#Tb 15 euro gift
Enquête: 027-Verdringt muziek Gods Woord? Ja Nee

Boek-muziek-film

Een Joods jubileum

In het voorjaar van 2018 bestaat de Staat Israël 70 jaar. Een mijlpaal. Maar hoe is het zover gekomen? Wat is de geschiedenis van de Joden vanaf hun ontstaan tot het heden? De bekende historicus Simon Schama toont in de BBC serie ‘De geschiedenis van de Joden’ dat verhaal. Christenen willen ook begrijpen wat de speciale betekenis van het Land Israël is voor hun geloof. Dat wordt getoond in de documentaire ‘Leven van Jezus vanuit de lucht’. Wat is de boodschap van deze documentaires?

Door Marco van Putten
Klik hier om deze dvd te bestellen!

Joodse geschiedenis
In vijf afleveringen van elk bijna een uur neemt Schama de kijker mee vanaf Israëls ontstaan in de Sinaï woestijn aan de voet van de berg Horeb tot aan de huidige moderne Staat Israël. In de eerste aflevering wordt de geschiedenis vertelt vanaf Mozes tot aan de verwoesting van de tweede Tempel. Daarbij komen allerlei bekende en minder bekende plaatsen in vooral het Land Israël in beeld. De tweede aflevering toont de periode van de verstrooiing van de Joden over het Romeinse rijk. Nadruk ligt op hun vestiging in Spanje. Maar dat land moesten ze in 1492 abrupt verlaten. Die Joden verspreidde zich opnieuw. Venetië bleek een nieuw welkom oord, maar ook daar volgde al snel hun opsluiting in een ghetto. De derde aflevering gaat over de Europese Joden in de 18de-19de eeuw en dan met name in Duitsland en Frankrijk. Toen speelde de vraag van aanpassing, assimilatie (christen worden) of vasthouden aan de Joodse orthodoxie. Dan volgt een aflevering over de Joden in Oost-Europa  en Amerika. Er wordt aandacht besteed aan Joodse stromingen als het Chassidisme en Reform Jodendom. De laatste aflevering gaat over de Holocaust en de oprichting van de Staat Israël tot aan het heden. Daarbij wordt aandacht besteed aan de belangrijkste pioniers van de nieuwe Staat en de omslag van het Joodse socialistische ideaal naar een meer Bijbel gericht ideaal.

Het leven van Jezus
Deze documentaire toont de belangrijkste plaatsen die de Here Jezus bezocht. Er is aandacht voor het verhaal van de Evangeliën, de (kerk)geschiedenis en de archeologie. Vooral (bijzondere) ‘heilige’ plaatsen en kerken in het Heilige Land komen in beeld. Geleerden en experts geven hun kijk op allerlei zaken.

Evaluatie
Dit is een prachtige jubileumbox, samengesteld om de aandacht niet tot de geschiedenis van de moderne Staat Israël te beperken, maar om het in een breed perspectief te zien. Ook tonen beide documentaires niet alleen het voor de handliggende, maar ook specifieke zaken die niet bij iedereen bekend is. Schama richt zich echter voornamelijk op de Joodse cultuur en diens elite, maar niet zo zeer op de Joodse godsdienst en de rabbijnen. Dit past ook goed bij de BBC-doctrine en bij het feit dat Schama een religieuze sociaalliberale Jood is. De film over het leven van Jezus is een goede kennismaking met Israëls belangrijkste christelijke ‘heilige’ plaatsen. Zeker een aanrader.

De geschiedenis van Israël. Van toen en nu.
3 dvd. 2018
NEEMA Media B.V., Hilversum
c.340 min.
€ 24,99
ISBN: 9789492189660

Reageren


Frits

26-05-2018 07:56
@Thea
Uw citaat, "Heer, gaat U er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt?", komt uit de zgn. BB-parafrase.
De auteur (Jacoline Kleyn) heeft er als voetnoot achter gezet: "Israël was veroverd door de Romeinen en een soort provincie van het Romeinse Rijk geworden." De Bijbel echter is een geestelijk leerboek, maar met zo'n ongeestelijke visie en uitleg wordt de toegang 'tot den berg Sion, en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem', geheel afgesloten. (Hebr.12:22)
Begrijpelijk dat vanwege haar volkomen aardsgerichtheid, deze BB-parafrase vooral populair is onder de Israël-fans van CvI, de EO, en met name de Vergadering van Gelovigen.
Kenmerk van deze groepen is dat zij allen een aversie hebben tegen het Evangelie van de hemel, niet geloven in de doop met Gods Geest, en dus ook onbekend blijven met de geestelijke gaven van Christus.
Maar inderdaad, voor het hemelse 'Israël Gods', bestaande uit gelovigen die net als de Heer Jezus waarlijk Jood zijn in de geestelijke wereld (2Cor.5:16), zijn al Gods beloften van Zijn koninkrijk onverminderd van toepassing. (2Cor.1:20)

Thea

21-05-2018 03:48
Ook bijbels onderbouwd Handelingen 1:6,7: De mensen die daar bij Hem waren, vroegen Hem: "Heer, gaat U er nu voor zorgen dat Israël weer een eigen koninkrijk wordt?". Hij antwoordde: Het gaat jullie niet aan wanneer dat gaat gebeuren. Alleen de Vader weet dat. Hij bepaald wanneer dat zal zijn. ( Er is dus nog steeds een belofte aan Israël. Jezus zei niet: ' Julllie hebben het bij het verkeerde eind.') Hoe dat koninkrijk er uit zal zien staat in Jesaja 2: Dit is wat Jesaja zag wat er met Juda en Jeruzalem gaat gebeuren. Als het eind van de tijd is gekomen, zal de berg waarop de tempel van de Heer staat de hoogste berg zijn. Hij zal hoger zij dan de hoogste bergen, indrukwekkender dan de hoogste heuvels. Alle volkeren zullen daarheen gaan naar de tempel van de God van Jakob. Want we willen van Hem leren hoe we moeten leven. We willen leven zoals Hij het wil. Want vanuit Jeruzalem zal de Heer zijn wil bekend maken. Hij zal rechtspreken over de landen en volken. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegen. En hun speren zullen ze omsmeden tot snoeischaren. De volken zullen niet meer tegen elkaar strijden. Ze zullen hun bewoners niet meer leren oorlogvoeren. Kom, volk van Israel, laten we wandelen in het Licht van de Heer. (Er is dus nog een toekomst voor Israël, staat in het Woord van God.)

