#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Schepping / evolutie

De Schepping 1/4 - Alles WAS zéér goed!

These 1: De schepping vond plaats in een andere werkelijkheid (dan de onze) waarin alles volmaakt was en niets afstierf.
==========================================================

Alleen God weet of Hij bestaat!
Daarmee bedoel ik dat niemand kan bewijzen dat God bestaat en niemand kan bewijzen dat Hij niet bestaat. Iedereen die een mening heeft over God kan die mening daarom uiteindelijk alleen baseren op een persoonlijke overtuiging. Dat wil zeggen dat allen die iets te zeggen hebben over God, diegenen die God afwijzen en diegenen die overtuigd zijn van Zijn bestaan, gelovige mensen zijn.

Door Leo Habets

Beide soorten gelovigen doen hun uiterste best de mensen in het andere kamp te overtuigen van hun gelijk. Zij die geloven in het bestaan van God trekken de wereld in om Zijn boodschap te verkondigen. Mensen die niet geloven in het bestaan van God gebruiken (of misbruiken) graag de wetenschap om hun standpunt te onderbouwen.

De pogingen om aan te tonen dat God niet bestaat hebben meerdere fasen doorlopen. Het begon pas echt met de tijd van 'verlichting' waarin men (terecht) vragen begon te stellen over het gezag van de kerk en de interpretatie van de schriften.
Daarna volgde Darwin met zijn evolutieleer, die beweerde dat planten, dieren en mensen zich langzaam ontwikkeld hebben en geëvolueerd zijn tot het leven zoals wij dat nu kennen.
Een belangrijke volgende stap was the 'big bang', een theorie die vertelt dat alles wat is, in één ondeelbaar moment begonnen is met een enorme oerknal.

Zowel de evolutietheorie als ook de 'big bang' hebben echter een groot manco. De vraag blijft: "Ja maar, wie heeft die evolutie op gang gebracht en gestuurd, en wie heeft de 'big bang' veroorzaakt? Wat of Wie was er voor die grote knal?”

De logische consequentie van die vraag is dat de mensheid probeert aan te tonen dat niet alleen alles ontstaan is vanuit een oerknal en daarna is geëvolueerd, maar dat die big bang spontaan en uit niets heeft plaatsgevonden. Dat wil zeggen dat er vóór de oerknal helemaal niets was. Dan is God niet meer nodig.

Een fervente 'gelovige' en 'evangelist' van deze these was Prof. Dr. Stephen Hawking (1942 - 2018). Hij ging zelfs zover dat hij beweerde te kunnen aantonen dat God niet bestaat. In zijn denken is alles ontstaan uit niets: dat wil zeggen tijd, ruimte, materie, energie en alle natuurwetten. En omdat er vóór die oerknal NIETS was, had God geen plaats om zich op te houden. Er was geen tijd en geen ruimte waarin Hij had kunnen existeren. Met andere woorden: God kàn niet bestaan. Bewijzen kon Hawking dat uiteraard niet. Het was zijn geloof.

Ik heb een ander geloof. Mijn geloof baseert zich o.a. op de fantastische, majestueuze eerste woorden in de bijbel: In den beginne schiep God de hemel en de aarde (Genesis 1:1). Dat staat er als een feit. Zonder uitleg! Zonder verontschuldiging! Met een elan van: zo is het!
In Genesis 1 wordt ons gepresenteerd hoe hemel en aarde zijn ontstaan. Het is geen wetenschappelijke verhandeling, eerder een prachtige poëtische weergave van een waarheid. Omdat die waarheid het uitgangspunt is van deze serie overdenkingen wil ik eerst, als inleiding, een aantal gedachten met betrekking tot de schepping met u delen, die voor de verdere uitleg relevant zijn.

God sprak en het was
In het eerste vers van de bijbel wordt duidelijk gemaakt dat God de hemel en aarde geschapen heeft. In de rest van hoofdstuk 1 komt vervolgens tien keer de uitdrukking 'God zeide' voor, gevolgd door het feit dat er iets nieuws, dat wil zeggen iets dat er nog niet was, in één moment werd geschapen. God sprak en er was tijd, ruimte, materie en energie. Genesis ondersteunt geen evolutionaire gedachten. Weliswaar komt de volgorde van scheppen aardig overeen met de volgorde van de ontwikkelingen die de evolutie ziet maar daar kun je geen theorieën op baseren. Genesis 1 en de bijbel leren ons: Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er (Psalm 33:9).

