#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

Christenen slaan door in ‘Joods doen’

Hoewel Israël na de Grote Verdrukking nog een grootse toekomst wacht, slaan sommige christenen door en kennen zijn geen onderscheid meer tussen dat oude verbondsvolk en Gods plan met de Gemeente van Christus. Tot die conclusie komt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht.

“Christenen worden opgeroepen de Joodse feestdagen te vieren en men spreekt ook niet meet over Joodse feestdagen (zoals de Bijbel in bijvoorbeeld Johannes 6:4 en 7:2), maar van ‘Bijbelse feestdagen’. Spijswetten, de gehele ceremoniële wet, de Tien Geboden, sabbatsvieringen, ja zelfs de besnijdenis, het geldt ook allemaal voor ons christenen”, schrijft Niemeijer, die het daar allesbehalve mee eens is. “De gemeente is niet een voortzetting van Israël, maar een nieuw begin, ‘een nieuwe mens’.”

De vraag was hem gesteld of de gemeente in Bijbelse tijden op de sabbat bijeenkwam, zoals een bepaalde theologische stroming meent. Volgens Niemeijer staat er letterlijk ‘een van de sabbatten’, maar is het woord sabbaton uit het Grieks doorgaans vertaald met ‘week’. Men kwam samen op een van de dagen tussen de twee sabbatten, denkt hij.

De voorstanders van diensten van de gemeente op sabbat verwijzen onder meer naar Handelingen 20 vers 7, maar dat kan nooit een sabbat zijn geweest, omdat Paulus – na een samenkomst tot middernacht – ’s morgens vroeg zegt te vertrekken. “Paulus zou het niet in zijn hoofd halen in de morgen van de sabbat met een schip te vertrekken, want hiermee zou hij de sabbatsrust openlijk schenden. De juiste vertaling moet zijn: ‘op één van de dagen tussen de sabbatten’.” De sabbat in Israël duurt namelijk van ’s avonds tot de volgende avond, geeft Niemeijer als toelichting.

Maar volgens hem is het de laatste tijd ‘in’ onder christenen zich ‘Joods’ te gaan gedragen. “Vanuit de gevestigde kerken heeft men de laatste tijd eindelijk ontdekt dat de Here Zijn verbondsvolk Israël niet heeft verworpen, maar er nog een geweldig plan mee heeft.” Overigens werd al in 1832 door de Vergadering van Gelovigen in Wales een conferentie gehouden over Gods toekomstige plan met dat volk.

Reageren


BASTIAAN

07-08-2018 11:40
Beste Simon, ik heb helemaal niets met roomse en gereformeerde dogmatiek die al vele eeuwen op vele punten dwaalt samen met de RK concilies.

Zij begrijpen inderdaad helemaal niets van de bijzondere plaats die JHWH gegeven heeft aan het Joodse volk Israël waarover ook Paulus spreekt. Romeinen 11.

De Kerk denkt samen met de paus al eeuwen dat zij het nieuwe Israël vertegenwoordigen op aarde. Een Kardinale fout dus!!! Johannes 17:11 vertelt wie de echte Heilige Vader is!!!

BijbelGetrouwe gelovigen zullen die valse eenheid met die afvallige kerken dan ook altijd blijven afwijzen. Welke kerken dat zijn? De RKK en Raad van Kerken, de Wereldraad van Kerken en veel Evangelischen met de EO als motor hebben zich helaas al jaren door die lieden laten betoveren.

Jeshua, de Zoon van God leert wie echt bij Hem hoort: Johannes 14...

15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren. 16 En Ik zal de Vader ?bidden? en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in eeuwigheid bij u te zijn, 17 de ?Geest? der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn.

18 Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. 19 Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. 20Te dien dage zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u.

Vers 21 Wie Mijn Geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door mijn Vader en Ik zal hem ?liefhebben? en Mijzelf aan hem openbaren. 22 Judas, niet Iskariot, zeide tot Hem: Here, en hoe komt het, dat Gij Uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld?