BASTIAAN

21-05-2018 11:47
Beste Frits, op de Pinksterdag [Handelingen 2] werden de Apostelen ook door de "vromen" beschuldigd dat ze te veel wijn gedronken hadden en dus raaskalden zoals u nu over mij beweerd.

U schrijft: 'De leer van Christus in het Nieuwe Testament heeft vooralsnog voor BASTIAAN geen betekenis, hij blijft liever “Israël-fan” en klampt zich vast aan het Jodendom en de dode Joodse religie."

Geef eens een paar voorbeelden waar ik raaskal?

Denk na voordat u schrijft...Johannes 7:16...Jeshua? antwoordde hun en zei: Mijn leer is niet van Mij, maar van Hem, [JHWH] die Mij gezonden heeft; 17 indien iemand diens wil doen wil, zal hij van deze LEER [TORAH] weten, of zij van God komt, dan of Ik uit Mijzelf spreek.

Frits

21-05-2018 11:30
De uitleg van Andrè Guit is steeds bijzonder duidelijk en Bijbels onderbouwd en hij citeert op de juiste plaatsen teksten, die vanuit het onderwijs van de Heer Jezus Zelf en de apostel Paulus het enige juiste antwoord geven!
De moeilijkheid bij mensen als BASTIAAN is dat wanneer hij zich aan dat Woord van God moet conformeren, waardoor hij tot erkentenis van de waarheid kan komen, hij steeds iets aan het thema proberen toe te voegen en het gesprek een andere wending krijgt. Eigenlijk is dat bedoeld om de aandacht van zijn onhoudbare en verouderde argumenten af te leiden.
Dit wekt op z’n minst de indruk dat hij niet openstaat voor het goede in de boodschap van zowel Andrè als die van mijzelf. Veel erger nog zou het zijn, indien de houding van BASTIAAN betekent dat hij met de ‘vingers in de oren’ zich heeft afgesloten voor het Evangelie van Jezus. De leer van Christus in het Nieuwe Testament heeft vooralsnog voor BASTIAAN geen betekenis, hij blijft liever “Israël-fan” en klampt zich vast aan het Jodendom en de dode Joodse religie.

BASTIAAN

20-05-2018 11:13
Nee, Andrè Guit, ik ben geen aanhanger van het omstreden dispensationalisme, de "bedelingenleer" genoemd, welke is een systematisch-theologisch kader, dat ervan uitgaat dat Gods plan met de wereld kan worden opgedeeld in verschillende bedelingen.

Is de Wet/Torah niet meer van toepassing volgens dispensationalisten? Jeshua Mattheus 5 en Paulus Handelingen 21 leert wel beter.

Ik ben een vriend van de Joodse Jeshua en ben daardoor ook een vriend van Israël, het volk waaruit Hij geboren werd. Mattheus 1:1 en Johannes 15:14... Gij zijt Mijn vrienden indien gij doet wat IK u gebied!!!

Het Nieuwe Verbond is ook uitsluitend met Israël gesloten volgens Jeremia 31. De Bruid is niet de Kerk maar Israël volgens Hosea 2.

Het hoogmoedige Rome met zijn Paus en Wittenberg met Luther en Geneve met Calvijn hebben dit helaas nooit begrepen of willen begrijpen. Vandaar hun virulente antisemitisme tegen het Joodse volk.

De Bijbel leert duidelijk dat God noch Jeshua Gods Zoon ooit een verbond met de gelovigen uit de volken gesloten heeft. Dat deed Hij Uitsluitend met het volk Israël en als teken daarvan gaf Hij hen de Sjabbat. Exodus 20, 31 en 35.

God gaf uitsluitend de Bijbel/Torah aan het volk Israël op de berg Sinaï. Exodus 19. Hij maakte Israël tot zijn Uitverkoren volk, niet omdat ze beter zijn dan andere volken. Deuteronomium 7.

Uiteindelijk zal Israël zelfs tot HOOFD der volken worden wanneer JeshuaHaMasjiach als Koning in Israël wederkomt [Zacharia 14:9 en Openbaring 14 en 19] en met hen de wereld in gerechtigheid gaat regeren. Psalm 72, 98, 99, 132.

Ook het Nw. Testament is een geheel Joods Boek door Joden geschreven. De 120 bijeengekomen gelovigen in Jeruzalem waren allemaal Joden toen de H.Geest op de Pinksterdag werd uitgestort.

Petrus sprak zijn vurige preek daar op die dag tot Joden waarvan 3000 tot geloof kwamen en zich lieten dopen. Handelingen 2.

De 12 Joodse Apostelen waren de eerste vurige zendelingen die de wereld introkken na Jeshua' s hemelvaart. Jeshua gebood het hun in Handelingen 1...Ga Eerst in Jeruzalem, daarna Judea, daarna Samaria en dan tot het uiterste der aarde. Ze deden het en stierven als martelaar voor Hem. Zie ook Marcus 16.

Weet u nog hoe JHWH Israël de Tempel gaf op de berg Sion gebouwd door Salomo. God woonde jaren uitsluitend in Jeruzalem de stad van de grote Koning in de Tempel, het heilige der heiligen. Psalm 48 en Mattheus 5:35.

Daar in Jeruzalem zal Hij ook wederkomen [Niet in Rome of Mekka] volgens Openbaring 7 en 14 met 144.000 Joden die de wereld in Gerechtigheid gaan regeren. Zie ook 2 Petrus 2 en 3.

De Gemeente uit de volken die ook Jeshua navolgen/verkondigen zullen zeer verblijd zijn met de Masjiach als Koning van Israël en mee regeren.

Misschien stelt hij AndrèEnde Guit wel aan tot heer over TIEN steden...

Lucas 19:17...En hij zeide tot hem: Voortreffelijk, goede slaaf; omdat gij in het minste getrouw geweest zijt, heb gezag over TIEN steden.

Goddank...De God van Israël en niet de duivel spreekt het eerste en laatste Woord in de mensengeschiedenis! Shalom!!!

Andrè Guit

20-05-2018 09:28
@ Bastiaan.

Afhaken zal ik niet gauw doen, maar ik merk al dat u het dispensationalisme aanhangt.

