#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Op koers

De Kerk, Libertijnen en Islam

De libertijnse kruisvaarders van vandaag zouden, onder aanvoering van met name D66, het liefst elk spoor van het christelijk geloof uit onze samenleving bannen. Religie houdt mensen immers dom en onderdrukt, zo wordt hun houding beargumenteerd. Geloof mag nog slechts in privé-verband worden beleefd, achter de gesloten deur en verder niet. Ik ben het er volstrekt mee oneens, omdat dit een bewuste poging tot beschadiging is van de Kerk, die meer dan welke andere visie ook heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van West-Europa en Nederland tot wat het nu is. Nederland was zonder het christendom nooit geworden wat het nu is, zoals ook Elsevier onlangs bevestigde.

Door Lucas Hartong

Europa zal eveneens haar christelijke achtergrond moeten beseffen, wil het een identiteit kunnen belijden; anders is ons werelddeel kansloos in de intellectuele en inhoudelijke bestrijding van een agressieve wereldvisie als de islam. Het christendom biedt zoveel meer dan de smalle politiek-theocratische veroveringsvisie van de islam. Zonder christendom had Europa nooit tolerantie van andersdenkenden, vrijheid van godsdienst en onderwijs, gelijke positie van man en vrouw gekend. Het christendom biedt intellectuele en sociale rijkdom, dus waarom zouden wij ons verontschuldigen tegenover de islam of willekeurig welke andere totalitaire wereldvisie? Als Europa echter vasthoudt aan de huidige lijn van het morele Niets, waarbij alle religies als gelijk worden gezien of verboden, dan stevenen we regelrecht af op een ramp, die ook grote gevolgen zal hebben voor niet-gelovigen.

Mocht de islam namelijk ooit in de meerderheid komen in Europa dan zal van enige tolerantie ten opzichte van andersdenkende geen enkele sprake zijn, of die minderheid nu christelijk is of niet. Alles wat afwijkt van het islamitisch ideaal zal dienen te verdwijnen. Vele voorbeelden in de geschiedenis hebben aangetoond dat dit scenario absoluut niet ondenkbeeldig is. De islam is namelijk geen godsdienst van vrede, maar van het zwaard, onderwerping en de dood. Naar officiële instanties toe spreekt zij van 'vrede' en 'mensenrechten', maar binnen de veilige vier muren van de moskee en islamitische huiskamers wordt totaal andere taal gebezigd.

Ondertussen weigeren de meeste christelijke kerken deze feiten en ontwikkelingen onder ogen te zien, laat staan dat er een tegenbeweging op gang komt om de islam te confronteren met haar boodschap van haat en intolerantie. Er valt geen enkele ontwikkeling te bespeuren bij het christelijke Westen om op te komen voor de algemeen waardevol geachte eeuwenoude normen en waarden. De voorbereidingen tot een dergelijk gevecht zijn nog niet eens begonnen; geen wonder dat de Avond snel daalt. De christelijke Kerk kent dus in feite twee tegenstanders: de libertijnen die in het zalige Niets geloven en elke religie zo snel mogelijk uit de samenleving willen bannen, maar tegelijkertijd ook de islam, die de Kerk wil vernietigen. Ziedaar de reden voor het monsterverbond dat wij regelmatig in de media zien opduiken tussen libertijnen, (ultra)links en islam.

De Kerk zou meer dan voldoende eigen kracht moeten hebben om de strijd en polemiek met de islam waar dan ook aan te kunnen. Het is dus hoog tijd voor een nieuwe apologetiek, gericht tegen libertijnse en islamitische stromingen die de vernietiging van het Westen beogen, inclusief alles waarvoor onze voorouders zo hard gevochten hebben. Overigens voor alle duidelijkheid: het is enorm belangrijk om onze liefde te blijven betonen aan verdoolde libertijnen en moslims.