23 Jezus? antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn Woord bewaren en mijn Vader zal hem ?liefhebben? en Wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. 24 Wie Mij NIET liefheeft bewaart Mijn Woorden NIET; en het woord, dat gij hoort, is niet van Mij, maar van de Vader, die Mij gezonden heeft.

25 Dit heb Ik tot u gesproken, terwijl Ik nog bij u verblijf; 26 maar de Trooster, de ?heilige? ?Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen al wat Ik u gezegd heb.

Simon

07-08-2018 09:24
OK, dan nu terug naar het onderwerp “Christenen slaan door in ‘Joods doen’”

De joodse feesten zijn een afspiegeling van wat gaat gebeuren, het zijn de schaduwen of vooraf schaduwen van wat komen gaat, van de werkelijkheid dus.
De werkelijkheid is van Christus. De joden hebben nadrukkelijk de opdracht gekregen deze feesten te vieren en de Here Jezus heeft ze ook gevierd, niet alleen gevierd maar ook vervuld. Tot zover een korte uitleg van waar ik denk het moment komt waar we de fout in gaan met het “Joods doen.”

De werkelijkheid is van Christus en een christen is IN Christus Jezus geschapen om goed werk te doen, je bent dus IN Christus Jezus, IN de werkelijkheid, wij leven niet langer in schaduwen maar IN de werkelijkheid welke is van Christus, wat vieren wij ? het heilig avond maal tot de dag van Christus, niets meer en niets minder, doe dit tot Mijn gedachtenis. Straks als Jezus terug komt vieren wij met Hem het bruiloftsmaal, tot die tijd verkondigen wij de blijde boodschap, het evangelie van redding en verlossing door het bloed van Jezus onze Heiland, wij zijn niet meer van deze wereld maar behoren een ander koninkrijk toe, dat van onze Heer en Heiland, dat is de werkelijkheid waarin wij als kinderen van God in leven, ik hoop dat u ook het avondmaal viert in de vollen overtuigen Hem te ontmoeten bij de bruiloft van Het Lam en dan samen de beker te heffen met onze Heiland, en tot die tijd ? leef in de werkelijkheid welke is van Christus en stop met het leven in schaduwen, dat is niet voor een Christen welke gelooft in het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha .

Vriendelijke groet, Simon.

BASTIAAN

06-08-2018 02:16
Helemaal eens met uw conclusie Simon:

Zonen Gods worden door de Geest geleid, en de Geest gaat nooit in tegen het Woord van God!!!

simon

06-08-2018 09:55
Beste allen, waarom kunnen we niet de genade van God acepteren en genieten?, waarom willen mensen altijd terug naar regel en wetgeving? zelf-rechtvaardiging?
Ik heb al eerder aangegeven dat een mens uit genade zal leven, en niet uit werken, het is niet jou doen maar Zijn volbrachte werk aan het kruis wat leven brengt, leeft deze genade, heb lief vanuit deze genade acepteer elkaar vanuit deze genade, en hou op met bekvechten, de letter dood maar de Geest brengt leven, wat ik al eerder zij hier door komen er scheuringen en gaat de eenheid verloren, welke God zo koesterd.
Zonen Gods worden door de Geest geleid, en de Geest gaat nooit in tegen het woord van God, ook al zou je nooit van je leven de Schrift tot je beshikking hebben dan nog is Hij instaat om jou een correct christen leven tre laten leven, Johannes maakt dit duidelijk in zijn brief, "Gij hebt niet van node dat mensen u lere , maar de zalving (de Heilige Geest) welke gij hebt ontvangen zal u leren al de weg die gij gaan moet."
sluit vrede en stop deze uitzichtloze descussie.

vriende groet Simon.

BASTIAAN

04-08-2018 08:16
Beste Johan, u spreekt denigrerend over het Joodse volk en het Joods zijn. Wist u dat er niemand is die goed doet, zelfs niet één [dus ook u en ik niet] leert Psalm 14 en 53 en Romeinen 3.