Op dit moment is de populaire eindtijdtheologie het geloof dat God twee verschillende volken heeft namelijk Israël en de gemeente. De gemeente moet worden opgenomen omdat God zijn plan moet voortzetten met het andere volk en dat is Israël…
Maar leert de schrift dat ook.? Is er verschil tussen Jood en heiden, man of vrouw en onderscheid tussen volkeren?
Ten eerste, in plaats van een onderscheid tussen Israël en de gemeente over te brengen, vertelt de Bijbel van het begin tot het einde dat God slechts één uitverkoren volk heeft "uit elke stam en taal en taal en natie" heeft gekocht door het bloed van Jezus (Op.5: 9). Zoals Paulus uitlegt, het “mysterie is dat door het evangelie de heidenen mede-erfgenamen met Israël zijn, leden samen van één lichaam, en deelgenoten in de belofte in Christus Jezus ". Inderdaad, de precieze beschrijving die wordt gebruikt om de kinderen van Israël in het Oude Testament te beschrijven, wordt toegeschreven aan de kerk in het Nieuwe Testament.

Petrus noemt ze "een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat tot God behoort" (1Pet.2: 9) En daar horen in de eerste plaats de gelovige Joden bij. Uiteindelijk zijn zij (Jood en heiden) het enige uitverkoren volk van God, niet op grond van hun genealogische relatie met Abraham, maar vanwege hun oprechte relatie tot 'de levende steen - afgewezen door mensen maar gekozen door God' (1Pet.2: 4).

Net zoals het Oude en het Nieuwe Testament is er slechts één uitverkoren volk , ook slechts één verbondsgemeenschap en dat is het nieuwe verbond. (het oude verbond is verouderd verklaard) Terwijl die ene verbondsgemeenschap fysiek geworteld is in het nageslacht van Abraham - waarvan het aantal zou zijn als dat van 'de sterren' in de hemel (Gen.15: 5) of 'het stof der aarde' (Gen.13: 16) Het is geestelijk geaard in een enkelvoudig zaad. Paulus maakt dit expliciet in zijn brief aan de Galaten: "De beloften werden tot Abraham en zijn zaad gesproken. De Schrift zegt niet 'en aan zaden', wat veel mensen betekent, maar 'en aan uw zaad' betekent één persoon, en dat is Christus '(Gal.3: 16). Zoals Paulus verder uitlegt: "Als u Christus toebehoort, dan bent u het zaad van Abraham en erfgenamen volgens de belofte" (Gal.3: 29).

Het getrouwe overblijfsel van het oudtestamentische Israël en het nieuwtestamentische christendom zijn samen het enige echte zaad van Abraham en dus erfgenamen volgens de belofte. En daar is geen onderscheid tussen. Het zijn kinderen Gods.
Ten slotte wordt het ene uitverkoren volk, dat één verbondsgemeenschap vormt, in het boek Romeinen prachtig gesymboliseerd als een gecultiveerde olijfboom (zie Rom.11: 11-24). De boom symboliseert het ware Israël (dus niet het vleselijk/etnische Israël); zijn takken symboliseren degenen die geloven; en zijn wortel symboliseert Jezus - de wortel en het nageslacht van David (Openb. 22: 16).

Afgebroken natuurlijke takken vertegenwoordigen Joden die Jezus afwijzen. Wilde takken geënt op deze boom vertegenwoordigen heidenen die Jezus ontvangen. Zo zegt Paulus: "Niet allen die afstammen van Israël zijn Israël. Noch omdat zij zijn afstammelingen zijn, zijn zij allemaal Abrahams kinderen ... Met andere woorden, het zijn niet de natuurlijke kinderen die Gods kinderen zijn, maar het zijn de kinderen van de belofte die als Abrahams nageslacht worden beschouwd "(Rom.9: 6- 8). Jezus is het enige ware zaad van Abraham! En allen bekleed met Christus vormen een nieuw volk, de gemeente uit Joden en heiden.
Dat is het ware Israël.

Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzakende, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die Zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken. (Titus 2)

Èèn volk en geen twee...!!!

Er is maar 1 volk in het nieuwe verbond en dat is de gemeente uit het gelovig deel van Israël en de heidense volken. Dat is het werkelijke Israël. En dat is geen vervangingstheologie, maar het gelovige deel van Israël is uitgegroeid tot een volk uit alle stammen volken en natiën.
Nu is er geen sprake meer van Jood of heiden, maar allen die Hem aangenomen hebben, Heeft Hij de macht gegeven om Kinderen Gods te worden.
En al de profeten, van Samuël af en vervolgens, zovelen er hebben gesproken, hebben ook deze dagen aangekondigd. Gij zijt de zonen van de profeten en van het verbond, dat God met uw vaderen gemaakt heeft, toen Hij tot Abraham zeide: En in uw nageslacht zullen alle stammen der aarde gezegend worden. God heeft in de eerste plaats voor u zijn Knecht doen opstaan en Hem tot u gezonden, om u te zegenen door een ieder uwer af te brengen van zijn boosheden. Handelingen 3: 24-26
Dit woord gesproken door Petrus is in de eerste plaats gesproken door een Jood voor de Joden.!!

BASTIAAN

20-05-2018 07:49
Beste AndrèAndr Guit, Tof dat u niet afhaakt in dit goede gesprek. Goed dat u schrijft:

"Jezus zei: wie niet geloofd dat Ik het ben zal in zijn zonden sterven."

Daarover geen verschil van inzicht/mening.

U schrijft verder: Jezus geeft in Lucas 24 de opdracht om aan alle volken vergeving van zonden te brengen door het bloed van Jezus te beginnen in Jeruzalem. Dat stukje evangelie is langzamerhand verdwenen.

Dat is duidelijke taal, helemaal mee eens! Zo ging het dan ook verder als ik in het boek Handelingen verder lees!

Maar nu schrijft u iets wat ik niet begrijp: "We richten de scheidsmuur weer op en God heeft twee volken met twee aparte plannen."

Wie bedoelt u met die WE? God heeft inderdaad twee volken met twee aparte plannen. Joden en Gelovigen uit de volken! Dat lezen we al duidelijk in Handelingen 15. Joden die geloven dat Jeshua de Masjiach is worden gewoon Besneden en in de Naam van Jeshua gedoopt.

Gelovigen uit de volken hoeven NIET besneden te worden, gedoopt in de Naam van Jeshua is voldoende.

WEET U NOG: Paulus besneed zijn reisgenoot Timotheus....

