#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Israël

Evangelie Joden onthouden: onzin

Dat, zoals sommige christenen beweren, aan Joden niet door gelovigen uit de heidenen het Evangelie gepredikt moet worden, maar alleen door Joodse volksgenoten, is onzin. Daarop komt neer wat Ton Stier schrijft in IB Magazine, het blad van de zich met Bijbelverspreiding onder Joden bezig houdende organisatie Israël en de Bijbel.

Evangelieprediking is trouwens geen recht, maar een plicht, constateert Stier. “Er is wel een plicht van spreken, maar geen recht van spreken.” In dat verband verwijst hij naar Paulus, die ooit de gemeente en daarmee in feite God zelf vervolgde. “Het gaat niet om de boodschapper, wiens aardse leven als gras voorbij zal zijn, het gaat om het eeuwig blijvende Woord. Dat als ‘onvergankelijk zaad’ tot wedergeboorte leidt.” Paulus wist schuldig te staan tegenover zowel Grieken als niet-Grieken, zegt hij in Romeinen 1:14.

Behalve een Bijbelse heeft Stier ook een (eigenlijk daaruit afgeleide) praktische argumentatie, waarvoor hij onder meer het boek ‘Bloed aan mijn handen’ van dr. Michael Brown citeert. Die constateerde dat wereldwijd (ook in Israël) de grote meerderheid van Messias belijdende Joden door het getuigenis van christenen uit de heidenen tot geloof kwam. “Is hun geloof ongeldig, omdat zijn het Evangelie uit een ‘verkeerde mond’ hebben vernomen? Wat een onzinnige gedachte”, schrijft Stier.

Omdat Joden overal ter wereld wonen, horen zij volgens Brown het Woord der Waarheid al gauw van niet-Joden. ‘En dat niet alleen, het is een heilige schuld, die christenen uit de heidenen ten opzichte van Joden hebben.’

Er is volgens Stier geen Bijbels draagvlak om als gelovigen uit de heidenen expliciet de Joden het evangelie te onthouden. “Het is een daad van liefdeloosheid”, schrijft hij. Het mooiste is volgens hem het Joodse volk de eigen Evangelist terug te geven: “Het eeuwige, onvergankelijke en levendmakende Woord van God, dat het - onder inspiratie van Gods Geest - mocht optekenen.”

Reageren


Ricardo

24-09-2018 03:11
Wat men voornamelijk binnen de Europese Christelijke kerkgenootschappen maar niet wil begrijpen en wat mij als christen zeer veel verdriet doet, is dat Jood en Griek PAS gelijk zijn wanneer Joden Christus zijn gaan volgen. Maar voor de Joden die Christus (nog) niet volgen geldt nog gewoon De Joodse Wet van G'd, waar G'd Zelf de Eed voor heeft gezworen jegen de Joodse voorvaderen. Nergens heeft de G'd van Israel Zijn Eed teruggetrokken.

Istmetoo

05-09-2018 02:25
Zolang de Christelijk kerk (niet Joden) haar vaak bijna antisemitische houding niet wijzigt tav Joden en het beloofde Land Israel, is het niet vreemd dat veel Joden argwanend kijken naar christenen die hen proberen te bekeren.

De christelijke kerk in het algemeent zou zich eerst moeten bezighouden door in woord en daad een bondgenoot te zijn van Joden en Israel met de ondeelbare hoofdstad Jeruzalem. Zoals de Schrift ons ook opdraagt.

Dan als vriend door dik en dun kan pas het evangelie aan bod komen.

Johan westers

14-08-2018 10:05
Is het ook mogelijk dat de christenen zich eens een periode de mond kunnen dichthouden en zich eens gaan afvragen hoe het christendom actief heeft meegewerkt aan antisemitisme? Volgens mij heeft de jood meer wijze lessen voor de christen dan andersom. God zorgt voor Zijn volk. Dat de joden nog bestaan is niet het werk van de christenen.

Christian

30-07-2018 05:27
Beste Bastiaan, Ik proef je liefde en passie voor het Joodse volk en dat is mooi om te zien. Tegelijk ben je wel erg zwart/wit in je opvattingen. Daarom deel ik een aantal punten om ook een andere kant te laten zien.

1. Kijk ook naar wat Messiaanse Joden zelf hierover zeggen:
Zie bijv. Eitan Bar en Moti Vaknin: https://www.youtube.com/watch?v=6Uzf68UazW4&frags=pl%2Cwn
Of Michael Brown: https://www.youtube.com/watch?v=vYH4qZbRtS0&t=192s&frags=pl%2Cwn

2. Uit de praktijk blijkt dat het merendeel van de Messiaanse Joden tot geloof komt door het getuigenis van gelovigen uit de heidenen. Pak eens willekeurig 20 getuigenissen en je komt tot de ontdekking dat gelovigen uit de heidenen wel degelijk een belangrijke rol spelen. In Israël worden veel Messiaanse Joden zelfs door hun volksgenoten vervolgd zodra ze voor hun geloof in Jezus uitkomen. Ik geloof dan ook dat Jood en Heiden samen optrekken in Christus. We hebben elkaar nodig.

