#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

Watcher

Ik beken. Ik ben géén Rome-watcher. Meer een Den Haag en Brussel watcher. Dat is al lastig genoeg. De Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement maken het ons burgers al meer dan zuur genoeg. Daar overheen komen de doorgaans zeer onbegrijpelijke besluiten van het Haagse rariteitenkabinet. Alleen al met het in de gaten houden van deze klasse mensen is een bedrijfstak 24 uur per dag in touw: de journalistiek. Zij verdienen hun boterham met het watchen.

Door Lucas Hartong

Zoals je professionals hebt die de politiek in de gaten houden, zo heb je ook mensen die Rome volgen en alles wat daar gebeurt. In Vaticaanstad zetelt de grote leider van het katholieke deel van de kudde. Protestanten -en zeker de evangelische variant daarvan- zijn niet zo van grote leiders. Die hebben meer met het algemene priesterschap van alle heiligen samen. Eén voor allen, allen voor Eén, zeg maar. Dit weekend herdenken we opnieuw dat de Geest op allen is gevallen en niet slechts op één enkele persoon die de hele kudde zou moeten leiden. Die Leidsman is er al en heeft geen mens naast Zich nodig.

Vergis u echter niet: ook in de katholieke kerk spelen zich interessante dingen af. De watchers bevestigen dat. En helaas: in de protestants-evangelische kerk gebeuren regelmatig niet zulke fraaie dingen. Wie dus meent de katholieke kerk te kunnen verfoeien wegens haar grote leider: zie toe dat men zelf niet valle, zo zegt het Woord. Al enige jaren ben ik bevriend met een katholieke priester die een tijdje geleden de media haalde omdat hij bijzonder principieel zijn werk deed. Het is een prachtig mens, die met hart en ziel voor zijn lokale kudde zorgt. Ga er maar aanstaan: iedere week opnieuw de zondagse dienst inhoudelijk voorbereiden en daarnaast alle herderlijke zielzorg doen. Petje af.

Maar zoals er zorgen zijn rondom de misstanden in de evangelische wereld, zo zijn er ook zorgen rondom ontwikkelingen in Rome. De Nederlandse kardinaal Wim Eijk heeft forse kritiek geuit op de huidige paus Franciscus, zo meldden vele media de afgelopen week. Hij vindt dat de rooms-katholieke kerkleider tekortschiet in 'het handhaven en doorgeven van het geloof'. De paus zou 'verwarring zaaien en de eenheid van de kerk in gevaar brengen'. Dat is een stevige kanttekening, die Eijck publiekelijk in het Amerikaanse The Catholic Register deed. Het werd hem niet bepaald in dank afgenomen.

Eijck reageerde daarin op een kwestie in Duitsland, waarbij de paus niet keek naar wat de kerk voorschreef, maar waarin hij aandrong op 'unanimiteit in de besluitvorming'. Maar wat als de kardinalen unaniem kiezen voor de verkeerde oplossing? Dat is ruim baan geven aan dwaling, aldus Eijck. Meest opmerkelijk aan zijn kritiek op de paus is dat hij verwijst naar artikel 675 van de rooms-katholieke leer. Dat behandelt 'het einde der tijden en de komst van de antichrist': "Voorafgaand aan de komst van Christus moet de Kerk een laatste beproeving doorstaan die het geloof van talrijke gelovigen zal doen wankelen. De vervolging waarmee haar pelgrimstocht op aarde vergezeld gaat, zal het 'mysterie van de ongerechtigheid' onthullen in de vorm van een godsdienstig bedrog dat de mensen een schijnoplossing biedt voor hun problemen. De prijs die zij daarvoor betalen is dat zij afvallen van de waarheid." Sla daar eens 2 Thessalonicenzen 2 op na.

Inderdaad: er gebeuren opmerkelijke dingen in de katholieke kerk. Laten we er acht op slaan. Zeker als wij als wachters op de muren willen staan.

Reageren


Lucas Hartong

18-05-2018 04:14
Dank, Leon. Ik geloof al decennia lang in de Kerk (hoofdletter K), met als leidsman Jezus Christus. Allen die dat delen zijn mijn broeders en zusters.

leon limpens

18-05-2018 03:19
tjonge wat een zware kritiek. Ik vind het juist in Lucas te prijzen dat hij over de muurtjes kan kijken.

