#Tb 15 euro gift
Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord? Ja Nee

Eindtijd

Opname niet belachelijk

Dat de opname van de gemeente volgens sommige christenen een belachelijk idee is, wordt in het charismatische magazine Charisma bestreden. De redactie, onder aanvoering van hoofdredacteur John Howard, verzet zich tegen de door sommigen geuite gedachte dat het verschijnsel in de Bijbel niet voorkomt en een verzinsel is van laffe gelovigen. Met soms een verwijzing naar nu al vervolgde christenen en de Holocaust.

Kritiek op de opname richt zich doorgaans op vermeende eigendunk van niet-Joodse gelovigen, menend dat God hen een vluchtweg biedt, terwijl Joden achterblijven om door de verdrukking te gaan, constateert het blad. Dat vindt het opvallend hoe vaak het principe van de wegvoering van gelovigen naar de hemel wél in de Bijbel voorkomt. Met tal van verwijzingen naar ook het Oude Testament, waaruit blijkt dat God mensen opeens kan wegvoeren.

De redactie vraagt zich af waarom het zo gek is er in te geloven dat God hen die Hij liefheeft uit het oordeel redt. “Als je door Jezus rechtvaardig bent gemaakt, hoor je niet onder het oordeel van God te komen, maar er juist  aan te ontkomen.” Ook wordt verwezen naar Noach en Lot. “Beide mannen staan voor gelovigen die door hun heiliging en trouw aan God werden weggenomen, voordat het oordeel over de zonde op aarde kwam.”

Intussen moet nu de smeekbede van gelovigen voor mensen om hen heen zijn dan die zich bekeren en gered worden voor de eeuwigheid.  “Laten we ons geloof vasthouden en onze Heer Jezus uit de hemel verwachten, want Hij is het die ons verlost van de komende toorn (1 Thes. 1:10).”

Reageren


loNe

06-06-2018 06:45
"thus / he - IEUE - says / ,
behold-me (just watch me) ! / waking up - a destroying (the corruption) - spirit-breath / +
onupon - Babylon (this earth's matrix) - andas to - the inhabitants of - the heart risen (on high) (this earth) / ;

"andfor I send / to / Babylon / foreigners (from their realm) / and they winnow her (this earth) / ,
and - her land - they shall make void (to empty out) / ,
thatfor / they become / onupon her / from all around / in the day of / evil (rã) / ;

"(it) must nót be / (that) the one (human) bending - his bow - shall bend (it) / ,
(and) (it) must nót be / he ascends / in his coat of mail (troops equipment) / ,
andfor (it) must nót be / (that) you (spirit-breath , through foreigners) are sparing / her - choice young men / ;
exterminate-you ! / all of / her host / ;

6

"(therefore,) flee-you (potential 144,000) ! fromout of the midst of / Babylon (this matrix earth) / ,
and escape-you ! adamite-soul - (mortal-) man (-kind) / ;
(it) must not be / you are being silenced (by having false blood) / inby her iniquity (of Õn) / ,
thatfor / (it) (is) the timeframe of / she - the vengeance (for non-pureness) / for IEUE / ,
(being) the recompence (against papyrus) / (as) he / the payback (to be eden-peace) / to her / ;

jer.51

niks geen 'wereldwijde rapture van miljoenen gelovigen' .

Maar een kleine club - 144,000 -
die de miljoenen gaan helpen .

vader Jakob

11-05-2018 03:20
Lot was volgens M van Putten aangebrand. Dat was duidelijk volgens hem.
Er was iets anders aangebrand. Lot was een rechtvaardig (gelovig) man volgens de Bijbel:
2 Petrus 2

6 En de steden van Sódoma en Gomórra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet dengenen, die goddelooslijk zouden leven; 7 En den rechtvaardigen Lot, die vermoeid was van den ontuchtigen wandel der gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft; 8 (Want deze rechtvaardige man, wonende onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld, door het zien en horen van hun ongerechtige werken); 9 Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen, en de onrechtvaardigen te bewaren tot den dag des oordeels, om gestraft te worden;

Hoezo, geen opname?

