#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Evangelische ‘meer wegen leer’

Niet iedereen in de evangelische beweging ziet meer Jezus Christus als enige weg tot behoud. Dat meldt Christian Post, die refereerde aan een preek van Michael A. Walrond jr. in diens megakerk te New York, de Corinthian Baptist Church met meer dan 10.000 leden, waarover hevige discussie ontstond. Hij zei dat vele wegen naar God leiden.

De predikant nam volgens Christian Post nadrukkelijk afstand van vroegere uitspraken in de kerk.  “Er was een tijd dat je mensen op de preekstoel kon horen die zeiden: ‘als je niet in Christus gelooft, dan ga je naar de hel’. Dat is onzin, want Jezus zelf geloofde dat niet eens. De sleutel is dat je in God gelooft, los van welke weg je naar God neemt”, zei hij. “Er zijn veel dingen in deze wereld die ons verdelen, maar we moeten op zoek gaan naar wat ons verbindt. Als God ons niet dichter bij elkaar kan brengen, dan is er iets mis. Niet met God, maar met de manier waarop we God denken te verstaan”. Er kwam luid applaus na die woorden.

Open instituut
Walrond is niet alleen voorganger van een megakerk, maar ook bestuurslid van het Chicago Theological Seminary. Ken Stone, academisch decaan van dat instituut, heeft inmiddels gezegd dat het Seminary die visie steunt. “Ik weet niet of we exact dezelfde woorden zouden gebruiken om dit te beschrijven, maar we staan hier zeker achter”. Hij voegde er aan toe dat het instituut open staat voor alle studenten, ongeacht hun geloof. “Er zijn hier zowel evangelische christenen als moslims en studenten die niet aan een of andere godsdienst verbonden zijn. Religieuze diversiteit is het keurmerk van onze school en daar zijn we trots op. We zijn ervan overtuigd dat dit de toekomst is voor theologische opleidingen”.

‘God geen christen’
Overigens is Michael Walrond niet de eerste prominente christelijke leider die het geloof in Christus als de basis van het christendom en enige Weg naar God ontkent. Ook leidster Shannon Johnson Kershner van de Fourth Presbyterian Church in Chicago, Illinois, (5500 leden) deed vorig jaar uitspraken in die trant. “God is geen christen”, zei ze. “Voor mij is de christelijke traditie de manier waarop ik God begrijp en waarop ik mijn relatie met de wereld en met andere mensen versta. Maar ik heb niets te zeggen over wat God al dan niet kan doen op andere manieren en in andere spirituele ervaringen”.

De meeste van de 32.000 reacties op social media op de uitspraken van Walrond waren afkeurend. Wat hij zei werd door tegenstanders als in strijd met de Bijbel beschouwd. Volgens stichter Robert E. Smith sr. van de Total Outreach for Christ Ministries is de visie van Walrond zowel goed als fout. “Hij heeft gelijk als hij stelt dat alle wegen naar God leiden, maar God is zowel liefde als een verterend vuur. Als je Hem ontmoet op de weg van Christus en Zijn liefde, dan zul je leven, maar als je Hem over een andere weg benadert, of het nu religie, filosofie, of iets anders is, dan wacht het vuur op je”.

Reageren


BASTIAAN

01-06-2018 12:15
One Way - Jesus = Jeshua!

Johannes 14 en Filippenzen 2.

Tonnie

30-05-2018 06:09
Jacob, waar wij (denk ik) wél op een lijn zitten, is dat ik ook zie dat inderdaad vaak het belang van persoonlijk geloof totaal weggereneerd wordt! Ik zie dat veel om mij heen, en wordt vaak verpakt in iets wat 'liefde' genoemd wordt, ipv dat nog geloofd wordt dat alleen door Jezus Christus redding er voor mensen is. Kruisiging en opstanding.. weten mensen nog wat Jezus juist hierdoor voornemens is? Weten mensen nog dat God een vergevende God is, zelfs wanneer zij Jezus hebben vermoord?

Ik denk dat wel heel wat mensen verbaasd staan te kijken als Jezus daadwerkelijk weer terug zal komen!

Tonnie

30-05-2018 04:40
Jacob, "Een belangrijk symptoom van allerlei dwaalwegen is dat ze het belang van persoonlijk geloof totaal wegredeneren". Ehh, hoe kom je daar bij? Dan ken jij mij nog niet kennelijk.

Hoe ik het geloof dan ook zie is niet zoals dit: "Ik ga geloven zodat ik een gereddene ben", maar: "Het is het besef (overtuiging / geloof gekregen van God door het lezen van Zijn Woord) van mijn redding wat mij doet Leven, met een hoofdletter". Zie ook Hand. 17 : 31 "(..) verzekering [daarvan] doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft." Waarbij 'verzekering daarvan doende aan allen' ook wel vertaald wordt met 'geloof (G4102) verschaffend aan allen' (bron site aantekeningen bij de bijbel). En wat dacht je hiervan: "Want in de genade zijn jullie geredden, door geloof, en dit niet vanuit jullie zelf; het is het naderingsgeschenk van God". Dus: God overtuigt de mens dat Jezus zijn / haar Redder is, nl. de Redder der wereld / mensheid! En dan wordt het echt wel heel snel persoonlijk!

