, waren vrienden van de Islam en hebben zelfs samen gebeden met Imams in Moskeeën en in Assisi 1986 en 1989 met gebedsrichting Mekka.

Iedereen de de Koran gelezen heeft weet dat de Isa/Jezus daar geen Zoon van God genoemd wordt. Isa/Jezus wordt in de Koran als een grote verkondiger van de Islam beschreven die Joden en Christenen zal bekeren tot de Islam.

Volgens de Bijbel is één van de tekenen om de Antichrist te herkennen dat die Zowel de Vader als de Zoon van God loochent. Zie onderstaande verzen maar...

1 Johannes 2:18...De antichrist...Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.

Vele antichristen? Dat zijn de vele valse godsdiensten in de wereld die Joden en Christenen bestrijden.

1 Johannes 2:22...Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus/Messias is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent.

De Pausen vereren liever Maria dan Jeshua de zoon van God. Pausen wandelen met een afschuwelijke naakte, dode Jezus aan een martelkruis.

Jeshua is opgestaan uit de dood en wordt in Openbaring 5:5 de LEEUW VAN JUDAH GENOEMD.

De Islam/Koran leert/gelooft geenszins dat Allah een vader is, hij heeft immers geen zoon!!!

En dat Jezus aan een kruis stierf klinkt belachelijk in Moslimoren. Volgens hun is dat Judas geweest.

1 Johannes 4:3...en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.

Je hoeft alleen maar naar de Tempelberg in Jeruzalem te reizen/kijken om te begrijpen dat daar de gruwel der verwoesting staat. Op die plek wordt tijdens het wekelijkse vrijdag-gebed HAAT gepredikt in die Dome of the Rock en de Al-Aqsa Moskee. Joden en Christenen worden daar uitgevloekt en met stenen bekogeld.

Ook Christenen ondervinden dat als ze daar op de Tempelberg vurig bidden tot de God van Israël en liederen zingen tot Eer van Jeshua Gods Zoon, de komen Masjiach en Zijn Koninkrijk. Zacharia 14:9.

Dat is nu nog toekomstmuziek maar wie weet hoe dichtbij!

2 Johannes 1:7...Standvastigheid tegenover misleiders...
Want er zijn vele misleiders uitgegaan in de wereld, die de komst van Jezus Christus/Messias in het vlees niet belijden. Dit is de misleider en de antichrist.

Jeshua heeft maar een lage stand in de hiërarchie van de Islam. Jezus vertoeft volgens de hadith slechts in de Tweede hemel maar Mohammed met Abraham in de Zevende hemel.

Wij weten wel beter uit het Nieuwe Testament dat Jeshua de Zoon van God alle Macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Mattheus 28.

Straks zullen Alle wereldleiders en dus ook Mohammed Hem als meerdere moeten erkennen. Alle antisemieten zullen in het stof bijten voor Hem in Jeruzalem die op de Troon gezeten is: Mattheus 25 en Openbaring 6 en 19.

JHWH heeft Zijn Zoon Jeshua de Naam boven alle Naam gegeven, alle knie zal voor Hem buigen in de hemel en op de aarde zal belijden dat JeshuaHaMasjiach Here is tot eer van God zijn Vader! Amen!

BASTIAAN

06-05-2018 09:51
Beste Lucas Hartong...Dank voor al uw gedetailleerde info. Mee eens!

Wat moeten we denken van VVD-bewindvoerders die 50.000 euro aan gemeentesubsidie verlenen, mede voor het organiseren van...Politie-iftar maaltijd aan/in de omstreden As Soennah moskee in Den Haag?

Wat moeten we denken van VVD-Marc Rutte die te gast was bij het 100-jarig jubileum van de SGP?

Wat moeten we denken van de CU die niet alleen Roomsen maar ook Moslims toelaat in hun Partij?

Wat moeten we denken van de Paus die voeten van moslims wast? Pausen die verkondigen dat de Koran ook woord van God is en Moslims hun broeders, hoewel dat boek leert dat God geen zoon heeft?

Wat te denken van eens Protestantse Kerken PKN-Gereformeerd-Luthers, die nu openlijk belijden dat ze weer één willen worden zoals in Den Haag 6-10-12 op het Malieveld gebeurde en op 31-10-2017 in Wittenberg en in de Dom van Utrecht plaatsvond in bijzijn van de Koning? Zelfde ontwikkeling in de VS!

Dezelfde rampzalige CHRISLAM-Ontwikkeling zien we in de Dag en Opiniebladen en Omroepland van Nederland. Het woord Gristelijk [Grrr] heeft dat niet een heel andere betekenis/lading in onze tijd gekregen?

Er is maar één Evangelie leert Paulus in Galaten 1. Nu is het Christendom een misselijkmakende mix geworden waarvan Jeshua in Openbaring 3 zegt: IK zal u uit MIJN Mond spuwen!

JeshuaHaMasjiach leerde zijn discipelen en vrienden: Mattheüs 5:13...Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer toe dan om weggeworpen en door de mensen vertreden te worden.

Paulus bemoedigd de BijbelGetrouwe gelovigen die alleen/apart met Jeshua de Zoon van God durven te staan:

Filippenzen 2:12...Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven,

13want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. 14Doet alles zonder morren of bedenkingen,

15opdat gij Onberispelijk en Onbesmet moogt zijn, onbesproken ?kinderen? Gods te midden van een Ontaard en Verkeerd Geslacht, waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld,

16het Woord des levens vasthoudende, mij ten roem tegen de dag van ?Christus, dat ik niet vruchteloos mijn wedloop gelopen, noch vruchteloos mij ingespannen heb.

17Maar ook indien ik geplengd word bij de offerande en de eredienst van uw geloof, verblijd ik mij, en ik verblijd mij met u allen. 18Verblijdt gij u evenzo en verblijdt u met mij.

Durf pal te staan voor Koning Jeshua en Zijn Woord. Johannes 14:15-23.

Sta net als Israël Alleen met JHWH: Numeri 23:9...Een Volk dat alleen woont. Zie ook Deuteronomium 32:12...Jeremia 49:31...Amos 3:2...Micha 7:14-20.

Valse Profeten [Jeremia 28 en 1 Koningen 18] vinden wanneer Jeshua wederkeert in Jeruzalem onvoorwaardelijk allen een smadelijk einde/oordeel!!! Zie meer details in Psalm 101 en Openbaring 19 en 20.