#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Schepping / evolutie

‘Evolutie is Schepper ontkennen’

Aanvaarden van de evolutietheorie door christenen, komt in feite neer op ontkenning van de Schepper. Dat betoogt Kees Noorlander in Het Zoeklicht. Hij gruwt kennelijk van het feit dat uitgeverij Medema en de EO, overigens destijds onder meer opgericht uit verzet tegen de evolutieleer, sinds 2009 de zogenoemde ‘theïstische evolutie’ aanhangen.

De aan het brein van Darwin ontsproten evolutieleer en vervolgens alom omarmd door de seculiere wetenschap, drong de laatste decennia ook door tot christelijke kring, waar – na de vrijzinnigen – ook veel orthodoxen Sola Scriptura loslieten. Terwijl men zich enerzijds Bijbelgetrouw noemt, gelooft men anderzijds in een door God geleid ontstaan van mens en dier uit een oerknal.

“Hoe betrouwbaar is dan nog de oplossing die de Bijbel vermeldt voor de gevolgen van de zondeval: Het verlossingswerk van Christus, Zijn lijden, sterven, opstanding, hemelvaart en wederkomst?” vraag Noorlander zich af. Theïstische evolutionisten leggen volgens hem de Bijbelse verklaring van de historiciteit van tal van personen (zoals Adam, Abel, Henoch en Noach) naast zich neer en geven de evolutieleer het hoogste gezag. De schepping duurde volgens volgelingen daarvan niet zes dagen maar miljarden jaren, waardoor men op enorme theologische complicaties stuit. Aapmensen moeten een generatie mensen hebben voortgebracht. Die complicaties zijn er niet als men Genesis 1 tot 3 historisch betrouwbaar acht.

Wetenschap is volgens Noorlander lang niet altijd neutraal, maar vaak heeft men van tevoren al uitgangspunten. “Zo wordt in de evolutiebiologie gebruik gemaakt van naturalistische vooronderstellingen, waardoor het in deze tak van wetenschap onmogelijk is een Schepper te vinden.” Een argument om evolutie te omarmen, is ook dat afwijzen ervan vervolging kan betekenen.

Overigens is ontkennen van fundamentele christelijke waarheden wel voorspeld in de brief aan Laodicea (Openbaring 3), meent de auteur. “Deze brief bevat waarschuwingen aan de gemeente die leeft in de tijd voorafgaand aan de opname van de Gemeente. Christus zegt in de aanhef dat Hij de Schepper is en juist dát wordt door evolutionisten heel erg gemarginaliseerd.”

Theïstisch evolutionisme is de Heer niet welgevallig, zegt de auteur. “En niet te combineren met Bijbelgetrouw, orthodox christendom.”

Reageren


BASTIAAN

17-10-2019 11:08
Goddank: sinds 1975 hebben grote scharen Jehova's getuigen het schatrijke Genootschap uit Brooklyn VS verlaten omdat toen ook niet het Armageddon plaatsvond.

Charles Russell [Vrijmetselaar] de stichter van het genootschap voorspelde de wederkomst van Jezus al in 1874. Hij beweerde ook dat in 1914 de onzichtbare wederkomst van Jezus en het duizendjarige rijk.
Allemaal leugens gebleken. Zie Handelingen 1.

Russell [Vrijmetselaar] wordt opgevolgd door Rutherford. Deze voorspelt Armageddon in 1925.

Jehova's vertegenwoordigen de grootste boekenclub van de wereld. Getuigen moeten boeken en brochures [Wachttoren en Ontwaakt] eerst zelf kopen, en dan aan burgers op straat of aan huis.

Jehova' s denken dat hun organisatie Gods organisatie is. Zij worden volgen hen uitsluitend gered van Armageddon, [Openbaring 16] wanneer zij zich onderwerpen aan het Wachttorengenootschap.

De Bijbel leert: Want God zond niet de getuigen van het Wachttorengenootschap: Hij zond Zijn Zoon Jeshua/Jezus de Messias! Johannes 3:16-36.

Jehova' s moeten nogal wat beloven/ondertekenen voordat ze gedoopt en lid mogen worden van die club.