Reageren


Otto

23-06-2018 05:37
Lees allemaal eens: HET VISIOEN VAN DAVID WILKERSON BETREFFENDE DE KERK IN DE EINDTIJD!!!!
dit is in 1973 door hem gezegd, en het komt aardig uit wat er nu gaande is. opzoeken op startpagina invoeren: restkerk David Wilkerson lees dit maar eens!!!

BASTIAAN

23-06-2018 08:23
Beste Peter, uw standpunt is duidelijk maar niet realistisch.

U bemoeit zich waarschijnlijk ook niet met de Politiek, maar de Politiek bemoeit zich wel dagelijks met u.

Simson waande zich zorgeloos bij die Filistijnse hoer Delilah in Sorek. Hij sliep in haar schoot, zij schoor zijn haarvlechten af. Toen Simson wakker werd riep ze: Simson de Filistijnen over u. Hij vloog op en dacht die Filistijnen opnieuw een gevoelige les te leren, maar tot zijn ontzetting bemerkte hij dat zijn kracht geweken was. Machteloos zeeg hij ineen onder de slagen van de Filistijnen die hem ook nog eens zijn beide ogen uitstaken. Zie Alle ontstellende details in Richteren 16.

Dat is precies het plaatje van de Wereldraad van Kerken 2018 en de Kerken/Gemeenten in Nederland nu ze in Geneve bij de moeder aller hoeren [Openbaring 17:1-7] in de moederschoot van de Roomse Kerk terugkeerde. Deze valse kerk is met al haar misleiders, blind en machteloos!

Rome spot met die domme PKN-ers en Evangelischen als Sleebos, Arjan Plaisier, Andries Knevel en Willem Ouweneel en nog tig andere misleiders bij de EO, NCRV, Ned. Dagblad en Trouw.

Deze misleiders bleven ook stil toen in December 2014 de Statenbijbel uit de Tweede Kamer verdween. Ik niet! Jesaja 59:1.

2 Petrus 2:22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn Uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de Modderpoel.

[Het regende pijpenstelen op het Malieveld 2012 en de 3000 sympathisanten/rooms-gezinden stonden toen letterlijk met de poten in de Modder!!!]

Deze misleiders voeren nu de Kerk van Jeshua, indien mogelijk, met een sneltreinvaart terug in de Middeleeuwen nu ze een Paus de hand schudden/toejuichen die ook de hand van de Islam vasthoudt.

Terugkeer van Inquisitie en Sharia is niet denkbeeldig. De Reformatie is voorgoed om zeep geholpen door die Protestantse en Evangelische Misleiders. Zij kozen voor de CHRISLAM!!!

Peter, u bemoeit zich niet met hen maar zij bemoeien zich spoedig met uw en mijn vrijheid van godsdienst!!!

Jeshua en Paulus hebben deze tijd van grote afval voorzegd in Mattheus 7, 13, 24, Openbaring 16-19 en Paulus in Handelingen 20 en 2 Thessalonicenzen 1-3. Geneve werd het bizarre keerpunt!!!

Veel BijbelGetrouwe Gelovigen zullen nu nog vuriger Psalm 58, 68, 79, 91, 96, 97, 99 en 139 bidden. Zij weten dat Jeshua, de Zoon van JHWH het eerste en laatste Woord zal spreken in Openbaring 1 en Openbaring 20.

Peter

23-06-2018 03:32
@Bastiaan. Waarom moet ik een oordeel vormen over organisaties waarmee ik niets heb (ik erken geen paus en de WvK heeft met de Christelijke gemeente niets van doen) en waarop ik geen invloed kan of wil uitoefenen.
Ze zijn mij, net als RvK lucht. Hebben ook niets met kerkelijke eenheid te maken. Waarom zou ik me hier ineens druk over maken?

BASTIAAN

22-06-2018 05:55
Beste Peter, Drie keer is scheepsrecht:

Opnieuw weigert u te reageren over het Paus-bezoek, gisteren in Genève met het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van kerken. Wat vindt u daar zelf nu van?

