#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Binnenland

Atheïsten in christelijke organisaties?

Kerken, zeker de Lutherse en de Rooms-Katholieke, behoren in Duitsland tot de grootste werkgevers van het land. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan typische jobs die aan de eredienst gerelateerd zijn. Er zijn immers veel kerkelijke instellingen die zich bezighouden met maatschappelijke hulpverlening of met medische en zorgtaken. Doorgaans vragen de kerken van hun medewerkers dat ze deel uitmaken van hun geloofsgemeenschap. Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg besloot onlangs dat ze die verplichting niet automatisch mogen opleggen.

De uitspraak van het Hof stelt dat de vereiste van kerklidmaatschap alleen mag worden ingeroepen als het voor de uitoefening van de taak ‘objectief noodzakelijk’ en ‘wezenlijk’ is. Er moet dus steeds een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen de autonomie van de kerk (ook als het op personeelsbeleid aankomt) enerzijds en een mogelijke discriminatie van sollicitanten anderzijds. Als er een betwisting is, moet er een juridische procedure mogelijk zijn, aldus het vonnis.

Een betwisting was er toen de ‘ongelovige’ Vera Egenberger uit Berlijn in 2012 vruchteloos solliciteerde voor een job bij een Lutherse instelling voor diakonie en ontwikkeling. De kerk vereist immers dat alle medewerkers ook lid zijn. Egenberger diende een klacht in wegens religieuze discriminatie. De kerk beriep zich op de Duitse grondwet die aan de kerk zelfbeslissingsrecht toekent en was van mening dat de rechtbank zich hier niet over mocht uitspreken. Het Duitse arbeidsgerechtshof verwees de zaak naar de Europese rechtbank. Die besliste daarop dat de Duitse justitie wel degelijk het recht had om over de zaak een uitspraak te doen en eventueel te besluiten om de gevraagde schadevergoeding van 10.000 euro aan Egenberger toe te kennen. Het ging immers om een functie waarbij de houding van de sollicitant ten opzichte van het geloof geen rol speelde, volgens het oordeel van het Hof.

Het Europees gerechtshof bevestigt weliswaar de autonomie van de kerk als wezenlijke factor bij het aanwerven van personeel: kerkelijke instellingen mogen specifieke eisen stellen aan werknemers, zoals het lidmaatschap van het kerkgenootschap waarvoor ze werken, bijvoorbeeld als het over een verkondigende taak gaat. Maar het Hof keert zich tegen het onbeperkte zelfbeschikkingsrecht dat de Duitse kerken tot nu toe grondwettelijk hebben. Als al dan niet geloven niet wezenlijk is voor het uitoefenen van een functie, dan mag de kerk het lidmaatschap niet als voorwaarde stellen. De bedoeling daarvan is het uitsluiten van willekeur. Bijvoorbeeld: als een kerk een tuinman in dienst neemt, dan mag ‘geloven of niet’ geen rol spelen. Ook wanneer het om een boekhouder gaat, is er geen sprake van een ‘verkondigende functie’ en mag het lidmaatschap van de kerk niet als eis gesteld worden. Eventueel kan wel gevraagd worden dat de sollicitant de normen en waarden van de kerk onderschrijft.

De uitspraak van het Europees Gerechtshof heeft gevolgen voor alle kerkelijke richtingen in Duitsland, en kan ook gevolgen hebben voor de situatie in andere landen binnen de Europese Unie. Der Spiegel vroeg zich dan ook af of in de toekomst ook atheïsten voor de kerk zouden mogen werken. Het Duitse ministerie van werkgelegenheid beschouwt de uitspraak in ieder geval als een beperking voor de kerken. Vanaf nu is er geen automatisme meer wat betreft lidmaatschap van de kerk; ieder geval moet afzonderlijk bekeken worden. Met andere woorden: wie zich bij een sollicitatie gediscrimineerd voelt, heeft het recht om juridische stappen te zetten en heeft veel kans om gelijk te krijgen.
 
