#T - Grootsgedrukt
Enquête: 018-Mijn kerk of gemeente neemt de zendingsopdracht serieus! Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Israël

Israël is een oase van godsdienstvrijheid

In vergelijking met de omliggende landen in het Midden-Oosten, is Israël het meest vrije land voor het beleven en uitleven van je religieuze overtuiging. En nu populistische partijen in Europa pleiten voor het terugdringen van de islam, en seculiere partijen het dragen van uiterlijke religieuze symbolen willen verbieden, is Israël ook in vergelijking met het Westen een oase van godsdienstvrijheid.

Afbeelding: De Graftuin, net buiten de Damascuspoort van Jeruzalem, is een van de drukst bezochte toeristische plaatsen van Israël.

Natuurlijk zijn er wel eens conflicten met mensen die er extreme opvattingen op nahouden, maar dan gaat het over het algemeen om actiegroepen die eisen dat iedereen is zoals zij. Toch mag je de godsdienstvrijheid zoals die in Israël wordt toegepast, gerust uitzonderlijk en optimaal noemen.

Christelijke instellingen
Ook christelijke instellingen in Israël genieten volledige vrijheid. Toegegeven, dat heeft ook alles te maken met de toeristenindustrie. Neem bijvoorbeeld de speciale gedenkplaatsen van christelijke kerken. In de meeste gevallen zijn die plaatsen al honderden jaren eigendom van de diverse kerkgenootschappen, en waren ze al lang voor de oprichting van de staat een trekpleister voor pelgrims uit de hele wereld. Toch heeft Israël gezorgd voor meer bescherming en meer vrijheid voor deze pelgrims dan ooit tevoren.

Tempelberg
De Tempelberg in Jeruzalem is eigenlijk de enige plek in Israël waar geen godsdienstvrijheid is. Daar zijn de moslims de baas en heeft Jordanië nog steeds de supervisie. Israëlische soldaten hebben nota bene de opdracht om te voorkomen dat Joden en christenen deze plaats ‘ontheiligen’ door er te bidden tot de God van Abraham, Isaak en Jakob. Hoe anders is dat bijvoorbeeld op de heilige plaatsen van Joden en christenen, waar moslims altijd welkom zijn.

Reageren


BASTIAAN

10-06-2018 09:45
Beste Leo Habits, Israël wordt met Gods Hulp spoedig een Oase van godsdienstvrijheid!

Moshje Dayan, de beroemde Joodse Generaal met zijn zwarte ooglap heeft tijdens de Zesdaagse oorlog van juni 1967 met Gods Hulp en zijn IDF heel Israël en Jeruzalem bevrijd van de Jordaanse overheersing. Helaas...De Joodse vlag wapperde een paar uur op de Tempelberg op de Rotskoepelmoskee waarop geschreven staat dat God geen Zoon heeft.

Waarom bezweek Dayan voor de wereldopinie? De vlag verdween en Dayan gaf de sleutels van de Tempelberg terug aan de moslims met als gevolg dat Joden en Christenen tot op deze dag daar niet mogen bidden en zingen tot eer van de God van Israël. Waarom niet? Volgens de Koran/Islam zijn Joden en Christenen varkens, apen, ezels en andere beesten. Zie Soera 2:65 - 5:60 -7:166 - 8:55 en 74:50.

Niet erg vriendelijk toch voor een godsdienst die zich presenteert als tolerant en vreedzaam in onze tijd?

Ik ben vier keer in Israël geweest en heb altijd geweigerd om die godtergende islamitische moskeeën op de tempelberg te bezoeken waar Gods Naam dagelijks gehoond wordt vanuit de Koran en door teksten op die gebouwen daar die openlijk belijden dat God geen Zoon heeft.

Soera 6:101...zeg hij, allah is één, allah de eeuwige. Niet heeft hij verwekt noch is hij verwekt. En niet één is aan hem gelijkwaardig. Soera 112.

De Koran leert ook dat Jeshua niet aan een kruis gestorven is en door Hem verzoening van zondaren tot stand gebracht is. Soera 4:156-157.

Het apocriefe evangelie van Barnabas [uit 15e of 16e eeuw] dat 222 hoofdstukken telt wordt al sinds de 20e eeuw door moslims als propagandamiddel in hun polemiek met het christendom gehanteerd.

Ook de Ahmadiyya-beweging maakt er een dankbaar gebruik van. Jezus wijst in dit apocriefe evangelie Mohammed aan als de toekomstige messias en ontkent zelf dat hij de messias of de Zoon van God zou zijn. Ook wordt daarin beschreven dat Judas in Jezus' plaats is gekruisigd. Het wordt niet onmogelijk geacht dat sommige verhalen uit dit pseudo-evangelie en uit de koran op een Grieks evangelie van Barnabas teruggaan. [Bron: blz 186 t/m 188. Dogmatiek deel 3a van Dr. B. Wentsel]

Heeft God geen Zoon? Wij weten wel beter! De Bijbel leert in Psalm 2 en 110 en in Johannes 3:16 wie de Zoon van God is!!!

Gods geduld raakt op! Spoedig zal komen JESHUA de hemelse Heer, een komst die de wereld verbaast, [Matth. 24 en 25] om de Tempelberg in Jeruzalem voorgoed weer tot zijn domein te maken net als in de tijd van David en Salomo.

Al die antisemieten/booswichten van nu zullen dan hun borst nat kunnen maken. Openbaring 6. Er zal er niet één van hen in Israël en Jeruzalem, de stad van de grote Koning overblijven!!! Psalm 48 en Mattheus 5:35.

God schreef 2500 jaar geleden al een Masterplan juist voor deze tijd van wereldwijde islamoverheersing.

In Zachariah 12 kunnen we lezen hoe JESHUAH, DE LEEUW VAN JUDAH [Openbaring 5:5] Jeruzalem en Israël rigoureus gaat bevrijden!!!

Belegering en bevrijding van Jeruzalem...

12:1 Godsspraak, het woord des Heren, over Israël.

Aldus luidt het woord van de Here, die de hemel uitspant en de aarde grondvest, en de geest des mensen in diens binnenste formeert.

2 Zie, IK maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor ALLE volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

3 Te dien dage zal IK Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen.

4 Te dien dage, luidt het woord des Heren, zal IK alle paarden treffen met verbijstering, en hun berijders met krankzinnigheid; over het huis Juda zal IK mijn ogen openhouden, doch alle paarden der natiën zal IK treffen met blindheid.

5 Dan zullen de stamhoofden van Juda bij zichzelf zeggen: Een sterke macht zijn mij de inwoners van Jeruzalem door de Here der heerscharen, hun God.

6 Te dien dage zal IK de stamhoofden van Juda [Openbaring 14:1] maken als een vuurbekken tussen het hout, en als een vuurfakkel tussen de garven; dan zullen zij rechts en links alle natiën in het rond verteren; en Jeruzalem zal blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem.

7 Ook zal de Here de tenten van Juda allereerst verlossen, opdat de trots van het huis van David en van de inwoners van Jeruzalem zich niet verheffe tegen Juda.

8 Te dien dage zal de Here de inwoners van Jeruzalem beschutten, en wie onder hen struikelt, zal te dien dage zijn als David, en het huis van David als God, als de Engel des Heren voor hun aangezicht.

9 Te dien dage zal IK zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken.

Nog meer details over de bevrijding van Israël en Jeruzalem kunt u lezen in Zachariah 14, Openbaring 14 en 19. De Koning der koningen komt er aan. Hij maakt alle dingen nieuw, de hemel en de aarde!

He Shall Reign For Ever And Ever!!!

Shalom. Bastiaan.