Peter

22-06-2018 04:42
@ Bastiaan. Het lijkt erop dat u kwade opzet van Sleebos vermoed. Dan kunt u toch beter met hem in gesprek gaan als met mij opdat helderheid of inkeer volgen.
Malieveld en pijpestelen. Nee ik heb het niet meegekregen: Den Haag is ver en ik heb geen tv.
Ook weet ik niet welke commitment Sleebos daar heeft afgegeven. Dat moet dan toch echt op persoonlijke titel zijn gedaan, niet met medeweten of instemming van de VPE (is dat de broederschap die u noemt, of is de broederschap een andere organisatie?). En of de evangeliegemeenten iets met de wereldraad van kerken heeft, ik ben er niet van op de hoogte. Mijn gemeente zou daarin niet meegaan en er spreekt niemand namens een VPE in de WvK. Let wel, ik heb niets met de PKN en al helemaal niet met de WvK of de RK of de Paus. Neemt u maar eens contact met 'slimme' Sleebos op om het naadje van de kous te kennen. Als ik hem tegenkom zal ik het hem eens vragen.

BASTIAAN

22-06-2018 08:41
Beste Peter,

u ziet helaas nog steeds niet de ernst van de situatie. Opnieuw weigert u te reageren op het Paus-bezoek in Geneve tijdens het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van kerken [wat vindt u daar zelf nu van ?] waarin ook evangelischen als o.a. Baptisten en het Leger des Heils al jaren deel van uit maken.

Dus die onheilige verbintenis met Rome heeft wel degelijk effect voor kerken en alle evangelische gemeenten in Nederland en daarbuiten.

En Evangelischen zijn wel degelijk verbonden met elkaar in een Broederschap van Evangelischen Gemeenten daar heeft Peter Sleebos wel listig voor gezorgd.

Maar ja, kerken en evangelischen slapen! Details in Jesaja 56.

We zijn weer terug bij af 1572. Bent u vergeten hoe Protestanten toen het Roomse juk afwierpen, Alva en zijn Spaans/Roomse bende en zijn roomse bloedraad en Inquisitie naar huis stuurde?

Alle vrijheidsstrijders van toen die vochten tegen de roomse tirannie en hun leven daarvoor gaven draaien zich nu woedend om in hun graf en roepen de Naam van de Here aan voor wraak! Alle details in Openbaring 6.

Peter Sleebos is pas vertrokken toen hij zijn heilloze werk voltooid had [Eenheid met Rome PKN en Evangelischen] met Arjan Plaisier [die ook vertrok] de voormalig Scriba van de PKN en met Rk-Bisschop de Korte op het Malieveld in Den Haag 2012.

De EO vond het allemaal prachtig deed daar uitvoerig kritiekloos verslag van op Radio en TV en liet Andries Knevel namens EO en Willem Ouweneel namens Evangelischen hun medewerking verlenen aan die tenenkrommende happening van 3000 paus/roomsgezinden op het Malieveld 2012:

“Wij willen Eenheid”. U kunt het zelf terugzien op Internet.

Kerken en Evangelischen die gisteren welbewust aan dat verraad van de Wereldraad van Kerken met Paus meededen in Geneve beseffen kennelijk onvoldoende de consequenties hiervan en hebben hun eigen lot: de vrijheid van een christen voorgoed bezegeld!!!

De Apostel Petrus vergelijkt deze onnozelen in Geneve in 2 Petrus 2 met Bileam:

15 Doordat zij de rechte weg verlaten hebben, zijn zij verdwaald en de weg opgegaan van Bileam, de zoon van Beor, die het loon der ongerechtigheid liefhad, 16 maar een terechtwijzing kreeg voor zijn ongerechtigheid: het stomme lastdier, dat met mensenstem sprak, heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd.