(bron: Frankfurter Rundschau, Der Spiegel)

Reageren


Simon

11-06-2018 12:50
Beste allen, mijns inzien zit het probleem bij het hebben van een organisatie,
het lichaam van Christus is een organisme en geen arganisatie,
binnen een organisme word niet gesollisiteerd maar neem je je plek in al naar gelang de Geest van God dit goed gedacht heeft,
je word deelgenood van dit organisme door wedergeboorte,dit organisme heet: Lichaam van Christus
binnen een organisatie regeert de hierarchie, binnen het lichaan van Christus komt geen hierarchie voor.
wie de grootste wil zijn moet aller dienaar zijn, daar binnen zijn wij allen broeders en zusters, elkaars gelijke,
we doen de dingen samen en maken op deze wijze de veelkleurigheid van onze hemelse Vader bekend.
Ik denk dat we af moeten van het streven naar een succes volle organisatie. al wat gedaan werd uit liefde tot Jezus dat houd zijn waarde en de rest verliest zijn glans. dus geen vacatures meer maar broeder liefde, om samen de dingen op te pakken welke gedaan moeten worden uit liefde tot Jezus en tot behoud van zielen.
vriendelijke groet, Simon.

Jan

09-06-2018 01:31
Een aantal Christelijke ontwikelingsorganisaties stellen/stelden? aktief lidmaatschap van een kerk voor sollicitanten als voorwaarde. Dat zou dus niet meer mogen? En dat geldt voor vrijwilligers en ontwikkelingswerkers? Afhankelijk van de organisatie wordt verwacht aktief in de locale kerk mee te draaien, inclusief (s)preken in diensten/groepen. Wat verwacht de wegever van de waarde van zo'n preek? Een of ander sociaal praatje? of is dat misschien de bedoeling? Straks moeten ongelovigen het recht hebben om de Bijbel te vertalen, omdat de wijze rechter geestelijk onvermogend/gestoord is.

BASTIAAN

08-06-2018 08:21
Het christelijk gehalte van Lutherse en de Rooms-Katholieke, organisaties staat al eeuwen ter discussie!!!

Wie het boek van Dirk Verhofstadt gelezen heeft: Pius XII en de vernietiging van de Joden, weet precies wat het christelijk gehalte van de Roomse Kerk is. Ver beneden de maat!

Lees ook het Deetman Rapport. Schokkend!

Pas in 1984 op de 500-ste geboortedag van Luther betuigde de Lutherse Wereldfederatie schuld en veroordeelde zij de antisemitische boeken/verklaringen van Luther. [Beter laat dan nooit]

De monnik Maarten Luther was ontsteld toen hij voor de eerste keer Rome 1510 mocht bezoeken. Toen Luther van verre Rome zag riep hij uit: Wees gegroet, heilig Rome! Hij beklimt daar op zijn blote knieën de Pilatustrap en zal er bitter ontgoocheld weer uit gaan!

Wat zag hij? Een smerige aflaathandel, priesters en monniken die beter thuis waren in kroegen en bordelen dan bij hun parochianen. enz. [Lof der Zotheid. Erasmus] Hij begint te geloven dat het waar is, wat men hem in het oor fluisterde, dat Rome op de hel zelf is gebouwd en dat het spoedig te gronde moet gaan. Deel 4 De Strijdende Kerk van P.A. de Rover. blz. 24 en 25. Roomse Kerk? Moeder aller hoeren. Openbaring 18:4

En nu in 2018? Kerken, zeker de Lutherse en de Rooms-Katholieke, [die met een sneltreinvaart leeg lopen] behoren in Duitsland tot de grootste werkgevers van het land?

Sprookjes! Dat zal niet lang meer duren. Chinezen en Arabieren hebben nu al grote delen van Afrika de EU en VS opgekocht. Het worden zware tijden voor de BijbelGetrouwe gelovigen!

2 Timotheus 3:1...Tekening der dwaalleraars...

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,

4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

6 Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, 7 die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te kunnen komen.

8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. 9 Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was.

1 Petrus 4:7...Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.