En dat bedoel ik, dat zo ongeveer vanuit alle belijdenisgeschriften af werd geweken van de gezonde leer, omdat al vanaf die tijd niet meer geloofd werd dat Gods redding onvoorwaardelijk voor iedereen is, waar Paulus het dus welzeker steeds over had.

Jammer dat jij kennelijk dus ook niet gelooft dat het werk van Jezus AL-omvattend is, ja, dat je dat zelfs ernstig vindt. Mijns inziens heb jij een te beperkte kijk op de AL-macht van God en Jezus, die in staat is om de grootste zondaar tot inkeer te brengen, die in staat is om het verlorene te vinden!

vader Jakob

30-05-2018 03:43
Een belangrijk symptoom van allerlei dwaalwegen is dat ze het belang van persoonlijk geloof totaal wegredeneren. En de Bijbel, ja die leggen zij wel even "beter" uit....
Hoe belangrijk geloof is blijkt wel hieruit, toen Paulus bijna aan het eind van zijn leven, nog volop aan het evangeliseren was.
Hand. 28:23 En als zij hem een dag gesteld hadden, kwamen er velen in zijn woonplaats; denwelken hij het Koninkrijk Gods uitlegde, en betuigde, en poogde hen te bewegen tot het geloof van Jezus, beide uit de Wet van Mozes en de Profeten, van des morgens vroeg tot den avond toe.
Ook in 2 Kor 5:11: Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof, en zijn Gode openbaar geworden;


Laat je dus geen oor aannaaien dat het allemaal wel goed komt zonder geloof. Dat is niets meer dan een verduivelde leugen! Zie ook Hebreeën 11. Door het geloof....
http://genade.info/duidelijk-zijn/

vader Jakob

30-05-2018 03:03
En zo grijpt Tonnie weer een aanleiding aan om de leugen leer der schriftverkrachtende alverzoening te promoten. Een symptoom van deze tijd, naast alle dwalingen die we om ons heen hebben. Je stuurt mensen onverzoend met Christus de dood in Tonnie. Zeer ernstig.

Theo

30-05-2018 07:50
Beste Tönnie, ik dacht dat jij de alverzoeningsleer aanhangt dus dan maakt de afval helemaal niets uit . Al deze afvalligen komen tzt toch in de hemel dus jij hoeft je hier niet druk over te maken !

Tonnie

30-05-2018 01:02
Is het denk ik ook op z'n plaats om erbij te vermelden dat ik overtuigd ben dat het werk van Jezus AL-omvattend is, wat (al in het begin van de kerkgeschiedenis) ook grotendeels bestreden en zelfs tot bijna de grootste dwaalleer gemaakt werd!

1 Timoteüs 2
1 Ik vermaan dan voor alle dingen, dat gedaan worden smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen, voor alle mensen; 2 Voor koningen, en allen, die in hoogheid zijn; opdat wij een gerust en stil leven leiden mogen in alle godzaligheid en eerbaarheid. 3 Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker; 4 Welke wil, dat alle mensen zalig (*1) worden, en tot kennis der waarheid komen. 5 Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus; 6 Die Zichzelven gegeven heeft tot een rantsoen [G487, ook met losprijs vertaald] voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd; 7 Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid.

(*1) Waarbij het woord zalig de vertaling is van strong's G4982, ook wel vertaald met: redden, ongedeerd bewaren, behoeden, behouden, sparen, in ere houden, in herinnering houden, gezond worden, in leven bewaard blijven (bron site aantekenigen bij de bijbel).

1 Timoteüs 4
10 Want hiertoe arbeiden wij ook, en worden versmaad, omdat wij gehoopt hebben op den levenden God, Die een Behouder [G4990, wordt ook wel met Redder of Bevrijder vertaald] is aller mensen, maar allermeest der gelovigen. 11 Beveel deze dingen, en leer ze.

Paulus voorzag dat deze gezonde leer niet meer verdragen zou worden en waarschuwde hier al voor:

2 Timoteüs 4
3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden; 4 En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. 5 Maar gij, wees wakker in alles, lijd verdrukkingen; doe het werk van een evangelist, maak, dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.

Dus geloven mensen nog in het AL-omvattende verlossingswerk van Jezus? Ik denk dat dit óók erg ver te zoeken is!