17 Dezen zijn bronnen zonder water, nevelen, door een windvlaag voortgejaagd, voor wie de donkerste duisternis is weggelegd. 18 Want met holle, hoogdravende klanken verlokken zij door vleselijke begeerten en door ongebondenheid hen, die zich ternauwernood aan degenen, die in dwaling verkeren, onttrekken.

19 Vrijheid spiegelen zij hun voor, hoewel zij zelf slaven des verderfs zijn; immers, door wie men overmeesterd is, diens slaaf is men. 20 Want indien zij, aan de bezoedelingen der wereld ontvloden door de erkentenis van de Here en Heiland Jezus Christus, toch weer erin verstrikt raken en erdoor overmeesterd worden, dan is hun laatste toestand erger dan de eerste.

21 Het zou immers beter voor hen geweest zijn, geen kennis verkregen te hebben van de weg der gerechtigheid, dan met die kennis zich af te keren van het heilige gebod dat hun overgeleverd is.

22 Hun is overkomen, wat een waar spreekwoord zegt: Een hond, die teruggekeerd is naar zijn Uitbraaksel, of: een gewassen zeug naar de Modderpoel.

[Het regende pijpenstelen op het Malieveld 2012 en de 3000 sympathisanten/rooms-gezinden stonden toen letterlijk met de poten in de modder!!!] Heeft u dat allemaal gemist Peter?

Peter

22-06-2018 05:26
@Bastiaan. 1 Sleebos is terug gefloten en nu exit.
2. De EO en Knevel kunt u niet als evangelisch betitelen. Evangelisch staat wel in de naam, maar het evangelisch belijden is al decennia de deur uit. Ik weet niet hoe ik de EO moet plaatsen. Niet PKN, niet refo niet evangelisch.
3. Omdat er geen synode is, kunt u de evangelisch wereld niet als geheel beschouwen en dat komt ook niet, want elke gemeente staat op zichzelf.
De aktie/uiting van een person staat niet voor de evangelische wereld, die u zoekt in een kwaad daglicht te stellen. Wat is de bedoeling van die opzet? Verdeeldheid scheppen? daarvan hebben we al voldoende.
Spurgeon bekritiseerde het pausdom juist.

BASTIAAN

21-06-2018 07:41
Beste Peter, bedankt voor uw reactie.

Jammer dat u weinig kerknieuws leest en u niet reageert op het bezoek vandaag van de Paus in Geneve bij het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van kerken waar ook veel evangelische gemeenten bij zijn aangesloten. Dat is een.

U verwees al naar Peter Sleebos die namens de Evangelischen in alle stilte een deal maakte met de toenmalige scriba Arjan Plaisier van de PKN om te kiezen voor eenheid met de Roomse kerk.

Zoals u wel weet kwam die na vijftig jaar onderhandelen dan ook tot stand op 6 oktober 2012 op het Malieveld in Den Haag. Deze valse eenheid van Evangelischen, PKN en Roomsen werd nog eens definitief bezegeld op 31 Oktober 2017 in de Dom van Utrecht in bijzijn van de Scriba PKN en ook nog eens in Duitsland te Wittenberg in de kerk waar Maarten Luther zijn 95 theses aan de kerkdeur spijkerde.

U weet ook dat de Evangelische Omroep al jaren een rooms bolwerk aan het worden is. In veel programma' s op Radio en TV worden roomse kopstukken uitgenodigd en wordt er geadverteerd met Kloosters om Protestanten naar toe te lokken. Nederland Zingt wordt vaak in Roomse kerken opgenomen. Heel erg was dat de EO betrokken was bij Wij Kiezen Voor Eenheid op het Malieveld 2012.

Evangelischen zoals Andries Knevel en Willem Ouweneel waren ook enthousiast over deze rampzalige deal. Knevel schreef zelfs een boek: in de ban van de Paus.

Veel Bijbelgetrouwe gelovigen in de lande zien deze ontwikkeling met lede ogen aan en voelen zich verraden door PKN en Evangelische voormannen die een deal met de Paus en zijn valse kerk sloten. Zijn ze de brandstapels en ontelbare martelaren van de Roomse Inquisitie vergeten?