==============================================================
Stop niet met lezen als u gelooft dat het leven zich in miljarden jaren heeft ontwikkeld. In het verloop van deze overdenkingen wil ik u iets uitleggen waar u zó waarschijnlijk nog nooit over hebt nagedacht. Even geduld dus!
=================================================================

Hoe lang is een scheppingsdag?
Ik weet dat christenen graag met elkaar strijden over de betekenis en de lengte van de zeven dagen. Sommigen beweren dat het letterlijk om 24 uur, of 1440 minuten of 86.400 seconden gaat. Anderen halen graag 2 Petrus 3:8 aan waar staat dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

Voor mij is die discussie onzinnig. Het is volkomen irrelevant of een scheppingsdag hier 24 uur telt of niet. Het voegt niets toe aan, en doet niets af van, de boodschap die hier verkondigd wordt, namelijk dat God de hemel en de aarde heeft geschapen. Bovendien hoop ik in het verloop van deze studies aan te tonen dat 'tijd' in Genesis 1 een heel andere betekenis had dan de tijd zoals wij die kennen.

Zoals God
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem (Genesis 1:27).
Dat is nogal wat!
Als de mens op God lijkt, volgt daaruit ook dat God op de mens lijkt.
Hoe moeten wij dat begrijpen?
Lijken wij mensen echt op God?
Niemand is rechtvaardig, ook niet één, er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet één (Romeinen 3:11,12). Tja, dat lijkt helemaal niet op God. In die woorden kunnen wij God zeker niet herkennen.

Het is duidelijk dat hier niet bedoeld wordt dat wij lichamelijk lijken op God, omdat God geen lichaam heeft. Het moet dus gaan om een geestelijke overeenkomst. Maar ook in denken, voelen en handelen lijkt de mens helemaal niet op God. Wat betekent het dan dat God de mens heeft geschapen naar zijn beeld? We komen er uitvoerig op terug.

Man en vrouw
Naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen (Genesis 1:27).
God schiep de mens als man en vrouw. Als we deze uitleg omdraaien geeft God in deze zin ook iets belangrijks prijs over Zichzelf. Als mannelijk en vrouwelijk naar Zijn beeld zijn, vertelt God hier dat Hij zowel mannelijk als vrouwelijk is. God is een man en Hij is een vrouw. God is beiden. Of beiden niet. Hij staat boven het door Hem geschapen mannelijke en vrouwelijke. In Christus maakt het sowieso geen verschil. In Hem zijn man en vrouw gelijk (Galaten 3:28).

Dat God in de bijbel Vader genoemd wordt (en dus een man) heeft ongetwijfeld te maken met ons voorstellingsvermogen. Hoe kunnen wij mensen ons een beeld vormen van God? Met wie kan God vergeleken worden zodat wij een beetje kunnen begrijpen wie Hij is? Hij had zich kunnen voorstellen als een vrouw, een moeder, zoals we lezen in Jesaja: Zoals iemands moeder hem troost, zo zal Ik u troosten (66:13). Dat zou een mooi beeld zijn geweest, maar veel mannelijke ego’s hadden dat zeker niet kunnen accepteren. Mannen en vrouwen accepteren over het algemeen wel een vaderfiguur. Zo wordt God op een manier aan ons voorgesteld die de meeste kans van slagen had en heeft. Ook al is het beeld voor mensen, die geen goede lijfelijke vader hebben (gehad) belastend, toch is de vaderfiguur in de breedte de meest acceptabele.

Seksualiteit
En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk (Genesis 1:28).
Bij méér dan 99% van alle levende wezens vindt vermenigvuldiging plaats doordat het mannelijke en het vrouwelijke één worden. Zonder dit grondpatroon zou er geen leven zijn en zou het leven zoals wij dat kennen na één generatie ophouden te bestaan. God schiep mannelijk en vrouwelijk om het geslacht in het leven te behouden (Genesis 7:3).