Er was maar één iemand op aarde die publiekelijk durfde stellen zonder zonde te zijn. En dat is de Jood Jeshua [Mattheus 1:1] die tegen zijn volksgenoten zei: Johannes 8:46...Wie van u overtuigt Mij van zonde? Als Ik waarheid spreek, waarom gelooft gij Mij niet?

Deze Jeshua sprak dan ook tot de Samaritaanse vrouw: Johannes 4:22...

Het Heil is uit de Joden. Hij is die allergrootste Jood die straks vanuit Jeruzalem de wereld zal regeren met zijn 144.000 Joodse Ambassadeurs, volgens Openbaring 7 en 14 en 19.

Paulus leert dan ook dat gelovigen uit de heidenen/volken zich NOOIT mogen verheffen boven het Joodse volk!!! Romeinen 11. Door Genade van Jeshua zijn bekeerde heidenen slechts mede-erfgenamen van het Heil in de Joodse Jeshua Ha Masjiach. Efeze 2 en 3.

Petrus gelooft dat ook, en spreekt daar in zijn brieven over. Petrus was een groot Evangelist zie Handelingen 2 en 10 maar Paulus die een groot deel van het N.T. schreef was de belangrijkste Gemeente Leraar voor de heidenen.

Petrus erkent ook dat in zijn brief 2 Petrus 3...

14...Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting, onbevlekt en onberispelijk te blijken voor Hem in vrede, 15 en houdt de lankmoedigheid van onze Here voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de Hem Gegeven Wijsheid u geschreven heeft, 16 evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander Moeilijk Te Verstaan, wat de Onkundige en Onstandvastige lieden tot hun eigen verderf Verdraaien, evenals trouwens de Overige Schriften.

Dus, vergis u niet Johan met uw denigrerende opmerkingen richting de Joodse Jeshua en het Joodse Volk en het Joodse Nieuw Testament: Israël wordt tot HOOFD der volken volgens Jesaja 60, Jeremiah 31:7, Zachariah 14 en Openbaring 5, 7, 11, 14 en 19.

Johan

03-08-2018 02:57
@ Bastiaan. Ik dacht dat álle brieven en heel het Woord door de Heilige Geest (van Christus) waren geinspireerd. Overigens zei de Here Jezus zelf dat de wet niet voldoende was. Hij zei in wezen: Probeer het maar met die Tien Geboden....Het heeft trouwens allemaal niets met "joods doen' van mensen die niet joods zijn te maken. Leuk trouwens dat u de huichelarij van Petrus er bij haalt. Hij deed namelijk joods. Daar gaat het precies om.

BASTIAAN

01-08-2018 03:31
Beste Johan, als u de woorden van Petrus van een hoger orde vindt dan die van Jeshua, dan is het zeer droevig met u gesteld.

De Joodse Jeshua, de Zoon van God, onderwees de Rijke Jongeling om de Tien Geboden te onderhouden:

Lucas 18:18 En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 19 Jeshua zei tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. 20 Gij Kent De GEBODEN: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder.

Heeft Petrus Jeshua niet 3x verloochend toen Hij gevangen genomen werd? En…Is Petrus later ook niet openlijk door Paulus berispt omdat hij huichelde?

Zie Galaten 2:11... Paulus tegenover Petrus

11 Maar toen Kefas [Petrus] te ?Antiochië? gekomen was, heb ik mij openlijk tegen hem verzet, omdat het ongelijk aan zijn kant was.

12 Want voordat sommigen uit de kring van ?Jakobus? gekomen waren, at hij met de heidenen aan één tafel, maar toen zij kwamen, trok hij zich terug en zonderde zich af uit vrees voor de besnedenen.

13En ook de overige ?Joden? huichelden met hem mede, zodat zelfs ?Barnabas? zich liet medeslepen door hun Huichelarij.

14 Maar toen ik zag, dat zij niet de rechte weg bewandelden naar de waarheid van het ?evangelie, zeide ik tot Kefas ten aanhoren van allen: Indien gij, die een ?Jood? zijt, naar heidens en niet naar Joods gebruik leeft, hoe kunt gij dan de heidenen dwingen zich als ?Joden? te gedragen?