De Reformatie is nu voorgoed te grabbel gegooid. De Paus lacht in zijn vuistje om die domme Protestanten en Evangelischen.

Ik zag vandaag nog in de herhaling de TV-serie van de 3 van Rossem' s in Keulen. Die waren ontsteld over het Roomse bedrog van relikwieën en de handel die gedreven werd in en rond de Dom van Keulen. Deze mensen horen bij geen enkele kerk maar hebben meer inzicht in het bedrog dan menig kerkleider. Lourdes en Fatima ook oorden van leugen en bedrog.

De Kerkgeschiedenis vertelt al 17 eeuwen over het geweld en bedrog en de gedwongen doop van Rome.

Het is een schande dat de leden van de huidige Wereldraad de Paus verwelkomt heeft in Geneve waar Calvijn eertijds en vele Evangelischen dagelijks moesten vrezen voor hun leven en de terreur van de Roomse kerk.

U sprak ook over Baptisten! Bent u vergeten dat een Baptist in Londen, een zwaargewicht als Charles Haddon Spurgeon zijn ongezouten mening over Paus, Curie en Vaticaan spuide in zijn boek?

Peter, ik Hoop dat deze ingezonden u helpt om zaken wat helderder te zien en te beoordelen. Het is erger dan u denkt!!!

Protestanten en Evangelischen zijn vandaag opnieuw verraden, nu door de leden van de Wereldraad van Kerken in Geneve. Zie meer details in brief van 2 Petrus en Judas.

Peter

21-06-2018 06:03
@BASTIAAN. in uw artikel brengt u een paar keer de evangelischen (pinkster? baptisten? evangelie gemeenten? vergadering?) onder de zelfde noemer. Kunt u dat staven? Deze gemeenten hebben geen synode o.i.d. (de VPE is een samenwerkingsverband, gemeenten zijn elk op zich aparte gemeenten). Het is van tweeen een: u toont aan dat de evangelischen deze samenwerking onderschrijven en daarvan deel uitmaken, of u stopt met u valse getuigenis.
Dat P. Sleebos eens met katholieken 'aanpapte' heeft hij geweten, want het is hem niet in dank afgenomen.
Dus, u stopt hier in het vervolg mee tenzij u met feiten over de brug komt. Bij geen reaktie ga ik uit van gebrek aan deze feiten. Bedankt.

BASTIAAN

21-06-2018 08:50
Vandaag bezoekt paus Franciscus de Wereldraad van Kerken in Genève wegens het zeventigjarig bestaan van deze wereldwijde oecumenische beweging? Eenheid voor Franciscus betekent: samen de schouders eronder, de leer komt later wel. Bron: Trouw.

De Reformatie betekent klaarblijkelijk niets meer voor de leden van de Wereldraad van kerken!

Zeer weinig predikanten gedenken met hun Gemeenten nog de Reformatiedag 1517 op 31 oktober. Net als de valse profeten eertijds roepen ze maar: Vrede, Vrede, en geen gevaar. (Jesaja 56:9-12 en Ezechiël 13)

Zij zouden valse profeten zoals de Paus en hun handlangers veeleer moeten ontmaskeren zegt Paulus in
Efeze 5. Het is een ramp dat steeds meer zich Christen noemende ‘leiders’ zich tegen Israël en zijn Messias keren in woord en geschrift.

Het verraad is nu dus overduidelijk met de komst van de Paus in Geneve, het bolwerk van de Protestanten. Rome en de Protestanten slaan handen ineen en nog erger: willen gaan samenwerken en via Paus en Vaticaan komen daar alle andere religies van de wereld bij!

Jeshua de Messias noemt deze valse kerk, die nu ontstaat de Grote Hoer, Moeder der Hoererijen (Openbaring 17 en 18) wordt juist in deze tijd gevormd! De PKN-Evangelischen en de (Wereld) Raad van Kerken doen nu dus broederlijk mee.