1* Ik loochen de wezenlijke godheid van Christus. Marcus 12.

2* Ik loochen de noodzakelijkheid van het lijden van Christus, als verzoening van de zonde. Romeinen 5:11.

3* Ik loochen, dat er in het leven de straf op de zonde gegeven wordt. Romeinen 6:23.

4* Ik loochen de bedreiging van een oordeel na het sterven. Hebreeën 9:27.

5* Ik loochen de eeuwige straf voor zondaren. Mattheus 25:46.

6* Ik loochen een letterlijke opstanding der heiligen. Lucas 14:14.

Ik heb voor u de juiste Bijbelteksten opgezocht om de leugens van het Genootschap te ontmaskeren. Jehova's mogen zelf geen Bijbelstudie doen. Jehova' s mogen alleen die voorgekookte studies uit Brooklyn bestuderen die in de Wachttoren en Ontwaakt zijn afgedrukt en aan de 'man' brengen.

Ik las ook het boek van Robin de Ruiter: De verborgen macht achter de Jehova' s Getuigen.
Jehova's instrumenten in de wereldpolitiek.

Laat deze Jehova getuigen NOOIT in uw huis toe.
2 Johannes 10.

Alles wat u zegt noteren zij in hun opschrijfboekje.

Net als de Mormonen en de Zevende Dag Adventisten geloven zij dat zij het nieuwe Israël zijn, de enige ware kerk. Zie Brief van Judas!!!

Maar was dat ook niet het geloof van Pausen/Roomsen en de Protestanten vele eeuwen lang dat ook niet? Ook Augustinus, Erasmus, Luther waren antisemiet in woord en geschrift.

Het Ware Israël? Zie Paulus in Romeinen 9-11.

Pas na de Tweede Wereldoorlog gingen vele ogen open toen Israël na 2000 jaar ballingschap weer een onafhankelijke Natie werd en in 1967 Jeruzalem [Matthe. 5:35] weer de hoofdstad van Israël werd.

Het wachten in 2019 is op de Derde of liever gezegd de Vierde Tempel. Ezechiël 40-48.

Simon

29-05-2018 12:40
Genesis 1
1 In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

Psalmen 19
1 Voor de koorleider. Een psalm van David.
2 De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen;
3 De dag doet sprake toestromen aan de dag, en de nacht predikt kennis aan de nacht.
4 Het is geen sprake en het zijn geen woorden, hun stem wordt niet vernomen:
5 Toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en hun taal tot aan het einde der wereld. - Hij heeft daarin een tent opgeslagen voor de zon,
6 Die is als een bruidegom die uit zijn bruidsvertrek treedt, jubelend als een held om het pad te lopen.
7 Van het ene einde des hemels is haar opgang en haar omloop tot het andere einde; niets blijft verborgen voor haar gloed.
8 De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar, zij schenkt wijsheid aan de onverstandige.
9 De bevelen des Heren zijn waarachtig, zij verheugen het hart; het gebod des Heren is louter, het verlicht de ogen.
10 De vreze des Heren is rein, voor immer bestendig; de verordeningen des Heren zijn waarheid, altegader rechtvaardig.
11 Kostelijker zijn zij dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raat.
12 Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning.
13 Afdwalingen, wie bemerkt ze? Spreek van de verborgene mij vrij.
14 Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.
15 Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.


Vriendelijke groet, Simon.

BASTIAAN

15-05-2018 07:16
Evolutie-leer van Darwin is Revolutie-leer tegen God de Schepper van hemel, zee en aarde. Genesis 1-3 en Job 38-42.

Alleen dwazen ontkennen de Scheppingskracht van JHWH de God van Israël.

De Psalmen 14 en 53 noemt evolutionisten dwazen!

Rudy Post

14-05-2018 12:30
Goedemorgen Peter,

Meestal accepteren we klakkeloos de leerstellingen en de zogenaamde bewijzen van deze wetenschap, zonder ons te verdiepen in de feiten.
Waarom wordt ons niet geleerd om kritisch te onderzoeken of het aan ons overgeleverde wereldbeeld en de reden van ons bestaan wel redelijk of waar is?
Waarom zoeken we wel jaarlijks onze vakantiebestemming uit en hopen we op een fijne vakantie, maar zijn we meestal passief om uit te zoeken waarom we überhaupt bestaan c.q. wat onze werkelijke (eind)bestemming is?