Johan

01-08-2018 02:46
@ Bastiaan. Leuk dat je de Rijke Jongeling erbij haalt. Die zei zich volledig te houden aan de Joodse wet (waarvan Petrus later toegaf dat noch hij noch zijn voorvaderen die ooit hadden nageleefd), maar die wet bleek niet genoeg...

Simon

31-07-2018 12:30
De brief aan de Gataten brengt veel duidelijkheid,
een ieder die de gerechtigheid van de wet verwacht doet de genade teniet en valt af van het geloof in Jezus Christus, heel veel onderwijs (ook die van wake up) is er ten diepste op uit om mensen weer onder wet en regelgeving en gebruiken te brengen, het eeuwige streven iets te moeten doen voor je behoud. door genade zul je leven en dat niet uit werken maar door het geloof in het volbrachte werk van Jezus Christus aan het kruis van golgotha, deze onderwerpen brengen geen mensen tot behoudenis, veel eer onstaan er scheuringen, de wet is goed maar is een tuchtmeester welke 100 % gehoorzaanheid eist, elke overtreding betekend de dood of tewel de vloek beschreven in het oude testament, maar Gode zij dank er is nu genade waardoor wij niet meer moeten maar mogen, wij uit ons zelf kunnen God niet behagen, maar het genade offer doet dat voor de volle 100 %.
De wet vermeederd de zonde maar de genade overwind de zonde.

Gods zegen gewenst, Simon.

Moi

30-07-2018 02:28
Bastiaan, waarom gebruik je steeds Jeshua i.p.v. Jezus? Geeft duidelijk aan dat je volgens mij zelf een Messiaanse Jood bent die zich aan de gehele Torah wil houden.

BASTIAAN

30-07-2018 12:31
Als vader Jacob vandaag door een rood licht fietst dan krijgt hij toch echt met de Wet te maken en kan hij dokken. Uw hond mag ook niet overal....!

Wij gelovigen hebben dagelijks met Bijbelse en Algemene Staats/Gemeentewetten te maken. Ons Wetboek van Strafrecht is veel omvattender dan de Tien Geboden die de Schepper aan Israël Zijn Bondsvolk gaf.

Wat zegt vader Jacob van de volkomen wetteloosheid nu in Amsterdam? Burgers zijn radeloos en kunnen niet slapen in het Centrum door vooral laveloze hoerenlopers en toeristen in de nachtelijke uren die lak hebben aan politie en gemeente verordeningen.

Paulus leerde terecht dat onze God een God van orde is.

1 Korintiërs 14:40
Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden.

Dus toch weer regeltjes vader Jacob. Ik hou ook niet van rommelige wanorderlijke kerk/gemeente diensten. Ik zet direct mijn hoed op en verdwijn voorgoed! U toch ook?

Jeshua reinigde als ijveraar van de Torah de Tempel, maakte een zweep en sloeg al die kooplieden en geldwisselaars de Tempel uit.

Jeshua zou dat ook in hedendaagse kerken doen die vol staan offerblokken en met afgodsbeelden en lectuurtafels met daarop boeken over Yoga, Mindfulness, New Age, uitnodigingen voor vunzige toneelstukken en HeavyMetal concerten van de Jeugd enz.

Hoe zou Jeshua, die daar onbekend is handelen? Zou Hij niet die verwaande kerkleiders uit zijn mond spuwen? Details Openbaring 3.

vader Jakob

30-07-2018 10:41
Oh ja, over "Joods doen“... De eerste christen vervolgers waren:.....

Verder schijnen sommigen niet te begrijpen dat Israël, niet de huidige Joodse staat, maar het Bijbelse verbondsvolk, veel meer is dan alleen Juda.

vader Jakob

30-07-2018 10:29
En zo omzeilt Bastiaan heel kundig hetgeen Paulus zegt over de positie van wederom geboren kinderen van God: zij zijn VRIJ van de Wet, omdat zij daarvoor gestorven zijn... Opdat zij eigendom van een Ander zouden worden. Christus heeft de Wet vervuld, vol gemaakt. Daar iets aan toe willen voegen, ook al ishet uit dankbaarheid, is afgoderij.