Handelingen 16:1..En hij kwam ook te ?Derbe? en te ?Lystra. En zie, er was daar een zeker discipel, genaamd Timoteüs, de zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader, 2 en hij stond goed bekend bij de broeders van ?Lystra? en ?Ikonium. 3 Paulus? wilde, dat deze met hem zou gaan en hij nam hem tot zich en ?BESNEED hem ter wille van de ?Joden? in die plaatsen, want iedereen wist, dat zijn vader een Griek was.

Als u Handelingen 21:15-40 hardop leest ziet u dat de Joodse Paulus zich net als de Joodse Jeshua zich aan alle Geboden van de Torah/Tenach hield.

Het Nieuwe Testament moest nog geschreven worden!

Romeinen 11 leert dat gelovigen uit de volken op de Stam van Israël geënt kunnen/mogen worden. Maar ook hier lezen we weer dat Israël een eerste unieke plaats kreeg toegewezen. Eerst de Jood dan de Griek. Romeinen 1:16.

Paulus waarschuwde Gelovigen uit de volken dat die zich niet/nooit zouden mogen verheffen boven het Joodse volk, wat helaas velen eeuwen wel gebeurde door pausen die Joden eeuwen in Getto' s lieten creperen en ook door de drie Hervormers Luther, Calvijn, Knox die Joden met de neus aankeken en belasterden...

Hitler kende de lastergeschriften/pamfletten van Luther en zijn haat tegen het Joodse volk. Hitler las mee en vond het prachtig en vermoordde zonder gewetenswroeging 6-7 miljoen Joden in de vernietigingskampen tussen 1933-1945 waaronder bijna 2 miljoen kinderen.

De Kerk, rooms en protestants en vooral de Griekse kerkvaders, ook Augustinus en Erasmus waren daarvoor mede verantwoordelijk!!!

Hoe bestaat het dat Pausen, Kerkvaders en Reformatoren zo op Joden konden neerzien/demoniseren? Jeshua had toch duidelijk geleerd dat het HEIL niet door Hitler kwam maar uit de Joden? Johannes 4:22.

In het Boek Openbaring 7, 14, 19 dat door Jeshua aan de Joodse Apostel Johannes op Patmos gedicteerd werd leest u dat Joden komende uit de 12 Stammen Israëls TOP posities mogen bekleden.

Lees deze hoofdstukken hardop en vertel het verder. Amen! Shalom!

AndrèAndr Guit

20-05-2018 06:54
@Bastiaan.

Beste Bastiaan ik kan er geen touw aan vastknopen. U springt van hot naar her met de door uw geciteerde bijbelteksten.

U vraagt : Hoe leest u de woorden van Jezus eigenlijk?

Jezus zei: wie niet geloofd dat Ik het ben zal in zijn zonden sterven.

Jezus geeft in Lucas 24 de opdracht om aan alle volken vergeving van zonden te brengen doir het bloed van Jezus te beginnen in Jeruzalem.

Dat stukje evangelie is langzamerhand verdwenen. We richten de scheidsmuur weer op en God heeft twee volken met twee aparte plannen.

BASTIAAN

20-05-2018 03:00
Beste AndrèEnde Guit, dank voor uw reactie.

Vindt u het niet hypocriet wanneer predikanten zondag aan zondag de 10 Geboden lezen in hun Gemeenten en dan met droge ogen ook het Vierde Gebod lezen: Gedenk de Sjabbat, waar kerkleiders uit lang vervlogen tijden maar op 7 maart 321 een omstreden zondag [Constantijn de Sol Invictus= Onoverwinnelijke Zon] van hebben gemaakt.

Wat doet u met de uitspraak van Jeshua zelf wanneer Hij leert dat Hij Heer van de Sjabbat is? Lucas 6:5. Jeshua ging naar zijn gewoonte op Sjabbat naar de Synagoge of de Tempel.

Wat doet u met de uitspraak van Jeshua in Mattheus 5:17-20 dat Hij niet gekomen is om de Wet/Torah te ontbinden maar te vervullen?

Wat doet u met de uitspraak van Jeshua naar de Rijke Jongeling wanneer Hij hem adviseert: Onderhoud de Geboden? Welde: Details Mattheus 19:16-22.

Vindt u het gek dat Joden Christenen dwaas noemen omdat ze een drie-goden leer drie-eenheid verdedigen? Mozes en Jeshua wisten wel beter. Details Exodus 20 en Marcus 12:28-34.

De Apostelen hebben nooit een gelovige Jood gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zoals in Mattheus 28 gesuggereerd wordt. En...Ze besprenkelden zeker geen kinderen zoals roomsen en protestanten nu nog doen.

De Apostelen doopten uitsluitend gelovigen met een duidelijk getuigenis in de Naam van Jeshua. Details in Handelingen 2:38...8:16...10:47-48...19:5-6.

Geen wonder dat zo weinig Joden door Christenen geïmponeerd/gedoopt worden en er zo weinig in hun Jezus willen gelovigen.

De Joodse predikers die goed weten/geloven dat Jeshua de Masjiach is prediken het zuivere evangelie dat ook Paulus verkondigde:

Eerst de Jood en dan pas de Griek. Romeinen 1:16-17.

Misschien dat u nu ziet dat er nogal wat kennis mankeert aan hedendaagse vrijzinnige predikers die denken dat ze het Woord Gods verkondigen! Geen wonder dat Joden en BijbelGetrouwe gelovigen de schouders ophalen voor die waanwijze predikers.

Hoe leest u de ware Woorden van Jeshua eigenlijk?

AndrèEnde Guit

20-05-2018 12:20
@Bastiaan

Wat @Frits schreef sta ik volledig achter.
Wat u daarop schreef raakt kant nog wal. Teksten uit verband halen om uw gelijk te tonen.

De geestelijke betekenis van de sabbat komt vooral naar voren in het Nieuwe Testament. De opvatting dat God een speciale dag of plaats gekozen zou hebben om Hem te aanbidden, wordt daarin totaal ongedaan gemaakt.

Een schaduw zijn van hetgeen komen moest.

In het nieuwe verbond is er geen sprake meer van ‘heilige‘ plaatsen (Joh. 4:20-24). Noch zal ooit het geestelijke leven van de mensen beoordeeld worden op grond van uiterlijke dingen, zoals het zich onthouden van bepaalde gerechten en het houden van feesten en speciale dagen: “Laat dan niemand u blijven oordelen inzake eten en drinken of op het stuk van eenfeestdag, nieuwe maan of sabbat, dingen die slechts een schaduw zijn van hetgeen komen moest, terwijl de werkelijkheid van Christus is” (Kol. 2:16-17).