Wat zegt de Here Jeshua van deze rampzalige ontwikkeling?

Antwoord: Deze kerkleiders zijn wolven in schaapskleren geworden en blinde leidslieden die alleen blinden kunnen leiden. Mattheus 7 vers 15 en Matth. 15 vers 14. Gevolg?

ROME, MEKKA, De VN, EUROPA, DE WERELRAAD VAN KERKEN, EVANGELISCHEN EN NEW AGELEIDERS
VORMEN SPOEDIG SAMEN DE NIEUWE WERELDORDE !!!

Hoor wat Luther (1520) zegt over Rome en de Curie in een brief aan Paus Leo X: Ik heb inderdaad een aanval gedaan op de Roomse stoel, die men noemt
het roomse Hof; waarvan gij ook zelf en iedereen op aarde niet kunt ontkennen, dat hij meer verdorven en schandelijker is dan ooit Sodom of Gomorra of Babel is geweest.

Calvijn schreef (1539) in het vierde deel van zijn Institutie: De Rooms-katholieke Kerk met al haar menselijke inzettingen is niet de ware maar de VALSE kerk. Het Pausdom is antichristelijk en de mis is heiligschennis.

Charles Haddon Spurgeon, wereldberoemd predikant/schrijver in Londen (1834-1892) schreef al op 15-jarige leeftijd een boek van 295 blz: Het Pausdom ontmaskerd.

De titels der hoofdstukken spreken al boekdelen:

1...Het Pausdom, de afvallige Geest.
2...Het Pausdom, gevestigd door list.
3...Het Pausdom, een geestelijke duisternis.
4...Het Pausdom, een massa van bijgeloof.
5...Het Pausdom, een verslindende wolf.
6...Onderzoek naar aanspraken van het Pausdom
7...Een ingewikkelde afgoderij. Verering Maagd Maria.
8...Pausdom, veelgodendom. Aanbidding der heiligen.
9...Pausdom, aanbidding van spijkers en vergane lompen
10.Pausdom, overtreding van tweede gebod.
11.Pausdom leert aanbidding van een god van brood.
12.Pausdom verderft heilige inzettingen van Chr.dom.
13.Pausdom omringt zich met ceremonieën
14.Pausdom: de uitvinder van valse reiniging van zonde.
15.Het Pausdom, een reusachtige bloedzuiger.
16.Het Pausdom, de godsdienst van dwazen, die spotten met de zonde.
17.Het Pausdom, de vijand der wetenschap, en het verderf van het menselijk geslacht. Uit: Prins der Predikers. C.H. Spurgeon.

Wil de Wereldraad van Kerken zich nu als een Judas verbinden met de NIEUWE WERELDORDE MET PAUSDOM, ISLAM, VN, EUROPA, EN NEWAGE ?

Dus ook een verbond sluiten met de Islam? Ja zeker!

De vorige Paus, Johannes Paulus II werkte al geruime tijd aan het tot stand brengen van een overeenkomst met de Moslimwereld. In 1995 ontmoetten ‘religieuze leiders’ uit 26 landen en het Vaticaan elkaar in Bagdad, in het oude Babylon, om de “broederlijke relaties tussen Moslims en Christenen” te bevorderen.

Het Catholic World Report van Oktober 1996 maakte al melding van een lange sessie achter gesloten deuren tussen de toenmalige Yasser Arafat en de Secretary of State, Kardinaal Sodano in het Vaticaan.

Het gevolg was dat de “Palestijnse Post” diverse postzegels uitgaf met daarop “de Palestijnse Vlag”, Bethlehem in Kersttijd’ en “Voorzitter Yasser Arafat” samen met Paus Johannes Paulus II.