Simon

18-05-2018 10:53
@ Lucas Hartong
“Vergis u echter niet: ook in de katholieke kerk spelen zich interessante dingen af. De watchers bevestigen dat.”

Beste Lucas Hartog, ook binnen het hindoeïsme en het boeddhisme de islam enz. zullen zich best interessante dingen af spelen, maar wat voor verbinding heb ik als Christen met deze godsdiensten? wat heeft het licht met de duisternis gemeen?

Zegt God niet in Zijn Woord dat we; geen omgang moeten hebben met hen die een andere leer prediken dan welke te vinden is in de schrift?

U moet toch ook weten dat zich een valse eenheid aan het vormen is waardoor de antichrist ingang weet te vinden binnen het lichaam van Christus en velen probeert te verleiden met valse leer?

Een echte wachter heeft oog voor deze ontwikkeling en zal daar voor waarschuwen!

1 Johannes 4
1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.
2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;
3 En iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld.
4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is.
5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen.
6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.
7 Geliefden, laten wij elkander liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren en kent God.
8 Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.
9 Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden.
11 Geliefden, indien God ons zo heeft liefgehad, behoren ook wij elkander lief te hebben.
12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, blijft God in ons en zijn liefde is in ons volmaakt geworden.
13 Hieraan onderkennen wij, dat wij in Hem blijven en Hij in ons, dat Hij ons van zijn Geest gegeven heeft.
14 En wij hebben aanschouwd en getuigen, dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Heiland der wereld.
15 Al wie belijdt, dat Jezus de Zoon van God is; God blijft in hem en hij in God.
16 En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem.
17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld.
18 Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit; want de vrees houdt verband met straf en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde.
19 Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.
20 Indien iemand zegt: Ik heb God lief, doch zijn broeder haat, dan is hij een leugenaar; want wie zijn broeder, die hij gezien heeft, niet liefheeft, kan [ook] God, die hij niet gezien heeft, niet liefhebben.
21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.


Dit spreekt van de broeder liefde, en niet het liefhebben van andere godsdiensten, ook niet die van de katholieke kerk.

Vriendelijke groet, Simon

BASTIAAN

18-05-2018 09:28
Beste Lucas Harttong, ik schrok toen ik van u las: Al enige jaren ben ik bevriend met een katholieke priester [u bent de enige niet, CU, CDA, EO, NCRV zijn dat ook] die een tijdje geleden de media haalde omdat hij bijzonder principieel zijn werk deed. Het is een prachtig mens, die met hart en ziel voor zijn lokale kudde zorgt."

Laat u niet in slaap wiegen door schoonklinkende woorden van roomse priesters, die knielen voor een Paus die denkt dat hij Jezus vertegenwoordigd op aarde, die afgodsbeelden aanbid [Psalm 115] met priesters die Maria vereren met haar Rozenkransgebed, die geloven in de hemelvaart van Maria en bidden tot haar als Middelares [Je mag geen doden aanbidden = spiritisme] tussen God en mensen.

Maria is geen middelares: er is maar één Middelaar tussen God en Mensen en dat is Jeshua! 1 Timotheus 2:5-6.

Beste Lucas, u weet toch als geen ander dat de roomse kerk al eeuwen bol staat van seksueel misbruik? Zie Deetman Rapport, ik las het en huiverde toen ik las over de ogenschijnlijk vele prachtige priesters die zich bruut vergrepen aan mannen, vrouwen, jongens en meisjes.

Beste Lucas, slechte omgang bederft goede zeden leert Paulus in 1 Corinthe 15:33.

Als u echt wil weten wat de rol van de roomse kerk in de Tweede Wereldoorlog was, lees dan de boeken van Henk Jurgens: Vluchten via het Vaticaan. Aspekt.

Hitlers Kruis van Erwin W. Lutzer...Hoe het kruis van Christus gebruikt werd als symbool van de Nazi Agenda.

Onder de rokken van het Vaticaan van Cees Zoon...Hoe een pedofiele priester MILJARDEN verdiende voor Paus Johannes Paulus II.

Dirk Verhofstadt, schreef over PIUS XII en de vernietiging van de Joden. 1933-1945. Lees en huiver.

De Laatste Paus van John Hogue. Verval en ondergang van de kerk van Rome!!!

Samenvattend: 2 Korintiërs 6:14...Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?