Toen de Galaten – die in antwoord op hun geloof in het evangelie vervuld waren met de heilige Geest – de sabbat begonnen te vieren, was dit een aanleiding voor Paulus om te vrezen dat al zijn inspanningen voor hen tevergeefs geweest waren: “Dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Ik vrees, dat ik mij wellicht tevergeefs voor u ingespannen heb”(Gal. 4:10-11).

Hetzelfde moet gezegd worden van de mensen die de Joodse sabbat willen invoeren in het nieuwtestamentische christendom, en zich er op beroemen dat ze de wet van God met meer nauwgezetheid vervullen dan de mensen die op zondag naar de samenkomst gaan.

Door het debat over de zevende dag wordt de eenheid en de vrede in de gemeenten nog meer verstoord waardoor, paradoxaal, de beoogde sabbatsrust uit de harten verdwijnt. De heethoofden, die de discussie over schaduwen warm houden, richten de aandacht op rituele factoren, die nooit één zondaar tot volmaaktheid hebben gebracht (Hebr. 10:1).

Ondertussen verdwijnt de prediking van het volbrachte werk van Jezus naar de achtergrond. Men besteedt meer aandacht aan bepalingen voor het vlees – die slechts opgelegd waren tot de tijd van het herstel, d.w.z. tot de ingang van het nieuwe verbond (Hebr. 9:10) – dan aan de opdracht van Jezus om Zijn getuigen te zijn. Als waarschuwing hiervoor heeft Samuel een uitspraak gedaan met grote profetische betekenis: “Gij zult niet afwijken achter de ijdelheden, die baten nog reddenkunnen: slechts ijdelheid zijn zij” (1Sam. 12:21).

Waarom vermijden christenen niet dergelijke onderwerpen, waarmee ze nog nooit één enkele zondaar tot verlossing hebben kunnen leiden? Waarom besteden ze hun energie niet aan de verkondiging van Christus de gekruisigde (1 Kor 2:2), in plaats van ijdelheden die noch baten noch redden?

Gods wet is dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart.

 

Het is absoluut onmogelijk om God te behagen door het houden van kalenderdagen. Want onze gemeenschap met God is niet de vrucht van krampachtige pogingen om nauwgezet verschillende schaduwbeelden na te leven, maar van het stoppen van het plegen van onrecht: “Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen – gruwelijk reukwerk is het mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering” (Jes. 1:13). De Farizeeën blonken uit in het houden van de sabbat, maar werden door Johannes ‘adderengebroed’ genoemd (Mat. 3:7). Jezus noemde hen huichelaars en blinde wegwijzers (Mat. 23:13-39).

In werkelijkheid is het houden van een bepaalde dag nooit een kenmerk geweest van geestelijk leven. Vandaag bestaan er miljoenen goddeloze sabbattisten, binnen en buiten de grenzen van Israël, die weigeren Jezus aan te nemen als hun Verlosser. En niemand zal ooit van zijn zonde verlost worden door de dingen die hij voor God doet, hoe ijverig hij ook is. Verlossing is alleen mogelijk door het geloof in wat Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis. En dat is juist de onderliggende betekenis van onze sabbatsrust: Wat betreft onze volmaaktheid, stoppen we met onze werken voor God, in bewondering van de grote werken die Hij voor ons gedaan heeft!

Gods wet is dat wij Hem liefhebben met geheel ons hart. Dat betekent dat onze relatie met Hem absolute prioriteit is, in alle levensomstandigheden. De vraag is: Staan we klaar, met al die paradijselijke dingen om ons heen, om Jezus de eerste plaats te geven in ons leven? Hebben we geleerd om te rusten in Zijn genade, voordat we iets ondernemen voor onszelf, of voor Hem? Sabbat is de erkenning dat we in alle dingen volledig van de Schepper afhankelijk zijn. Eerst moeten we tot rust komen aan de voeten van Jezus, in vertrouwen op Zijn volbrachte werk, alvorens we tot andere activiteiten overgaan. Pas dan is er sprake van sabbat in ons leven (Hb 4:1-11)!

Helaas zijn christenen vaak bezig met het bouwen van allerlei paradijzen; zowel stoffelijk als geestelijk. En vervolgens nodigen ze God uit om hun werken te bekronen met Zijn zegen. Wonderlijk genoeg, zijn het altijd de ‘bouwlieden’ die Christus verwerpen als de uitverkoren, kostbare hoeksteen van Gods bouwwerk (1 Petr. 1:4-8). Ze zijn altijd bezig om hun eigen koninkrijkje te stichten en te verdedigen, en dat gebeurt vaak midden in de gemeente. Zij die in Jezus geloven zijn echter erfgenamen van een bouwwerk waarvan God de ontwerper en bouwmeester is (Hebr. 11:10).

Adam heeft nooit een paradijs geplant; hij moest alleen zorgen en waken voor wat de Heer voor hem geschapen had. Dat betekent dat de Schepper zelf zorg draagt voor de mens, zowel stoffelijk als geestelijk. Zijn opdracht aan de mens was alleen om Hem te gehoorzamen, door afstand te nemen van het eigenzinnige bepalen van wat goed en wat kwaad is (Gen. 3:1-5).

Tot aan de dag van vandaag, moeten velen nog verlost worden van het: “Dat regelen we zelf wel”; en “Dat maken we zelf uit”. Hoewel we geschapen zijn in Gods beeld, en ‘rentmeesters’ zijn van Zijn scheppingswerken, blijft het zoeken en vertoeven in gemeenschap van God, in totale afhankelijkheid van Hem, ons hoogste goed (Mat. 6:33).

Dus Bastiaan stop met die verwijten naar de kinderen Gods toe. Het Joodse volk heeft hun Messias hard nodig, en wel nu. Volgens u hoeven we hun het evangelie niet aan Joden te delen, want hun heil is toch wel verzekerd.

BASTIAAN

20-05-2018 10:13
Beste Frits, met de eerste helft van uw ingezonden aan mij kan ik instemmen.

Maar dan schrijft u: Veel Joodse mensen komen door de heerlijke prediking van het Evangelie van Jezus tot bekering, maar ook onder hen zijn er die de Heer Jezus blijven afwijzen."

Ik zou dat kunnen be-amen als u schreef: Veel Joodse mensen komen door de heerlijke prediking van het Evangelie van Jeshua tot bekering!!!

Het Joodse volk kan maar moeilijk in een Griekse Jezus en Grieks evangelie geloven. Dat blijkt dan ook wel. Jeshua noemde zich Heer van de Sjabbat. Lucas 6:5.

