#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Eindtijd

Gemeente en Christus regeren straks op aarde

Met Christus zal Zijn Gemeente eens over de aarde regeren. Dat gebeurt uit een hemelse heerlijkheid, schrijft ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht. Over de huidige wereld heersen nog (kwade) ´overheden en machten´ uit hemelse gewesten.

Het gebeurt allemaal na de opname van de Gemeente, een plotselinge verdwijning, die volgens Niemeijer door mensen niet eens wordt opgemerkt.

Maar de wederkomst van Christus met de Zijnen is zichtbaar. “Bij Zijn wederkomst zullen de hemelse heerscharen Hem volgen (Openbaring 19:14) en zal Hij de heerschappij over de gehele aarde op zich nemen.”

Antichrist en valse profeet worden dan in de hel geworpen als Hij Zijn voeten op de Olijfberg zet, meldt Niemeijer. De Gemeente zal dan dus met Hem verschijnen. Zij woont niet op aarde, maar in het ‘nederdalende’ en boven de aarde zwevende hemelse Jeruzalem.

Reageren


Cees

16-11-2018 11:44
@ Alfred

U schreef:
De tekst uit 1Kor.1:14-16 mag niet los worden gelezen van het opvolgende 17e vers:
14: Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;
16: Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.
17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen."
Paulus dankt God zelfs dat hij er slechts enkelen heeft gedoopt.
Dat is niet te rijmen met de woorden van de Heer in Matt.28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Mijn reactie:
Dit is inderdaad niet te rijmen met de woorden van de Heere Jezus (Matt.28:19)
En waarom niet?
U verzuimt om i.p.v. het opvolgende vers (1 Kor.1:17) de voorgaande verzen (te beginnen bij vers 10) eens goed te lezen en werkelijk te verstaan waar Paulus op doelt!

Er is hier totaal geen sprake van ongerijmdheid met Jezus' woorden in Matt. 28:19.

Frits

12-07-2018 06:37
@Alfred

Jammer, ik heb toch behoorlijk mijn best gedaan.
Maar misschien kan ik bij een ander onderwerp iets meer voor u betekenen.
Gr,

Frits

Alfred

12-07-2018 09:02
Beste Frits,

Inderdaad is ‘overdrachtelijk’ in dit kader niet helemaal de juiste typering.
De tekst in 2Thess.2:4 heb ik nog eens goed geanalyseerd, ook binnen het raamwerk van andere relevante teksten die betrekking hebben op bezetenheid, tempel, zitten, etc.
Het heeft mij niet tot een ander inzicht gebracht dan dat ik eerder heb beschreven.

Frits

11-07-2018 03:03
@Alfred

Hoe het er in de hemelse gewesten (Ef.6:12) aan toegaat daarvan heeft u helaas niet zoveel verstand, hetgeen duidelijk naar voren komt door uw zin:
“het gaat hier dus om het letterlijk zitten in de tempel, niet overdrachtelijk zoals ‘woning makende in een lichaam”.

Namelijk, het ‘zitten’ (kathizó) werd wel degelijk correct door u genoemd, maar het is in de tekst van Paulus in 2Tess.2:4 beslist niet “overdrachtelijk” bedoeld.
Het gaat als volgt: De ‘mens der wetteloosheid’ zoekt het geweld en de onreinheid van de geest der wetteloosheid in het rijk van satan, de overste der ‘lucht’. (SV) Waarop de duivel volledig bij deze persoon binnenkomt en bezit van hem neemt (zetelt), om hem te inspireren. Voor de mens der wetteloosheid is de duivel daarmee zijn god (kleine letter) geworden, terwijl toch ook dit mens zoals alle mensen in principe bedoeld was om een ‘huis’ voor God Zelf te zijn.
(Hand.7:49 Joh.14:2)

Maar de mens die het goede doet en de gerechtigheid Gods zoekt, mag na zijn bekering en waterdoop om de Heilige Geest bidden. Volgens Jezus zal zijn gebed vast en zeker door God worden gehonoreerd. (Luk.11:13)
De Heilige Geest van God kan daardoor woning in de gerechtvaardigde mens maken (Opb.3:20), waardoor deze twee tot één Geest worden. (1Cor.6:17) De Heilige Geest is voortaan de Inspirator (God, met hoofdletter) voor dit geredde mens.
De intrede en de inwoning van de Heilige Geest in een mens die gehoorzaam is geworden aan het Evangelie van Jezus Christus, is beslist niet “overdrachtelijk” maar zij is zeer concreet en reëel, doch het speelt zich af in de onzienlijke werkelijkheid van het Koninkrijk Gods. (Kol.1:13)

Bij de mens der wetteloosheid gaat het, weliswaar in tegenovergestelde richting (van vuil naar nog vuiler!), op dezelfde wijze. Ook wanneer een demon bezit van een mens neemt is dit niet iets “overdrachtelijks” of imaginairs, het is zelfs zeer concreet maar dan niet in de stoffelijke- maar in de onstoffelijke werkelijkheid. Vanwege de invloed en inspiraties der demonen lijden wetteloze mensen zeer grote schade aan hun ziel en geest. Ook die (ziel en geest) kun je met het blote oog niet zien, juist omdat die deelhebben aan de wereld der geesten.

Alfred

09-07-2018 02:51
De tekst uit 2Thess.2:4: “Die zich tegenstelt, en verheft boven al wat God genaamd, of als God geëerd wordt, alzo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten, zichzelven vertonende, dat hij God is.”
Van bovenstaande tekst wil ik de volgende verklaring graag weerleggen: ”de 'tempel' door Paulus in 2Tess.2:4 genoemd is ontegenzeglijk 'de mens der wetteloosheid', in wie de geest der wetteloosheid als een "god" woning heeft gemaakt.”.

Voor het begrijpen van deze tekst is o.a. de betekenis van het woord ‘zitten’ van belang, voor zitten wordt hier het Griekse woord ‘kathisantos’ gebruikt dat is afgeleid van ‘kathizô’ dat zo’n 46 keer voorkomt in het NT. In ALLE gevallen gaat het om het letterlijk zitten op ‘iets’, zoals op de grond of op een troon. De verklaring moet dan ook zijn: het gaat hier dus om het letterlijk zitten in de tempel, niet overdrachtelijk zoals ‘woning makende in een lichaam’.

Dan de tekst: ”De Heer Jezus duidde met het afbreken evenmin op de stenen tempel in Jeruzalem maar op Zijn Eigen lichaam, het éérste huis (tempel) waarin de heilige Geest van de Vader permanent woning heeft. (Joh.2:21, 14:2)”.
Dat er meerdere tempels van God zijn te identificeren heb ook ik al in een van mijn reacties geschreven, namelijk ‘het lichaam’ (1Kor.3:17). Dus Christus en Zijn lichaam zijn tempels, of ís de tempel. Om die reden hebben sommigen ook de uitleg dat de wetteloze in het lichaam van de gelovige zal plaatsnemen.

De waterdoop
Ik begin met een citaat van André Guit op 06-07-2018 05:03:
“Vreemd genoeg gaan er nu stemmen op om ons weer ‘ slaven ’ te maken van een instelling, die juist bedoeld is om ons te verlossen van het ‘slaafse’ zwoegen. Het terugkeren naar de Joodse sabbat, maakt mensen weer tot slaaf van uiterlijke regels die – laten we eerlijk zijn – meer complicaties en ruzies met zich meebrengen dan zielenrust.”
Uit de reactie van 06-07-2018 08:48 maak ik op dat jullie deze opvatting delen.

Zeker zijn er meerdere dopen, waaronder die in water. Maar wat mij zeer bevreemd is dat ‘jullie’ de sabbat niet houden zoals blijkt uit de geciteerde tekst, maar wel het ritueel van de waterdoop. Naar mijn interpretatie zullen jullie andere instellingen, zoals offerranden, besnijdenis, vasten, Pascha, etc. toch ook niet houden. Ook m.b.t. de waterdoop leerde Paulus immers dat het ‘arme eerste beginselen’ zijn (Gal.4:9-10, Kol.2:8).

De tekst uit 1Kor.1:14-16 mag niet los worden gelezen van het opvolgende 17e vers:
14: Ik dank God, dat ik niemand van ulieden gedoopt heb, dan Krispus en Gajus;
16: Doch ik heb ook het huisgezin van Stefanus gedoopt; voorts weet ik niet, of ik iemand anders gedoopt heb.
17: Want Christus heeft mij niet gezonden, om te dopen, maar om het Evangelie te verkondigen."
Paulus dankt God zelfs dat hij er slechts enkelen heeft gedoopt.
Dat is niet te rijmen met de woorden van de Heer in Matt.28:19: Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Paulus leert in Ef.4:5 dat er voor hem slechts “één doop” is: Eén Heer, één geloof, één doop. Geen doop in water maar in één Geest, in Christus. Alle drie zijn geestelijk.
Lees in dat kader ook Kol.2:11-12: In Welken gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleses, door de besnijdenis van Christus;
12. Zijnde met Hem begraven in den doop, in welken gij ook met Hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, Die Hem uit de doden opgewekt heeft.

Paulus’ andersoortige Evangelie
In Gal.2:7 schrijft Paulus over twee Evangeliën van de Heer. Aan Paulus was “het Evangelie der voorhuid” toevertrouwd en aan Petrus “het Evangelie der besnijdenis”. De vertalers hebben dit verschil vaak als volgt ‘weg vertaald’: “het Evangelie aan de onbesnedenen” en “het Evangelie aan de besnedenen”. Maar de Griekse tekst maakt duidelijk dat het niet alleen om twee verschillende doelgroepen gaat maar ook om twee verschillende Evangeliën.
Galaten 2:7 is in de SV correct vertaald.

Christus op aarde was een “Dienaar van besnedenen” schrijft de heidenapostel. De Heer zegt in Matt.15:24-26: “Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls…. het is niet goed het brood der kinderen (Israëls) te nemen en het de honden (lees: de heidenvolken) voor te werpen”. De boodschap van Jezus is voor Israël en niet bestemd voor de heidenen.
Paulus schrijft in Rom.15:8: “En ik zeg, dat Jezus Christus een dienaar geworden is der besnijdenis, … .

Dan Gal:1:6.7 de vertaling met aanvulling uit de onderliggende Griekse tekst: Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander (heteros=andersoortig/verschillend) Evangelie;
7. Daar er geen ander (allos=ander) is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
In vrijwel alle vertalingen wordt er helaas geen onderscheidt gemaakt tussen heteros en allos, en beide vertaald in ‘ander’.

Vandaar ook dat Paulus nadrukkelijk spreekt over ‘mijn Evangelie’ in Gal.1:11-24, Rom.2:16 en 16:25 en tot slot in 2Tim.2:8.

Gal.1:11-12: “Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens. 12. Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.”

Het verschil tussen Paulus' Evangelie en dat van Jakobus, Petrus en Johannes, moeten we onderkennen. Dat gold voor de Galaten en voor ons nog steeds.

Frits

08-07-2018 03:33
@Alfred

Alfred, de 'tempel' door Paulus in 2Tess.2:4 genoemd is ontegenzeglijk 'de mens der wetteloosheid', in wie de geest der wetteloosheid als een "god" woning heeft gemaakt.
De Heer Jezus duidde met het afbreken evenmin op de stenen tempel in Jeruzalem maar op Zijn Eigen lichaam, het éérste huis (tempel) waarin de heilige Geest van de Vader permanent woning heeft. (Joh.2:21, 14:2)

U denkt dat Paulus de waterdoop niet verrichtte, zullen we daar eens naar kijken?
In Hebr.6:1,2 wordt fundamenteel geleerd dat er meerdere 'dopen' zijn, de leer 'der dopen' (mv).

Ik noem er drie:
1. De doop in water. (Mat.3:15)
2. De doop met de Heilige Geest. (Hand.11:16)
3. De doop met 'vuur'. (Luk.3:16)

Het Evangelie van Jezus Christus, zoals door Hem geleerd en voorgedaan (Matt.3:15), omvat dus beslist de onderdompeling in water.

In tegenstelling met wat u over Paulus beweert, dat hij was "geroepen met een andersoortig Evangelie náást dat van de 12 eerder geroepen apostelen", geeft hijzelf aan dat er maar één Evangelie is! (Gal.1:6,7 1Kor.3:11)
Dus óók de apostel Paulus leerde primair, net zoals de Heer Jezus en alle andere apostelen dat deden, de doop door onderdompeling in water.
Hij vermeldt daarbij de doop van Krispus en Gajus in de gemeente van Korinthe (Hand.18:8), en bovendien dat hij persoonlijk 'het huisgezin van Stéfanus' had gedoopt.
(1Kor.1:14-16)

Alfred

07-07-2018 01:09
Beste André Guit,

Het onderwerp van deze discussie gaat toch niet over ‘de verzoening van alles’? Wordt nu via een zijwaartse beweging de discussie uit de weg gegaan?
De laatdunkende opmerking “goochelen met aionen" is ten diepste geen sneer naar mij, maar naar de schrijvers van het NT.
Kijk nog eens naar mijn opmerkingen van 06-07-2018 03:02. Die opmerkingen zijn niet allemaal voor interpretatie vatbaar, maar waarschijnlijk ligt daar dan ook de pijn … .

BASTIAAN

07-07-2018 01:09
Jammer dat Ds. Theo Niemeijer zelf niet mee doet met het gesprek over zijn onderwerp:

Maar de wederkomst van Christus met de Zijnen is zichtbaar. “Bij Zijn wederkomst zullen de hemelse heerscharen Hem volgen (Openbaring 19:14) en zal Hij de heerschappij over de gehele aarde op zich nemen.”

Dat ben ik helemaal met hem eens maar stel direct dan wel de vraag: Waar is Israël in uw verhaal? Jeshua komt toch weder in Jeruzalem op de Olijfberg, de stad van de grote Koning? Zachariah 14 en Handelingen 1.

Niemeijer: "Antichrist en valse profeet worden dan in de hel geworpen als Hij Zijn voeten op de Olijfberg zet, meldt Niemeijer. De Gemeente zal dan dus met Hem verschijnen. Zij woont niet op aarde, maar in het ‘nederdalende’ en boven de aarde zwevende hemelse Jeruzalem."

Deze alinea van u is akadabra voor mij en ik denk voor vele lezers: De Gemeente woont niet op aarde, maar in het ‘nederdalende’ en boven de aarde zwevende hemelse Jeruzalem?"

Waar blijft de Duizendjarige Regering van het Vrederijk van de Joodse Masjiach? Waarom lezen we daar niets over? Hoe verklaart u dan Psalm 2. Jesaja 2 en 11 en Zachariah 14 waar we de Masjiach zien regeren met een ijzeren staf? Leiders van Volken die niet naar Jeruzalem optrekken om zich neer te buigen voor deze Koning der koningen zullen zwaar gestraft worden volgens Zachariah 14 en Openbaring 19.

Nogmaals waar is Israël als Hoofd der volken in uw betoog? Jeremiah 31:7 en Jesaja 60 en Johannes 4:22.

André Guit

07-07-2018 10:47
@Alfred

Maakt u zich niet druk Alfred. Alle mensen zijn immers verzoend met God?
Gaat u lekker goochelen met uw aionen.

In uw hele verhaal komt u telkens weer met " nee dat staat er niet, maar er staat"..

Dit is een pittige discussie met verwijten over en weer. Ik vind dat niet erg. Maar dat u meent de zelfbeschikking te hebben over de correcte schrift , concludeerde ik dat u in alverzoening gelooft.
Da's dan uw interpretatie.
Net zoals ik bepaalde dingen interpreteer.

Alfred

06-07-2018 11:19
André Guit verweet (zijn reactie van 06-07-2018 05:03) dat een schrijver een onsamenhangend betoog hield en vragen afvuurt maar niets weerlegt. Maakt hij zich hier nu zelf schuldig aan?
In mijn reactie van 06-07-2018 03:02 heb ik namelijk duidelijke tegenargumenten ingebracht op de leer van Frits en André Guit, als ik het zo mag noemen. Een leer gebaseerd op een gebrekkige vertaling en interpretatie daarvan. In plaats van een verdediging krijgen we nu weer een heel nieuwe lap tekst om de oren.
De term ‘vervangingsleer’ heb ik niet in mijn reactie gebruikt en de posts van Willem Versluis heb ik allemaal gelezen, maar die hebben inhoudelijk geen betrekking op mijn laatst gegeven reactie op die van Frits en André Guit.

André Guit

06-07-2018 05:33
Als we het echt niet meer weten, gaan we uitroepen "vervangingsleer".!!
Als u de posts van Willem Versluis had gelezen, zou je kunnen hebben lezen dat de gemeente gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. Hoe Joods wil je het hebben. Tegen Petrus werd gezegd dat op deze rots Jezus zijn gemeente zou bouwen. Was Petrus een heiden dan? Jezus identificeert zich zelf met de hoeksteen die door de bouwlieden was afgekeurd. Een Joodse Messias wel te verstaan. Ik ben het van harte met Willem Versluis eens. Israël is niet en nooit vervangen.

De geestelijke werkelijkheid van het Nieuwe Testament was in het oude verbond reeds bekend in de vorm van allerlei beelden. Zo'n beeld was bijvoorbeeld het paaslam, dat geslacht werd voor de bevrijding van het volk. Dit paaslam was een schaduw van de dood van Christus ten behoeve van de verloren mensheid.

Zo was ook het volk Israël zelf een portret van de kerk van Christus, die bestaat uit verlosten door het bloed van Jezus. Het joodse volk toonde ons een beeld van de 'ecclesia', bestaande uit diegenen, die 'eruit geroepen zijn' om 'een volk gode ten eigendom' te worden.

De theocratische regering die God bedoeld had voor Israël, moest een voorbeeld zijn van zijn geestelijk Koninkrijk, geconcretiseerd in de harten van zijn kinderen.

Vandaag de dag is Christus verhoogd op de troon van David als Koning der koningen. Het is belangrijk dat we zien dat deze troon, waarop David gezeten was tijdens zijn koningschap, toen reeds 'troon des Heren' genoemd werd (1 Kron.29:23).

Het woord van God zegt dat de wet 'een schaduw heeft der toekomstige goederen, niet de gestalte dier dingen zelf' (Hebr.10:1). Het davidische rijk is daarom slechts een zichtbare voorstelling van het werkelijke Koninkrijk van God, zoals ook het volk Israël slechts een schaduw is van de gemeente van Christus.