Otto

29-05-2018 06:55
Eerst moet het grote afval komen zegt de bijbel, en voor mij is dit al in volle gang

Theo

29-05-2018 03:38
Het is bijna ongelofelijk als je ziet dat dwaalleren zich momenteel zo snel verspreiden en dat mensen die zich “gelovig “ noemen hierin trappen ! De gezonde bijbelse leer is verlaten door eigen verzinsels en de eerste vraag van de Heidelbergse cathechismus is volledig vergeten ! Wat is je enige troost in leven en sterven ? ... Jezus zegt , Ik ben de A en O ( het Begin en het Einde ) ! Mensen die dit niet geloven zijn al veroordeeld . Van mensen die dergelijke dwaalleren leren en dus oa kinderen verleiden ,staat dat ze beter met een molensteen om hun hals in zee kunnen worden geworpen . Bidden we ervoor dat deze mensen zich bekeren voor het te laat is .

BASTIAAN

29-05-2018 11:47
Ik sluit me aan bij de 4 vorige duidelijke reacties.

Paulus afscheidswoorden in Handelingen 20 worden nu wel heel actueel.

BijbelGetrouwe gelovigen huiveren al lang over uitspraken: Niet iedereen in de evangelische beweging [EO-NCRV-CU-Bill Hybels-Rick Warren] ziet meer Jezus Christus als enige weg tot behoud.

De grote afval van Bijbelse Waarden is al vele eeuwen lang bezig nu dus ook in Evangelische en Reformatorische Orthodoxe kerken en SGP.

Reformatorisch Dagblad begint een homodebat: de openheid neemt toe RELIGIE EN FILOSOFIE - Robin de Wever– 12:08, 9 mei 2018

Wat las ik in Trouw? Het homohuwelijk zegenen of inzegenen, dat is de kwestie RELIGIE EN FILOSOFIE Maaike van Houten– 9:52, 16 november 2017

Trouw - 15:36, 18 mei 2018. RELIGIE EN FILOSOFIE -Leonie Breebaart– Alle 34 Chileense bisschoppen hebben collectief hun ontslag ingediend bij het Vaticaan als gevolg van een misbruikschandaal. Ze vragen om vergiffenis. Met die ongehoorde actie reageren ze op een uitgelekte brief van paus Franciscus.

Trouw - Redactie– 8:56, 22 mei 2018 -De Australische aartsbisschop Philip Wilson van Adelaide is door de rechtbank schuldig bevonden aan het verhullen van kindermisbruik door een priester. Volgens Australische media is Wilson de hoogste katholieke geestelijke ooit die voor een dergelijk vergrijp is veroordeeld.”

Het Deetman Rapport geeft nog veel meer details.

En wat te denken van uitspraken van Vaticaan/Curie en de huidige Paus? Een Paus die Moslims zijn broeders noemt, de Koran kust en verklaart dat dit boek ook Gods Woord is hoewel daarin geschreven staat dat God geen Zoon heeft.

De Bijbel leert wel beter in Johannes 3:16. Zou de Paus de Bijbel eigenlijk wel eens lezen?

Rome islamiseert sinds Tweede Vaticaans Concilie in Rome 1962-1965 met sneltreinvaart: In de hoofdstad van het Katholicisme staat ook sinds 1995 de grootste moskee van Europa. Paus Joh. Paulus II was eregast bij de opening.

http://www.katholiekforum.net/2017/07/04/rome-islamiseert-in-de-hoofdstad-van-het-katholicisme-staat-ook-de-grootste-moskee-van-europa/

Wie Mattheus 24 en 25 en Romeinen 1 en 1 Corinth 5, 6, 7 goed doorleest zal zich nog meer gaan verbazen over de accuraatheid van de Woorden van Jeshua en de Apostelen! Lees vooral ook Openbaring 16 t/m 20.

Tonnie

29-05-2018 09:35
Inderdaad Wim en absoluut: Jezus zegt: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven". Hij alléén is onze Redder!!! En als je dát gelooft, mag je je nu al een gereddene weten!

drs. A ten Napel

29-05-2018 08:59
Helaas een oude dwaling die in een 'verfrissend' jasje.
Jezus geloofde wel zeker in de hel. "Wie niet geloofd is reeds veroordeeld!" Paulus waarschuwt Timoteüs dat er in de laatste dagen spotters zullen komen, dat achter elke dwaalleer een boze geest schuilt.

Wim

29-05-2018 07:04
Jezus zegt zelf: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" Jezus zelf geeft dus aan dat er maar één (1) weg tot de Vader is. Elders zegt Hij: "Wie Mij gezien heeft, heft de Vader gezien".
Houdt vast aan wat de bijbel verteld.

ellen

29-05-2018 05:02
Wat een leugen , De Bijbel is hier heel duidelijk in, er is maar 1 weg om tot De Vader te komen en dat is Geloven dat YASHUAH de zoon van Yehovah is en wie in Hem gelooft heeft het eeuwige leven, er is beslist geen andere weg, beste mensen geloof deze soort predikers niet, zij liegen en zijn valse leeraars.