De Griekse en daarna de Latijnse kerk en zelfs de Protestantse kerken hebben de Sjabbat afgeschaft en verandert in de zondag hoewel Jeshua noch de Apostelen daar ooit toe hebben opgeroepen.

Jeshua leerde zijn Joodse geloofsgenoten dat God één is! Marcus 12:28-34. Grieken, Latijnen, Protestanten leren een drie-enig God.

Het Joodse volk viert Pesach op de datum die JHWH aan Mozes bekend maakt in Exodus 12. De Roomse kerk veranderde die in de eerste zondag na de Lente. Waarom? Om dezelfde reden als de verschuiving van de Sjabbat naar de zondag. Een daad van antisemitisme, roomsen wilden niet langer met Joden in één ruimte zitten.

Joden [en BijbelGetrouwen] walgen van een paus met een Mijter die met een dode uitgemergelde Jezus op zijn kromstaf loopt te paraderen. Joden geloven dat de Masjiach hen komt redden zoals koning David dat deed van de Filistijnen. Zacharia 14.

Joden die geloven dat Jeshua de Messias is hebben meer succes met hun evangelische prediking dan roomsen, protestanten, evangelischen. Daarom: zij prediken dat de Joodse Masjiach zal zijn als de Leeuw van Judah die hen komt bevrijden. Details Openbaring 5:5.

Christenen zijn ten onrechte op Rome gefocust. Joden op Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Mattheus 5:35.

Geen wonder dat al het zogenaamde "'christelijk" zendingswerk onder Joden vruchteloos is in alle 20 afgelopen eeuwen.

Jeshua zal net als Jona eens mocht doen in Nineve op één dag zijn volk Israël bekeren van hun ongeloof. Zij zullen Hem zien en geloven dat Hij de Masjiach is!!! Zacharia 12:10-14 en Romeinen 11.

Als Jeshua straks met grote macht wederkomt in Jerusalem Openbaring 14 en 19 zal er niet één Roomse, Protestantse, Evangelische kerk overblijven.

De Sjabbat zal weer hersteld worden [Jesaja 66] en ook de Joodse feestdag Loofhuttenfeest zullen door de heidenen de niet-Joden meegevierd worden volgens Zacharia 14, wie dat weigert zal niets meer te vieren hebben!!!

Jeshua leerde immers: Het Heil is uit de Joden! Johannes 4:22.

Daarom, leer de Bijbel door Joodse ogen te lezen en leef! Ik leerde het tijdens een seminar in Jeruzalem.

Mosje, de Profeten, Jeshua en de Apostelen helpen u daarbij. Gooi alle dogmatieken en Bijbelverklaringen aan de kant die leren dat de Kerk het geestelijk, het nieuw Israël is. Dat is puur Antisemitisme!

Terug naar de God van de Bijbel is het ware medicijn dat Joden en gelovigen uit de volken één en blij zal maken!

Frits

19-05-2018 07:53
@BASTIAAN
U vraagt mij of het Joodse volk toekomst heeft, met inachtneming van Romeinen 9 en 11. Mijn antwoord begint daarom in hoofdstuk 9: ‘Want die zijn niet allen Israël, die uit Israël zijn’ (vs6). De naam ‘Israël’ is in Bijbelse zin dus geen synoniem voor “het Joodse volk”.
God heeft ‘Israël’ nimmer verstoten, doch alleen diegenen uit het Joodse volk die de Heer Jezus hebben aangenomen zijn waarlijk ‘Israël’, denk aan de apostelen en de groep van omtrent 120 mensen, maar ook de duizenden Joden kort na Pinksteren. (Act.1:15, 2:41) Samen met de heidenen die Jezus Christus als Redder en Zaligmaker aanvaarden, worden zo Joden en heidenen op gelijke wijze tot één Gemeente samengevoegd volgens het Evangelie van Jezus. (Joh.10:16) Let wel, net als bij de Joden bekeren ook niet álle heidenen zich tot God, maar een deel van hen doet dat. Nergens in de Bijbel wordt geleerd dat een volk zich zonder enige uitzondering collectief bekeert.
Daarover profeteerde Jesaja: ‘Al ware het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel (die van Jezus Christus zijn) behouden worden. (Rom.9:27)
In Rom.11:25 staat, ‘totdat de volheid (pléróma) der heidenen zal ingegaan zijn’. Betekent dit dat alle heidenen zullen ingaan? Nee, anders had Paulus wel geschreven, ‘totdat alle heidenen ingegaan zullen zijn’. Onder de heidenen bevinden zich ook mensen die de duisternis liever hebben dan het licht, die de leugen prevaleren boven Gods Woord.
En precies net zo gaat het met het Joodse volk. Veel Joodse mensen komen door de heerlijke prediking van het Evangelie van Jezus tot bekering, maar ook onder hen zijn er die de Heer Jezus blijven afwijzen. Daarentegen vormen de Joodse mensen die zich wel tot God bekeren in werkelijkheid samen met de bekeerlingen uit de heidenen het grote geheel, het ‘Israël Gods’. Logisch dat Paulus in vers 26 de conclusie opschrijft: ‘En alzo (dus op die manier) zal geheel Israël (Jood en heiden) zalig worden’. De Verlosser Jezus Christus ís uit Sion gekomen en Hij heeft Zijn leven ten schuldoffer gegeven voor alle mensen, en daarmee ook de goddeloosheden van Jakob afgewend.
In de opperzaal te Jeruzalem bevonden zich namelijk behalve de apostelen ook Maria met haar zonen. Zij waren via het geslachtsregister van Jozef de natuurlijke afstammelingen van Jakob, hetgeen als detail in Act.1 wordt vermeld aan het eind van vers 14.

BASTIAAN

18-05-2018 09:59
Beste Frits, bedankt voor uw reactie, ook al begrijp ik uw gedachtegang niet.

Hoe bidt u dan het Onze Vader waar gezegd wordt in Matth 6:10 uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de AARDE.

Gelooft u dan niet in een nieuwe AARDE? Gelooft u niet dat Jeshua wederkomt in Jeruzalem? ZACHARIAH 14:9 EN Handelingen 1.

Gelooft u dan niet in het nieuwe Jeruzalem dat nederdaalt uit de hemel op de aarde?

Heeft het Joodse volk bij u dan geen toekomst? Romeinen 9-11. Zijn ze voor niets teruggekeerd naar Israël in 1948 na 2000 jr ballingschap?