Opmerkelijk is dat in Genesis 1 en ook in Genesis 2, waar het verhaal van Adam en Eva in het paradijs wordt verteld, seksuele gemeenschap niet genoemd wordt. Je zou toch mogen verwachten dat in zo'n volmaakte paradijselijke omgeving waar de eerste man en de eerste vrouw naakt rondliepen, seksuele intimiteiten een belangrijke rol moeten hebben gespeeld? De bijbel zegt er echter niets over. Sterker nog de eerste keer dat de bijbel seksuele gemeenschap expliciet noemt is in Genesis 4:1, nota bene de eerste zin NADAT Adam en Eva UIT het paradijs werden verdreven. Ook worden in het paradijs geen kinderen geboren. Kaïn, Abel, Seth en alle andere kinderen van Adam en Eva werden na de zondeval geboren. Seksualiteit en seksuele vermenigvuldiging lijkt dus een fenomeen van de tijd na de zondeval. Vóór de zondeval vond er geen seksuele vermenigvuldiging plaats. Overigens wordt ook nergens in de bijbel verteld dat vermenigvuldiging door seksuele eenheid van man en vrouw in de nieuwe hemel en aarde een rol zullen spelen. Dat is een belangrijke gedachte om vast te houden.

De vraag die wij ons kunnen stellen is: waarom heeft God deze weg gekozen? Waarom koos Hij voor seksualiteit en voortplanting? God had ook alle mensen in één keer kunnen maken, zoals Hij Adam en Eva en ook alle engelen in één keer heeft geschapen. Ook hier komen wij op terug.

Een andere werkelijkheid
Na de introductie van de seksualiteit volgen nog twee heel bijzondere verzen. En God zeide: Zie, Ik geef u al het zaaddragende gewas op de gehele aarde en al het geboomte, waaraan zaaddragende vruchten zijn; het zal u tot spijze dienen. Maar aan al het gedierte der aarde en al het gevogelte des hemels en al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, (geef Ik) al het groene kruid tot spijze (Genesis 1:29, 30).

Wat in deze twee verzen wordt beschreven is absoluut fantastisch, namelijk een vegetarische schepping. Er wordt geen vlees gegeten! Daaruit mogen wij concluderen dat mens en dier (en dieren onderling) in vrede en harmonie met elkaar leefden. Er was immers geen bedreiging.

Ook nu zijn er nog veel dieren die geen vlees eten. Daaronder enkele van de grootsten op deze planeet, zoals olifanten, giraffes en elanden. Het is dus mogelijk om zonder het eten van vlees groot en sterk te leven. Er zijn echter ook veel dieren die vlees eten, of uitsluitend vlees eten. En de mens eet vlees. Hoe je het draait of keert, dat betekent doden om te eten.

Zo was het dus niet in de oorspronkelijke schepping en zo zal het ook niet zijn in de uiteindelijke toekomst, in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. In Jesaja 11:6-8 staat: Dan zal de wolf bij het schaap verkeren en de panter zich neerleggen bij het bokje; het kalf, de jonge leeuw en het mestvee zullen tezamen zijn, en een kleine jongen zal ze hoeden; de koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen zich tezamen nederleggen, en de leeuw zal stro eten als het rund; dan zal een zuigeling bij het hol van een adder spelen en naar het nest van een giftige slang zal een gespeend kind zijn hand uitstrekken.

Waarom is dit belangrijk?
Omdat deze verzen duidelijk maken dat Genesis 1 zich afspeelt in een andere werkelijkheid dan de onze. De realiteit in het eerste hoofdstuk van de bijbel is fundamenteel anders dan de realiteit in de wereld waarin wij leven. Hoe dat kan en waarom die verandering heeft plaatsgevonden bespreken wij in een volgende studie.

Oneindig
Interessant is ook dat niets in Genesis 1 wijst op eindigheid. Niets sterft af, gaat kapot of wordt afgebroken. Nou kunt u zeggen: dat gebeurt ook niet in zeven dagen. Dat is natuurlijk niet waar. Eendagsvliegen bijvoorbeeld heten zo omdat ze maar één dag leven. Bovendien blijft de vraag hoe lang iedere dag was. Feit is echter dat in Genesis 1 geen enkele vermelding te vinden is over dood, afsterven, vergaan, kortom van eindigheid. God schiep en Zijn schepping bleef. Overigens precies zó als in de nieuwe hemel en aarde: de dood zal niet meer zijn (Openbaring 21:4).