Wanneer we ervan uitgaan dat we uit het niets zijn ontstaan, wie zal dan bepalen wat goed en slecht is.
Is liegen, bedriegen, vreemdgaan, echtscheiding, seks met wie dan ook en/of met dieren, verkeerd?
Hebben we het recht om ons zelf en/of ongeboren kinderen te doden?
Een samenleving waarin de ‘alles moet kunnen’ denkwijze en praktisch elk soort gedrag als normaal wordt geaccepteerd, is te vergelijken is met een hoeveelheid geavanceerde apparaten/robots die hebben besloten om zelf de handleiding voor hun functioneren te schrijven. Dus niet het exemplaar te accepteren dat door de ontwerper(s) van ‘deze apparaten’ is samengesteld en bijgevoegd.
De heersende opvatting in zo’n samenleving is; ‘Naast of boven mij, is er niets anders. Geen opperwezen of God en geen absolute universele waarheid. Ik bepaal zelf wat de (on)zin van het leven is en hoe ik/wij ermee wens(en) om te gaan’.
Kortom: Wijzelf bepalen onze normen en waarden.

Op het moment dat ik werkelijk besefte wat deze God en Schepper van het universum, degene die mij gemaakt heeft, voor ons in petto heeft, verbleekten meteen alle andere opties voor zingeving.
Deze God heeft zich in het menselijk lichaam van Jezus Christus aan ons geopenbaard. Hij heeft op deze wereld rondgelopen, zijn bloed vergoten en leven gegeven als losprijs voor de vergeving van onze zonden. Ook die van mij en van jouw.

Vanuit Zijn Woord, de Bijbel roept Hij ons toe:
“ Kom allen naar Mij toe die afgemat en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neem mijn juk op en kom bij Mij in de leer, omdat Ik zachtmoedig ben en eenvoudig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel”.
Mattheus 11:28-29

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”.
Johannes 14:6


Ben ik al waar ik zijn wil?
Nee, maar ik ben op weg! Op weg naar het Koninkrijk Gods.
“Er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allen dezelfde Heer.
Hij geeft Zijn rijke gaven aan allen die Hem aanroepen, want er staat: ‘Ieder die de Heer aanroept, zal worden gered’.
Romeinen 10:12-13.


Het volgende heb ik overgenomen van de Website: ‘Herschepping’
-----------------------------------------------------
Net zoals Jezus
In de Bijbel lezen we dat wij uiteindelijk net zoals Jezus zullen worden, dat wil zeggen niet gelijk in glorie of positie, maar in ieder geval met net zo'n verheerlijkt lichaam als dat van Jezus.

"Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is." 1 Johannes 3:2, NBV2004

"Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en het gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam, met de kracht die hem in staat stelt het heelal aan zich te onderwerpen." Filippenzen 3:21, GNB1996

Ons lichaam zal dan, evenals dat van Jezus, niet door tijd en ruimte beperkt zijn. Zo kon Jezus in de materiële wereld verschijnen waar Hij wilde en was Hij plotseling in een kamer, die op slot was (Johannes 20:19,26).
Bij de Emmaüsgangers verdween Hij ook op een mysterieuze wijze uit beeld (Lucas 24:31).
Bij de Hemelvaart vertrok Jezus uit de materiële wereld om verder te leven in de geestelijke wereld, bij de Vader in de hemel. Wat we hier voorzichtig kunnen concluderen is dat je met een opstandingslichaam overal op aarde kunt verschijnen, zonder beperking van tijd en ruimte. Je hebt dan geen vervoermiddelen meer nodig om je te verplaatsen. Het zal allemaal adembenemend boeiend zijn en heel veel mogelijkheden geven om in vreugde en tot eer van onze Schepper te leven.

Mensen, er zal nog ZOVEEL te ontdekken zijn in de toekomst met Jezus. We zullen ‘tijd tekort’ komen.