DE ROOMSE EUROPESE VLAG WAPPERT AL !!!
Het is geen geheim dat het Vaticaan in een Verenigd Europa is geïnteresseerd. Rome ziet er een mogelijkheid in tot herstel van oude “christelijke waarden” ! ( welke ? )

De Europese vlag met de twaalf sterren is al lang een feit en wappert dagelijks aan de gebouwen van de
Europese Unie in Brussel en Straatsburg, op alle auto's op voor en achterbumper, en nu dus ook in Geneve? Zucht!

Meer details in Handelingen 20 en Openbaring 2, 3 en 20.

Jan

17-06-2018 12:48
@Theo. Dat is een probleem waarvan de oorzaak m.i. ligt in de vrijzinnigheid in kerken die het evangelie van een genadige, liefdevolle en rechtvaardige, souvereine God een halve eeuw verontachtzamen, als het niet door die kerken belachelijk wordt gemaakt. Ook CDA (en CU) stemmende kerkgangers zijn besmet met ideeen van democratie, gelijkheid, tolerantie, anti-discriminatie, verheerlijking van 'moeder' aarde en natuur waarvoor, i.s.m. libertijnen en socialisten, alles moet wijken.
Ja, dan is de god van de islam (die als deze bestaat, hoogstens afgod is) gelijk aan de god van israel en kun je samen met mohammedanen vieren en beleid maken.
O wat zal dat een ontgoochelend, zure afloop hebben: weg vrijheid, weg gelijkheid, weg democratie, weg recht anders dan de sharia. De meeste kerkgangers hebben totaal geen idee over hoe de mohammedaanse maatschappij werkt.... wil men ook niet weten. is ook onvoorstelbaar. Ze zullen wensen dat de islam hervormt, dat wensdenken is keer op keer ontkracht; daarmee is de islam geen nuttig instrument van satan meer.

BASTIAAN

17-06-2018 12:27
Beste Lucas Hartong, ik zou zeggen:

Nederland was zonder de Reformatie nooit geworden wat het nu is, toen pas kwam Nederland in de Gouden eeuw terecht. Hoe dat kwam? Het christendom van de roomse kerk bracht mensen die er een andere mening op nahielden via de Inquisitie op de galeien, in stinkende donkere gevangenissen, op brandstapels, aan de galg, of werden verbannen of levend begraven. De misdaden van Rome en Mekka staan tot in detail beschreven in de boeken:

1...Werner Keller. Zij [de Joden] werden verstrooid over de gehele aarde.

2...Aat van Gilst. Misdadige Pausen en hun handlangers.

3...Dirk Verhofstadt. Pius XII en de vernietiging van de Joden.

4...Dr. Hans Jansen, bijzonder hoogleraar in universiteit Brussel: Christelijke oorsprong racistische Jodenhaat.

De roomse kerk verbood gelovigen het Bijbellezen in de landstaal. Er was vanaf 1545 een index van verboden wetenschappelijke boeken, dus ook de Bijbel, door Jezuïeten ingesteld die pas in 1967 opgeheven werd door paus Paulus VI.

Op het Concilie van Trente 1545-1563 werden maar liefst 126 vervloekingen over Protestanten uitgesproken. Een paar jaar geleden opnieuw bekrachtigd door Kardinaal Eijk.

U weet toch ook wel dat de roomse kerk na het Tweede Vaticaans Concilie 1962-1965 in Rome, een pot nat werd met de islam? Zij zijn beiden ijverig en heel slinks bezig om gezamenlijk de wereld weer onder hun knoet, Inquisitie en Sharia te krijgen!!! Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe!

Wat Rome liever niet aan de grote klok hangt is dat daar in 1995 de grootste moskee van EU geopend werd in bijzijn van de Poolse paus die de Koran kuste en zei dat dit boek ook gods woord is.

Pausen verkondigen dus openlijk dat de Koran ook Gods woord is hoewel ze weten dat dit boek vertelt dat God geen zoon heeft. De Bijbel die veel ouder is leert wel beter in Psalm 2 en 110 en in Johannes 3:16.

Pausen kussen koran en de voeten van moslimleiders. Het is dus al jaren één gevaarlijke pot nat.