Alles was zéér goed
In de 31 verzen van Genesis 1 zegt God zes keer dat Hij zag dat zijn schepping goed was en één keer zelfs dat het zéér goed was. Dat mag ons niet verbazen omdat God niet anders kan dan iets creëren dat perfect is. Wat ons mag verbazen is dat de schepping waarin wij leven weliswaar fantastisch is, maar verre van 'goed' of 'zeer goed'. De echte vraag is dan ook: waarom is Gods schepping niet (meer) perfect?

Het bijbelse antwoord op die vraag is de zondeval van Adam en Eva. Maar, begrijpen wij die bijbelgedeelten wel goed? Kan dat het echte antwoord zijn? Is het mogelijk dat de schepping, die zó goed was, door de fout van twee mensen, van het ene op het andere moment veranderde in het tranendal waarin wij nu leven? Is het mogelijk dat God alle natuurwetten die Hij gemaakt had, en die zeer goed waren, veranderde vanwege de zonde van twee mensen?
Is dat logisch?
Is dat fair?
Is dat rechtvaardig?
Of is er mogelijk toch een andere bijbelse verklaring?

Wie is de Schepper?
Vreemde vraag denkt u waarschijnlijk. Toch moet die vraag gesteld worden omdat het lijkt alsof de bijbel geen eenduidig antwoord geeft. In Genesis hoofdstuk 1 is God degene die creëert. Maar in andere bijbelboeken wordt Jezus de Schepper genoemd. Alle dingen zijn door het Woord (Jezus) geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is (Johannes 1:2). De wereld is door Hem (Jezus) geworden (Johannes 1:10). Want in Hem (Jezus) zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare ... alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen (Colossenzen 1:16).

Heel duidelijk staat het in de brief aan de Hebreeën: De Zoon door wie Hij de wereld geschapen heeft (1:2). God heeft dus de wereld geschapen door Zijn Zoon. Jezus is de Schepper.

We komen hierop terug in studie 4.

Natuurlijke wetten en geestelijke wetten
God is de Schepper van alle natuurwetten. Hij is ook de Schepper van alle geestelijke wetten. Daarom is het aan te nemen dat dezelfde regels gelden voor beide. Als de natuurwetten exact en onveranderlijk zijn dan moet dit ook van toepassing zijn op de geestelijk wetten.

In donkere momenten heb ik weleens de indruk dat God veel belooft en weinig daarvan waar maakt. Het lijkt alsof Hij heel precies is met Zijn natuurwetten, maar het niet zo nauw neemt met Zijn geestelijke wetten. Als Jezus zegt: En al wat gij in het gebed gelovig vragen zult, zult gij ontvangen (Mattheüs 21:22), dan schijnt dat echter zó niet te werken. Hoe is het mogelijk dat wij bijvoorbeeld met betrekking tot de wet van de zwaartekracht precies weten wat de uitwerking van die wet is en bij de geestelijke wet van 'verhoring van gebeden' in het duister tasten? Waarom heeft 'God sprak en het was er' kennelijk een andere betekenis dan de beloften die Jezus deed? Zijn woorden hebben, zo lijkt het, een andere uitwerking.

In mijn werk als evangelist heb ik vaak christenen horen verzuchten: "Waarom antwoordt God mij niet?"
"Het lijkt wel of de hemel van beton is."
"Heeft God geen belangstelling voor mij?"
"Waarom verhoort Hij mijn gebeden niet?"

Ik heb vijftig jaar christen zijn nodig gehad om dit een beetje te begrijpen. Ik hoop daar uitvoerig op in te gaan in de komende studies.

© copyright Leo Habets
Niets uit deze studies mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver.

In deze studies heb ik gekozen voor de NBG vertaling (1973)

Klik hier als u de Uitdaging bediening wilt ondersteunen!