3. Er zijn helaas in de kerkgeschiedenis verschrikkelijke dingen gebeurd. Tegelijk is er ook altijd een groepje ‘Corrie ten Booms’ geweest die het Joodse volk lief hadden maar ook in liefde het Evangelie deelden. In het geval van familie ten Boom betekende liefde en hulp voor Israël dat ze ook werden weggevoerd naar de concentratiekampen. Er zo waren er meer… en zo zijn er vandaag nog steeds die er zo in staan. De vraag aan iedere Christen is: waar sta jij?

4. Veel Joden hebben inderdaad helaas een verkeerd beeld van Jezus. Wat doe je? In liefde het gesprek aangaan en laten zien dat de Heere Jezus niets met Nazi-Duitsland te maken heeft maar juist een van hen is? En dat het Nieuwe Testament niet een antisemitisch boek is maar juist pro-Israël en door en door Joods. Er zijn veel Messiaanse Joden die Christenen juist dankbaar zijn voor het feit dat ze het Evangelie in liefde met hen hebben gedeeld en rust en vrede hebben gevonden in hun Messias Jezus. imetmessiah.com en jewishtestimonies.com staan vol met deze getuigenissen.

BASTIAAN

14-06-2018 10:11
Bedankt ellen voor uw bemoediging en inzicht in de Schriften.

De Waarheid Overwint Altijd. Gods Woord is de waarheid!

De boodschap, dogmatiek van veel predikanten, kerken en gemeenten is gedateerd, is muf, is al eeuwen niet te pruimen, is ronduit antisemitisch. Lees de kerkgeschiedenis er maar op na.

Jeshua zal ze allen bij Zijn Wederkomst in Jeruzalem [Handelingen 1 en Openbaring 14:1] uit zijn mond spuwen. Details Openbaring 3:16.

Wie al die antisemitische uitspraken van de zogenaamde Kerkvaders, van Augustinus, Erasmus, Luther en Calvijn leest die krijgt hevige onderbuik gevoelens.

Hoe ik tot deze conclusie kwam? Ik las de kerkgeschiedenis en twee boekjes van Dr. Hans Jansen, bijzonder hoogleraar aan de vrije universiteit van Brussel.

1* De paus en de jodenvervolging. Johannes Paulus II herschrijft de geschiedenis.

2* Christelijke oorsprong racistische jodenhaat.

Wie deze boekjes gelezen heeft die zal geen moeite hebben om de kerkdeur voorgoed achter zich in het slot te gooien naar het Gebod van Jeshua in Openbaring 17 en 18:4.

Jeshua heeft zijn discipelen al ingelicht over de afval van het geloof der Schriften. Lucas 18:8...Doch als de Zoon des mensen komt zal Hij dan het geloof vinden op aarde? Zie ook 1 Corinthe 15. Shalom.

ellen

14-06-2018 05:21
BASTIAAN helemaal mee eens wat u daar schrijft, (christenen) kunnen eerder iets van de joden Leren als joden van de (christenen) laten wij maar eerst de thora na leven want daar begint het Yeshua hield ook de sabbat en Yeshua heeft de wetten vervuld, niet afgeschaft , laten wij ook als (christenen) de feesten die YHVH heeft bedoeld vieren en niet zelf verzonnen feesten zoals kerst en pasen, hou op met jezelf christen te noemen als je niet eens de heilige dag die YHVH heeft ingesteld de sabbat niet naleeft. Shalom

vader Jakob

13-06-2018 04:42
"Messiaanse Joden" zijn gewoon christenen, mits ze in Jezus Christus geloven. In Christus is Jood noch heiden, maar een nieuwe schepping. Dus vanwaar dat onderscheid? De tussenmuur is Weg! En een gekunsteld schuldcomplex tav de Joden werp ik ver van me. Ik wijs er volledigheidshalve nog maar eens op dat de eerste christen vervolgers Joden waren...

Rudy Post

13-06-2018 02:58
Het evangelie wordt verkondigd en er gebeuren mooie dingen, ook vandaag, ook in Israel.

https://www.youtube.com/watch?v=lSSX0t4pKxs

Johan

13-06-2018 01:41
Een GELOVIG OVERBLIJFSEL beleeft die gouden tijden. Joden (Juda) vormen niet heel Israel, dat uit 12 en niet uit 2 stammen bestaat. Het zou echt antisemitisch zijn als de Gemeente van Christus Zijn Evangelie niet bij de Joden brengt. Het zou een nieuwe fout zijn, die op de andere wordt gestapeld.