In het Oude Testament openbaart God zijn bedoelingen op natuurlijke, zichtbare wijze door middel van een volk dat bestond uit natuurlijke afstammelingen van Abraham. In het Nieuwe Testament gaat het om geestelijke waarden in de dingen van de Heer. Zo kan men het volk van God op twee manieren onderscheiden: 'Het Israël naar het vlees' en 'het Israël Gods' (1 Kor.10:18; Gal.6:16). De eersten zijn afstammelingen van Abraham - naar het vlees, de laatsten zijn kinderen van Abraham - door het geloof. De leden van het lichaam van Christus - de Gemeente - worden daarom met de volgende namen genoemd: kinderen van Abraham (Gal.3:7), Israëlieten (Rom.9:6); joden (Rom.2:28 en 29).

Met het oog hierop is het niet vreemd, dat ook andere symbolen van het Israëlitische, nationale leven betekenisvol werden voor de Gemeente van Christus.

Jeruzalem of Sion

In de volgende bijbelgedeelten komen we de naam Jeruzalem tegen, waar deze gebruikt wordt in verband met de Gemeente: Galaten 4:26 en Hebreeën 12:22, waar gesproken wordt van het 'hemels Jeruzalem'. Openbaring 3:12 en 21:2, waar Johannes het nieuwe Jeruzalem noemt, dat uit de hemel neerdaalt.

Het is niet nodig hier te spreken van het grote belang van de stad Jeruzalem voor het nationale en religieuze leven van het Israëlische volk. De Korachieten schreven een lied over Jeruzalem, de stad van God, de 'vreugde voor de ganse aarde' (Psalm 48). In Jeruzalem diende men God. Daar bracht men de offers en vierde men de joodse feesten. Daar was niet alleen de zetel van het davidische rijk, maar ook de 'stad van de grote Koning'. Jehova woonde temidden van zijn volk, en regeerde vanaf zijn troon te Jeruzalem.

Nu is de Gemeente de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is (Hebr.11:10). Het nieuwe Jeruzalem, waar men de Heer aanbidt en waar men samenkomt voor de aan God gewijde diensten. Het hemelse Jeruzalem, de zetel van de goddelijke regering en de centrale plaats van het Koninkrijk Gods.

Allen die door het geloof kinderen van Abraham zijn, en die door de belofte van God bevrijd werden, behoren bij dit geestelijk Jeruzalem, dat ook onze 'moeder' is (Gal.4:21-26). Het is de stad die door de apostel Johannes gezien werd, de vrouw van de Heer, als bruid getooid. De verheerlijkte Gemeente van de Heer Jezus Christus (Openb.21:9).

Tempel of heiligdom

In het Oude Testament was de tempel opgetrokken als de woonplaats van God temidden van zijn volk. Later bouwde koning Salomo de tempel te Jeruzalem als huis Gods. We weten echter, dat de Allerhoogste niet woont in huizen door mensenhanden gemaakt (Hand.7:48). Zowel de tabernakel als de tempel van Salomo zijn afdrukken van de Gemeente, die een geestelijk huis is, gebouwd van levende stenen (1 Petr.2:5).

De apostel Paulus noemt de Gemeente de 'woonstede Gods in de Geest' (Ef.2:21 en 22). Andere namen die we tegenkomen in het Nieuwe Testament zijn: de tempel van God (1 Kor.3:16 en 17); Gods bouwwerk (1 Kor.3:9) en het geestelijk huis (1 Petr.2:5).

Natuurlijk is iedere christen afzonderlijk een tempel van God daar de Heer in hem woont met zijn Heilige Geest. De Heer is echter op een heel speciale manier aanwezig temidden van zijn volk: de Gemeente. Er is geen enkele andere heilige plaats waar God zijn woning maakt. God woont in zijn geestelijke tempel, de Gemeente, en manifesteert Zich in deze wereld door middel van het lichaam van Christus.

In het Oude Testament komen we nog andere parallellen tegen. Zo zien we bijvoorbeeld hoe de gebruiksvoorwerpen in de tabernakel werden gemaakt. Hiervoor riep God mannen, die door een innerlijke drang tot het werk van God werden getrokken. Gods Geest vulde hen met bekwaamheid, intelligentie en kennis, waardoor ze alle delen van de Tabernakel op de juiste wijze konden bewerken. Deze Geest vulde het hart van Basaleël, toen hij anderen moest onderwijzen, zodat zij met hem zouden kunnen samenwerken (Ex.31:1-6; 35:30; 36:4).

In deze gedeelten vinden we een volmaakt beeld van het werk van onze Heer in onze dagen. De Kerk van de Heer wordt gebouwd door middel van door God geroepen dienstknechten, die klaar zijn om zich aan het werk van de Heer te wijden. Mannen vol van de Heilige Geest, die hun bediening van de opbouw der gemeente getrouw vervullen, doordat zij de gaven gebruiken die zij door de Heilige Geest ontvangen hebben.

Zowel Jeruzalem als de tempel zijn afbeeldingen van de Gemeente. De Schriften laten ons zo de Gemeente als woonstede Gods in de Geest zien (Ef.2:22).

Ook andere delen van de tempel in Jeruzalem vormen prachtige beelden van de geestelijke realiteit in verband met de Gemeente. In het boek Openbaring lezen we over de muur van het nieuwe Jeruzalem met de twaalf fundamenten, waarop de twaalf namen van de twaalf apostelen geschreven stonden (Openb.21:14).Paulus noemt de apostelen en profeten het fundament van de Gemeente (Ef.2:20).

Het geheim der Gemeente, dat in vroegere generaties onbekend gebleven was, werd door de Heilige Geest aan de apostelen en profeten geopenbaard (Ef.3:1-10). De gehele waarheid aangaande de Gemeente, de tempel van God, werd vanaf de Pinksterdag ontsluierd. En op die kennis werd de Kerk van Jezus Christus gefundeerd.

Jezus Christus is de hoeksteen. De steen die door de bouwlieden verworpen werd, maar die door God op de belangrijkste plaats van het bouwwerk werd neergelegd (Ps.118:22). Deze Messiaanse psalm wijst op de verwerping door de joden van Christus, die, nadat Hem door de bouwlieden 'verachtelijk een plaats ontzegd' was, door God verhoogd werd om de voornaamste draagsteen te worden in de Gemeente. Jezus paste dit gedeelte uit Psalm 118 op Zichzelf toe (Matt.21:42; Marc.12:10; Luc.20 :17). Dezelfde term werd ook door de apostelen gebruikt als ze spraken over Christus als het verheerlijkte Hoofd van zijn Gemeente (Hand.4:11;Ef.2:20).

Het volk van God

We weten dat de joden het volk van God vormden in het Oude Verbond, uitverkoren om het speciale eigendom van de Heer te zijn (Ex.19:5). Deze verkiezing door God was echter conditioneel: 'Indien gij aandachtig naam Mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken Mij ten eigendom zijn'. Wie zich van God afwendde door Jezus te verwerpen, en zo het verbond dat Hij met hem maakte niet bewaarde, kwam los van de belofte te staan vanwege zijn ongeloof. God sprak tot de profeet Hosea: 'Noem hem Lo-Ammi, want gij zijt mijn volk niet en Ik zal de uwe niet zijn' (1:9).

God echter koos zich een volk dat wèl wandelt in zijn wegen. Een volk dat bestaat uit al degenen die gered zijn door het geloof in Jezus, zonder onderscheid van ras, taal of sociale positie. Deze gelovigen voegde de Heer samen om een heilige natie, een uitverkoren geslacht en een volk Hem ten eigendom te vormen. Voor allen die door het geloof kinderen van Abraham genoemd worden, joden en niet-joden, gelden de woorden van de apostel Petrus: 'Eens niet zijn volk, nu echter Godsvolk' (1 Petr.2:10).

Zo is dus de kerk van Jezus Christus het volk van God, bestaande uit: 'medeburgers der heiligen'. Ook wel genoemd de 'huisgenoten Gods' (Ef.2:19).

Een koninkrijk van priesters

Het was Gods bedoeling dat Israël als volk een priesterlijke natie zou zijn, zodat zij een schakel tussen Hem en de andere volken zouden kunnen vormen, waardoor de Heer Zich aan de gehele wereld zou kunnen openbaren (Ex.19:5 en 6). De joden waren geen heilig volk omdat zij nu eenmaal een speciaal ras waren, maar dank zij de opdracht die zij hadden gekregen voor alle volken. God had hen uitgekozen en temidden van andere naties gesteld, opdat Hij Zich door hen aan alle volken, talen en naties zou kunnen openbaren.

Het belangrijkste onderdeel van deze priesterlijke bediening zou zijn de verkondiging en het onderwijs.'Want de lippen van de priester bewaren kennis en uit zijn mond zoekt men onderricht in de wet, want een bode van de Here der heerscharen is hij' (Mal.2:7).

Israël had dus de opdracht de naam van de Here te verkondigen tot aan de einden der aarde: 'Boodschapt zijn heil van dag tot dag,vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen' (Psalm 96:2 en 3).

Ook in de betekenis van zijn priesterlijke bediening is Israël een schaduw van de Gemeente van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen (Hebr.12:23). In Israël waren het juist de eerstgeborenen die oorspronkelijk door God uitgekozen waren voor de priesterlijke dienst, en die tevens de voornaamste erfgenamen waren. (Later werden de eerstgeborenen van de stammen van Israël verworpen omdat zij afgoderij gepleegd hadden bij de Sinaï. Zij werden vervangen door de Levieten, die niet deelgenomen hadden aan de verering van het gouden kalf).

Nu zijn het de kinderen van God die als erfgenamen van de beloften en priesters voor de Heer zijn aangesteld. 'Hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt' (Openb.1:6).

Het Nieuwe Testament laat duidelijk zien, dat het priesterschap van de gelovigen in Christus veel grootser is dan het Levietische priesterschap. De zonen van Levi konden slechts als priesters dienst doen, terwijl voor hen de mogelijkheid om koning te zijn uitgesloten was. Christus was hogepriester in een orde die hoger was dan die van Aäron, omdat Hij tegelijkertijd koning en priester was, naar de ordening van Melchizedek (Hebr.6:20 -7:10). Zo heeft ook de Gemeente van Christus een hogere taak, doordat zij een koninklijk priesterschap vertegenwoordigt.

Het is de opdracht van de Gemeente het evangelie en de grote daden van Hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, te verkondigen. Dit is de belangrijkste taak van het priesterlijk geslacht (1 Petr.2:9).

Alfred

06-07-2018 03:02
Beste Frits en André Guit,

Volgens de apostel Paulus is er nog steeds sprake van de ‘tempel van God’ (2Tess.2:4), vgl. Matt.26:61. Dat Paulus het lichaam ook zo benoemde (1Kor.3:17) doet daar kennelijk niets aan af.
-
In Ef.1:5 staat niet dat Hij ons heeft voorbestemd om Zijn KINDEREN te worden. Hier staat ZOONSCHAP, dat geeft de positie aan. Door te veralgemeniseren neem je het zicht op belangrijke zaken weg. Er werd in een van de reacties een beschuldiging geuit over een corrupte vertaling (daarover later meer), maar in dit geval is dat beslist het geval!
-
Rom.9:5 ‘tot in eeuwigheid’ moet zijn ‘tot in de aionen’, meervoud dus. Er volgen meerdere heilsfasen.
-
Dan de tekst: “De Heer zegende Israël zodat het als eerste Zijn plan met de mensheid zou leren kennen. Het is echter altijd Gods bedoeling geweest dat héél de wereld betrokken zou worden in de beloften die Hij Abraham en zijn nageslacht deed”.

Heel de wereld is hier niet juist, daarmee wordt Christus werk tekort gedaan. Christus is de eerste van de HELE schepping.
-
Onder het kopje: De grote ontgoocheling
De tekst: “Deze heidenen werden in het oude Israël ingelijfd! Tegen hen kon Paulus zeggen: ‘Besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus’ (Ef.2:12,13).”

De heidenen werden NIET geënt in Israël, maar IN Christus, dat is een wezenlijk verschil. Om die reden hebben zij deel aan de beloften!
-
Onder het kopje ‘Hoop voor Israël’ staat: “…, zullen zij ‘kinderen van de levende God’ heten”(Rom.9:26).

Dat staat er niet. Er staat: ‘…, zullen zij ZONEN van de levende God heten’.
-
De tekst: “In opdracht van de Heer Jezus zelf werd Zijn Evangelie gepredikt in Judea, in Samaria en uiteindelijk tot in alle uithoeken van de wereld.
Daardoor lieten gelovige mensen over de hele wereld zich gehoorzaam onderdompelen in water.”

De doop in water werd juist NIET actief door Paulus verricht! Paulus heeft het over een ‘hogere doop’, namelijk de doop in de dood van Christus.
Opmerkelijk om de fysieke elementen van het geloof niet meer ‘letterlijk’ te nemen, en een uitzondering te maken voor de waterdoop.
Paulus is geroepen met een andersoortig Evangelie náást dat van de 12 eerder geroepen apostelen.
-
De tekst: “Er staat dus niet "vanwaar" (Olijfberg/Jeruzalem) Jezus ten hemel voer, "daar" komt Hij ook terug. Maar 'alzo', dus op die wijze, temidden en IN een hemelse menigte ('wolk') van gelovige mensen.
Door zo'n hemelse menigte gelovigen werd Hij ook omringd en aan het oog onttrokken, om in heerlijkheid opgenomen te worden. Hand.1:11.”

Om o.g.v. deze tekstinterpretatie de conclusie te trekken dat er geen terugkeer op de Olijfberg zal plaatsvinden is wel heel erg kort door de bocht. Dat zou betekenen dat we consequent moeten zijn en andere teksten ook als zodanig uitleggen. Een voorbeeld. In Gen.2:21 lezen we dat de mens in een diepe rust werd gebracht. Nergens staat dat hij daarna weer is ontwaakt!
-
De tekst: “Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.” (Matt.24:36).
In tegenstelling met wat corrupte vertalingen suggereren, is Jezus de Zoon van God met alles op de hoogte”.

De vertaling zal in dit geval niet corrupt zijn, maar de onderliggende Griekse tekst lijkt mij. De tekst ‘Jezus, de Zoon van God’ hoort hier toch echt thuis.
Er is overigens een vergelijkbare tekst waar die woorden beslist níet in de Schrift thuishoren, namelijk ‘de Zoon van God’ (Mark.1:1), maar dat ter zijde.
Zie voor onderbouwing: “A Textual Commentary on the New Testament” van Bruce M. Metzger, en de “Numeric Greek New Testament” van Ivan Panin.
-
Tot slot nog het boek Openbaring. Het boek is het laatste/afsluitende Bijbelboek van het NT, in de oudste canons opgenomen ná de brieven van Paulus. Ook daarin zie ik een aanwijzing dat Openbaring in hoofdzaak verstaan moet worden voor de periode ná de huidige periode van 2000 jaar, de 7e dag, het 7e millennium.
Hebreeën 4:8-9: “8 Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij niet (meer) over een andere, latere dag gesproken hebben. 9 Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God.”
Wat Jozua toen niet deed, zal de Heer Jezus straks doen in een parallelle gebeurtenissenreeks.” De ‘Dag van de Heer’.
Op grond van de Schrift is een periode te berekenen van exact 4000 jaar tussen Adam en Christus. Binnen die periode liggen op de 1000-jaartallen zeer belangrijke heilsgebeurtenissen. De week is met 6000 jaar nog niet af, pas na de sabbat van 1000 jaar. Kennelijk was ‘de sabbat(sverwachting’ nog steeds actueel!

Thea

06-07-2018 09:55
André Guit en Frits. Gezien onze 'christelijke' Europese geschiedenis: Romeinen 11:18 ev 'dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: 'Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?' 20 Zeker , ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: 21 als hij de oorspronkelijke takken al niet gespaard heeft zou Hij u dan wel sparen. En verder....

Frits

06-07-2018 08:48
@André Guit

Bedankt voor uw (05:03) toelichting en diepgaande uitleg van de sabbat. Heel leerzaam, ik heb het gekopieerd.

De tekst uit Habakkuk 2:4 las ik onlangs in de LXXE.
Daar staat:

'If he should draw back, My soul has no pleasure in him: but the just shall live by My faith.'

Hier komt naar voren dat het geloof van een rechtvaardig mens, het geloof van God Zelf is.

Begrijpelijk dat voor zo iemand de woorden van de Heer Jezus gelden:

'Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk dengene, die gelooft. (Mar.9:23)

(De LXXE, KJV, en SV voor de gratis Bijbel-app: "MySword Bible", in de Play Store.)

"MySword Bible", met Strong en kruisverwijzing, op de telefoon.

BASTIAAN

06-07-2018 08:09
Frits en André Guit,

Het is overduidelijk nu dat u geen vrienden van Israël bent maar liever in de tredmolen van die omstreden antisemitische vervangingsleer: De Kerk is het nieuwe Israël blijft ronddolen.

De Apostelen deden dat niet als u Handelingen 21 goed leest. Voor u bestaat Israël niet. U veracht ook het Sjabbatsgebod van Genesis 2:1-2 en van Exodus 20 en 31. Zelfs de woorden van Jeshua die zich Heer van de Sjabbat noemde. Lukas 6:5.

Je moet maar durven!!!

Ik eindig de discussie met u beiden [!!!] met de woorden van de Profeet Jesaja 66:22...

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht [Israël] en uw naam [Israël] blijven bestaan.

23 En het zal geschieden van Nieuwe Maan tot Nieuwe Maan en van Sabbat tot Sabbat, dat al wat leeft zal komen om zich voor mijn aangezicht neer te buigen, zegt de Here. [Zachariah 14]

24 Zij zullen uitgaan en de lijken aanschouwen der mannen, die van Mij Afvallig geworden zijn; want hun Worm zal niet sterven, en hun Vuur zal niet uitdoven, en zij zullen voor al wat leeft een Afgrijzen wezen!!!

Zie meer details in Mattheus 7 en 13 en Openbaring 16.

André Guit

06-07-2018 05:03

@Bastiaan

Het is weer een onsamenhangend betoog. Het verwijt wat Frits maakte is terecht. U vuurt vragen af maar u weerlegt niets.
U meent een derde tempelbouw? U heeft werkelijk niet van de Hebreeen brief begrepen. Kenmerkend.
Op 1 punt wil ik nog wel reageren en dat is uw verheerlijking van de Shabat.

U schrijft:


Joden noemen Christenen daar terecht Sjabbatsschenders!!! Zie Exodus 20 en 31. God rustte op de Zevende Dag. Genesis 2:1-3.


De schrijver van de Hebreeënbrief geeft een duidelijke interpretatie van de sabbatdag. Niemand kan de sabbat houden door eigen inspanningen, zoals gebeurt met het houden van vastgestelde dagen en tijden, zonder te rusten in wat God al voor ons gedaan heeft. We gaan alleen de sabbatsrust in door het  geloof in de beloften van God (Hebr. 4:1-3).

 

Door het licht dat het Nieuwe Testament werpt op de sabbat, begrijpen we dat het bij God nooit te doen geweest is om kalenderdagen. De  rechtvaardiging door het geloof  is het onderliggende principe van het evangelie, al bekend tijdens het oude verbond. Noach was al een erfgenaam der gerechtigheid door het geloof, lang vóór Abraham geboren werd (Hebr. 11:7). En Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd, lang voor de wet van Mozes. Bovendien komt de uitspraak:  “De rechtvaardige zal door zijn geloof leven”  niet uit het Nieuwe, maar uit het Oude Testament (Hab. 2:4). Op zichzelf genomen is dit al voldoende reden om af te zien van de discussie over een liturgische sabbatviering. Vooral omdat het evangelie niet pas geopenbaard werd met de ingang van het nieuwe verbond, maar al deel uitmaakte van de verkondiging tijdens het Oude Testament: “Want ook aan ons is het evangelie verkondigd  evenals hun,  maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met  geloof gepaard ging bij hen, die het hoorden” (Hebr. 4:2).

Degenen die niet uit het geloof leven, maar hun rechtvaardigmaking zoeken in het houden van rituele voorschriften, hebben de geestelijke inhoud van de sabbat nooit begrepen. Hoewel de Joden met zoveel ijver de sabbat hielden, zijn ze niet tot de rust ingegaan. Daar tegenover staat dat allen die in Jezus geloven de sabbat ervaren, ongeacht of ze een bepaalde dag houden of niet (Hebr. 4:3). Zouden we ons druk maken over het herstellen van de Joodse sabbat, dan veronderstellen we bovendien dat niet Jezus en de apostelen de wil van God hebben gedaan, maar de farizeeën. Een afschuwelijke gedachte! Het tegenovergestelde is waar. De veroordeling van farizeeën en judaïsanten is een historisch bewijs dat de sabbat nooit door God is bedoeld als vroom ritueel, maar als geestelijk principe, noodzakelijk om het eeuwige leven te beërven.

De correcte interpretatie van de sabbat wordt al op verschillende manieren in het Oude Testament toegelicht. Het in bezit nemen van Kanaän werd door Jozua de  sabbat  van het volk Israël genoemd (Hebr. 4:8). Na vele jaren omzwervingen in de woestijn en na zoveel veldslagen voor de verovering van het land, waren zij eindelijk tot de rust ingegaan. Het feit dat ze nu een soevereine natie waren, met een eigen vaderland, werd vanaf dit moment een meer diepgaande interpretatie van de sabbat. Bij de schepping had God Adam en Eva geplaatst in de hof van Eden, die in zijn geheel door Hem was toebereid, zodat ze konden beginnen met het heiligen van een rustdag om met de Heer te vertoeven. Ze konden het Paradijs kant-en-klaar in bezit nemen, onder de voorwaarde dat zij in de eerste plaats de gemeenschap met de Schepper zouden zoeken, voordat zij gingen zorgen voor het geschapene. We weten van de Romeinenbrief dat, op het moment dat de mens de Schepper vervangt voor het schepsel, hij overgeleverd wordt aan zijn eigen lusten:

“Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt”(Rom. 1:22-24).

 

Dezelfde beloften en voorwaarden die we zagen in het scheppingsverhaal, werden gesteld toen de Heer Israël Kanaän binnenleidde:

“Wanneer nu de Heer, uw God, u in het land zal gebracht hebben, waarvan Hij uw vaderen, Abraham, Izaäk en Jacob, gezworen heeft het u te zullen geven – grote en goede steden, die gij  niet gebouwd hebt;  huizen, vol met allerlei goederen, waarmee gij ze niet gevuld hebt; uitgehouwen bakken, die gij  niet uitgehouwen hebt;  wijngaarden en olijfbomen, die gij  niet geplant hebt  – en gij gegeten hebt en verzadigd zijt, neem u er dan voor in acht, dat gij de Here niet vergeet, die u uit het land van Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft” (Deut. 6:10-12).

Toen de verovering van Kanaän een feit was, herhaalde Jozua deze woorden:

“Zo gaf ik u een land waarvoor gij niet gezwoegd hebt, en steden die gij niet gebouwd hebt, en waarin gij toch woont; en gij eet van de wijngaarden en olijfbomen die gij niet geplant hebt” (Joz. 24:13). Vanwege de overeenkomst met het scheppingsverhaal, werd het beloofde land de nationale ‘sabbat’ genoemd (zie bijv. Hebr. 3:11),

waardoor de betekenis van de oorspronkelijke sabbatdag verduidelijkt wordt:

“Geprezen zij de Heer, die zijn volk Israël rust (sabbat) gegeven heeft volgens al wat Hij gesproken heeft” (1 Kon. 8:56).

 

Niet allen zijn de sabbat ingegaan. Ondanks alles wat ze in genade van God ontvangen hadden, is een hele generatie die uit Egypte getrokken was, met uitzondering van Jozua en Kaleb, verloren gegaan. Daarbij is het opmerkelijk dat Jozua een Jood was, maar Kaleb was de zoon van Jefunne de Keniziet (Num. 32:12; Joz. 14:6, 14). Hij had zich, als Jodengenoot, aangesloten bij de stam van Juda (Num. 34:19). Deze Kenizieten behoorden tot de oorspronkelijke bevolking van Kanaän, (Gen. 15:18-21). Dat betekent dat van een hele generatie, die uit Egypte trok en het beloofde land in bezit nam, 50% Jood en 50% heiden was. Alle anderen, Joden of Jodengenoten, waren niet Gods sabbat (= Kanaän) ingegaan vanwege:

Ongeloof (Hebr. 3:19);Verwerping van het evangelie (Hebr. 4:2, 6);Ongehoorzaamheid (Hebr. 4:6).

 

Vanaf de schepping zien we duidelijk dat de sabbat te maken heeft met het feit dat God, vanaf den beginne, al klaar gekomen was met Zijn werken voor ons. En dat we geen overlevingskansen hebben, noch stoffelijk, noch geestelijk, zonder gemeenschap met Hem en zonder Zijn genadegaven. Voordat we iets  voor de Heer  kunnen doen, moeten we in het geloof rusten in wat Hij  voor ons  gedaan heeft. De sabbatsrust heeft absoluut niets te maken met de inachtneming van kalenderdagen, waarbij het om niets anders gaat dan persoonlijke discipline, en niet om geloof in Gods werken voor ons. Ons behoud hangt beslist niet af van het ruilen van zondag voor zaterdag, maar van het rusten van onze eigen inspanningen, om Gods beloften in bezit te nemen.

De verovering van Kanaän geeft groter licht op de betekenis van de sabbatsrust. Het gebod voor de wekelijkse sabbat was dat er ‘ generlei ’ werk gedaan mocht worden, vóór de Heer te zoeken. Maar bij de sabbatdagen die behoorden tot de feesttijden des Heren: het Pascha, het feest van de ongezuurde broden, de Verzoendag en het Loofhuttenfeest, lag de nadruk op de bevrijding van  slavernij : “Dan zult gij generlei ‘ slaafse ’ arbeid verrichten” (Lev.23:7, 8, 21, 25, 35, 36; Num. 28:18, 21, 25, 26, 29:1, 12, 35). Wie werkt in eigen kracht voor zijn levensbehoeften, en bovendien zijn verlossing probeert te verdienen met goede werken, heeft zich tot slaaf gemaakt van wetten die bedoeld waren als tuchtmeester om ons tot Christus te leiden (Gal. 3:24). We houden pas de sabbat als we geleerd hebben om te leven vanuit de genade en de gemeenschap van God, door de verzoening van het bloed van Jezus. Zij die geloven worden door Hem uit het diensthuis geleid, om hun paradijselijk vaderland in bezit te nemen.

Vreemd genoeg gaan er nu stemmen op om ons weer ‘ slaven ’ te maken van een instelling, die juist bedoeld is om ons te verlossen van het ‘slaafse’ zwoegen. Het terugkeren naar de Joodse sabbat, maakt mensen weer tot slaaf van uiterlijke regels die – laten we eerlijk zijn – meer complicaties en ruzies met zich meebrengen dan zielenrust. De nadruk op de rust van ‘slaafse arbeid’ werpt groter licht op het evangelie, dat ons de uiteindelijke sabbat binnenleidt. We worden verlost van allerlei slaafse pogingen om ons behoud te bewerkstelligen door eigen inspanningen. De sabbat brengt ons tot rust aan de voet van het kruis, waar Jezus alles voor ons volbracht heeft. Hij is de heer van onze sabbat!

Jezus gebood de verlamde:  “Sta op, neem uw matras op en wandel” (Joh. 5:8).  De Joden hadden er bezwaar tegen dat dit op de sabbat gebeurde, omdat het die dag verboden was om je bed te dragen. Voor hen ‘schond’ Jezus de sabbat. Het antwoord van Jezus was dat Zijn Vader ook   “Sta op, neem uw matras op en wandel” (Joh. 5:8). , wat natuurlijk vreemd klinkt in de oren van sabbattisten (Joh. 5:17-18). Voor de man, die 38 jaar niet had kunnen werken, was het dragen van zijn bed op de sabbat juist een glorieus teken van bevrijding van slavernij. Niet alleen wat betreft zijn ziekte, maar ook van zijn afhankelijkheid van hulp van mensen, waar hij zijn hele leven tevergeefs op gewacht had. Niemand had hem ooit geholpen om in het water van Bethesda af te dalen. Bovendien werd hij bevrijd van een  verkeerd godsdienstig begrip : het alsmaar wachten op een engel uit de hemel, om het water in beweging te brengen. Er bestaan allerlei mensen die proberen wat te doen voor hun volmaking, maar ook velen die alsmaar wachten op iemand die ze daarmee kan helpen. En anderen zitten weer op God te wachten, terwijl Hij alles al lang volbracht heeft. Het is duidelijk dat ze zo geen stap vooruit komen. En wat de sabbattisten betreft, die gaan nooit de sabbatsrust binnen, omdat ze niet zien dat Jezus alles al voor hun volbracht heeft.


BASTIAAN

05-07-2018 11:07
Beste Frits en André Guit,

Uw beider antwoorden zijn al in allerlei toonaarden langsgekomen op deze site: De kerk is Israël? Fout!!!

Voor u zijn die slogans kennelijk voldoende maar niet voor gelovigen die dagelijks niet alleen het NW. Testament lezen maar ook de Profetische boeken lezen en bestuderen van Genesis tot Openbaring, het beste Boek van de Bijbel. Wonderlijk dat u daar geen van beiden raad mee weet.

U weet/vertelt niets over het komend Duizendjarig Vrederijk. Jeshua wel, die vertelt aan Johannes daarover in Openbaring 20.

U gelooft niet in de herbouw van de Tempel waarover in Openbaring 11 en Zachariah 6 en Ezechiël 40-48 wel in detail over vermeld.

U vertelt niets over Mattheus 25:31-46 waar geleerd wordt dat Jeshua straks DUIZEND JAAR als Koning in Jeruzalem zal regeren en daar op Zijn Troon gezeten alle volken der aarde zal oordelen. Zie ook Zachariah 14 en Openbaring 19.

Bent u vergeten dat Petrus in zijn brief leert dat Jeshua wederkomt om te oordelen de levenden en de doden? Dat leert de Heidelberger en de Geloofsbelijdenis toch ook?

1 Petrus 4:3...Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke ?afgoderij.

4 Daarom bevreemdt het hen, [de goddelozen] dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u; 5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die Gereed Staat [!!!] om Levenden en Doden te OORDELEN!!!

Ook ging u niet op mijn opmerkingen over het feit dat Roomsen en Protestanten het Vierde Gebod in de Bijbel over de Sjabbat veranderd hebben naar een heidense zondag zonder dat Jeshua [die zich Heer van de Sjabbat noemde Lucas 6:5] of de Apostelen daarover een gebod uitspraken.

Het is ook een schande dat nu nog steeds zogenaamde christenen in Israël OP HUN VAKANTIE DAAR de Joodse Sjabbatsrust verstoren door met hun auto of touringcar heilige plaatsen bezoeken.

Joden noemen Christenen daar terecht Sjabbatsschenders!!! Zie Exodus 20 en 31. God rustte op de Zevende Dag. Genesis 2:1-3.

U heeft het maar steeds over onbekeerde Joden, hoewel er nu al enkele tienduizenden in Israël wekelijks op Sjabbat samen komen om samen de Woorden van JHWH en Zijn Zoon Jeshua te lezen [Psalm 2 en 110] en lof te zingen. Wij bezochten hun vrolijke diensten in Jeruzalem op Sjabbat!

Hoeveel afvalligen/onbekeerden zijn er niet 2018 in kerken en evangelische gemeenten in 2018?

Schreef ik ook al niet over het verraad van DE WERELDRAAD VAN KERKEN EN EVANGELISCHEN om vriendschap aan de Paus te betonen in Genève vorige maand, een Paus die ook nog eens een grote vriend van de Islam is die in Koran beweert dat God geen Zoon heeft?

Jeshua de Zoon van God veracht de Paus!!!

Want Johannes 3:16 vertelt dat God alzo lief de wereld had dat Hij gegeven heeft Zijn eniggeboren Zoon...
Zie ook Psalm 2 en 110.

Waarom hoor ik u daarover niet? Wilt u het niet zien/horen? Struisvogelpolitiek?

Bent u vergeten dat Jeshua over onze tijd van grote Afval sprak in Mattheus 24? Bent u zijn vermaning vergeten?

Lucas 18:8b...Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan Het Geloof [der Schriften 1 Cor. 15] vinden op aarde?

Ieder jaar sluiten er vele kerken in Nederland en ieder jaar verdwijnen 60.000 gelovigen zonder spijt daaruit, voorgoed.

De EO is wat ledental betreft al gehalveerd sinds ze vrijzinnig werd door een vriend van de wereld te worden ipv God/Jeshua. Zie Johannes 15. Nu wordt haar subsidie ook nog eens gehalveerd door de Omroepwet NPO. Net goed!!!

Het goede Nieuws? Israël zal tot Hoofd der volken worden [Jeremia 31:7 en Jesaja 60 als Jeshua straks in Jeruzalem terugkeert als Koning van Israël. Openbaring 14 en 19.

Alle TV-zenders zullen dat als Breaking News tonen, ook Aljazeera!!!

Weet u wat er dan gebeurt?

Zacharia 8:23...Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen Tien Mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is. Wat is uw antwoord daarop? Psalm 122 en 132?

Lees heel uw Bijbel en bidt iedere dag als u groeien wilt!

Shalom. Bastiaan.

Frits

05-07-2018 06:32
@BASTIAAN

Voor antwoord op alle vragen uit uw laatste post, verwijs ik naar het stukje van br. André Guit (05:54).

André Guit

05-07-2018 05:54
Wat leefde in Gods hart vóór de grondvesting van de wereld, wat waren zijn diepste verlangens? Zich een gezin te verwerven, een volk dat Hem zou toebehoren:

‘Want in Hem (Christus), heeft Hij ons uitgekozen, al voor de grondlegging van de wereld, om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde. Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit’ (Ef.1:4,5).

Heel de loop van de geschiedenis, heel Gods handelen met de mens door alle eeuwen heen, was slechts op één enkel gebeuren toegespitst: de komst van Christus door wie Hij Zich dit volk zou verwerven: ‘Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle ongerechtigheid te verlossen, ons te reinigen en ons tot zijn eigen volk te maken, vol ijver voor goede werken’ (Titus 2:14).

Een zegen voor de wereld

Toen God Abraham riep om uit zijn eigen land weg te trekken naar een land dat Hij hem wijzen zou, sprak de Heer over de zegen die zijn nageslacht voor de wereld zou betekenen: ‘Ik zal degenen zegenen die u zegenen, maar degene die u verwenst zal Ik vervloeken. Om u zullen alle geslachten op aarde zich gezegend noemen’ (Gen.12:3). Eeuwen later zou de apostel Paulus deze godsspraak aanhalen om uiteen te zetten wat deze zegen in zou houden en voor wie zij bestemd zou zijn:

‘En aangezien de Schrift voorzag dat God de heidenvolken zou rechtvaardigen door het geloof, heeft zij aan Abraham bij voorbaat het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken worden gezegend, zodat de mensen die geloven gezegend worden, samen met Abraham, de gelovige’ (Gal.3:8,9).

Het voortbestaan van Abrahams natuurlijke geslacht – het volk Israël – zou in Gods oog slechts één enkele betekenis hebben: de Zoon van de belofte voortbrengen naar het vlees, Jezus Christus. In Hem vinden al Gods beloften – gedaan aan het ‘zaad van Abraham’ – hun vervulling, geen enkele uitgezonderd. Dus ook voor de verblinde aanhangers van de Bedelingenleer geldt: ‘Nu zijn de beloften aan Abraham gedaan en aan zijn nageslacht. Het woord staat in het enkelvoud, niet in het meervoud: ‘en aan uw nageslacht’ en dat nageslacht is Christus’ (Gal.3:16).

Israël als kanaal van zegen

Om door de loop van de geslachten tot de komst van zijn Zoon in het vlees te komen, vertrouwde de Heer Abrahams nageslacht kennis van zijn bedoelingen toe en omringde het met zijn zegen: ‘Wat heeft de Jood dan voor op de anderen? Heel wat, in ieder opzicht. En wel in de eerste plaats dit, dat hun de godsspraken werden toevertrouwd’ (Rom.3:1,2). ‘Omwille van hen, de Israëlieten, die God als zijn kinderen heeft aangenomen en aan wie hij zijn nabijheid, de verbonden, de wet, de tempeldienst en de beloften heeft geschonken; omwille van het volk dat van de aartsvaders afstamt en waaruit Christus is voortgekomen. God, die boven alles verheven is, zij geprezen tot in eeuwigheid’ (Rom.9:4,5). De Heer zegende Israël zodat het als eerste Zijn plan met de mensheid zou leren kennen. Het is echter altijd Gods bedoeling geweest dat héél de wereld betrokken zou worden in de beloften die Hij Abraham en zijn nageslacht deed:

‘Daarom hangt het af van het geloof, opdat het genade is en de belofte verzekerd is voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen die de wet hebben ontvangen, maar voor allen die het geloof navolgen van Abraham, ons aller vader. Over hem staat immers geschreven: Ik heb u vader gemaakt van vele volken’ (Rom.4:16,17).

Voor álle volken

Israël zou het instrument mogen zijn waardoor Gods plan aan de mensheid bekend gemaakt zou worden. Vanuit Jeruzalem zou de boodschap van de verlossing de wereld over moeten gaan. Salomo had al begrepen dat dit de betekenis van de tempel die hij bouwde, zou moeten zijn:

‘Ook als een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort, uit een ver land komt omdat hij gehoord heeft van uw grote naam, uw krachtige hand en uw uitgestrekte arm en hij komt bidden in dit huis, luister dan vanuit de hemel, uw woonplaats en doe alles waar de vreemdeling U om smeekt. Dan zullen alle volken van de aarde uw naam leren kennen en U net als uw volk Israël, vrezen; dan zullen zij weten dat uw Naam uitgeroepen is over dit huis dat ik gebouwd heb’ (2 Kronieken 6:32,33).

De grote ontgoocheling

Helaas, Israël faalde! Het leefde weliswaar nauwgezet de wetten na die zijn identiteit als volk moesten garanderen, maar kon daarbij geen geloof opbrengen voor Gods plan met de wereld: ‘Hieruit volgt dat heidenen, die de gerechtigheid niet nastreefden, haar toch hebben verworven, de gerechtigheid namelijk door het geloof. Maar Israël, met al zijn ijver voor de wet van de gerechtigheid, heeft het doel van de wet niet bereikt. En waarom? Omdat zij meenden te kunnen steunen op hun daden en niet op het geloof. Zij hebben zich gestoten aan de steen waaraan men zich stoot, volgens het woord van de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een steen waaraan men zich stoot, een struikelblok. Wie in Hem gelooft zal niet worden teleurgesteld’ (Rom.9:30-33). Voor Israëls discriminerende opstelling tegenover de andere volken, bestond geen excuus. Het had kunnen weten dat het samen met de Knecht van de Heer aan wiens komst het als volk haar bestaan te danken had, de wereld mocht zegenen:

‘Ik, de Heer, heb u geroepen om heil te brengen, Ik neem u bij de hand, Ik vorm u, en bestem u tot een verbond met het volk, tot een licht voor de naties; om blinde ogen te ontsluiten, om gevangenen uit de kerker te bevrijden, degenen die in de duisternis van de gevangenis wonen’ (Jes.42:6,7). ‘Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn, om Jakobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen; Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn: mijn redding moet reiken tot in de uithoeken van de aarde’ (Jes.49:6).

Jezus zelf haakte op deze oudtestamentische opdracht in toen Hij zich na zijn opstanding aan zijn volgelingen openbaarde: ‘Er staat geschreven dat de Messias zou lijden en op de derde dag uit de doden zou opstaan en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken, tot vergeving van zonden, te beginnen bij Jeruzalem’ (Luc.24:46,47).

Verworpen en aangenomen

Gehoorzaamheid aan het plan dat God door Jezus Christus door zijn volk wilde uitvoeren, zou het criterium zijn voor de vraag of men nog langer in Gods oog deel van dat volk zou blijven uitmaken: ‘Mozes zei immers: De Heer uw God zal uit uw midden een profeet voor u laten opstaan zoals ik; luister naar Hem in alles wat Hij u zal zeggen. Ieder die niet naar die profeet luistert, zal uit het volk worden uitgeroeid’ (Hand.3:22,23). Deze woorden, door de apostel Petrus na de pinksterdag gericht tot zijn eigen volksgenoten, zijn aan het overgrote deel van Israël bewaarheid geworden. Elke Jood die Christus verwierp en nog verwerpt, werd door God niet langer tot zijn eigen volk gerekend. Desondanks is God met zijn volk doorgegaan. Echter slechts met diegenen van het natuurlijke nageslacht van Abraham, die geloof hechtten aan de profetieën die – door de eeuwen heen – spraken van het feit dat God vanuit Israël heel de wereld bij zijn volk betrekken zou. Het is vooral de apostel Paulus geweest die gegrepen werd door de boodschap voor de wereld waarvan de profeten in Israël slechts een vermoeden hadden:

‘in het geheim van Christus. Nooit is het in eerdere generaties aan de mensenkinderen bekendgemaakt, zoals het nu door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten: dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn, leden van hetzelfde lichaam en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus door middel van het evangelie’ (Ef.3:4-6).

Terwijl Gods volk werd gedecimeerd – doordat zoveel Joden die kennis van de beloften konden hebben, een dieper inzicht in Gods plan met Israël versmaadden – werden ontelbaren aan Gods oude volk toegevoegd: heidenen die hun geloof vestigden op Jezus Christus, die altijd al de reden van het bestaan van dit volk was geweest. Deze heidenen werden in het oude Israël ingelijfd! Tegen hen kon Paulus zeggen: ‘Besef dat u indertijd van Christus gescheiden was, uitgesloten van Israëls burgerschap en vreemd aan de verbondsbeloften, zonder hoop en zonder God in de wereld. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus’ (Ef.2:12,13).

Burgerrecht

Grootser voorrecht is nauwelijks denkbaar. God verklaart de gelovige heiden tot burger van Israël! Hij krijgt deel aan de beloften. Al Gods oorspronkelijke beloften aan Israël worden ook op hém van toepassing verklaard, omdat hij in dit Israël het vólle burgerrecht geniet. Van hem kan dan ook gezegd worden: ‘Zo bent u dus geen vreemdelingen en ontheemden meer, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God’ (Ef.2:19). Het volk waar God zijn beloften aan verbindt bestaat nu niet meer slechts uit (gelovige) Joden, maar uit állen die hun geloof op Hem richten: ‘Want Jood zijn is niet iets uiterlijks en de besnijdenis is niet iets uiterlijks en lichamelijks. Jood ben je van binnen en de werkelijke besnijdenis is er een van het hart, een geestelijke en niet een naar de wet’ (Rom.2:28,29).

Hoop voor Israël

God ontfermt zich over de heidenen die door het oude Israël in zijn hoogmoedswaan gediscrimineerd werden: ‘Op dezelfde plaats waar hun was gezegd: U bent mijn volk niet, zullen zij ‘kinderen van de levende God’ heten’ (Rom.9:26). Ook de ongelovige Jood wil de Heer echter genadig zijn en hem het burgerrecht in het oude Israël opnieuw schenken: ‘En wat hen betreft, als zij niet in hun ongeloof volharden, zullen ook zij weer worden geënt. Want God is bij machte hen opnieuw te enten’ (Rom.11:23). God wil Jood én heiden barmhartig zijn en hun beiden een plaats in zijn ware volk inruimen, het Israël van God:

‘Het gaat niet om besnijdenis of onbesnedenheid, maar om de nieuwe schepping. Laat vrede en barmhartigheid komen over allen die naar dit beginsel leven en over het Israël van God’ (Gal.6:15,16).

BASTIAAN

05-07-2018 05:49
Beste Frits, de Joodse gelovigen in Israël noemen Jezus die Hebreeuws sprak dan ook gewoon bij zijn Joodse Naam Jeshua en niet bij zijn Griekse.

Bent u ook vergeten dat Jeshua leerde dat Het Heil uit de Joden is? Zie Johannes 4:22. En dat Hij in de eerste plaats kwam voor de verloren schapen van het Huis Israëls? Zie Mattheus 10 en 15.

Trouwens die naam van Jeshua stond ook in de Hebreeuwse Taal op het kruis. Johannes 19:19. Jeshua van Nazareth - Koning der Joden.

Duidelijker kan toch niet? Bent u nooit in Israël geweest? Daar wordt het Vierde Gebod over het houden van de Sjabbat nog steeds hetzelfde uitgevoerd op de zevende dag zoals in Exodus 20 en 31 beschreven staat. Joden hebben helemaal niets met die heidense zondag.

Roomsen en Protestanten hebben dit Gebod veranderd in de zondag hoewel Mozes, Jeshua en de Apostelen daar NOOIT opdracht toe gegeven hebben. Zie wat Jeshua over die Schriftverdraaiers zegt/leert in Openbaring 22:18-20.

Maar Frits...De eerste Roomse zondagswetten ontstonden pas op 7 maart 321 door die Roomse Constantijn de Grote die een Zon-aanbidder was. GOOGLE MAAR EVEN.

Zie de munten uit zijn tijd met het opschrift Constantijn de Sol Invictus=is de onverwinnelijke zon. De Dwaas!

En Protestanten en Evangelischen doen daar ook al 5 eeuwen aan mee en noemen die dag vroom: De Dag Des Heren. Zucht!!!

Wat denkt u daar nu van? Ik mis de belangrijke plaats van Israël in uw verhaal. En u gelooft ook niet in het Duizendjarig Vrederijk van Jeshua, u noemt het niet. Zie Openbaring 20. Leest u wel eens in het Oude Testament?
Ben benieuwd hoe!

Frits

05-07-2018 03:09
U speculeert over wat ik nu precies geloof en veronderstelt dat Paulus het met mijn toelichting op de wederkomst van de Heer Jezus niet eens zou zijn. Terwijl Paulus nu juist de schrijver van de Thessalonicenzen-brief is, die ik heb aangehaald.
Vreemd, ik denk dat u er weinig van heeft begrepen. U typt diverse teksten maar licht helemaal niets toe.
Mijn citaten uit het Nieuwe Testament, die niet op uw kraampje passen, slaat u gemakshalve over.
Trouwens, vanwaar die rare gewoonte om de Heer Jezus telkens "Jeshua" te noemen, wij zijn hier toch in Nederland?

BASTIAAN

05-07-2018 01:28
Beste Frits, ik respecteer uw mening maar ben blij dat het niet de mijne is. Uw mening is duidelijk: De kerk is het nieuwe Israël. Paulus is het zeker niet met u eens. Zie Romeinen 9-11.

U gelooft zeker ook niet in een nog komend Duizendjarig Vrederijk waar Jeshua als Koning der koningen de lakens zal uitdelen?

Details Openbaring 19 en Zachariah 14 en Jesaja 2 en 11 en Openbaring 20.

Frits

05-07-2018 01:00
'Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder den hemel bliksemt, tot het andere onder den hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des mensen wezen in Zijn dag.' (Luk.17:24)

In opdracht van de Heer Jezus zelf werd Zijn Evangelie gepredikt in Judea, in Samaria en uiteindelijk tot in alle uithoeken van de wereld.
Daardoor lieten gelovige mensen over de hele wereld zich gehoorzaam onderdompelen in water.
Op grond van Gods beloften (Hand.2:38), ontvingen zij daarop de inwoning van de Heilige Geest. Die Heilige Geest van God is het getuigenis van Zijn Zoon Jezus Christus. (Opb.19:10)

Bij de 'wederkomst' van de Heer Jezus op aarde wordt Hij daarom gezien IN allen die Hem gehoorzaam waren en Zijn Geest ontvingen, om ook IN hen verheerlijkt te worden.

'Wanneer Hij zal gekomen zijn, om verheerlijkt te worden in Zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen, die geloven - in dien dag.' (2Tess.1:10)

Omdat dit geschiedt IN gelovigen van over de hele wereld, is Zijn komst (parousia) daarom mondiaal, 'van het ene einde onder den hemel.., tot het andere onder den hemel'.

Dat de Heer Jezus in een stenen tempel in Jeruzalem gaat wonen, die Hij Zelf heeft prijsgegeven en wiens plichtendienst als 'verouderd' en 'versleten' wordt omschreven, is ronduit absurd. (Matt.23:38, Hebr.8:13)

Ook Stefanus, die persoonlijk de hemel geopend zag, verklaarde reeds dat de Allerhoogste niet woont in een tempel met handen gemaakt. (Hand.7:48)
Is God op dit punt van gedachten veranderd?
Er staat dus niet "vanwaar" (Olijfberg/Jeruzalem) Jezus ten hemel voer, "daar" komt Hij ook terug.
Maar 'alzo', dus op die wijze, temidden en IN een hemelse menigte ('wolk') van gelovige mensen.
Door zo'n hemelse menigte gelovigen werd Hij ook omringd en aan het oog onttrokken, om in heerlijkheid opgenomen te worden.

BASTIAAN

05-07-2018 09:20
Beste Frits, u schrijft Bovendien wordt er in Handelingen niet gesproken over "waar" de Heer Jezus op aarde terugkomt, maar over de wijze waarop, hetgeen met het woordje "alzo" wordt aangegeven:

Frits, als u Handelingen 1 helemaal doorgelezen had en niet gestopt was bij vers 11 dan ziet u dat Jeshua vanaf de Olijfberg in Jeruzalem ten hemel was gevaren en daar ook weer terugkeert ...

'Deze Jeshua, Die van u opgenomen is in den hemel, zal ALZO komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.' (Hand.1:11)

Lees maar mee in vers 12...Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de ?Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan...enz

En ja Frits, daar zal Hij ook weer wederkomen, om te OORDELEN de levenden en de doden. Openbaring 19.

En dan uw tweede vraag: Wat heeft dat met Jeruzalem in het M-O te maken? Of met Zach.14?"

Antwoord: Jeruzalem is de Stad van de grote Koning waar de Tempel van JHWH straks weer onder Zijn supervisie gebouwd zal worden. Psalm 48, 132, Zachariah 6 en Ezechiël 40-48.

God komt weer net als ten tijde van Mozes, David en Salomo temidden van Zijn Volk wonen in die Tempel.

Dus Jeruzalem wordt de Hoofdstad van de wereld. Jeshua Gods Zoon wordt dan KONING over de gehele aarde!!! Dat leest u dan ook in Zachariah 14:9. En Israël wordt dan tot HOOFD der volken. Jeremia 31:7.

Rome-Mekka-Geneve, VN-New York en EU Brussel en Straatsburg zullen dan tot as verpulverd zijn. Details Jesaja 63 en Openbaring 16-20.

Jeshua komt weder met grote Macht en Heerlijkheid, met zijn heilige Tienduizenden op de Olijfberg die uitziet op de Berg Sion. Ik was daar verschillende malen. Een fascinerend uitzicht.

Zacharia 14:4
Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts...

Al die antisemitische kerken die daar nu nog zijn zullen voorgoed verdwijnen en tot zwijgen gebracht worden!!!

JESHUA, DE ZOON VAN GOD, MAAKT ALLE DINGEN NIEUW DE HEMEL EN DE AARDE!!!

Lees zelf maar verder. Zijn Koninkrijk zal komen en Zijn wil zal geschieden in de Hemel en op de Aarde. Psalm 2 en Openbaring 19-22.

Frits

05-07-2018 07:01
Bovendien wordt er in Handelingen niet gesproken over "waar" de Heer Jezus op aarde terugkomt, maar over de wijze waarop, hetgeen met het woordje "alzo" wordt aangegeven:

'Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel, zal ALZO komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien heenvaren.' (Hand.1:11)

Wat heeft dat met Jeruzalem in het MO te maken? Of met Zach.14?

Frits

05-07-2018 06:52
De SV blijkt toch steeds weer de betrouwbaarste vertaling (samen met de KJV):

'Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan Mijn Vader alleen.' (Matt.24:36)

In tegenstelling met wat corrupte vertalingen suggereren, is Jezus de Zoon van God met alles op de hoogte:

'Want de Vader heeft den Zoon lief, en toont Hem alles' (Joh.5:20)

BASTIAAN

04-07-2018 11:28
Beste Alfred, de enige verborgen tijdspanne waarover u schrijft is die van de definitieve wederkomst van Jeshua naar Jeruzalem, [Zachariah 14 en Openbaring 14] die is zelfs voor Hem verborgen:

Matteüs 24:36…Doch van die dag en van die ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de VADER ALLEEN.

En de uitstorting van de H. Geest heeft 2000 jaar geleden al in alle kracht plaatsgevonden toen 3000 Joden zich in Jeruzalem op de eerste Pinksterdag bekeerden tot Jeshua en zich in Zijn Naam alleen lieten dopen. Handelingen 2. [dus niet in naam van een drie-eenheid die verzonnen is door de roomse kerk]

De H.Geest is krachtig werkzaam tot op deze dag, uitsluitend in ALLE gelovigen die God gehoorzamen en Jeshua's Woorden verkondigen!!! Johannes 14:15-31.

De H.Geest wijkt direct van personen die denken het beter te weten dan JESHUA en Hem op eigen manier dienen zoals eens ook die overmoedige koning Saul overkwam omdat hij de woorden van de profeet Samuël genegeerd had.

David vol van Gods H. Geest kon met zijn harpspel de boze geest die in Saul woonde op de vlucht jagen. Details 1 Samuël 16.

Nu is de H.Geest ook definitief vertrokken uit vele kerken en evangelische gemeenten [IKABOD 1 SAMUEL 4] omdat ze Gods Woord laten buikspreken, verachten en daaraan afnemen of toevoegen. Openbaring 22:17-18.

Waaruit dat bleek? Toen vorige maand de Wereldraad van kerken in Geneve [voormalige eeuwenlange bolwerk van Protestanten -Calvijn e.a.] de Paus een Jezuïet uit Rome uitnodigde. Zijn ze vergeten dat zijn kerk eeuwenlang de grootste moordenaar [Inquisitie] werd van Moslims, Joden en Protestanten? [Acht Kruistochten]

Een Gotspe om de Paus die ook nog eens een grote vriend van de Islam en de Koran ook gods woord noemt hoewel dat boek leert dat allah geen zoon heeft, uit te nodigen op hun 70-jarig jubileum in Genéve!!! De Paus is niet eens lid van de Wereldraad en zong niet één lied mee in die dienst.

Zijn die 350 omstreden leden van de Wereldraad vergeten dat het Jezuïeten waren die tijdens het Concilie van Trente 1545-1563 maar liefst 126 vervloekingen slingerden richting Protestanten, Joden, Moslims en andersdenkenden. Kardinaal Eijk bevestigde die 126 vervloekingen nog eens luid en duidelijk in alle Media in 2014.

Het Gevolg van dit sinistere verbond tussen Rome, Mekka, Wittenberg en Geneve?

Lege kerken!!! En een EO die zijn langste tijd gehad heeft. Ze hadden het kunnen weten.
Zie Openbaring 22:18-19.

Alfred, en allen die meelezen: lees dagelijks hardop 4-5 hfst. uit een betrouwbare Bijbel zonder Kanttekeningen waar Gods Woord nog recht/zuiver vertaald is - Statenvertaling of NBG51- alles wat daarna kwam is van zeer slechte kwaliteit.

Ik lees zelf dagelijks met mijn vrouw de betrouwbare King James Vertaling.

Zet al die achterhaalde filosofieën van theo[logen] bij het oud papier, zoals de hoogleraar Dr. Eta Linnemann al eerder deed 1986- Het fiasco van de historisch-kritische Bijbelwetenschap - en vergelijk voortaan uitsluitend Schrift met Schrift.

Als u dat doet dan zult u spoedig wijzer zijn dan afvallige Pausen [er zijn er nu 3 in Rome] en de 350 Bobo' s van de Wereldraad van kerken, ja dan al uw leermeesters voor u!

Zie hoe David wijs werd...

Psalm 119:97 Hoe lief heb ik Uw Torah!
Zij is mijn overdenking de ganse dag.

98 Uw Torah maakt mij wijzer dan mijn vijanden,
want het is altoos bij mij.

99 Ik ben verstandiger dan al mijn leermeesters,
want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.

100 Ik heb meer inzicht dan de ouden,
want ik bewaar Uw bevelen.

101 Ik weerhoud mijn voeten van alle boze paden,
opdat ik Uw Woord onderhoude.

102 Ik wijk niet af van Uw verordeningen,
want Gij onderwijst mij.

103 Hoe aangenaam zijn Uw redenen voor mijn verhemelte, meer dan honig voor mijn mond.

104 Uit Uw bevelen heb ik inzicht ontvangen;
daarom haat ik elk leugenpad.

105 Uw Woord is een ?lamp? voor mijn voet
en een licht op mijn pad.

Alfred

04-07-2018 06:30
Bastiaan, de wederkomst wordt in het NT beschreven in de termen ‘Komen’, ‘Openbaren’ en ‘verschijnen’. Het lijkt er inderdaad op dat er sprake is van één (weder)komst. Toch moeten we er rekening mee houden dat er tussen de verschillende gebeurtenissen een ‘verborgen’ tijdspanne aanwezig kán zijn. Ik baseer dat op een aantal heilsfeiten. De voorbeelden. De periode van 2000 jaar tussen de twee komsten van Christus, is in de tijd van het OT ook niet helder gezien, achteraf zien we wel aanwijzingen die daar op duiden. Daarnaast lijkt het er op dat vlak voor de hemelvaart van Christus een eerdere daaraan is voorafgegaan. Zo ook de ‘uitstorting van de Heilige Geest’ (Pinksteren), de volledige vervulling daarvan ligt nog in de toekomst. Sommigen beweren zelfs dat er reeds een eerdere verschijning/opname is geweest in/rond het jaar 70nChr.

In 1Thess.4:17, lees ook ik ‘ontmoeting’, beter nog: ‘tot-in ontmoeting’, dezelfde woordcombinatie overigens als in Matt.25:6.

Dan je aangehaalde tekst uit Hos.2:13 e.v.: “Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. 14 Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte.”
In die tekst zie ik een duidelijk parallel met Openb. 11:8 waar een link wordt gelegd tussen Jeruzalem en Egypte, opnieuw verlaten ze ‘Egypte’ (Jeruzalem). Maar parallellen zien we wanneer zij in de woestijn zijn en wanneer zij terugkeren naar Jeruzalem.

En voor Moi nog een korte toelichting: de antichrist zal wonderen en tekenen doen, net als Christus dus, Macron heb ik dat niet zien doen. De ‘10-staten’ baseer ik o.m. op de 10 landen/volken genoemd in Psalm 83. Het gaat daar om ‘de volkeren van rondom’. Maar er zijn meer teksten/argumenten die duiden op een MO-federatie.

BASTIAAN

04-07-2018 08:14
Beste Alfred, alle respondenten op deze site zijn het eens dat de Wederkomst van Jeshua duidelijk beschreven staat in de Bijbel.

De discussie gaat nu over de Twee vermeende wederkomsten van Jeshua die uitsluitend door de Darbysten, Johannes de Heer en het Zoeklicht geleerd worden. Op dit punt zijn ze fout. Er is maar één wederkomst. Openbaring 14 en 19 met de bruiloft van het Lam.

De Gemeente van Jeshua [Joden en gelovigen uit de volken] die Zijn Woorden gehoorzamen en liefhebben die zullen Hem TEGEMOET gaan in de lucht en met Hem wederkeren op aarde om met Hem te regeren. Jeshua was al onderweg naar hen en de bruiloftsgasten die gereed waren gingen Hem Tegemoet en keerden met Hem terug naar Jeruzalem de stad van de grote Koning. Psalm 48, 132, en Mattheus 5:35.

De Joodse Apostel Petrus had ook soms moeite met bepaalde uitingen die de Joodse Paulus, Apostel voor/van de heidenen deed over de wederkomst:

2 Petrus 3:14 Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in ?vrede, 15 en houdt de lankmoedigheid [uitstel van toorn] van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder ?Paulus? naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, 16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander MOEILIJK TE VERSTAAN, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften.

En Alfred, de Bruid is niet de Kerk maar Israël. Hosea 2:13...

Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar ?hart. 14 Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven, en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal zij daar zingen als in de dagen van haar jeugd, als ten dage toen zij trok uit Egypte.

15 En het zal te dien dage geschieden, luidt het woord des Heren, dat gij Mij noemen zult: Mijn Man, en niet meer: mijn Baäl. 16 Ja, Ik zal de namen der Baäls verwijderen uit haar mond; hun naam zal niet meer genoemd worden. 17 Te dien dage zal Ik voor hen een ?VERBOND sluiten met het gedierte des velds, het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte der aarde. Dan zal IK boog en ?zwaard? en oorlogstuig in het land verbreken, en hen veilig doen wonen.

18 IK ZAL U MIJ TOT BRUID WERVEN VOOR EEUWIG:

Ik zal u Mij tot BRUID werven door ?gerechtigheid? en recht, door goedertierenheid en ontferming;

19 Ik zal u Mij tot BRUID werven door trouw; en gij zult de Here kennen. [3X BRUID, kan het nog duidelijker?

20 Het zal te dien dage geschieden, dat Ik verhoren zal, luidt het woord des Heren: Ik zal de hemel verhoren, en die zal de aarde verhoren, 21 en de aarde zal het koren, de most en de olie verhoren, en die zullen Jizreël verhoren. 22 Dan zal Ik haar voor Mij zaaien in het land, en Mij ontfermen over Lo-Ruchama, en tot Lo-Ammi zeggen: GIJ ZIJT MIJN VOLK. En hij zal zeggen: Mijn God!

De Gemeente vertegenwoordigd de Vrienden van de Bruidegom.
Romeinen 11.

Israël, Jeshua, de bruiloftsgasten in Jeruzalem spelen de hoofdrol in dit feestelijk gebeuren. Jesaja 25 en Openbaring 19.

Moi

04-07-2018 07:46
@Alfred:
"E.U. - 10 landen
Er zijn betere (Bijbelse) gronden aan te voeren die het aannemelijker maken dat die 10 landen in het Midden-Oosten liggen, dan dat ze tot Europa behoren."

10 E.U.-landen zijn samen een Europese Interventie Initiatief begonnen onder leiding van Emmanuel Macron. Zie https://www.graphicnews.com/nl/pages/38077/MILITARY-Europees-Interventie-Initiatief en https://www.telegraaf.nl/nieuws/2213425/nederland-streeft-naar-eigen-europese-defensie "Nederland streeft naar ’eigen’ Europese defensie". Dit kan gemakkelijk uitdraaien op de 10-statencoalitie van de antichrist. Zeker wanneer de veiligheid van Europa bedreigd wordt door spanningen en oorlogen in het Midden-Oosten. De Franse president Emmanuel Macron moet je goed in de gaten houden, hij is wel een type om de toekomstige antichrist te wezen.

Alfred

03-07-2018 09:46
Een aantal teksten/interpretaties heb ik uit de onderstaande reacties gelicht. Over een aantal heb ik een andere mening, en met de andere ben ik het zelfs fundamenteel oneens.

Jezus' eigen woorden
Gesteld werd dat: “o.a. Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13 spreekt Jezus zelf over de wederkomst. Wat kun je beter als uitgangspunt nemen dan Jezus' eigen woorden? Hij onderwijst zijn discipelen/ zijn volgelingen over de eindtijd.”
Dat is op zich juist. Maar tot die onderwijzing behoren ook Jezus’ eigen woorden die m.n. de apostelen Paulus en Johannes direct van Hem ontvingen ná Zijn hemelvaart. Dat weet men in het algemeen misschien wel, maar is zich er niet altijd van bewust. Het gaat dan om woorden die daarvóór niet of niet expliciet zijn uitgesproken toen Hij op aarde was. Het was toen nog verborgen, zoals de betekenis van het woord openbaring (onthulling) al aangeeft.
Een voorbeeld is de door mij eerder geciteerde tekst uit Openb.12 waar de draak het mannelijk kind wil opeten (Openb.12:4), en daarna de vrouw ná de baring wil vervolgen (Openb.12:13). Dat verklaart misschien wel waarom Paulus in dat kader zogenoemd ‘geen instructies’ gaf m.b.t. verdrukking of vervolging. Beide lichamen worden gered. Van het mannelijk kind lezen wij niet van vervolging, ‘slechts’ de wens/dreiging om hem op te eten.

De bruid
Niet alle gelovigen maken deel uit van ‘de bruid'. De bruid is vrouwelijk, het lichaam van Christus is mannelijk. Paulus is geroepen, ondanks dat er al twaalf apostelen waren. Paulus kreeg dan ook een bijzondere opdracht.
Moi heeft het in de kern juist wanneer hij schrijft: “Wat de Heere Jezus aan zijn discipelen vertelt over de Grote Verdrukking, geldt voor de Joden. De kerk, ook wel de gemeente, bestond toen nog niet.”
De tekst uit Ef. 2:14 e.v. is geen tegenargument voor die stellingname:
“…, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. …”.
Bovenstaande aanhaling geldt voor het lichaam van Christus (mannelijk). Dat is belangrijk, want daarmee wordt van een groep gelovigen de positie t.o.v. Christus duidelijk gemaakt!

Christenen
Een benaming die ik niet zo snel hanteer, immers daarmee veralgemeniseer je alle gelovigen, terwijl er wel degelijk sprake is van verschillende groepen zoals ik hierboven heb beschreven.

Stammen der aarde
"Alle stammen der aarde zullen hem zien". Vaak vertaald met ‘aarde’, maar afhankelijk van de context is de vertaling met 'land' meestal beter.

Sekte
De benaming van ‘sekte’ heeft in onze tijd een negatieve lading, niet in het NT.

E.U. - 10 landen
Er zijn betere (Bijbelse) gronden aan te voeren die het aannemelijker maken dat die 10 landen in het Midden-Oosten liggen, dan dat ze tot Europa behoren.

Moi

03-07-2018 06:13
@Willem Versluis:

"Beste Moi, je denkt veel te vleselijk. Satan gaat rond als een briesende Leeuw om iemand te zoeken wie hij zal verslinden."

Waarom zou ik te vleselijk denken? Denk je dat de antichrist nu al regeert, of dat die als een politiek leider vanuit de E.U. aan de macht zal komen en over 10 landen zal regeren?

Willem Versluis

03-07-2018 02:53
@Moi

*citaat*
En wanneer zullen volgens jou dan de Bazuingerichten plaatsvinden die telkens een derde deel van de aarde zullen raken? De Bazuingerichten vinden plaats tussen de Zegel- en de Schalengerichten in.
*Einde citaat*

Het zesde zegel openbaart machtige hemelse tekenen: "En ik zag, toen hij het zesde zegel geopend had, en ziet, er was een grote aardbeving; en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed; En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom haar onrijpe vijgen werpt, wanneer zij van een sterke wind geschud wordt "(Openbaring 6: 12-13).
Deze tekens zijn een indicatie van de angstaanjagende dingen die erna komen.

Christus verklaart dit zesde zegel in Mattheüs 24:29: "Onmiddellijk na de verdrukking van die dagen [wat het vijfde zegel] was, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar licht niet geven, en de sterren zullen uit de hemel vallen, en de machten van de hemel zullen geschud worden. "Dat zijn dezelfde hemelse tekenen. Je kunt ze ook lezen zoals geprofeteerd in Joël 2:31: "De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en de vreselijke dag des Heren komen." Dit bevestigt dat deze tekenen het einde betekenen van de Verdrukking - de 3½ jaar van Satans toorn - en signaleren het begin van de Dag des Heren - en het begin van Gods toorn.
Merk op dat als de maat van volheid met betrekking tot de zielen die onder het altaar liggen, dat zal dus in de grote verdrukking geschieden.

Het zevende zegel: de zeven bazuinen
Openbaring 6:17 introduceert het zevende zegel: "Want de grote dag van zijn toorn is gekomen; en wie zal in staat zijn om te staan? "Over dat zevende zegel wordt gesproken in Openbaring 8 en 9. Het bestaat uit die zeven bazuinen.

Hier legde Christus het zevende zegel uit: "En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere" (Mattheüs 24:31) ). Dat zevende zegel omvat zeven bazuingeschalbreuken die God over de mensheid uitstort.

Er zijn slechts een handvol geschriften over de Grote Verdrukking in Mattheüs 24 en Openbaring, maar er zijn meer dan 30 over de Dag des Heren, de dag van Gods toorn op deze aarde. Joël zegt dat de Dag des Heren nabij is, als vernietiging door de Almachtige . God is ziek van de zonde en wetteloosheid van de mensheid , die ons in de grootste crisis ooit stort. De wereld heeft nog nooit zoiets als de toorn van God gezien die het gaat zien!

Maar helaas zal de mensheid gedurende deze plagen weigeren zich te bekeren.

Mijns insziens zijn we nu bij het vijfde zegel. Deze zegel is reed geopend en zal ten einde komen als de maat van martelaren vol is. Dat wordt bereikt in de grote verdrukking. Dan komt het zesde zegel, met die huiveringwekkende tekenen. Daarin zit de Wederkomst van Christus in besloten met de opname van de Gemeente.

En ik zag, toen Hij het zesde zegel opende, en daar geschiedde een grote aardbeving en de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd geheel als bloed. 13En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgeboom zijn wintervijgen laat vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. 14En de hemel week terug als een boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. 15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; 16en zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

De dag Des Heren bestaat uit de Wederkomst, opname van de gemeente na de grote verdrukking (zegel 5) en dan de toorn van God. (vers 16 en 17)

We weten ook dat Jezus wederkomt bij het geluid als van een bazuin. De vraag is: welke is dat dan?

Ik geloof zelf bij de zesde bazuin.

13 En de zesde engel blies de bazuin, en ik hoorde een stem uit de vier horens van het gouden altaar, dat voor God staat, 14 zeggende tot de zesde engel, die de bazuin had: Laat de vier engelen los, die bij de grote rivier, de Eufraat, gebonden zijn. 15 En de vier engelen, die tegen het uur en de dag en de maand en het jaar waren gereed gehouden, werden losgelaten om het derde deel van de mensen te doden.

Mijns insziens is dat het plotseling vererf waarin de Tessalonicenzen brief spreekt. Een verderf waarin eenderde van de goddelozen mensen wordt gedood.

Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 1 Tess 5:3

Hier kom je natuurlijk weer in de "Mid-trib"en "Post-trib" gebied.
Je zou kunnen zeggen dat we een gedeelte van de bazuinen zullen meemaken. Maar de schalen van Gods gramschap, daar zijn we niet bij.

want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 17 daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen. 1 Tess 4

Eerst het roepen van een aartsengel. (Iedereen zal dat horen)
Bij een bazuin daalt de Here neder. (Wederkomst) en na de grote verdrukking.
De doden in Christus en degene die gedood zijn omdat ze niet het beest wilden aanbidden en ze het getuigenis van Jezus hadden en de wetten van God handhaafden, gaan Hem tegemoet in de lucht, en daarna degen die nog in leven zijn. (Opname).

Het is mij werkelijk een raadsel dat veel mensen hierin een opname zien die niemand zal merken. Het is nogal een luidruchtig scenario.

Het komt perfect overeen met openbaring 1:7

7 Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem zien, ook zij, die Hem hebben doorstoken; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, amen.

Waarom weeklagen?

Omdat ze weten dat de Toorn Gods over hen zal komen.
zij zeiden tot de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; 17want de grote dag van hun toorn is gekomen en wie kan bestaan?

Dit is zo als ik het zie. Natuurlijk zijn er heel veel visies over het boek Openbaringen.
Het zal dan ook altijd wel een discussiepunt blijven. Maar je vroeg om een mening dus geef ik die.

Hartelijke Groet.

Moi

03-07-2018 01:14
@Willem Versluis,

"Mijn visie hierop is dat de eerste vijf zegels allang geopend zijn. Als je Mattheus 24 en Lucas 21 en Openbaringen 6 naast elkaar legt, dan zie je dat dat gewoon identiek is."

En wanneer zullen volgens jou dan de Bazuingerichten plaatsvinden die telkens een derde deel van de aarde zullen raken? De Bazuingerichten vinden plaats tussen de Zegel- en de Schalengerichten in.

Willem Versluis

03-07-2018 11:54
@Moi

Maar wij stellen het wel op prijs van u te vernemen, welke uw denkbeelden zijn, want wat deze secte betreft, ons is bekend, dat zij overal tegenspraak vindt. Handelingen 28

Dat je iemand die jouw mening niet deelt gelijk in een hoek drukt van sektarisch vind ik jammer.

Toen ik mij in 1991 volwassen liet dopen werd mij hetzelfde verweten. Ik was lid van een secte.

In mijn betoog haal ik juist heel veel bijbelgedeelten aan, eigenlijk te veel naar mijn mening.

Met Bastiaan heb ik ook behoorlijke discussies gehad maar, soms hard maar wel altijd eerlijk. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Dit word mijn laatste post en ik zal je bijbelgedeelten proberen te verklaren.

*citaat*
De Gemeente door de Grote Verdrukking, dat betekent dat die dan ook de 21 oordelen (Zegel-, Bazuin- en Schalenoordelen) uit het Boek Openbaringen zal moeten doorstaan en veel deze oordelen zijn cataclysmische natuurrampen en vreselijke pandemieën die iedereen zullen treffen op deze planeet, ook de christenen die volgens jou dan ook de Grote Verdrukking mee moeten maken. *einde citaat*

Er zijn veel meningen hierover. De "Mid-trib"en de "Post-trib".
Jij hangt de "Pre-trib" aan. (De gemeente wordt voor de grote verdrukking opgenomen.)" De zogenaamde Pre-tribulation rapture.

De "Mid-trib" gaat er vanuit dat de gemeente na de grote verdrukking wordt opgenomen maar voor de oordelen Gods.

De "Post-trib"gaat ervan uit dat de gemeente na de grote verdrukking en na de oordelen Gods wordt opgenomen tijdens de wederkomst.

Voor de Mid en de Post zijn wel bepaalde teksten te vinden die dat ondersteunen.

Je stelt de vraag of de Gemeente eerst een grote verdrukking moet meemaken en tot overmaat van ramp ook nog de toorn van God in de vorm van schalen.

Terechte vraag. Maar het antwoord is nee. De Toorn van het Lam en de Gramschap Gods (hetzelfde) zijn natuurlijk niet bestemd voor Zijn Gemeente. Als ik ervan uit ga dat ik een "Post-Trib" aanhang, is mijn stelling dat de Schalen van Gods Gramschap/Toorn niet de heiligen zullen treffen.

Toen De plagen over Egypte kwamen, hadden de Hebreeërs daar helemaal geen last van. de Toorn/plagen van God kwamen over het volk Egypte omdat ze de Hebreeërs/Israëlieten zo schandalig hadden behandeld.

Waarom denk je dat de kinderen Gods in de eindtijd nog verzegeld moeten worden? Openbaring 7:3

Ga ik van een Mid-Trib uit, dat Komt Jezus aan het eind van de drie en half jarige grote verdrukking terug om Zijn Gemeente op te halen en dan komen de oordelen Gods over de wereld.

Als je het over de eindtijd hebt, zijn er veel complexe sub-onderwerpen.

Je hebt gelijk als je zegt dat de we niet gesteld zijn tot de Toorn van God.
Maar de denkfout komt wanneer men meent dat de "grote verdrukking" en de "Toorn van God" hetzelfde zijn.
Dat is niet zo en dat heb ik in de vorige post ook gemeld. He rijk van Het beest uit de zee gaat oorlog voeren tegen de heiligen.

*citaat*
Openbaringen 4:1 "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden."

Dit wijst op de Opname van de Gemeente en beschrijft wat er na de kerkgeschiedenis (de brieven aan de 7 gemeenten van Openbaringen 2 en 3) zal gebeuren.
*einde citaat*

Waarop onderbouw je eigenlijk die stelling? Johannes krijgt een openbaring die hem in de geest meeneemt naar een scene in de hemel. En daar zie je dan een opname in? Merkwaardig.

Wat valt er te overwinnen als de gemeente vroegtijdig is opgenomen? En over wat voor kerkgeschiedenis hebben we het dan?

Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden, om ulieden dit te betuigen voor de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster. Openbaring 22:16

Komt aan het eind plotseling de Gemeente weer tevoorschijn? Of is de Openbaring brief geschreven voor de gemeente? Alle 22 hoofdstukken?

Zijn de heiligen aanwezig in het boek openbaringen? De heiligen des allerhoogsten die worden genoemd in Daniel 7 en Openbaring 13. Laten we eens gaan kijken.

Openbaring 5:8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.

Openbaring 8:3-4 3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. 4 En de rook van het reukwerk, mèt de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.

Openbaring 11:17-18 Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; 18 en de volkeren waren toornig geworden, maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven.


We zijn niet bestemd voor de toorn van God, Zijn gramschap die over de aarde zal gaan, maar is de toorn van God hetzelfde als de grote verdrukking? Veel mensen menen dit. Toch is dat absoluut niet het geval.

Openbaring 13:7,10 7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen.

Openbaring 14:12 Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren. (Lees even het gedeelte in de context. Er is geen grond voor een opname voor een grote verdrukking)

Openbaring 16:6 6 Omdat zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben, hebt Gij hun ook bloed te drinken gegeven; zij hebben het verdiend!

Openbaring 17:6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. (Zijn dezelfde mensen).

Openbaring 18:24 --- en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van allen, die geslacht zijn op de aarde. (Dit betreft wel van eeuwen her maar ook zeker in de eindtijd)

Openbaring 19:8 … en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

De heiligen spelen een grote rol in het boek Openbaring.

*citaat*
En wie is de weerhouder volgens jou dan die weggenomen wordt, waardoor de antichrist aan de macht kan komen?
*einde citaat*

Nou dat is een groot discussie punt. En dat hoef ik je denk ik niet te vertellen. Maar als je mijn visie daarop zou willen weten, dan stuur ik je een document per mail naar je toe.

*citaat*
En het oordeel begint met de eerste zegel, de ruiter op het witte paard, wanneer de antichrist aan de macht komt met zijn valse vrede.
*einde citaat*

Mijn visie hierop is dat de eerste vijf zegels allang geopend zijn. Als je Mattheus 24 en Lucas 21 en Openbaringen 6 naast elkaar legt, dan zie je dat dat gewoon identiek is.

Het witte paard en ruiter zijn mijn insziens een valse christelijke leer, zoals bijvoorbeeld het Rooms-Katholicisme en andere religies. Ook het christendom is een speelbal van valse leringen geworden. Maar wat denk je van de Islam en natuurgodsdiensten. New age, noem het maar op. Allemaal onder het kopje religie waar de mensen zich fijn bij voelen.

Het rode paard om de vrede weg te nemen.
Hebben we hier vrede dan? kijk eens naar de laatste afgelopen honderd jaar. 2 vreselijke wereld oorlogen. Google eens op oorlogen op Wiki, en je ziet dat er bijna nooit vrede op deze aardkloot is geweest.

Het zwarte paard.
Hongersnood..en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn. Lucas 21

Het vale paard. Dood en dodenrijk.
de zwarte dood wordt genoemd. Het heeft niet veel gescheeld of heel Europa was gestorven door de pest.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pest_(ziekte)

Het vijfde zegel zijn de zielen onder het altaar. Deze zijn gedood om hun geloof. Of moet dat volgens jou nog gebeuren? honderdduizenden zijn tijdens het bewind van Stalin en Mao gedood. En wat denk je van de gelovige christenen uit de Joden en heidenen ten tijde van Nero? Kijk eens op de site van Opendoors.

*citaat*
En wie is de antichrist dan, is hij nu al als een politiek leider aan de macht ergens in Europa? In ieder geval zal hij een 33e graad Vrijmetselaar wezen, of iemand uit de satanskerk. En hoe zal hij de heiligen overwinnen dan? Door christenen en Joden massaal af te voeren naar strafkampen, zoals in Noord-Korea, waar zij onthoofd zullen worden? In ieder geval zal de antichrist de Holocaust van Adolf Hitler afmaken.
*einde citaat*

Beste Moi, je denkt veel te vleselijk. Satan gaat rond als een briesende Leeuw om iemand te zoeken wie hij zal verslinden.
De poorten der hel zullen de gemeente niet overweldigen. Nou in de loop van de geschiedenis is wel gebleken dat Satan dat heeft geprobeerd. Dat begon al met de verzoeking in de woestijn.

Terug te komen op het vijfde zegel: En zij riepen met luider stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Het getal is nog niet vol. Als de maat van volheid is bereikt en dan zitten we al in de grote verdrukking, dan gaat het zesde zegel open. Dat is mijn insziens de wederkomst van Christus.

Goed dat is mijn mening. Dat is hoe ik de bijbel lees.
Ik heb het een en ander op papier gezet over dit heikele onderwerp, mocht er belangstelling zijn dan hoor ik het wel.
Nogmaals discussies over de eindtijd zullen er blijven, maar net als Bastiaan zei, de opname van de gemeente voor een grote verdrukking ,kan ik gewoon niet in de bijbel terug vinden.Moi

03-07-2018 08:29
De Gemeente door de Grote Verdrukking, dat betekent dat die dan ook de 21 oordelen (Zegel-, Bazuin- en Schalenoordelen) uit het Boek Openbaringen zal moeten doorstaan en veel deze oordelen zijn cataclysmische natuurrampen en vreselijke pandemieën die iedereen zullen treffen op deze planeet, ook de christenen die volgens jou dan ook de Grote Verdrukking mee moeten maken.

En het oordeel begint met de eerste zegel, de ruiter op het witte paard, wanneer de antichrist aan de macht komt met zijn valse vrede.

En wie is de weerhouder volgens jou dan die weggenomen wordt, waardoor de antichrist aan de macht kan komen?

In 2 Thess. 2:6-7 staat het volgende over de weerhouder:

"6 En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt.
7 Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is."

Openbaringen 4:1 "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden."

Dit wijst op de Opname van de Gemeente en beschrijft wat er na de kerkgeschiedenis (de brieven aan de 7 gemeenten van Openbaringen 2 en 3) zal gebeuren.

En wie is de antichrist dan, is hij nu al als een politiek leider aan de macht ergens in Europa? In ieder geval zal hij een 33e graad Vrijmetselaar wezen, of iemand uit de satanskerk. En hoe zal hij de heiligen overwinnen dan? Door christenen en Joden massaal af te voeren naar strafkampen, zoals in Noord-Korea, waar zij onthoofd zullen worden? In ieder geval zal de antichrist de Holocaust van Adolf Hitler afmaken.

Willem Versluis, naar welke kerk/gemeente ga je altijd, omdat jouw reacties hier mij erg sektarisch overkomen.

BASTIAAN

03-07-2018 08:19
Wat heel belangrijk is voor ons gelovigen in de eindtijd om te weten is dat Israël tot Hoofd der volken gepromoveerd zal worden door JHWH.

Dat lezen we als belofte vele, vele keren in Deut. 28:1-14. Leviticus 26:1-13. Psalm 72, Jeremia 31:7. Jesaja 60 en Romeinen 11: Heel Israël zal gered worden Zachariah 12 en gelovigen uit de volken, wij dus, zullen ons NOOIT boven hen verheffen.

Zachariah 8-14. Integendeel zie Zacharia 8:23...Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zullen tien mannen uit volken van allerlei taal vastgrijpen, ja vastgrijpen de slip van een Judeese man, en zeggen: wij willen met u gaan, want wij hebben gehoord, dat God met u is!!!

Dat Israël de hoofdrol in de NABIJE toekomst gaat bepalen is overduidelijk want Jeshua de Masjiach zal niet in Rome of Mekka maar in Jeruzalem, de stad van de grote Koning zijn Koninkrijk van vrede oprichten. Psalm 48 en Matth. 5:35 en natuurlijk Openbaring 14 en 19. Duizend jaar vrede. Openbaring 20.

Heel de natuur zal weer paradijselijk worden. Jesaja 2 en 11.

Jeshua zal wederkomen niet als een Lam maar als de Leeuw van Judah. Openbaring 5:5.

Vechtend zal Hij al Israëls vijanden/antisemieten genadeloos in de pan hakken volgens Jesaja 63 en Openbaring 6 en 19. De ontelbare martelaren zullen juichen over zijn Overwinning Psalm 58 en 149 en Paulus ook:

2 Thessalonicenzen 1:3 Wij behoren God te allen tijde om u te danken, broeders, zoals gepast is, omdat uw geloof zeer toeneemt en uw aller liefde jegens elkander sterker wordt, 4 zodat wij zelf over u roemen bij de gemeenten Gods, vanwege uw volharding en uw geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen, die gij doorstaat: 5 een bewijs van het rechtvaardige oordeel Gods, dat gij het Koninkrijk Gods Waardig geacht zijt, voor hetwelk gij ook lijdt,

6 indien het inderdaad recht is bij God, aan Uw Verdrukkers Verdrukking te vergelden, 7 en aan u, die Verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de Openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht,

8 in Vlammend Vuur, als Hij Straf oefent over hen, die God Niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus Niet gehoorzamen. 9 Dezen zullen BOETEN met een Eeuwig Verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte, 10 wanneer Hij komt, om op die dag Verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met Verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u.

11 Hiertoe bidden wij ook te allen tijde voor u, dat onze God [van Israël] u de roeping waardig achte en met kracht alle welgevallen in het goede en het werk des geloofs volmake, 12 opdat de Naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worde, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here JeshuaHaMasjiach.

HOE GAAT HET VERDER?

2 Thessalonicenzen 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de AFVAL komen en de mens der Wetteloosheid zich openbaren, de zoon des Verderfs, 4 de Tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de Tempel Gods zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is. [DE PAUS]

5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb? 6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd.

7 Want het geheimenis der wetteloosheid [ROME-MEKKA-GENEVE WERELDRAAD VAN KERKEN] is reeds in werking; wacht slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijdert is [De StatenBijbel werd in 2014 verwijderd uit de Tweede Kamer, een moslima werd Voorzitter]

8 Dan zal de Wetteloze zich openbaren; Hem zal de Here Jezus Doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor Hen, Die Verloren Gaan, omdat zij de liefde tot de Waarheid Niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

11 En daarom zendt God hun een dwaling, [NEW AGE -YOGA - MINDFULNES, EMERGING CHURCH - RICK WARREN, BILL HYBELS, CHRISLAM, GEBED VAN LOYOLA DE JEZUÏET favoriet bij de EO] die bewerkt, dat zij de Leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de Ongerechtigheid.

13 Maar wij behoren God te allen tijde om u te danken, door de Here geliefde broeders, dat God u als eerstelingen Zich verkoren heeft tot behoudenis, in heiliging door de Geest en geloof in de Waarheid. 14 Daartoe heeft Hij u ook door ons Evangelie geroepen tot het verkrijgen van de heerlijkheid van onze Here JeshuaHaMasjiach.

15 Zo dan, Broeders, Staat Vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn.

[Helaas, de Prot. kerken en Evangelischen EO en NCRV, CDA en CU heulen samen met de Wereldraad van kerken die de Paus omarmen en de Paus omarmt de Islam.

Het onheilige drietal uit Openbaring. Drie kikvorsen: Rome Paus met Vaticaan en Curie en Inquisitie - Mekka Islam met Sharia -Wereldraad van Kerken:

Openbaring 16:13...En ik zag uit de bek van de Draak [DUIVEL] en uit de bek van het beest [PAUS] en uit de mond van de valse profeet [ISLAM] drie onreine geesten komen, als kikvorsen;]

16 En Hij, onze Here JeshuaHaMasjiach, en God, onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige troost en goede hoop door zijn genade verleend heeft, 17 trooste uw harten, en make ze sterk in alle goed werk en woord.

Hier lezen we dus Paulus op zijn best.

Willem Versluis

02-07-2018 11:09
Beste Moi,
Ik citeer:
Wat de Heere Jezus aan zijn discipelen vertelt over de Grote Verdrukking, geldt voor de Joden. De kerk, ook wel de gemeente, bestond toen nog niet. Als wedergeboren christenen wel door de Grote Verdrukking zouden moeten, had Paulus in zijn brieven duidelijke instructies daarover moeten schrijven. Einde citaat.
Blijkbaar vind jij het nodig dat Paulus het wat duidelijker had formuleren. Je vind ook dat de Joden door de Grote verdrukking moeten gaan. En de gemeente bestond ook nog niet.
Ik ga een poging doe om daarin je te weerleggen.
Efeze 2
Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. 19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
De Gemeente van Christus bestaat uit Joden en Heidenen. Sterker nog de Gemeente Van Christus bestaat uit een fundament van de Apostelen en Profeten (Israelieten) en Jezus zelf is de hoeksteen.
Dus de Gemeente van Christus is van Joodse origine. Het mysterie wat jij noemt mbt de Grote verdrukking is niet alleen voor de Joden, maar voor de gelovigen wereldwijd. Voor de Joden was het een groot mysterie dat heidenen deel konden hebben aan het nieuwe verbond wat met Israel en Juda is gesloten. Dat was voor Petrus wel een hele gewaarwording als hij naar Cornelius moet.
Hij krijgt het visioen van het laken met de onreine dieren (heidenen). En hij wil er niet van eten om dat ze onrein zijn. Hij weet dat dit van de Here zelf komt want hij zegt tot driemaal toe: Geenszins Here zal ik daarvan eten. En als hij bij Cornelius komt zegt Petrus:
Gij weet, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet-Jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. 29 Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Handelingen 10
Een Jood mocht niet bij een heiden in huis komen volgens de wet. Maar dat stond op het punt te veranderen. In het genoemde deel uit Efeze 2 schrijft Paulus aan de heidenen dat nu de wet der geboden uit inzettingen bestaande (niet de thora) nu buiten werking is gesteld. Nu heeft Christus de Jood en de heiden tot één nieuwe mens te maken. En de Jood wordt door het nieuwe verbond met het bloed van Jezus, verzoend met God, door geloof. Maar dat geld ook voor de heiden, ook door geloof in de Joodse Messias. Nu hebben ze beiden toegang tot de Vader. De heidenen horen er nu helemaal bij en zijn mede-erfgenamen en huisgenoten van God. Ze zijn geen vreemdelingen meer maar maken deel uit van de Gemeente die bestaat uit het fundament van de Apostelen en Profeten. Heiden zijn ook stenen die worden gebruikt voor de bouw van een Goddelijk huis.
4 En komt tot Hem, de levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus. 6Daarom staat er in een schriftwoord:
Zie, Ik leg in Sion een uitverkoren en kostbare hoeksteen, en wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.
Dat was het mysterie dat door Petrus en Paulus (beide Joden) moest worden geopenbaard.
De verwarring is nu dat er in het oude verbond niet of nauwelijks heidenen bij konden komen tenzij zich lieten besnijden en de wet van Mozes houden. Maar dat was sporadisch. Je leest in Nehemia 13 en 14 dat de Moabieten en de Ammonieten wegstuurt.
Onder het nieuwe verbond is dat totaal anders. Daar krijgen de heidenen door te geloven in Jezus Christus het burgerschap Israëls. Het is is dan wel het Israël wat de Messias heeft aangenomen.
Nou deze Gemeente God allang voorzien. Dat was Zijn Hoofddoel. Een volk vergaderen uit alle stammen volken en naties die deel zouden uitmaken van zijn oudstestamentische gelovige deel.
door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, 10om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten, Efeze 1
Dus God heeft Israël nooit verworpen noch vervangen, maar uitgebreid.!!!
De ongelovige Joden werden echter afgehouwen, zoals Paulus vertelt in Romeinen 11.
Maar dat is niet de discussie. Jezus heeft het in Mattheus 24 wel degelijk over zijn Gemeente, en die Gemeente zal Hij aan het einde van de grote verdrukking verzamelen van alle uithoeken der aarde.
Het dispensationalisme heeft een valse grond. De Joden moeten gestraft worden vanwege hun ongeloof en de Gemeente mag de zegening ontvangen.
Waarom? Zijn we beter dan ongelovige Joden? Als het goed is wel, wij zijn wederomgeboren. Ik ben er diverse keren geweest en het raakt me altijd weer hoe ze verlangen naar Hun Messias. Als ik hun dan vertel dat juist hun Messias reeds gestorven is voor hun en mijn zonden , dan zie je dat ze er naar verlangen om het te geloven.
Ik weet ook wel dat Messias belijdende Joden en Christenen (kinderen Gods) soms lijnrecht tegenover elkaar kunnen staan. Maar in de vorige post gaf ik al aan, dat ieder persoonlijk moet verschijnen voor de Vader en Zijn heilige engelen. Zal je naam dan worden beleden door Christus zelf?
Daniel en het boek Openbaringen zijn glasghelder. Het beest uit de zee gaat oorlogvoeren tegen de heiligen en zal hen overwinnen.
En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; Openbaring 13.
De heiligen zijn de kinderen Gods.
Ik zag, dat die horen strijd voerde tegen de heiligen en hen overmocht, 22totdat de Oude van dagen kwam en recht verschaft werd aan de heiligen des Allerhoogsten en de tijd naderde, dat de heiligen het koningschap in bezit kregen. Daniel 7.
Het is een perfecte kopie van elkaar. Nee beste Moi, de Gemeente gaat door de grote verdrukking en zal haar meest perfecte gestalte krijgen, een bruid zonder vlek of rimpel.
En als haar Bruidegom komt, wat er dan ook mag gebeuren, ze zal altijd bij haar Man zijn.