Reageren


BASTIAAN

03-03-2019 06:09
Inderdaad Herman, De Bijbel geeft geen aanleiding het lichaam te minachten. Dat komt allemaal uit het Griekse heidendom."

Grote Kunstenaars, beeldhouwers, schilders als o.a. Michaël Angelo en Da Vinci waren goed met het wondermooie Boek Spreuken en Hooglied bekend en hebben dat dan ook met heel hun inzet/kunst aan heel de wereld getoond.

De moderne kunst doet veel burgers rillen/walgen. Er liggen dan ook pakhuizen vol met hun dwaze, nietszeggende, onverkochte werken!!!

De Apostel Paulus sprak ook al over het ontstaan van de wereld en de mens vanuit Bijbels/Wetenschappelijk oogpunt.

Wat zegt Paulus, glashelder OVER GODS SCHEPPING, in
1 Corinthe 15:38...Maar God geeft er een lichaam aan, gelijk Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad
zijn eigen lichaam.

39 Alle vlees is NIET hetzelfde, maar dat van mensen is ANDERS dan dat van beesten, en het vlees van vogels weer ANDERS dan dat van vissen.

40 Er zijn hemelse en aardse lichamen, maar de glans der hemelse is anders dan die der aardse. 41 De glans der zon is anders dan die der maan en der sterren, want de ene ster verschilt van de andere in glans."

Dus toen al geloofden veel heidenen in een dwaas evolutieproces...wat Darwin later uitwerkte in zijn boek over zijn vermeende evolutietheorie: De niet bewezen ontstaan der soorten.

SCHEPPING VAN ADAM EN ZIJN VROUW EVA,
De mens is geen veredelde AAP.

Luister naar wat God zegt in het eerste Boek van de Bijbel. Genesis 2 vers 7…

Toen formeerde de Here God…DE MENS…VAN STOF…uit de aardbodem…en blies de levensadem in zijn neus, alzo werd de mens een levend wezen.

Zie ook Genesis 3 vers 19….In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, TOTDAT…gij tot de aardbodem wederkeert; want STOF ZIJT GIJ, en tot stof zult gij wederkeren.

Genesis.1:26… En God zeide: Laat Ons MENSEN [meervoud dus] maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat ZIJ [MEERVOUD] heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.

Genesis. 2:20… En de mens [ADAM] gaf namen aan al het vee, aan het gevogelte des hemels en aan al het gedierte des velds, maar voor zichzelf vond hij geen hulp, die bij hem paste. 21 Toen deed de HERE God een diepe slaap op de mens vallen; en terwijl deze sliep, nam Hij een van zijn ribben en sloot haar plaats toe met vlees.

Genesis 2;22… En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens. 23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk
been van Mijn gebeente en vlees van Mijn vlees; deze zal „Mannin” heten, omdat zij Uit de Man genomen is.

HEEL VREEMD HERMAN, DAT U SCHRIJFT: De Bijbel zegt niet dat ook de vrouw naar Gods beeld is geschapen."

HOEZO NIET???

HET HUWELIJK:
Genesis 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot ÉÉN vlees zijn. 25 En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.

DE HERE JESHUA HERHAALD DEZE WOORDEN IN MATTHEUS 19:4...

Jeshua antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man EN vrouw heeft gemaakt? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en Zijn Vrouw Aanhangen en die twee zullen tot ÉÉN vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar ÉÉN vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet." AMEN!!!

Nog even: Het is geen toeval dat mannen zoals Marx, Lenin, Stalin, en Hitler grote bewonderaars waren van Darwins Evolutie Theorie! The Origine Of Species?

Dit boek moet alle lichten op rood doen springen en moet als een luide alarmbel bij u gaan rinkelen!!!

Booswichten als Darwin die ook nog eens plagiaat pleegde waren verantwoordelijk voor honderden miljoenen slachtoffers, als we Mao, Pol Pot en Kim Ung van Noord Korea ook nog even in dit rijtje zetten. Ze beleden immers allemaal het Darwinisme, Communisme, MARXISME of het Fascisme!

JeshuaHaMasjiach heeft een beter recept en zegt daarom ook vandaag tot alle mensen van nu:

Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben, en nederig van
hart, en u zult rust vinden voor uw zielen, want Mijn juk is
zacht, en Mijn last is licht. Zie Mattheus 11 vers 28-30.