Peter12

10-05-2018 06:45
@Rudi Post. Maar natuurlijk, zo lees ik de Bijbel ook en God is Schepper, maar ik vroeg Moi hoe hij e.e.a. over de begintijd (is dat de voortijd die in de Bijbel wordt genoemd) in de Bijbel leest.

Toch een vraag/situatie die mij bezig houdt. naar Zijn beeld... hoe ziet God er uit? God is Geest. Overeenkomstig is de Schepping van de mens geweest: God blies Zijn Geest IN de mens. Hoe, waarIN, wanneer (op de 6de dag) uit de Bijbel kunnen we veel niet weten of wel? ooit zullen we het weten.

God plaatste de mens en de vrouw in de hof volgens Zijn plan. En de mens moest de aarde verder gaan bewonen en verzorgen. Als de hele aarde in perfecte staat zou zijn geweest was die verantwoordelijkheid ook niet nodig geweest. Maar God vond het wel nodig: werk aan de winkel. Die roeping, dat werk was voor Adam en vrouw geen moeite*, maar een voorrecht en Adam was er toe in staat (zoals werk en ontwikkeling voor ons ook een voorrecht mag zijn).
Hoe het buiten die hof was weten we wel, want toen Adam en vrouw er buiten werden gezet was ineens alles anders: Godverlaten, kwetsbaar. Dat wist ook Kain die zonder Gods belofte aan de heidenen overgeleverd zou zijn. Dat waren wezens zonder vervulling met Gods Geest en daarom een serieuze bedreiging voor Kain, die zich na verloop van tijd toch met hen verhield. Daaruit kwam niet veel goeds voort. Zoals dat ook met ons het geval is als we ons met heidenen (de wereld) verbinden.

* let wel, dit was voor de zondeval.

Rudy Post

10-05-2018 08:29
Peter,

Zoals ik heb geschreven, gaat het om de vraag OF God geschapen heeft. Dat is wat (veel) evolutie denkers ontkennen. Hoe hij het exact gedaan heeft is uiteraard waard om te onderzoeken. God schiep ons mensen naar Zijn beeld en gelijkenis. Niet naar het beeld van een aap, punt uit.

‘daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren.’
??Romeinen? ?1:19-23? ?NBG51??

Peter12

10-05-2018 06:16
@moi. hoe stelt u zich de situatie, in heelal, op aarde, na het einde van Gen 1:2 voor?
Er was toch al wat voor de Geest om overheen te zweven?
Is dat (geen) deel van de Schepping?
Moeten wij, onbegrijpende mensen, de Schepper vertellen hoe, wat, wanneer Hij Zijn werk deed. Waarom kan dat niet een process over een lange tijd zijn geweest? Als u meent dat dat (ook) het resultaat van 1 dag is, mij best, maar waarom kan voor het Scheppen van hemel (heelal) niet een veel langere tijd zijn genomen? Dat is toch aan de Schepper? En wat er in die tijd wel/niet is gebeurd, het zal ons misschien ooit geopenbaard worden.

Je kunt het resultaat aan het eind van Gen 1 vs 2 toch moeilijk een perfecte, door de Schepper gewenste, situatie noemen. Het lijkt mij een soort scheiding tussen 2 'episodes'.
Er zijn toch ook Bijbelvertalingen die schrijven dat de aarde woest en ledig waren geworden, m.a.w. er was meer orde voor 'woest en ledig'.
De Bijbelvertellingen uit de kinderbijbel, die ons met de beste bedoelingen zijn bijgebracht, moeten ons niet de mogelijkheid ontnemen zelf studie van de Bijbel te maken waar ons denken buiten het frame van de kinderbijbel komt.

Thea

08-05-2018 08:54
Rudy Post, heel mooi verwoord!

Rudy Post

07-05-2018 05:12
Het begin?

Laten we ons inbeelden dat we op ‘onze’ planeet aarde zijn. Zitten we naast elkaar in een roeibootje en drijven op de oersoep.

- Hoe de planeet aarde überhaupt precies op die plek in het heelal is terechtgekomen, welke het leven erop mogelijk maakt, laten we maar even buiten beschouwing.