vader Jakob

11-05-2018 01:51
@MvanPutten, jij schreef
"Hetzelfde geldt voor de veronderstelde Opname. Het is overduidelijk dat mensen geen plaats hebben in de hemel. Net als de Maria-gelovigen hebben Opname-gelovigen veel 'bewijs' uit de Bijbel.“
Tot zover M van Putten. De vergelijking met het Maria dogma is belachelijke mist alle grond. Maria wordt nergens in de Bijbel beschreven als mede Verlosseres of moeder van God, if meer van die kolder. De Bijbel is wel heel duidelijk over de Hemelse roeping en erfenis van de Gemeente van Christus, ondermeer:

2 Kor. 5:2
Want wij weten, dat, zo ons aardse huis dezes tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.

Ef2:7
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;

1Thess 4,:16Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
17 Daarna wij die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.

Enz.enz. Als ik moet kiezen welk getuigenis klopt, houdt ik me graag vast aan de Schrift.M. van Putten

11-05-2018 08:42
Als mensen vanuit wat voor persoonlijke frustratie ook dingen over God en Zijn heilsplan beweren, dan is dat altijd zonde. Over God moet recht gesproken worden om Hem daarmee te eren en dienen. Ook als dat voor mensen gepast of ongepast is.

Neem bijvoorbeeld de meerderheid van 'christenen' die doen aan Mariaverering. Zelfs zodanig dat zij de plaats en functie van de Heilige Geest verdringt. Maar het is overduidelijk dat Maria geen rol van betekenis heeft in de Bijbel en gestorven, begraven en dood is. Toch zijn er uitgebreide romantische theologische theorieën en kerkelijke dogma's over haar.
Hetzelfde geldt voor de veronderstelde Opname. Het is overduidelijk dat mensen geen plaats hebben in de hemel. Net als de Maria-gelovigen hebben Opname-gelovigen veel 'bewijs' uit de Bijbel. Vaak kan al oppervlakkig worden vastgesteld dat zulk bewijs zwak is. Net zoals in dit stukje, waarin Lot wordt genoemd als veronderstelde 'heilig' en 'trouw' aam God. Het is duidelijk dat Lot 'aangebrand' was.

vader Jakob

10-05-2018 11:26
Het wegredeneren van de opname gebeurt onder andere door bepaalde 'Israël vrienden' die het inderdaad 'niet eerlijk voor Israel' vinden, daarbij voorbijgaand aan de Bijbelse profetieën en typologie. Ook ultra dispensationalisten, de hyper bedelingen aanhangers maken zich hier aan schuldig. De opname, onze toevergadering tot de Heer is onze zalige hoop!

Moi

10-05-2018 10:06
De Opname voor de Grote Verdrukking is nu wel heel nabij gekomen nu de Staat Israël op 14 mei as. 70 jaar bestaat. De periode van 70 jaar na het ontstaan van Israël in 1948 is een aanloopperiode geweest, die gekenmerkt wordt door een enorme welvaart, opkomst van verzorgingsstaten, enorme technologische ontwikkelingen op allerlei gebied, afval van het geloof, toenemende goddeloosheid, toenemende wetteloosheid, enz. 70 jaar is namelijk een profetische periode van vervulling.

Wanneer Israël haar 70e verjaardag zal vieren, wordt deze periode afgesloten. Met wat, dat weten wij nog niet. Bijv. Opname van de Gemeente, oorlog tussen Israël en haar omringende landen, totale instorting van het huidige financiële en monetaire systeem, opkomst antichrist en sluiten vals vredesverdrag?

Sinds dat Trump het nucleaire akkoord met Iran op 8 mei jl. heeft opgezegd, zien wij nu de spanningen in het Midden-Oosten enorm aan het oplopen is. Israël en Iran bestoken nu al elkaar met raketten. Iran valt Israël aan vanuit Syrië.

Laten wij ook bidden voor het bevoorradings- en ondersteuningsschip Zr.Ms. Karel Doorman en haar bemanning die nu op missie in de Middelandse Zee is in het kader van de NAVO-operatie Sea Guardian. Deze missie is om het terrorisme in deze regio te bestrijden.