Gelovigen van nu moeten terug keren tot de Bron,
De Bijbel. Dat Boek vertelt dat God de Schepper is van al het leven. Want Schepping en Evolutie sluiten elkaar volkomen uit. Misleide gelovigen zouden stellingen die nu nog op de heilloze evolutie-theorie zijn gebaseerd moeten herroepen.

Hoe? Doe wat Job deed…Luister alleen naar de wijze en betrouwbare Woorden van God en Jeshua zijn Zoon...En Leef!!! Job 38-42.

Moge de Here God, de God van Israël allen helpen
in hun keuze vóór de Waarheid. Wat is Waarheid?

Gods Woord is de Waarheid. Psalm 1 en 119 en Zie ook Joh.14:15-31.

Herman Degenhart

28-08-2018 03:12
De Heer schiep niet man en vrouw naar zijn beeld, de Heer schiep de mens naar zijn beeld. Toen die mens, tegen de aanvankelijke verwachting van God in, een hulp nodig had, dus niet genoeg had aan het gezelschap van God zelf, of dat gezelschap toch als te ver van hem afstaand ervoer, toen schiep God de vrouw uit het vlees van de mens. Daarmee werd de mens man en de vrouw wat ze al was, namelijk vrouw. De Bijbel zegt niet dat ook de vrouw naar Gods beeld is geschapen. Waarschijnlijk niet, want je kunt nu eenmaal niet man en vrouw tegelijk zijn. Je bent het een of het ander. Want om de man tot hulp te kunnen zijn, was de vrouw heel anders geschapen dan de man. Om te voorkomen dat daardoor man en vrouw uit elkaar zouden groeien, schiep God seksualiteit. Immers dat is de enige reden waarom man en vrouw belangstelling voor elkaar hebben en elkaar opzoeken, dus elkaar tot hulp zijn. De Bijbel noemt seksualiteit niet met name, maar het feit dat beiden naakt waren en daar totaal geen probleem mee hadden, het niet als iets bijzonders ervoeren, zegt mij dat ze ook seks hadden. Elke dag weer opnieuw. De Bijbel zegt ook niet dat ze elke dag aten of poepten, terwijl ze dat ook deden. Waarom ik denk dat ze dagelijks seks hadden? Omdat de vrouw een clitoris heeft. Dat is een orgaan dat door het hele erogene deel van de vrouw gaat en als enig doel genot heeft. Geen enkel ander doel. Ook niet na de zondeval. Bovendien heeft seks en vooral dagelijkse seks, belangrijke gezondheidsvoordelen. Nog steeds. Stellen die dagelijks seks hebben, worden ouder dan gemiddeld, blijven daarbij langer gezond en geestelijk scherp en bovendien mentaal stabiel. Huwelijksproblemen beginnen doorgaans als de seks niet meer goed gaat, als de vrouw niet meer wil en hoofdpijn voorwendt en als de man in reactie daarop porno gaat kijken en/of naar de hoeren gaat. Dan duurt het niet lang meer voordat man en vrouw permanent uit elkaar gaan. Seks is dus heel belangrijk in elke relatie tussen man en vrouw. Daarom denk ik dat ook in het Koninkrijk, als het huwelijk niet meer nodig zal zijn, er toch seksualiteit is, want ook daar man en vrouw die elkaar nodig hebben. En zonder seks gaat dat nu eenmaal een beetje moeilijk.
Veel mensen denken dat je door seksuele onthouding dichter bij God kunt komen. Wat met dichter wordt bedoeld weet ik niet, maar dit idee komt niet uit de Bijbel, maar uit het Griekse heidendom. De Grieken haalden geest en lichaam uit elkaar, verheerlijkten de geest en minachten het lichaam. De Bijbel echter voegt lichaam en geest samen. Immers de mens werd pas een levende ziel doordat de Heer zijn adem, dus zijn Geest door zijn neus in hem blies. En bedenk, het resultaat was zeer goed. De Bijbel geeft dus geen aanleiding het lichaam te minachten. Dat komt allemaal uit het Griekse heidendom.