#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

MissieNederland en de Raad van Kerken

MissieNederland – de voormalige Evangelische Alliantie en Evangelische Zendings Alliantie – denk erover intensiever te gaan samenwerken met de Raad van Kerken. In een brief aan de achterban wordt gesproken over een ‘verkenning van een mogelijkheid’. Het bestuur van MissieNederland en de Raad van Kerken gaan daarover met elkaar in gesprek. Op 11 april is er al een ontmoeting van de aan MissieNederland deelnemende kerkgenootschappen en de Raad geweest.

De organisatie zegt het wel belangrijk te vinden te horen hoe haar deelnemers over dit proces denken. Die kunnen er dus op reageren. Er wordt gekeken naar zowel organisatorische als inhoudelijke samenwerking. De verkennende gesprekken hangen samen met het onderzoek naar een nieuwe (organisatie) strategie voor MissieNederland. Of de verkenning daadwerkelijk leidt tot een andere samenwerkingsvorm, staat niet vast.

De meeting op 11 april was volgens bestuursvoorzitter Jaap van de Poll ‘positief’. Daar werd nagedacht over verdere toenadering, zegt hij. “Allerlei opties passeerden de revue.”  Bij het MissieNederland-bestuur is erop aangedrongen nauwere samenwerking op zijn minst verder te onderzoeken, zegt hij.  

Brainstorm
Aan wat voor vorm wordt gedacht, is nog niet duidelijk. Er worden diverse scenario’s verkend. “Wat dat betreft zitten we eigenlijk nog echt in een brainstormfase,” aldus Van de Poll. “De gesprekken hierover vereisen ook zorgvuldigheid. Tegelijkertijd met dit onderzoek, zijn we ook met onze deelnemende organisaties en kerken in gesprek over wat zij van MissieNederland verwachten. We hechten er daarbij ook veel waarde aan dat de deelnemende kerkgenootschappen nauw betrokken zijn in het proces. Dat geldt overigens ook voor de organisaties in ons netwerk.”

Voor MissieNederland is de verkenning onderdeel van een breder onderzoek naar een duurzame strategie voor haar organisatie. Die werkt trouwens al langer samen met de Raad van Kerken, onder meer in de Week van Gebed.
Van de Poll: “Voorheen organiseerden de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie allebei een eigen gebedsweek. Inmiddels trekken we daarbij al enkele jaren gezamenlijk op. Het is niet voor niets de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.” De samenwerking betreft ook projecten als Kerkproeverij, die volgens Van de Poll goed bevalt.

Reageren


Zebulon

07-05-2018 02:47
Mee eens Bastiaan!
De enige goede reden die ik zou kunnen bedenken is dat de raad van kerken van binnenuit een flinke duw naar rechts zou moeten krijgen, maar heb daar een hard hoofd in.

BASTIAAN

07-05-2018 01:58
Niet te geloven! Ook dat nog?

"MissieNederland – de voormalige Evangelische Alliantie en Evangelische Zendings Alliantie – denkt erover intensiever te gaan samenwerken met de Raad van Kerken."

NIET DOEN!!! Waarom niet? De Raad van Kerken is al vele jaren een omstreden links bolwerk dat zeer kritisch is naar Israël en positief naar Paus en Vaticaan, Arabieren en Palestijnen.

De Raad van kerken waren ook achter de schermen zeer actief om alle Protestanten van de PKN en Evangelische Gemeenten richting Paus en Vaticaan te dirigeren. Hetgeen ze helaas gelukt is.

Weet u nog? Jarenlang was de Vrijzinnige en Oecumenische Raad van kerken verbonden met IKV van Mient Jan Faber, en met het Palestina Comité aangevoerd door Midden-Oosten deskundige Robert Soeterik en vergeet ook niet de voormannen van het ICCO.

Jaap van der Poll weet de Evangelische Alliantie listig een rad voor ogen te draaien als hij zegt...

“Voorheen organiseerden de Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie ALLEBEI een EIGEN gebedsweek. Inmiddels trekken we daarbij al enkele jaren gezamenlijk op. Het is niet voor niets de Week van Gebed voor de eenheid van christenen.”

Wat hij met die [valse] eenheid van christenen bedoeld weten we sinds 2012 het Malieveld en 2017 de Domkerk in Utrecht wel: Alle Protestanten en Evangelischen onder het gezag van Rome en de Paus te stellen.

Vergeet niet dat de laatste 3 Pausen na het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 ook grote vrienden van de Islam werden en Moslims de voeten wasten en broeders noemden hoewel de Koran overduidelijk leert dat Allah geen zoon heeft.

Over Verraad van het Evangelie gesproken!

Alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij gegeven heeft ZIJN ENIG GEBOREN ZOON, opdat een IEDER die in Hem gelooft niet verloren zou gaan maar eeuwig leven hebbe!!! Johannes 3:16. Zie ook Filippenzen 2. Alleen in de Naam van Jeshua zullen alle knie zich buigen...enz.

Dat de Raad van kerken en de Evangelische Alliantie horende doof en ziende blind zijn voor al deze heilsfeiten is al jaren evident.

De Evangelische Alliantie en Evangelische Zendings Alliantie zou ik adviseren:

Schoenmaker houdt u bij uw leest. Wijs de Raad van kerken de deur!!! Verkondig het Evangelie zoals Paulus dat aan zijn helper Timotheus in 2 Timotheus 4 vertelde...

4:1...Ik betuig u nadrukkelijk voor God en ?Christus? ?Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:

2 verkondig het Woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

3 Want er komt een tijd, dat mensen de Gezonde Leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de Verdichtsels keren.

5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle.