#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Opinie

Risico van inteelt-christendom

Aan het allerlei culturele filialen te hebben binnen de Gemeente van Christus zijn grote risico´s verbonden. Daarom moest Paulus er niets van hebben. In die trant schrijft Kim ter Berghe in Het Zoeklicht. In haar artikel heeft zij het over inteeltchristendom, waar een verrijking door echte diversiteit tegenover staat. Die levert wat haar betreft meer op dan “een paar exotische toevoegingen aan de Nederlandse keuken”.

Al in de eerste gemeente ontnam de Heilige Geest de ‘luxe’ zich te verwarmen aan de gloed van gelijkgezinden, schrijft zij. Er kwamen wel problemen onder de uit alle hoeken van het Romeinse Rijk komende gelovigen, zo blijkt uit Handelingen en de brieven van Paulus, zoals meningsverschillen over de besnijdenis en het houden van de sabbat. “Maar nergens stelt Paulus voor de Joodse gelovigen en voormalige heidenen dan maar in verschillende kerken te laten samenkomen. Paulus vond het blijkbaar de moeite waard de strijd telkens aan te gaan.”

De neiging steeds samen te klonteren met mensen die men begrijpt en het mee eens is, breng risico’s mee, zegt de auteur. “Ook met de beste bedoelingen, bijvoorbeeld het streven naar theologische zuiverheid, kan er ongezond christendom ontstaan.” Al komen er tal van sterke punten, niemand kan de zwakheden nog corrigeren.

Vooral nederigheid valt te leren van christenen uit andere landen en theologische tradities, zegt Ter Berghe. “Hoogmoed leidt tot scheuring, tot bedekken van fouten die daardoor niet verzoend kunnen worden, tot blindheid voor onze zwakheden en tot afstand van broeders en zusters.” Zij wijst op de VS. “Hele theologische constructies waren verzonnen om de scheiding van rassen te verdedigen.”
 
Zelf kreeg zij door haar werk in diverse culturen verdieping van kennis van God en inzicht in de Bijbel. Opgevoed in een kerk waar het persoonlijke centraal stond, zag zij in Azië hoe belangrijk familiebanden waren in de voortgang van het Evangelie, kreeg zij door betrokkenheid bij de Anglicaanse Kerk in Engeland meer oog voor Gods werk in generaties (en Zijn gebruik van oude tradities om het levende Evangelie te verbergen als het onder vuur ligt) en leerde zij van de vervolgde Kerk dat Gods kracht in zwakke mensen het wint van intimiderende kwaad in boosaardige systemen.

De grote opdracht blijft er voor de totale gemeente. “Het zou waanzin zijn te denken dat wij die als Westerse Kerk kunnen vervullen, zonder diepgaande samenwerking met en het leren van christenen uit Azië, Afrika en Zuid-Amerika.”

Reageren


vader Jakob

25-07-2018 04:19
Sorry, maar dat het Nieuwe Testament (origineel) in het Hebreeuws is geschreven is niet meer dan klinkklare nonsens. Waartoe dit gedraai moet dienen is mij een raadsel

BASTIAAN

15-07-2018 01:04
Denis schreef: noem jij Mozes ook Moshe, Bastiaan? en de rest van die figuren in de bijbel.. ook allemaal bij hun hebreeuwse en griekse namen?

Als Denis op vakantie naar Frankrijk of Italië gaat veranderd dan ook zijn naam? Daar introduceert Denis zich dan toch ook niet met een andere naam, maar gewoon met Denis?

Onze Joodse Gids vertelde de groep vrienden van/in Israël: Wat hebben jullie toch met de Bijbel gedaan? Waarom hebben jullie vertalers al onze mooie Hebreeuwse namen verbasterd tot heidense Griekse namen?

Jeshua sprak Hebreeuws en de Apostelen ook. Voorbeelden te over in het Nw. Testament.

Toen Jeshua aan Saulus van Tarsus verscheen op de weg naar Damascus sprak Jeshua Saul [Sha'ul] aan in de Hebreeuwse taal en bij zijn Hebreeuwse naam:

Handelingen 26:14...en toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal: Saul, Saul, waarom vervolgt gij Mij? Het valt u zwaar tegen de prikkels achteruit te slaan.

De Bijbel ook het N.T. is in het Hebreeuws geschreven maar na de val van de Tweede Tempel in AD 70 werd Jeruzalem verbrand en een miljoen Joden vermoord door de Romeinen. In het Jaar 135 opnieuw toen werden 500.000 Joden vermoord door de Romeinen toen de Joden opnieuw in opstand kwamen tegen Rome onder leiding van Bar Kochba.

Vanaf toen kwamen de Joodse gelovigen in de minderheid en werden de geschriften van de Apostelen eerst in het Grieks vertaald en later onder Constantijn in het Latijns De Vulgata. Daarin werden al die Joodse namen verbasterd tot heidense namen. De Bijbelvertalers van die tijd waren allemaal virulente antisemieten. Helaas Luther ook!

Dat merk je dan ook als je verder leest in Handelingen. Dan wordt de Joodse Apostel Sha'ul ineens Paulus genoemd. Lees maar mee:

Handelingen 21:40...Toespraak tot de Joden
En toen hij dit toegestaan had, wenkte Paulus, boven aan de trappen staande, het volk met zijn hand; en toen het geheel stil geworden was, sprak hij hen in de Hebreeuwse taal toe en zeide...