BASTIAAN

30-07-2018 09:27
Beste Moi, bent u vergeten dat Paulus ook geleerd heeft in
Romeinen 7:7...

Wat zullen wij dan zeggen? Is de Wet zonde? Volstrekt niet! Ja, ik zou de zonde niet hebben leren kennen, tenzij door de Wet; immers, ook van de begeerlijkheid zou ik niet geweten hebben, indien de Wet niet zeide: gij zult niet begeren.

Romeinen 7:12...Zo is dan de WET [TORAH] heilig, en ook het gebod is heilig en Rechtvaardig en Goed.

Trouwens wat leerde hij de Romeinen al Romeinen 3:31
Abraham door het geloof gerechtvaardigd...

31 Stellen wij dan door het geloof de Wet buiten werking? Volstrekt Niet; veeleer Bevestigen wij de Wet.

Bent u vergeten wat de Joodse Jeshua de Joodse discipelen leerde in Mattheus 5 Jeshua en de Wet=TORAH.

VERS 17...Meent niet, dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te Vervullen.

18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de Wet, eer alles zal zijn geschied.

19 Wie dan één van de kleinste dezer Geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer Klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze Doet en Leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen.

20 Want Ik zeg u: Indien uw ?gerechtigheid? niet overvloedig is, meer dan die der ?schriftgeleerden? en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker Niet binnengaan.

VOOR NIET-JODEN GELDEN VOORAL DE NOACHITISCHE WETTEN VAN GENESIS 9 EN HANDELINGEN 15.

Moi

30-07-2018 08:23
Bastiaan, ben jij zelf Joods dan, ik zie dat aan het gebruiken van de naam Jeshua i.p.v. Jezus. En je hoeft mij niet op te leggen dat ik mij aan de Torah en aan de Joodse feestdagen zou moeten houden, lees de Brieven aan de Romeinen en aan de Galaten maar. Paulus heeft meerdere malen christenen uit de heidenen moeten waarschuwen om niet wettisch te worden, ook toen al waren er discussies of je je aan de Torah moest houden.

BASTIAAN

30-07-2018 08:08

• Beste Moi heeft u nooit gelezen dat Jeshua de Rijke Jongeling onderwees om de Tien Geboden te onderhouden? Lucas 18:18 En een hooggeplaatst man vroeg Hem en zei: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 19 Jeshua zei tot hem: Waarom noemt gij Mij goed? Niemand is goed dan God alleen. 20 Gij kent de GEBODEN: Gij zult niet echtbreken, gij zult niet doodslaan, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis geven, eer uw vader en moeder. 21 Hij zei: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. 22 Toen Jeshua dat hoorde, zei Hij tot hem: Nog één ding komt gij te kort: verkoop alles wat gij bezit, en verdeel het onder de armen, en gij zult een schat hebben in de hemelen, en kom hier, volg Mij!!!


Matteüs 7:23...En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

• Romeinen 6:19...Ik zeg dit van menselijk standpunt om de zwakheid van uw vlees. Want gelijk gij uw leden gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de wetteloosheid tot wetteloosheid, zo stelt nu uw leden ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging.

2 Korintiërs 6:14...Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

2 Tessalonicenzen 2:3...Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

2 Tessalonicenzen 2:7
Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is.

1 Johannes 3:4...Ieder, die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid, en de zonde is wetteloosheid.

Moi, weet u niet dat de Wetteloze door Jeshua gedood zal worden? 2 Tessalonicenzen 2:8...Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here [Jeshua] doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt.

WETTELOZEN KRUISIGDEN DE HERE JESHUA:

Handelingen 2:23...deze, naar de bepaalde raad en voorkennis van God uitgeleverd, hebt gij door de handen van WETTELOZE mensen aan het kruis genageld en gedood.

BASTIAAN

29-07-2018 01:23
Volgens Lucas waren de Joden de eerste Getuigen van de Opstanding van Jeshua!!! Hij verscheen het eerst aan hen. Lucas 24.