De Media, Christelijke partijen Politiek in EU en Ned. Parlement, Synodes, Dominees, EO en NCRV slapen maar heerlijk door [Jesaja 56] of steken bewust de kop in het zand totdat het te laat is en het net zich sluit.

Protestanten en Evangelischen Predikanten/Huurlingen [Ezechiël 34 en Johannes 10] die al jaren heulen met de Rome en Mekka misleiden of zwijgen even als alle Media. Gelovigen worden bewust monddood gemaakt, zand in de ogen gestrooid net als in de middeleeuwen toen Jezuïeten dat ook deden.

Beide militante godsdiensten Rome en Mekka hielden de mensen vele eeuwen bewust dom zodat ze gemakkelijk te manipuleren waren. Kerk en Staat waren immers één? De Franse Revolutie 1789 en Napoleon maakte daar subiet een eind aan in 1798 toen hij de paus uit Rome verjoeg en het Vaticaan plunderde.

Nu wil de Roomse Argentijnse paus opnieuw de wereldmacht grijpen, nu niet dmv de kerk, die met een sneltreinvaart leegloopt en sluit, maar nu dus via het Europees Parlement waar hij al diverse keren zijn politieke standpunten ter tafel mocht brengen.

Wonderlijk dat alleen D66 kritische opmerkingen daarover maakte: De paus heeft niets in het EU-Parlement te zoeken!!!

De Ierse EU-Parlementariër Ian Paisley zei dat ook al in het EU-Parlement te Straatsburg 1988. Hij schold toen keihard in de volle Raad de Poolse Paus uit voor Anti-Christ. Wereldwijd zagen en hoorden burgers dat op alle grote TV-kanalen. De paus boog ontdaan het hoofd. Ben het nooit vergeten! Google maar even.

Rome en Mekka zijn nu dus één in hun streven en proberen hun verloren gegane wereldmacht te grijpen via hun nieuwe godsdienst CHRISLAM via de VN in New York en EU in Brussel/Straatsburg.

Het wordt nog erger:

Ook de militante Hindoes in India verheffen zich en verachten Joden en Christenen: in 2021 moeten zij zich volgens de Premier van India tot Hindoeïsme bekeren of het land verlaten.

De grote verdrukking voor Joden en Christenen staat voor de deur. Mattheus 24.

En wat te denken van de boeddhisten die in Birma die Moslims en Christenen massaal verdrijven en in Ceylon waar kerken van Christenen en synagogen van Joden in brand worden gestoken?

Jeshua leert in Openbaring 6 dat de Vrede van de aarde verdwijnt. Alleen Jeshua zal Zijn Vrede met geweld als de Leeuw van Judah Openbaring 5:5 terug brengen op heel de aarde beginnende in Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Mattheus 5:35 en Openbaring 14 en 19-22.

Lucas Hartong

16-06-2018 05:10
Dank voor reacties tot nu toe. Zeer gewaardeerd.

leon limpens

16-06-2018 01:08
klopt tot in detail

Theo

15-06-2018 09:46
Heel Groot probleem is ook dat christelijke partijen met uitzondering van de SGP meewerken aan deislamisering onder het banier van ( valse ) “ liefde” en tolerantie ! Net als in de tweede Wereldoorlog toen de Joden hun eigen graf moesten graven en vervolgens in het achterhoofd geschoten werden . Niet te geloven maar helaas waar !

Zebulon

15-06-2018 07:53
De vrede van de islam is per definitie oorlog, onderdrukking en slavernij voor de "niet-moslim".
Islamvrede is namelijk alles en iedereen onder de knoet van de sharia. De willekeurige islam wet waarin vrouwen en "niet-islam" minderheden altijd bij voorbaat al ongelijk hebben.

Ad van Ekeren

15-06-2018 05:00
U geeft voortreffelijk weer wat ik in mijn retweet aan de heer Wynia schreef. Compliment