Frits

18-05-2018 09:00
@BASTIAAN

De Bijbelse geschiedenis is in het Oude Testament heel goed gedocumenteerd. Ze wordt na de Pentateuch voortgezet in het groepje ‘geschiedenisboeken’, waar ook Nehemia tussen staat. Inderdaad waren er ten tijde van het OT heilige plaatsen, met als duidelijk voorbeeld de tempel van Salomo, ‘want de heerlijkheid des HEEREN had het huis Gods vervuld.’ (2Kr.5:14)
Of zoals u het omschreef, “waar HIJ woonde”. Nu echter is de situatie geheel anders!
Voor de gelovigen uit het Nieuwe en betere Testament gelden de woorden van Stéfanus: ‘Maar de Allerhoogste woont niet in tempelen met handen gemaakt; gelijk de profeet zegt: De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten; hoedanig huis zult gij Mij bouwen, zegt de Heere, of welke is de plaats Mijner rust?’ (Hand.7:48,49)
Voor zover de grote en kleine profeten (Jesaja t/m Zacharia) over Jeruzalem, de berg Sion, en het Huis des HEEREN hebben geprofeteerd, betreft dit de hemelse werkelijkheid, het Koninkrijk der hemelen waarvan onze Heer Jezus voortdurend sprak. Hier is het ware hemelse Jeruzalem aanwezig, waarvan het aardse Jeruzalem, net als de tabernakel en de stenen tempel ooit slechts afschaduwingen waren. (Hebr.8:5)
Dat u Matt.27:53 aanhaalt om aan te tonen dat ook in het Nieuwe Testament het aardse Jeruzalem een ‘heilige’ stad is, komt omdat u een foute vertaling leest; “En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de Heilige Stad, waar zij aan velen verschenen.”
Echter het woordje “waar” is ingevoegd! Oorspronkelijk staat er: ‘En uit de graven uitgegaan zijnde, na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad, en zijn velen verschenen.’ (SV)
Nadat de Heer Jezus uit de dood was opgestaan, voerde Hij de ‘geesten, die in de gevangenis’ waren mede ‘in de hoogte’, Ef.4:8 en 1Petr.3:19. Die menselijke geesten kwamen ‘in de hoogte’, namelijk in het Koninkrijk der hemelen in de heilige stad, het hemelse Jeruzalem! (Hebr.12:22)
Tot slot noemt u zelf al Openbaring 21:10, waarmee u precies aangeeft waar het ‘heilige Jeruzalem’ zich thans bevindt, niet op de aarde maar in de hemel.
‘En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij de grote stad, het heilige Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God.’
Ik denk dat de lezers intuïtief deze waarheid zullen verstaan.
BASTIAAN

18-05-2018 08:09
Beste Frits, u dwaalt wel zeer als u ontkent dat Israël het heilige volk van Israël en Jeruzalem de stad van God is omdat daar de heilige Tempel Gods gebouwd werd op de berg Sion waar HIJ woonde in het Heilige der heiligen. U etaleert allen maar uw onwetendheid op deze site van Uitdaging.

Israël is nog steeds het heilige land en Jeruzalem de heilige stad des Heren. Bent u dan blind dat Israël na 2000 jr. ballingschap terugkeerde naar Sion in 1948 volgens de profeten. Ezechiel 36-48.

Er wordt heel vaak in de Bijbel ook in N.T. gerefereerd aan het Heilige land Israël en de heilige stad Jeruzalem...

Nehemia 11:1 De oversten van het volk gingen te Jeruzalem wonen, maar het overige volk wierp het lot, om een op de tien aan te wijzen in Jeruzalem, de Heilige Stad, te gaan wonen, en negen tienden in de andere steden.

Nehemia 11:18...Al de Levieten in de heilige stad waren tweehonderd vierentachtig.

Psalm 48:2...Groot is de Here en hoog te loven
in de stad van onze God zijn heilige berg.

Psalm 87:1...Sion, de stad der volken...Van de Korachieten. Een lied. Zijn stichting ligt op heilige bergen;

Prediker 8:10 Eveneens zag ik, hoe goddelozen begraven werden en (de rust) ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden, van de Heilige Plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid.

Jesaja 48:2...ja, zij noemen zich naar de Heilige Stad en steunen op de God van Israël; Here der heerscharen is zijn naam.

Jesaja 52:1...Waak op, waak op, bekleed u met sterkte, Sion; bekleed u met uw pronkgewaden, Jeruzalem, Heilige Stad. Want geen onbesnedene of onreine zal meer in u komen.

Jesaja 60:14...De zonen uwer verdrukkers zullen deemoedig tot u komen, aan uw voeten zullen al uw versmaders zich neerwerpen en zij zullen u noemen: De stad des Heren, het Sion van de Heilige Israëls.

Jesaja 62:12...Het heilige Volk, De Verlosten des Heren; en gij zult genoemd worden: Begeerde, Niet verlaten Stad.

Ezechiël 48:30...De heilige stad. En dit zijn de uitgangen der stad: aan de noordzijde, die vierduizend vijfhonderd (el) lang is, –

Daniël 9:16. Here, mogen naar al uw gerechtigheid uw toorn en uw grimmigheid zich toch afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg; want om onze zonden en om de ongerechtigheden onzer vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot een smaad geworden voor allen om ons heen.

Daniël 9:24...Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw Heilige Stad, om de overtreding te voleindigen, de zonde af te sluiten, de ongerechtigheid te verzoenen, en om eeuwige gerechtigheid te brengen, gezicht en profeet te bezegelen en iets allerheiligst te zalven.

Mattheüs 4:5...Toen nam de duivel Jeshua mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels,

Mattheüs 27:53...En zij gingen uit de graven na zijn opstanding en kwamen in de Heilige Stad, waar zij aan velen verschenen.

Openbaring 11:2...Maar laat de voorhof, die buiten de tempel is, erbuiten, en meet die niet; want hij is aan de heidenen gegeven; en zij zullen de Heilige Stad vertreden, tweeënveertig maanden lang.

Openbaring 21:2...En ik zag de Heilige Stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is.

Openbaring 21:10...En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en toonde mij de Heilige Stad, Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God;

Openbaring 22:19...en indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal zijn deel afnemen van het geboomte des levens en van de Heilige Stad, welke in dit boek beschreven zijn.