Moi

02-07-2018 09:14
Wat de Heere Jezus aan zijn discipelen vertelt over de Grote Verdrukking, geldt voor de Joden. De kerk, ook wel de gemeente, bestond toen nog niet. Als wedergeboren christenen wel door de Grote Verdrukking zouden moeten, had Paulus in zijn brieven duidelijke instructies daarover moeten schrijven.

Nu hebben veel christenen ook met verdrukking en vervolging te maken, denk maar in Noord-Korea welke niets anders is dan het rijk ven de antichrist in het klein, of in de moslimwereld. Maar dat is niet de Grote Verdrukking.

Meer over de Opname en de eindtijd, kijk op www.raptureready.com

BASTIAAN

02-07-2018 06:40
Bedankt Willem Versluis voor deze boeiende samenvatting. Mee eens!

Conclusie: De Here TEGEMOET wordt door Darbysten en dus ook nu door het Zoeklicht veronachtzaamd, resp. verkeerd uitgelegd.

In Nederland is het Dispensationalisme dominant geworden door o.a. Johan de Heer, Het Zoeklicht, Evangelische Omroep met Willem Ouweneel, de boeken van Tim le Haye en Hall Lindsey.

Het foute idee van de zogenaamde opname van de Gemeente vindt u:

http:www.reformation.org/deadly-jesuits.html

http://regal-network.com/dispensationalism/

Hoop dat ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht de lezers van deze info op de hoogte brengt. Ik mis trouwens ook de rol van Israël in dit stuk.

Het boek Openbaring is een 100% Joods boek gedicteerd door de Joodse Jeshua, de Zoon van God, aan de Joodse Apostel Johannes op Patmos met 12x daarin het bevel: SCHRIJF!!!

Hoe verklaard dominee Niemeijer Openbaring 7, 14 en 19?

Het gaat toch straks allemaal over de wedergekomen Jeshua en zijn Duizendjarig Koningschap in Jeruzalem de stad van de grote Koning? Psalm 48 en Mattheus 5:35 en Openbaring 20.

Alle volken en zeker de gelovigen zullen Jeshua dáár ontmoeten volgens Zachariah 14:9. Wie niet komt of niet wil komen die kan zijn borst natmaken. Zie vers 16-21.

Willem Versluis

02-07-2018 01:43
Laat je niet misleiden:
In o.a. 1 Tess.2:3,4 wordt gewaarschuwd je niet te laten misleiden, omdat er over de wederkomst veel dwaalleer verkondigd zal worden, met name in de eindtijd. Ook Jezus zelf waarschuwt ons hiervoor. (Zie bijv. Matt. 24:4-5 en Lukas 21:8). Daarom is het ook belangrijk om alles wat hierover gezegd en geprofeteerd en geschreven wordt altijd te toetsen aan de Bijbel. Probeer niet in de Bijbel teksten te zoeken, die mogelijk jouw theorie of wens ondersteunen, maar lees de Bijbel als één geheel en neem die als uitgangspunt.
Jezus spreekt zelf over de wederkomst
In o.a Mattheus 24, Lucas 21 en Marcus 13 spreekt Jezus zelf over de wederkomst. Wat kun je beter als uitgangspunt nemen dan Jezus' eigen woorden? Hij onderwijst zijn discipelen/ zijn volgelingen over de eindtijd.
Jezus noemt deze tijd ook wel 'de tijd van terreur' (Mattheus 24:29) of 'de tijd der grote benauwdheid'. Wat er te gebeuren staat en hoe ze hierin staande kunnen blijven:
Jezus waarschuwt voor valse Christussen; mensen die zullen doen alsof de wederkomst als geweest is en zeggen: "Ik ben de Christus". Er zullen zelfs grote wonderen gebeuren. Maar deze mensen moet je niet zomaar geloven.
[Mattheus 24:4-5 + Lucas 21:8 + Marcus 13:6 + Marcus 13:21-23]
Er zullen oorlogen, rampen, hongersnoden, ziekten en aardbevingen zijn. En het zullen er steeds meer zijn en steeds heftiger. Maar wij moeten ons geen zorgen maken, want deze dingen moeten gebeuren vóór Jezus wederkomst. Ze vormen slechts het begin van de ellende die ons te wachten staat. Maar deze dingen moeten gebeuren, maar is het einde nog niet.
[Mattheus 24:6-8 + Lucas 21:9-11 + Marcus 13:7-8]
Christenen zullen worden overgeleverd aan verdrukking en vervolging en misschien zelfs gedood worden of gehaat door eigen familie. Jezus roept op om dan juist te volharden in je geloof, want alleen als je stand houdt in deze verdrukkingen en trouw blijft aan Hem, kun je het eeuwig leven beërven.
[Mattheus 24:9-11,13 + Lucas 21:12-19 + Marcus 13:9-13]
Er zullen mensen moeten vluchten voor alle ellende in de wereld. Jezus zegt dat je moet bidden dat als je dan moet vluchten dat het niet op de sabbat valt en niet in de winter.
[Mattheus 24:16-20 + Lucas 21:21 + Marcus 13:14]
Er zullen tekenen zijn aan de hemel van zon, maan en sterren. Ook zal de branding van de zee grote angst veroorzaken.
[Mattheus 24:29 + Lucas 21:25-26 + Marcus 13:24-25]
Na de grote verdrukking komt Jezus terug op een wolk en dit zal zijn in macht en heerlijkheid (Luc. 21:27). Want zoals een bliksemflits langs de hemel gaat van oost naar west, zo zal de wederkomst zijn. Elk oog zal Hem zien als Jezus terugkomt. Niks stiekems dus.
[Mattheus 24:29-30 + Lucas 21:25-26 + Marcus 13:24-25]
Hét teken van zijn komst zal aan de hemel zijn en alle stammen der aarde zullen hem zien komen. Er zullen engelen bij zijn met luid bazuingeschal en alle uitverkorenen zullen verzameld worden uit de 4 windstreken der aarde.
[Mattheus 24:31 + Lucas 21:27-28 + Marcus 13:26]
Als het gruwel der verwoesting in de 'heilige plaats' komt te staan, dan is extra alertheid gevraagd. Blijf daar niet in de buurt!
Conclusie: de 'opnametheorie' is niet bijbels
Uit het bovenstaande blijkt dus overduidelijk, dat de opnametheorie van o.a. Tim LaHaye niet klopt met wat de Bijbel schetst en wat Jezus erover vertelt...
Jezus spreekt zelf helemaal niet over een geheime opname van christenen vóór de grote verdrukking in de eindtijd, die zonder voortekenen zal plaatsvinden en waarin Hij zijn uitverkorenen stiekem ophaalt.
Jezus heeft het er ook niet over dat die grote verdrukking aan de christenen voorbij zal gaan. Van hen wordt juist volharding gevraagd in deze periode. De grote verdukking zal een zware tijd zijn, juist voor christenen. Want naast de toenemende ellende in de wereld, krijgen zij nog eens extra te maken met vervolging en afwijzing; zelfs door mensen die heel dicht bij hen staan (stonden). In Marcus 13:20 en Mattheus 24:22 staat ook het volgende:
Marcus 13:20 - God verkort de dagen van 'de grote verdrukking'
'Als God die dagen niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen, zijn uitverkorenen, heeft hij die dagen verkort.'
Mattheüs 24:22 - God verkort 'de grote verdrukking' ter wille van de uitverkorenen
'Als God de duur ervan niet zou verkorten, zou geen sterveling het overleven. Maar ter wille van de uitverkorenen zal God de duur ervan verkorten.'.
De Gemeente van Christus blijft ten tijde van de grote verdrukking haar bruidegom trouw zelfs tot inde dood. Men gaat er dan al gauw vanuit dat Jezus geen bloedige of dode bruid wil. Het wordt een bruid die zonder vlek of rimpel voor haar Bruidegom verschijnt als Hij wederkomt. En degene die in Christus ontslapen zijn en gedood om hun geloof (zielen onder het altaar) gaan Hem het eerst tegemoet. Uiteindelijk zullen ze in de grote verdrukking hun leven niet lief gehad hebben tot in de dood. Zij hebben de Satan over wonnen door het bloed van het Lam en het woord van hun getuigenis.
De voorwaarde om met Hem te heersen is duidelijk. OVERWINNEN. De brieven die geadresseerd aan de zeven gemeenten zijn in het einde van hun brief eenduidig. WIE OVERWINT.
Corrie ten Boom heeft eens gezegd: “God maakt geen leger van kinderen Gods klaar om op het moment dat het er echt om gaat maar weg te nemen.”
Ook Paulus spreekt over de wederkomst van Jezus:
1 Tess. 4:15-18 - Gestorven Christenen staan eerst op
'We houden ons aan een woord van de Heer als we u zeggen: Wij die nog in leven blijven tot de komst van de Heer, hebben geen voorrang op de gestorvenen. Want wanneer het teken wordt gegeven, de aartsengel zijn stem verheft en Gods bazuin klinkt, zal de Heer zelf afdalen uit de hemel. Eerst staan dan de gestorven christenen op; daarna worden wij die nog in leven zijn, samen met de verrezenen weggevoerd op de wolken in de lucht om de Heer te ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar dus hiermee'.
1 Cor 15:50-53 - Gestorvene- en levende Christenen krijgen een onvergankelijk lichaam
'Wat ik zeggen wil, broeders en zusters, is dit: een mens van vlees en bloed kan geen deel krijgen aan het koninkrijk van God, en wat vergankelijk is, zal geen deel krijgen aan wat onvergankelijk is. Ik zal u een geheim vertellen: we zullen niet allemaal sterven, maar wel allemaal veranderd worden, opeens, in een oogwenk, bij het laatste bazuingeschal.
Want de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen worden opgewekt, en wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijk lichaam moet bekleed worden met onvergankelijkheid, dit sterfelijk lichaam met onsterfelijkheid'.
Wanneer Jezus terugkomt, zal iedereen op Aarde Hem zien terugkomen en er zal veel bazuingeschal zijn, dus dat zal zeker niet stilletjes zijn. Het zal heel indrukwekkend zijn, met macht en majesteit en elke knie zal zich voor Jezus neerbuigen en ontzag een overweldiging. De mensen die niet bij Jezus horen, zullen de bergen in vluchten en deze smeken op hen te vallen zodat ze sterven'.
Openbaring 6:14-17 - Een geweldige wederkomst die niemand zal ontgaan!
'Het uitspansel verdween als een stuk papier dat wordt opgerold, en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. Koningen der aarde, edelen, legeraanvoerders, rijken en machtigen, en alle andere mensen, slaven en vrije burgers, verborgen zich in de spelonken en tussen de rotsen in de bergen.
En ze riepen tot de bergen en de rotsen: ‘Val op ons neer en verberg ons voor de blik van hem die op de troon is gezeten en voor de toorn van het Lam! Want de grote dag van hun wraak is aangebroken, en wie kan dan staande blijven?’'
Filippenzen 2:10-11 - Ieder buigt de knieën voor Jezus tot eer van zijn Vader GOD
'zodat iedereen in de hemel, op de aarde en onder de aarde, de knieën zou buigen voor hem die Jezus heet en allen openlijk zouden uitroepen, tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer'.
De vijgeboom en de dagen van Noach (Matt. 24:32-42)
Jezus wil ons nog twee dingen leren nadat Hij de tekenen genoemd heeft, die aan zijn wederkomst voorafgaan.
1. Hij vraagt dat wij ons voorbereiden op de grote verdrukking en om waakzaam te zijn voor Zijn terugkomst.
Het is niet zo dat we ons geen zorgen hoeven maken, omdat Hij ons toch zal wegplukken van de aarde vóórdat we ellende komt. Nee, Hij roept op tot volharding en standvastigheid in de grote verdrukking. Zie ook Openbaringen 14:12, waar staat dat je standvastig bent door de geboden van God en het getuigenis van Jezus te bewaren. Het zal dus in de eindtijd moeilijk zijn om al Gods geboden te kunnen houden en om Jezus trouw te blijven.

2. Hij leert ons te kijken naar de tekenen die Hij geeft.
Niet om het precieze tijdstip van zijn komst te berekenen, maar wel om een soort chronologie te ontdekken. Niemand weet namelijk precies wanneer Jezus terugkomt; ook Jezus zelf niet en de engelen ook niet. Alleen GOD weet het!

Mattheüs 24:36- GOD -de Vader van Jezus- weet het tijdstip van de Wederkomst
'Maar wanneer die dag of dat uur zal komen, weet niemand; de engelen in de hemel niet en ook de Zoon niet, alleen de Vader weet het'.
Marcus 13:32 - Jezus en de engelen weten het tijdstip niet...
'Wanneer die dag of dat uur komt, weet niemand; de engelen in de hemel niet en ook de Zoon niet, alleen de Vader weet het'.

In de dagen van Noach waarschuwde Noach zijn volk wel degelijk en Lot heeft ook zijn stadsgenoten gewaarschuwd, maar zij hadden er geen boodschap aan. Zij hebben de 'tekenen' niet opgemerkt, waardoor de zondvloed en de verwoesting van Sodom en Gomorra voor hen onverwachts kwam.
Dus hoewel het gewone leven van eten en drinken, trouwen en werken gewoon door zal gaan tot het moment van Jezus wederkomt, kun je je weldegelijk op zijn komst voorbereiden door naar de tekenen te kijken die hij noemt. Net zoals veranderingen aan een boom de seizoenen aangeeft. Voor sommigen zal zijn komst dus zeker onverwachts zijn, want zij zullen totaal onvoorbereid zijn.

De grote verdrukking is niet Gods toorn en ook niet Gods Oordeel
Het is goed om te realiseren dat de grote verdrukking (waarover Jezus spreekt in o.a. Matt. 24), niet hetzelfde is als Gods toorn in Openbaringen (de 7 plagen) en ook niet hetzelfde is als Gods Oordeel.
De grote verdrukking is ellende die voortkomt uit de zondeval. Hierdoor is er o.a. ziekte en haat in de wereld gekomen. Dit treft alle mensen op aarde. Héél de schepping verzucht zich hieronder en wacht op de wederkomst van Jezus. De grote verdrukking treft dus ook Christenen!
Gods toorn is echter een reactie van God hierop. Het is als het ware Gods wraak tegen degenen die Hem haten en vervloeken. Zij die in Babylon horen en het merkteken van het Beest ontvangen hebben.
Gods Oordeel is voor allen die gezondigd hebben (iedereen dus!). Echter zij die hun klederen hebben gewassen in Jezus bloed en zijn offer hebben aangenomen, kunnen bij Gods Oordeel van de mensheid worden vrijgesproken. Als Jezus terugkomst, is het oordeel al bekend!
In de grote verdrukking wordt standvastigheid gevraagd voor de geboden van God en het getuigenis van Jezus (Openbaring 12:17 en 14:12). Zij die dit doen hebben het zegel van God.
Jezus pleit en bidt voor ons, als Middelaar, voor de troon van God. In Hem kunnen wij genade vinden bij God totdat de genadetijd is afgelopen en het uitstorten van de 7 plagen over Babylon met zijn aanhangers zal plaatsvinden.
Wanneer de 7 plagen beginnen is er geen genade meer; geen '2e kans dus'. De toorn van God wordt "onvermengd" uitgegoten over hen die tegen God gekozen hebben. Ze hebben de oproep tot bekering niet aangenomen en ook geen afstand genomen van Babylon en allen wat daarbij hoort. Hierdoor hebben zij het merkteken van het Beest ontvangen. [Openbaring 16:19 en Openbaring 18:6]
Openbaring 3:1-6 Aan Sardes 1 En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes: Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft, maar gij zijt dood. 2 Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. 3 Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen. 4 Doch gij hebt enkele personen te Sardes, die hun klederen niet hebben bezoedeld, en zij zullen met Mij in witte klederen wandelen, omdat zij het waardig zijn. 5 Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens, maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn engelen. 6 Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt.

Besef even goed wat hier staat. Hij zegt tegen Zijn gemeente dat Hij komt als een dief in de nacht!!! Hij spreekt dus tegen gelovigen. Zij rekenen er dus niet op en dan plots komt Hij als een dief in de nacht. Het doet me tevens denken aan de gelijkenis van de 5 wijze en de 5 dwaze maagden. Alle 10 maagd, dus een zuiver leven en allen uitkijkend naar de komst van de Bruidegom. Maar Hij bleef uit en uiteindelijk sukkelen ze toch in slaap. NA MIDDERNACHT horen ze de Bruidegom. (Rond middernacht is het meestal op zijn donkerst. Dat is het beeld van de grote verdrukking) Dan zijn er maar 5 die weten wat ze moeten doen. De andere 5 hadden er niet op gerekend dat het zo zou uitlopen. Ze gingen er vanuit dat het in een korte tijd zou gaan gebeuren en waren niet voorbereid om de duisternis. In paniek gaan ze om olie. Uiteindelijk komen ze aan bij het gebouw waar het feest is begonnen, en vol verwachting kloppen ze aan. HEER, HEER doe ons open. Het valt op dat de Brui-degom niet zegt: “wat zijn jullie laat, of “zijn jullie daar eindelijk”? Nee Hij zegt “IK KEN U NIET”.
Het is voor mij de waarschuwing om met name deze gemeente in Sardes op mezelf te betrekken. Zijn mijn klederen zuiver, of bezoedeld? Wat wil ik eraan doen om ze zuiver te houden? Degene die daadwerkelijk, onbezoedelde klederen heeft zijn “waardig” bevonden om met Christus zelf in witte klederen te lopen. En dat is niet alles. Jezus Christus zal zelf de naam van mij, belijden aan Zijn Vader en zijn heilige engelen. Het gaat je pet te boven. Ik vind het onvoorstelbaar. Aan de zelfgenoegzame gemeente te Laodicea wordt zelfs gezegd dat indien zij overwinnen, zij met Jezus op Zijn troon zullen zitten!
Wat verwacht Christus van mij voordat Hij wederkomt?
Openbaring 3:21 21 Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met mijn Vader op zijn troon. Hoe treft Jezus u aan bij zijn wederkomst?
1 Korinthiërs 1:8 Hij zal u ook bevestigen ten einde toe, zodat gij onberispelijk zult zijn op de dag van onze Here Jezus [Christus].
1 Tessalonicenzen 3:13 om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen.
1 Tessalonicenzen 5:23 En Hij, de God des vredes, heilige u geheel en al, en geheel uw geest, ziel en lichaam moge bij de komst van onze Here Jezus Christus blij-ken in allen dele onberispelijk bewaard te zijn.
Het is dus een verlangen van God, dat op de dag dat Jezus wederkomt, dat ieder die gelooft in God en vergeving van zonden heeft ontvangen door het bloed van Jezus, dat hij of zij in allen dele onberispelijk zal zijn.