Handelingen 22:2
Toen zij nu hoorden, dat hij hen in de Hebreeuwse taal toesprak, hielden zij zich te meer stil. En hij zeide...

Misschien wordt het nu wat duidelijker voor Denis? U kunt in Het Joodse Nw. Testament van David H. Stern wel alle Joodse correcte namen lezen. Google maar even.

Denis

15-07-2018 11:57
noem jij Mozes ook Moshe Bastiaan? en de rest van die figuren in de bijbel.. ook allemaal bij hun hebreeuwse en griekse namen?

BASTIAAN

10-07-2018 12:18
Erratum: In het slot van mijn Ingezonden stonden een paar foutjes:

Tot slot: Lees Jeshua's Brief aan de Zeven Gemeenten in Openbaring 2 en 3. Dus...Niks geen vermenging met valse/vreemde godsdiensten. Verkondig het Woord... gelegen of ongelegen!

Jeshua is dat Woord volgens Openbaring 19:13.
Hij zal straks wanneer Hij wederkomt [Handelingen 1] als Koning der koningen duizend jaar lang de wereld in Vrede vanuit Jeruzalem regeren.

Openbaring 19 en 20 en Jesaja 2 en 11.

Met Jeshua wordt Israël dan tot Hoofd der volken. Jeremiah 31:7. Meer details in Psalm 72, Openbaring 19 en Zachariah 14.

BASTIAAN

10-07-2018 09:02
Wie het Boek Handelingen goed bestudeert ziet dat de Apostelen de Joden met klem leerden dat er maar één Naam onder de hemel gegeven is waardoor mensen behouden kunnen worden. De Naam boven alle naam: Jeshua! Handelingen 4:12. Zie ook Filippenzen 2: Alle knie zal zich voor Hem buigen!

[Dus niet voor een Paus, Mohammed, Boeddha of Hindoegoden]

"Kim ter Berghe in Het Zoeklicht brengt een zeer gevaarlijke leer. In haar artikel heeft zij het over inteeltchristendom, waar een verrijking door echte diversiteit tegenover staat? Die levert wat haar betreft meer op dan “een paar exotische toevoegingen aan de Nederlandse keuken”.

Beste KIM...Inteelt christendom brengt alleen maar verwarring en verarming!!! Nooit Kerkgeschiedenis gelezen?

Paulus zou Kim antwoorden: 2 Korinthe 6:14...Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, [iedereen die Jeshua afwijst] want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? 15 Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? 16 Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? [Psalm 115] Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft:

Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. 17 Daarom gaat weg uit hun midden, EN SCHEIDT U AF, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine. 18 en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn
en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige.

Het is geen verrijking maar een ramp wanneer evangelische gelovigen terugkeren tot de vormen en beeldreligie van de ROOMSE kerk en een Paus ook nog eens een vriend van de Islam die leert dat God geen zoon heeft. [Dat vond tot ontsteltenis van de hemel plaats in Domkerk te Utrecht op 31-10-2017]

Pausen en de Islam zijn al vele eeuwen leugenaars/misleiders, wie zich met hen verbind zal met hen verloren gaan. Lees de boeken van Aat van Gilst: Misdadige Pausen en hun handlangers en het boek van Cees Zoon: Onder de rokken van het Vaticaan.
Lees het boek van Emerson Vermaat: Hitler en de Arabieren.

De Joodse Jeshua leert iets veel waardevollers:

Er is immers maar één Naam waardoor mensen behouden worden en gedoopt kunnen worden. Zie Johannes 3:16 en 35-36.

De Vader heeft de Zoon lief en heeft Hem alles in handen gegeven. 36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon Ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Er zijn nog veel meer Misleiders in de wereld waar Kim niet over spreekt: Wat kunnen gelovigen leren van Jehova's Getuigen, Mormonen, Yoga, Mindfulness e.a. godsdiensten zoals Boeddhisten [die vermoorden christenen in Ceylon] en Hindoes [die vermoorden christenen in India] die Joden en Christenen haten?

Kim kan beter verkondigen wat de Apostelen verkondigden: Marcus 1:15 Jeshua zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk Gods is nabijgekomen. Bekeert u en Gelooft het Evangelie!!!

In die Naam van Jeshua werden dan ook allen die tot bekering kwamen gedoopt en niet in de naam van een drie-eenheid verzonnen door de Roomsen en helaas door Protestanten en Evangelischen klakkeloos overgenomen sinds 1517.

Door één Naam behouden worden en gedoopt? Ja, lees maar mee:

Handelingen 2:38...En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen.

Handelingen 8:16...Want de H. Geest was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Here Jezus.

Handelingen 10:48...En hij beval hen te dopen in de Naam van Jezus Christus. Toen verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Handelingen 19:5...En toen zij dit hoorden, lieten zij zich dopen in de Naam van de Here Jezus.

Tot slot: Lees Jeshua's Brief aan de Zeven Gemeenten in Openbaring 2 en 3. Niks geen vermenging met valse/vreemde godsdiensten. Verkondig het Woord...gelegen of ongelegen.

Jeshua is dat Woord. Openbaring 19:14.

Hij zal straks wanneer Hij wederkomt [Handelingen 1] als Koning der Joden duizend jaar in Jeruzalem regeren. Openbaring 20 en Jesaja 2 en 11. Met Hem wordt Israël tot Hoofd der volken. Jeremiah 31:7.

Meer details in Openbaring 19 en Zachariah 14.