Beste Frits, doe wat Job deed toen Hij God de Allerhoogste echt leerde kennen...Job 42:Daarom: ik verkondigde, zonder inzicht,
dingen, mij te wonderbaar en die ik niet begreep. 4 Hoor nu, en Ik zal spreken; Ik wil u [Here] ondervragen, opdat gij Mij onderricht.” 5 Slechts van horen zeggen had ik van U vernomen,
maar nu heeft mijn oog U aanschouwd. 6 Daarom herroep ik en doe boete in stof en as.

Frits

17-05-2018 08:32
@M.van Putten

Gaat u nu de Goddelijke afkomst en heiligheid van de Heer Jezus in twijfel trekken, omdat Hij vanuit een vrouw ter wereld kwam? Velen die de Joodse religie liever hebben dan de Zoon van God, wilden ook niet geloven dat Jezus Christus in het ‘vlees’ gekomen was; zij werden allen geleid door de geest van de antichrist. (1Joh.4:3)
Bovendien heeft de Bijbel niet: “is er niets rein dat uit een vrouw voortkomt”, omdat het Hebreeuwse woord voor ‘onreine’ in Job 14:4 een mannelijk vorm is, waar je dus niet ‘vrouw’ achter kunt plaatsen!
In het Oude Testament waren er inderdaad heilige plaatsen, maar de discussie gaat erover dat die er nu niet meer zijn. Geen enkel land is meer heilig dan het andere, immers, heel ‘De aarde is des Heeren, mitsgaders haar volheid, de wereld, en die daarin wonen.’ (Ps.24:1) En ‘Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden’ (Jes.54:5) Dit sluit alle continenten in gelijke mate in.
Wat het land Israël in het MO betreft, met name de religieuze inwoners van Jeruzalem, daarvan moest de Heer Jezus helaas constateren: ‘Daarom zeg Ik ulieden, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden, en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt.’ (Matt.21:43) Dat is daarna tijdens Pinksteren in vervulling gegaan, toen de Heer Jezus de Heilige Geest uitstortte en Zijn Gemeente begon te bouwen.
De fanatieke aanhangers, alsmede de Joodse godsdienst met zijn zinloze plichtenleer, speelden van toen aan geen enkele rol van betekenis meer. Van dit ‘Israël naar het vlees’ werd door de Heer Jezus gezegd: ‘lZie, uw huis wordt u woest gelaten.’ (Matt.23:38) Tot ongenoegen van veel Israël-fans, werden beide uitspraken door de Heer Jezus of Zijn apostelen nimmer teruggenomen.

Don’t stay in a house, wich is a ruïn now!

vader Jakob

17-05-2018 02:20
Merkwaardige redeneertrant bij M van Putten. Wel vaker opgemerkt, deze keer slaat hij de plank mis wat betreft het door hem veronderstelde 'strikt volgens de Torah leven' van Jezus op aarde.

Jezus plukte aren op de Sabbat, en dat was niet conform de Torah. Maar Hij deed dit omdat Hij de Heer is, ook van de Sabbat.

Begeef jezelf niet op glad ijs met zgn. uit de doos denken.

M. van Putten

17-05-2018 11:39
Beste Frits,

Het is innemend dat je zoveel heiligheid aan de Here Jezus verbindt, maar Hij kwam wel vanuit een vrouw ter wereld. Volgens de Bijbel is er niets rein dat uit een vrouw voortkomt (Job 14:4). Om maar te zwijgen over het feit dat de Here Jezus Zijn heiligheid als Mens alleen van God ontleende. Immers, elke mannelijke eerstgeborene onder de Israëlieten is Gods Eigendom (Ex 13:2) en Zijn ouders en Hijzelf leefde strikt volgens Gods Torah.

Natuurlijk is de aarde niet langer heilig, maar toch zijn er volgens de Bijbel minstens 'heilige' plaatsen geweest (b.v. Js 64:9). Een andere omschrijving voor heilig is: gewijd aan God. Is het niet zo dat als binnen de grenzen van het Beloofde Land dat Land volgens Gods Torah aan Hem wordt gewijd daarmee een heilig Land wordt? Als God dat Land Zijn Eigendom noemt, is het daardoor dan niet bij voorbaat Heilig?

Was het, volgens jouw redenering, ook niet zo dat waar de Here Jezus was, die plaats daardoor geheiligd werd? Was het toeval dat de Here Jezus tijdens Zijn missie nooit het Heilige Land heeft verlaten? Zal niet minstens het Land Israël heilig worden als de Messias ernaar toekomt en er in Jeruzalem zal resideren?

Start thinking outside the box please.

Frits

15-05-2018 10:32
'Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen,..' (2Cor.1:20)
Dus al de genoemde teksten uit het Oude Testament zijn in Jezus Christus vervuld, en worden verder vervuld in Zijn Gemeente.
Dat Petrus de berg der verheerlijking 'heilig' noemt is logisch; daar werd door de epifanie, de heilige Godheid van de Heer Jezus aanschouwelijk!
Niet de stenen berg, maar de Heer Jezus Zelf is heilig.
Daarna gebruikt de apostel in zijn brief de berg, om de geweldige en heerlijke gebeurtenis die erop geschiedde te duiden.

BASTIAAN

15-05-2018 08:21
Beste Frits, er is wel degelijk een heilig land...Lees maar mee:Zacharia 2:12...De HEERE zal Juda in eigendom nemen als Zijn deel in het heilige land. Hij zal Jeruzalem nog verkiezen. Herziene Statenvertaling.

Er wordt in de Bijbel ook vaak over de heilige berg Gods gesproken. Horeb, Sinaï. Exodus 19-20.

Ezechiël 20:40...want op Mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, spreekt de Heere HEERE, daar zal heel het huis van Israël Mij in het land dienen, in zijn geheel. Daar zal Ik in hen behagen scheppen en daar zal Ik uw hefoffers vragen, met het allerbeste van al uw geheiligde gaven.

Psalm 2:6...Ik heb Mijn Koning [Jeshua] toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg. Openbaring 14:1.

2 Petrus 1:18... En deze stem hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met Hem op de heilige berg waren.

Frits

15-05-2018 10:06
Er is geen 'heilig' land en er zijn helemaal geen 'heilige' plaatsen meer, noch Jeruzalem, noch Sichar, noch Rome.
De Heer Jezus Christus leert: '.. geloof Mij, de ure komt, wanneer gijlieden, noch op dezen berg, noch te Jeruzalem, den Vader zult aanbidden. ..Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.' (Joh.4:21 en 23)