BASTIAAN

13-06-2018 12:16
We hoeven ons geen zorgen te maken over dat Joden het Evangelie onthouden wordt in 2018. Messiaanse Joden doen dat zelf, lees maar verder:

https://kehilanews.com/2018/06/07/the-most-comprehensive-jews-for-jesus-campaign-ever-takes-place-in-jerusalem/

God gaf de Bijbel aan het Joodse Volk op de Sinaï [Exodus 19 en 20] een berg in Arabië volgens Paulus. Galaten 4:25.

God [JHWH] deed ook zijn geliefde Zoon Jeshua in Bethlehem/Israël geboren worden. Jeshua leerde dat het Heil uit de Joden is. Johannes 4:22. Dat toonde Hij dan ook na Zijn opstanding uit de dood en Hemelvaart. Op de Eerste Pinksterdag viel de H.Geest op 120 Joodse gelovigen! Handelingen 1.

De eerste gelovigen die gedoopt werden op de Eerste Pinksterdag waren allemaal Joden! 3000 van hen beleden vrijmoedig dat Jeshua de Masjiach is toen ze uitsluitend in Zijn Naam gedoopt werden. Handelingen 2:38. Dus niet in naam van een drie-eenheid zoals de christelijke kerk al 17 eeuwen leert. Fout! Zie ook Handelingen 8:16 - 10:47-48 en 19:5-6 ]

En waar zal Jeshua wederkomen? Niet in Amsterdam - Rome - of Mekka. Waar dan wel? In Jeruzalem de stad van de grote Koning. Zie Psalm 48, 132, Zachariah 14 en Handelingen 1 en Openbaring 14.

De overgrote meerderheid van christenen hebben al hun kansen verspeeld om Joden met het Evangelie van Jeshua te bereiken. Alleen organisaties als o.a. Christenen voor Israël kunnen nog iets goeds voor het Joodse Volk betekenen.

Joden zijn clevere mensen die goed bekend zijn met de barbaarse maatregelen die christenen vele eeuwenlang tegen het Joodse Volk ondernamen. Ontelbaren Joden werden door de Kruistochten in Israël en Europa vermoord door de Roomse zich christelijk noemende kerk.

Ook de Protestantse kerken hebben in navolging van Luther 1543 en zijn antisemitische boeken/pamfletten/preken Joden gedemoniseerd. Calvijn was ook geen vriend van Joden of Israël.

Hoeveel kerken [Wereldraad en Raad van Kerken] en christenen doen nu ook niet mee met de economische boycot tegen Israël?

En...Joden halen terecht hun neus op voor christenen die de 10 Geboden veranderd hebben door van de Sjabbat [4-de Gebod een zondag te maken] Jeshua noemde zich Heer van de Sjabbat! Lucas 6:5.

Hoeveel predikanten bidden nog openlijk mee voor de Vrede van Jeruzalem? Psalm 122!

Het is Jeshua zelf die straks bij zijn verschijning in Jeruzalem zich zal bekend maken als de Masjiach van Israël. Als Joden Hem zien zullen ze zich met heel hun hart en ziel bekeren. Zachariah 12.

Ja...Dan begint hun grote toekomst. Israël zal met de Joodse Masjiach Jeshua tot Hoofd der Volken worden! Jeremia 31:7 en Jesaja 60 en Zachariah 14.

De mainstream kerken Rooms/Protestants/Evangelisch [moeder de hoeren en gruwelen der aarde. Openbaring 17:5-6][Inquisitie] die liever de Palestijnen/Arabieren knuffelen zullen voorgoed buiten spel gezet worden door de Masjiach. Hun spel is uitgespeeld: Openbaring 18:4...Ga uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar Zonden [Antisemitisme] en niet ontvangt van haar PLAGEN.

Zie het onherroepelijk oordeel van antisemitische kerken in 2 Thessalonicensen 1 en 2 en Openbaring 16, 17 en 18.

Alleen de gelovigen uit de volken, de vrienden van Israël zullen met Israël gered en gezegend worden. Jesaja 60.

Paulus schreef er ook al over in Romeinen 11 en Jeshua in Openbaring 2 en 3 en 7, 14 en 19.

Israël gaat straks met JeshuaHaMasjiach gouden tijden beleven met alle vrienden van Jeshua.

Jeshua roept alle kerken toe: Johannes 15:14-17...Gij zijt Mijn Vrienden indien gij doet wat IK u gebied.