Op de zitplank voor ons in het bootje, ligt een boek van één van ’s werelds beste natuurfotografen.
We pakken het boek en beginnen erin te bladeren. Vol verbazing kijken we naar de prachtige foto’s.
Na veel aaah’s en oooh’s, komen we aan op de laatste pagina. Daar, op die laatste pagina, lezen we beiden de volgende ‘profetische’ tekst:

Geachte lezer,
In dit boek ziet u een voorproefje van wat er ‘als vanzelf’, gaat gebeuren en u zelf kunt waarnemen, als u tenminste lang genoeg in dit bootje blijft zitten wachten tot het zover is. Het kan een paar miljard jaar duren of nog langer, maar uiteindelijk zal het resultaat er één zijn zoals op de foto’s in dit boek.

Zouden we het er met elkaar over eens kunnen worden dat deze zogenaamde profetie, volslagen onzin is?
Waarom beweren veel wetenschappers dat dat wel zo is en denken de meeste mensen ook nog dat die beweringen kloppen?

Citaat:
Het hart van dit volk is onverschillig, ze hebben hun oren dichtgestopt en hun ogen gesloten, om maar niets te zien, horen of begrijpen. Daarom kunnen ze niet naar God terugkeren en kan Hij hen niet genezen.
Matheus 13:15

Praktisch alles waar we elke dag tegenaan lopen, getuigt van zo’n onvoorstelbare creativiteit, complexiteit of schoonheid, dat ik me helemaal kan vinden in de stelling van degene die ooit heeft gezegd; “Ik heb te weinig geloof om evolutionist en/of atheïst te zijn”.

De mens die zegt; “er is geen God” wordt in de Bijbel een dwaas genoemd. ‘De dwaas zegt in zijn hart; “er is geen God” Psalm 53:2
Nee, ik ga geen discussies meer aan met mensen die ervan overtuigd zijn dat deze Schepper/God niet bestaat en het geloof aanhangen dat alles vanzelf is ontstaan.
Dat er mensen zijn die het bestaan van deze God en Schepper ontkennen, of het “een absurditeit tot in de hoogste graad” noemen, laat ik graag over aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Precies zo is het met mensen die zeggen; “We zijn op deze aarde tot we doodgaan en daarna is alles afgelopen. We verdwijnen in het grote niets, of we worden opgenomen in een cyclus van reïncarnatie”.
Hoofdmotief van zo’n geloofsovertuiging, plus veel publicaties daarover, is het ontkrachten van de stelling dat er een Schepper/God bestaat en dus
daarmee ook een wet(gever) die recht en onrecht c.q. goed en kwaad definieert.

Citaten:
“Wat van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping der wereld, uit Zijn werken, met het verstand doorzien, zodat zij (dus wij) geen verontschuldiging hebben” Romeinen 1:20

"En God zei: Laat het water wemelen van levende wezens; en laten er vogels boven de aarde vliegen, langs het hemelgewelf! En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort** en alle gevleugelde vogels naar hun soort**.
En God zag dat het goed was." Genesis 1:20-22, HSV2010.

Iets om over na te denken:
In (nieuwe) Bijbelvertalingen zijn de woorden; ‘naar hun soort** niet meer aanwezig.

Otto

05-05-2018 06:21
Ik geloof de bijbel van de eerste tot de laatste bladzijde, lees 1Timotheus 6 vers 20 t/m21(statenbijbel) daar staat: Timotheus bewaar het pand U toe betrouwd een afkeer hebbende van de ongoddelijk ijdel roepen, en van de tegenstellingen der valschelijk genaamde wetenschap welke sommige voorgevende zijn van het geloof afgeweken.

Theo

05-05-2018 10:51
Helemaal eens met de vorige commentaren ! Amen !

Moi

05-05-2018 10:37
Zelfde als met de restitutieleer (gap-theorie) waarin wordt beweerd dat er tussen Genesis 1:1 en Genesis 1:2 een lange tijdsperiode zou zitten van miljoenen jaren. Waarbij volgens deze leer eerst een schepping geweest zou moeten zijn, lucifer opstandig werd en de aarde werd verwoest. Volgens deze leer zou de Scheppingsweek een herschepping geweest moeten zijn. Zie ook https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/93718-ontstaan-van-de-aarde-de-gap-theory.html "Ontstaan van de aarde: de Gap-theory".