BASTIAAN

01-07-2018 08:15
Beste Alfred, een interessante woordstudie van u maar de meeste gelovigen, ook ik niet, zullen er geen bal van begrijpen, geen touw aan vast kunnen knopen.

Jeshua heeft een boodschap die zelfs kinderen kunnen begrijpen.

Jeshua heeft na Mattheus 24 en 25 die over het hoe en wanneer van Zijn wederkomst vertellen ook nog eens in Zijn Boek Openbaring het sluitstuk van de Canon [Psalm 118 Jeshua de Hoeksteen] duidelijk uiteengezet in Openbaring 14 en 19 hoe Hij de volken zal gaan oordelen in het BIJZIJN van Zijn Gemeente.

Zag Israël ook niet alle Egyptenaren en Farao dood op de oever van de Schelfzee liggen. Hij had alle Joodse jongetjes laten verdrinken in de Nijl, God zette het hem betaald en liet hem en zijn leger verdrinken in de Schelfzee. Ze zonken als steen en lood. De Israëlieten Juichten!!!

Details Exodus 15. Doen wij straks ook. Psalm 58.

Jeshua, de Zoon van God wordt Koning/Masjiach over de gehele aarde in Jeruzalem. Psalm 72 en Zachariah 14:9. Heel de aarde zal dat zien via CNN en BBC-World en Aljazeera!!!

Ik zie uit naar Zijn wederkomst zoals Openbaring 14:1 dat zo realistisch beschrijft dat zelfs een kind het direct begrijpt: Lees maar mee:

• Openbaring 14:1
Het Lam en zijn vrijgekochten
141 En ik zag en zie, het Lam stond op de berg Sion en met Hem honderdvierenveertigduizend, op wier voorhoofden zijn naam en de naam zijns Vaders geschreven stonden.

[meer details in Openbaring 7 wie die 144.000 zijn.]

Zie ook alle beloften over Zijn wederkomst en Regering in Jeruzalem in het Oude Testament. Dit is geen Akadabra maar een duidelijke uiteenzetting van Zijn Regering in Jeruzalem op de Berg Sion.

Psalm 125:1
• Vertrouwen op God bij vreemde overheersing
1251 Een bedevaartslied.
Wie op de HERE vertrouwen, zijn als de berg Sion,
die niet wankelt, maar voor altoos blijft.

• Jesaja 8:18
18 Zie, ik en de kinderen die mij de HERE gegeven heeft, zijn tot tekenen en tot zinnebeelden onder Israël vanwege de HERE der heerscharen, die op de berg Sion woont.


Jesaja 24:23
23 Dan zal de blanke maan schaamrood worden, en de gloeiende zon zal zich schamen, want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten.

JESAJA 25...Het heil voor de volken
6En de Here der heerscharen zal op deze berg voor alle volken een feestmaal van vette spijzen aanrichten, een feestmaal van belegen wijnen: van mergrijke, vette spijzen, van gezuiverde, belegen wijnen.

7En Hij zal op deze berg de sluier vernietigen, die alle natiën omsluiert, en de bedekking, waarmede alle volken bedekt zijn. 8Hij zal voor eeuwig de dood vernietigen, en de Here Here zal de tranen van alle aangezichten afwissen en de smaad van zijn volk zal Hij van de gehele aarde verwijderen, want de Here heeft het gesproken.

9En men zal te dien dage zeggen: Zie, deze is onze God, van wie wij hoopten, dat Hij ons zou verlossen; dit is de Here, op wie wij hoopten; laten wij juichen en ons verblijden over de verlossing die Hij geeft.

10Want de hand des Heren zal op deze berg rusten, maar Moab zal op zijn plaats neergestampt worden, zoals stro neergestampt wordt in het water van een mestkuil. 11Spreidt het zijn handen daarin uit, zoals een zwemmer ze uitspreidt om te zwemmen, dan zal Hij zijn hoogmoed vernederen ondanks zijn listige handgrepen.

12Ja, de ontoegankelijke versterking uwer muren zal Hij neerwerpen, vernederen, op de grond doen neerstorten tot in het stof.


• Jesaja 31:4
4 Want zo zegt de HERE tot mij: Zoals een leeuw of een leeuwejong over zijn prooi gromt – de ganse schare der herders wordt tegen hem samengeroepen, maar hij schrikt niet voor hun stem en vreest niet voor hun getier – zo zal de HERE der heerscharen ten strijde nederdalen op de berg Sion en op diens heuvel;

• Jesaja 40:9
9 Klim op een hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie, hier is uw God!

• Joël 2:1
21 Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij!

Joël 2:32
32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen.

• Joël 3:17
17 En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken.

• Amos 6:1 Valse gerustheid en haar gevolgen
61 Wee de zorgelozen op Sion, en die zich veilig voelen op de berg van Samaria, de uitgelezenen van de keur der volken, tot wie het huis Israëls komt!

• Obadja 1:17
17 Maar op de berg Sion zal er ontkoming zijn, en die zal een heiligdom wezen; en het huis van Jakob zal zijn bezittingen weer in bezit nemen.

• Micha 4:7
7 En Ik zal het kreupele stellen tot een overblijfsel en het verdrevene tot een machtig volk, en de HERE zal Koning over hen zijn op de berg Sion, van nu aan tot in eeuwigheid.

Israël wordt met zijn Masjiach Jeshua tot Hoofd der volken. Jeremia 31:7 en Openbaring 7, 14 en 19. Lees het en verheug u met Hem!!! He shall reign forever and ever. Hallelujah!!!

Alfred

01-07-2018 12:42
Het Griekse woord voor ‘opname’ in 1Thess.4:17 is een afgeleide van het woord harpazô, met de algemene betekenis van ‘roven’, ‘snel grijpen’, ‘grissen’, etc. Dat dan bij ons het beeld opkomt van een dief is in dit kader niet zo gek. Immers, wie komt er ‘als een dief’? Dat beschrijft Paulus een paar verzen verder in 1Thess.5:2, het is de Heer Jezus Christus en de daarmee samenhangende Dag des Heren die aanbreekt. In de volgende verzen wordt er ook een link gelegd tussen de komst van Christus en ‘(als) een dief’: Matt.24:43, 1Thess5:4, 2Petr.3:10, Openb.3:3 en Openb.16:15.
Een woordstudie brengt ons ook naar Hand.8:39, Jud.1:23 en Openb.12:5 met een op het eerste oog enigszins andere betekenis.
Openb.12:4-6 is qua gebeurtenis/betekenis te linken aan 1Thess.4:17. De apostel Johannes ziet daar de draak, de vrouw en het mannelijk kind. Alle drie representeren ze een persoon en een volk. De zoon wordt weggegrist (harpazô) en de vrouw vlucht naar de woestijn (vgl. met Matt.24:16). Daarmee is dus ook meteen duidelijk dat op een andere wijze een gelovig deel vanuit Judea redding krijgt!
Zij die deel hebben aan de ‘opname’ worden (weg)gegrist en wel zoals het er letterlijk staat ‘in wolken’ (nephele), dat kan verstaan worden als ‘in wolken van mensen’, of ‘in wolken’ zoals wij die kennen in de lucht. In het Grieks staat er immers geen (bepaald) lidwoord voor het woord ‘wolken’. De groep wordt weggegrist tot ín de lucht (aera). Uit een woordstudie blijkt het dan om de atmosferische lucht te gaan, vergelijk o.m. Hand.22.23. Echter dit kan secundair ook als ‘de hemel’ worden opgevat o.g.v. de tekst ‘vogelen des hemels’ (Matt.6:26; 8:20, Hand.10:12, etc.).

Dan de toorn. In de Schrift hebben we met verschillende vormen van toorn te maken. In dit kader de toorn van de draak/volkeren én de toorn van God die daar op volgt (o.a. Openb.11:18). De zoon en de vrouw worden gered en hebben geen deel aan de toorn van de draak/volkeren en ook niet aan de toorn van God. Na het (weg)grissen zal de draak zijn toorn richten op ‘de overigen’ (Openb.12:17).

Herman Degenhart

30-06-2018 08:29
Moi, het antwoord op uw vraag is neen. Maar daarvoor is niet nodig dat de Heer de gemeente opneemt. Ook de dood van de eerstgeborenen in Egypte ging aan Israël voorbij. Ook die plaag werd door de Heer uitgevoerd en niet door mensen. Zo zullen ook de plagen in de eindtijd aan de gemeente en aan Israël voorbij gaan, maar niet aan de heidenen.

Moi

30-06-2018 06:22
Op http://www.raptureready.com/2018/06/30/three-woes-revelation-ronda-lane/ "The Three Woes of Revelation :: By Ronda Lane" over de vreselijke oordelen van de 7 jaar durende Grote Verdrukking. Denk je dat de Heere God oprechte christenen die verlost zijn door het verzoeningswerk van de Heere Jezus aan het Kruis van Golgotha, laat lijden onder die vreselijke oordelen uit het boek Openbaringen?

BASTIAAN

30-06-2018 03:06
Dank Alfred voor uw reactie. Inderdaad vergat ik de bekende tekst van Paulus toe te lichten:

"Je haalt in je reactie wel een aantal Bijbelteksten aan, maar niet die uit 1 Thess.4:17, en juist daar is ‘de leer van de opname’ zoals jij het noemt voor een belangrijk deel op gefundeerd."

Een belangrijk zin daarin: De Here TEGEMOET wordt door Darbysten en dus ook door het Zoeklicht veronachtzaamd, resp. verkeerd uitgelegd.

De BijbelGetrouwe gelovigen, Joden en Gelovigen uit de volken die uitzien naar de komst des Heren zullen inderdaad opgenomen worden De Here Tegemoet in de lucht zoals bruiloftsgasten in het M-O gewend zijn.

Als ze Hem ontmoeten zullen ze met Hem terugkeren naar Jeruzalem om daar met Hem de Bruiloft van het Lam te vieren zoals Johannes in Openbaring 19 beschrijft.

Dus niks geen Twee Wederkomsten van Jeshua!

@Vader Jacob. De Bijbel werd in de Hebreeuwse Taal aan het Joodse Volk op de Sinaï, een berg in Arabië gegeven aan Mozes. Exodus 19 en 20.

En ja, Vader Jacob, alle schrijvers die in opdracht van JHWH het Oude en Nw. Testament aan ons overleverden waren allemaal Joden.

Joden werden ook als eerst gedoopt in/met de Heilige Geest. Joden werden dan ook de eerste zendelingen die de wereld introkken met het Evangelie van Jeshua!

Dus het Heil is uit de Joden volgens Jeshua. Johannes 4:22. Aan Joden inclusief Paulus de Apostel een Jood uit de Stam Benjamin. Romeinen 11.

Jeshua, uit het volk der Joden geboren, Mattheus 1:1 komt dan ook terug in Jeruzalem en niet in Rome of Mekka. Details: Openbaring 14 en 19. Zachariah 14. Het is maar dat u het weet!

Alfred

30-06-2018 01:51
Beste Bastiaan,

Het zal mij eigenlijk een zorg zijn wat organisaties en mensen van verleden en heden met naam en faam over de opname hebben geschreven. Veel interessanter is het wat de apostelen hebben geschreven, toch?
Je haalt in je reactie wel een aantal Bijbelteksten aan, maar niet die uit 1Thess.4:17, en juist daar is ‘de leer van de opname’ zoals jij het noemt voor een belangrijk deel op gefundeerd. Je mag wat mij betreft best een afkeer hebben van het vertaalwoord ‘opname’ o.i.d. in 1Thess.4:17, maar over welke gebeurtenis heeft Paulus het volgens jou dán als het geen opname is?

Alfred

30-06-2018 10:39
Het bronartikel in Het Zoeklicht heb ik niet gelezen. Maar ik vind dat er te veel in algemeenheden wordt geschreven, dat kan concreter, zeker voor een dominee. Zo blijft ‘de opname’ tot in lengte van dagen een controversieel onderwerp, en blijft de discussie een herhaling van zetten.
Zo hadden de begrippen 'gemeente', 'wereld' en 'plotselinge verdwijning' best nader uitgewerkt mogen worden, maar wellicht is dat wél gedaan in het bronartikel.
Overigens reikt Gods heilsplan verder dan ‘alleen’ de aarde, ook de hemelse machten en krachten moeten onder de heerschappij van Christus worden gebracht.
Jammer dat hier weer het woordje ‘hel’ wordt gebezigd, maar dat is nu niet het onderwerp.

vader Jakob

30-06-2018 10:33
Tja Bastiaan, hoeveel misvattingen jij in een reaktie bij elkaar weet te vegen is best knap. Probleem is wel dat je het allemaal zelf lijkt ook te geloven. Je maakt zo wel heel veel medegelovigen op zijn minst verdacht. Er is niks demonisch aan t dispensationalisme. Iets roepen is een ding, het bewijzen vanuit de Schrift natuurlijk iets heel anders. De Bijbel is geen Joods boek, maar het Woord van God. Een cruciaal verschil!

BASTIAAN

30-06-2018 09:59
Ik schreef al eerder dat het Zoeklicht de achterhaalde leer van Johannes de Heer en de Jezuïet John Nelson Darby verkondigd. Darby die later met Scofield aanvoerder werd van het Dispensationalisme, leer der bedelingen in de Vergadering der gelovigen. [C.I. Scofield, auteur van de omstreden Scofield Bijbel]

Pas in de 19e eeuw toen ook de sekte van Jehova' s Getuigen van Russell [Vrijmetselaar] en de Mormonen van Joseph Smith [Vrijmetselaar] en ook de Zevende Dag Adventisten ontstonden werd het Dispensationalisme verspreid door de zeer omstreden C. I. Scofield, die een nieuwe bijbel uitgaf, net als de Jehova's en de Mormonen, waarin deze leer verwerkt zat, de Scofield Reference Bible.

Veel Christenen namen klakkeloos deze leer aan van deze omstreden Scofield, omdat ze onder de indruk waren van deze uitvoerige Scofield studiebijbel.

Deze Propaganda-Bijbel van het Dispensationalisme is de basis geworden voor het denken van de meeste evangelische christenen, omdat die beweging hoofdzakelijk bestond uit gewone mensen, die niet gewend waren diepgaande studie van het Woord te doen.

In Nederland is het Dispensationalisme dominant geworden omdat de Evangelische Omroep onder sterke invloed stond van ‘Het Zoeklicht’, een organisatie die voortdurend het Dispensationalisme verkondigt.

Het idee van de zogenaamde opname van de Gemeente vindt u: http://regal-network.com/dispensationalism/

Door de leer van John Nelson Darby gingen christenen de Bijbel anders bestuderen, en daaruit is het idee van een wereldwijde opname van alle christenen ontstaan.

Ook vandaag zijn er christenen die demonische visioenen ontvangen die deze dwaling kracht bijzetten.

Het Zoeklicht zou toch beter moeten weten. De Bijbel is een honderd procent Joods Boek zowel het Oude als het Nw. Testament. Jeshua werd als Jood geboren in Bethlehem en is een nazaat van David en Abraham. Mattheus 1:1.

Hem is gegeven Alle macht in hemel en op aarde. Mattheus 28. Jeshua versloeg de duivel en al zijn handlangers/demonen aan het Kruis van Golgotha. Colossenzen 2.

Hij zal wederkomen met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs als Koning der Joden in Jeruzalem de Stad van de grote Koning. Psalm 48, Mattheus 5:35 en Openbaring 7, 14 en 19. Koning der koningen. Psalm 72.

Joden en gelovigen uit de volken zullen één zijn onder dat ene Hoofd zoals Paulus leerde in Efeze 2 en 3. Conclusie: Alle huidige godsdiensten zullen verdampen.

Er zal geen kerk/afgod meer in het Koninkrijk van Jeshua bestaan die nog antisemitisme leert zoals nu het geval is.

Alle kerken zullen zich straks allemaal onderwerpen aan dat ene Hoofd, Koning en Masjiach Jeshua in Israël zoals Paulus dat leert in Romeinen 11 en zoals Zachariah 14 en Openbaring 19 dat leert. Israël zal met Koning Jeshua tot HOOFD der volken worden waarover Mozes al schreef in Deut. 28:1-14 en Jeremia 31:7 en Jesaja 60.

Alle kerken die in 2012 op het Malieveld in Den Haag en 2017 en 2018 een verbond met de Paus sloten Wittenberg, Utrecht, en pas geleden in Geneve tijdens het 70-jarig jubileum van de Wereldraad van Kerken zullen door Jeshua uit Zijn mond gespuwd worden. Openbaring 3.

Waarom? Zij hebben de Woorden van Jeshua en de Reformatie 1517 vernacheld. Maarten Luther en Johannes Calvijn schroomden niet om de Paus met zijn Inquisitie de antichrist te noemen.

De Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Heidelberger Catechismus kunnen nu dan ook bij het oud papier gezet worden want die leren dat de Mis een vervloekte afgoderij is. Zondag 30.

En het Zoeklicht? Die zou duidelijker moeten leren dat de Paus die een grote vriend van de Islam is en de grootste vijand van Israël en de Bijbelgetrouwe gelovigen is, zijn dagen geteld zijn.

Terecht riep de Europarlementariër de Ierse dominee Ian Paisly in het Europarlement 1988 waar de Poolse Paus te gast was LUIDKEELS naar de paus: Antichrist-Antichrist-Antichrist!!!

Hoeveel bijval kreeg Ian Paisley? Smaad en hoon en Schaamteloze stilte van kerken!

Het oordeel van de RKK en zijn pausen het beest en de valse profeet [3x raden wie dat is] staat uitvoerig beschreven in Openbaring 19 en 20.

De Bijbel leert dat alle grote steden van de wereld zullen vergaan. Openbaring 16 dus ook Rome en Mekka.

Jeruzalem 800x genoemd in de Bijbel is de stad van de grote Koning en vanuit de nieuw herbouwde Tempel daar [Zachariah 6 en Ezechiël 40-48] zal Jeshua alle volken oordelen. Details Mattheus 25:31-46.

Er komt een nieuwe hemel en aarde waarop Gerechtigheid woont!!! 2 Petrus 2 en 3.

Tonnie

30-06-2018 08:37
Precies, hoofd (Jezus Christus) én lichaam (gemeente / ecclesia). De ecclesia zal dan ook regeren met Christus, in onvergankelijkheid, net zoals Jezus na zijn opstanding dat onvergankelijke 'opstandingslichaam' heeft.

Waar woonde Jezus toen, na zijn opstanding? Hij was wel op aarde, maar had Hij een huisje voor zichzelf..?

Zo kan ik mij voorstellen dat de ecclesia ook tastbaar aanwezig zal zijn op aarde, maar waar zullen ze dan wonen? Ik probeer hier een voorstelling van te maken. Misschien idd in dat "‘nederdalende’ en boven de aarde zwevende hemelse Jeruzalem"? Dus niet meer onder de mensen op aarde, of toch wel..?