Het waren Joden die in navolging van de Joodse Jeshua als eerste gedoopt werden door onderdompeling in veel water.

Johannes 4:1...Toen nu de Here vernam, dat de Farizeeën gehoord hadden, dat ?Jeshua meer discipelen maakte en ?doopte? dan Johannes, 2– ofschoon ?Jeshua? niet zelf ?doopte, maar zijn discipelen – 3 verliet Hij Judea en vertrok weder naar Galilea.

Het waren 120 Joodse Discipelen die als eerste de doop met de Heilige Geest ontvingen. Daarna doopten die 120, na Petrus oproep tot bekering...3000 Joden die geloofden dat Jeshua de Messias was in water! Handelingen 1 en 2.

Het eerste Apostelconvent van de Joodse Apostelen vond plaats niet in Rome maar in Jeruzalem! Handelingen 15.

De Joodse Apostelen hielden zich in navolging van Jeshua aan de drie grote feesten: Pasen, Pinksteren, Loofhuttenfeest...dat zijn toch betere feesten dan het heidense Kerstfeest?

Het waren de Joodse Apostelen die als eerste de wereld introkken om het Evangelie van Jeshua tot de einde der aarde te verkondigen. De meeste stierven als martelaar. Lees de kerkgeschiedenis.

Wat is er mis met de Sjabbatviering? Jesaja 56: belooft een grote zegen aan niet-Joden die in navolging van de Schepper Genesis 2:1-2 en Jeshua ook de Sjabbat vieren. Lucas 6:5.

De zondagsviering is geen opdracht van Jeshua of de Apostelen geweest maar werd pas tot wet verheven door de antisemitische kerkleiders en Constantijn de Grote op 7 maart 321. Vanaf toen verschenen de eerste zondagswetten. Google maar.

Wat is er mis mee als niet-Joden zich ook houden aan de spijswetten van Leviticus 11. Wat goed is voor de Jood, zou dat slecht zijn voor niet-Joden?

Handelingen 15 leert duidelijk dat de besnijdenis uitsluitend voor Joodse gelovigen BLIJFT gelden.
Voor niet-Joden gelden slechts de Noachitische wetten.

God heeft inderdaad nog een groots plan met zijn volk Israël. Zij zullen spoedig met hun Masjiach Jeshua die ook onze Masjiach is tot Hoofd der volken worden. Jeremiah 31:7, Zachariah 14 en Openbaring 7, 14 en 19.

Niet-Joden, gelovigen uit de volken hoeven niet besneden maar wel gedoopt te worden. Marcus 16. Goed lezen dus.

Jeshua, acht dagen oud, werd ook besneden Lucas 2:21 en later op 30 jarige leeftijd gedoopt, niet met een paar druppeltjes water, maar koppie onder in de Jordaan. Lucas 3:21-22.

Jeruzalem wordt de Hoofdstad van de wereld! Jeshua wordt daar Koning. Zachariah 14:9. Meer details Zie Psalm 48, 132, 135, Mattheus 5:35 en 25:31-46 en Openbaring 14.

Van Rome - Mekka - Gèneve zal nooit meer iets gehoord worden.

EIGENLIJK: Alle grote steden van de wereld zullen omgeploegd worden volgens Openbaring 16:17-21 maar Jeruzalem zal op zijn eigen plek blijven voortbestaan. Zachariah 12:1-9.

Jeshua komt straks weder niet als een Lam maar als de Leeuw van Judah [Openbaring 5:5 en 14:1] en zal zelf Recht en Gerechtigheid op heel de aarde herstellen!!! Psalm 101 en Jesaja 2 en 11 en Openbaring 19. Duizend jaar zal zijn Koningschap duren. Openbaring 20.

Het beste komt nog. Laten we Zijn Gebed blijven bidden: Laat Uw Koninkrijk komen - Laat Uw Wil Geschieden in de Hemel maar ook op deze Aarde!

Moi

27-07-2018 08:35
Lees de Brief aan de Galaten maar, daarin wordt heel duidelijk gewaarschuwd tegen het Joodse en ook de kerkelijke wetticisme.