Persoonlijk geloof ik niet in deze restitutieleer, omdat de Heere God in de scheppingsweek van letterlijk 6 dagen zei dat het zeer goed was. In geval van deze restitutieleer zouden Adam en Eva op een fossielenkerkhof hebben geleefd, waardoor de schepping niet zeer goed zou zijn. Pas na de zondeval is de dood en verderf in de schepping gekomen.

BASTIAAN

05-05-2018 10:11
EVOLUTIE IS SCHEPPER ONTKENNEN!!!

Ik ben het eens met Kees Noorlander in Het Zoeklicht: Aanvaarden van de evolutietheorie door christenen, komt in feite neer op ontkenning van de Schepper!!!

Het verbaast mij dan ook niets dat de vrijzinnige uitgeverij Medema en de EO, [met Andries Knevel en Willem Ouweneel] overigens destijds onder meer opgericht uit verzet tegen de evolutieleer, sinds 2009 de zogenoemde ‘theïstische evolutie’ aanhangen.

Hoe bestaat het dat deze voormannen die in hun begintijd bij de EO een krachtig orthodox en dus Bijbelgetrouw geluid lieten horen daarvan nu zo afwijken door de God van de Bijbel te laten buikspreken.

De EO is al jaren aan het zwalken en heeft geen recht meer van bestaan. Evangelisch zijn ze al lang niet meer. Lees waarom in Mattheus 7 en Handelingen 20.

Het zal velen niet verbazen wanneer de EO binnenkort gaat fuseren met KRO/NCRV net zoals het Nederlands Dagblad, dat dezelfde erosieverschijnselen vertoond als de EO, door jaren geleden al te fuseren met de Roomse Volkskrant.

De EO laat geen verschil meer zien met BNN/Vara vooral in de jongeren programma's. Jongeren krijgen bij de EO stenen voor brood geserveerd.

Wij ontdekten dat 12 jaar geleden al en beëindigden toen ook gelijk ons jarenlange EO-lidmaatschap En VISIE dat geen visie meer biedt.

Maken Jezuïeten niet al jaren de dienst uit bij de EO vooral in het bestuur en de nazorg?

In Visie 33 las ik kort geleden over Internetpastoor Nikolaas Sintobin Jezuïet niet getrouwd en zijn collega bij het Platform van Ignatiaanse spiritualiteit is journalist en schrijver Rick Timmermans, die wel een gezin heeft. Nicolaas Sintobin bedacht dat je kunt bidden met IGNATIAANSE You Tube-filmpjes?

Stuurt de EO jongeren die homo zijn niet met een kluitje in het riet? De Bijbelse noties over homoseksualiteit ontbraken geheel in Visie van 21-27 april 2018 in het artikel: Waarom durf ik niet te zeggen dat ik homo ben?

Arjet Borger, gezondheidswetenschapper geeft in dit artikel ouderen en jongeren de raad: Laten we onszelf nu al de vraag stellen: wat als het over mijn broer of zus gaat, of over mijzelf? Dan worden we bewust van hoe we zelf behandeld willen worden -laten we onze naaste ook zo behandelen. Alleen dan kunnen we een veilige kerk zijn, een luisterend oor bieden en liefdevol en bewogen zijn."

U ziet het, geen enkele verwijzing van Arjet Borger naar de Bijbel. Die blijft dicht in haar advies.

IPV Gods Woord wordt verwezen naar een boekje: De veilige kerk?

Zou Arjet Borger er niet beter aan gedaan hebben als ze de christelijke jongeren die over hun identiteit tobben te wijzen op wat Gods Woord in Genesis 1-3 leert?

Voorts Leviticus 18-20, Spreuken 1, 3, 5, 6, 7, het Boek Hooglied, Romeinen 1 en 1 Corinthe 5, 6, en 7. Zie ook Efeze 5 en Openbaring 22.