#Tb 15 euro gift
Enquête: 087-Moet men bij strijd een gemeente verlaten? Ja Nee

Boek-muziek-film

Nieuw Testamentische geschriften onder de loep

Lucas wordt de ‘evangelist’ genoemd, want hij de schrijver van het ‘Lucasevangelie’ en ‘de Handelingen van de apostelen’ zou zijn. Deze twee boeken zijn erg gedetailleerdheid. Nico Riemersma, een gereformeerd predikant, onderzoekt de werkwijze en aandachtspunten van de schrijver in ‘Het Lucasevangelie onder de loep’. Hoe deed hij dat?

Door Marco van Putten
Klik hier om dit boek te bestellen!

Boekanalyse
In de 19 hoofdstukken van dit boek wordt op chronologische wijze het ‘Lucasevangelie’ gevolgd. Ook zijn er uitstapjes naar andere Nieuw Testamentische boeken en vooral het boek ‘Handelingen’. Het bestaat uit een bundel van studies, die soms thematisch (8 hoofdstukken) zijn en soms over een Schriftgedeelte gaan. De meeste hoofdstukken zijn bewerkingen van eerder verschenen artikelen. Achterin het boek wordt de verantwoording gegeven van het verband met deze artikelen. Riemersma gebruikt als Nieuwe Testamenticus de methode van de ‘close reading’. Daarbij wordt elk element, groot of klein, bekeken. De nadruk ligt op precies lezen van de Schrift; van woord naar zin naar verband met de opbouw van de tekst naar de grotere verhaallijn. Ook wordt verondersteld dat de literaire structuur oplossing biedt voor interpretatie problemen. De meeste aandacht gaat naar de thema’s ‘barmhartigheid’, Johannes de Doper en naar de macrostructuur van het ‘Lucasevangelie’. Verder is er veel aandacht voor Lucas 7 en 18. Voetnoten geven amper diepte-informatie, maar zijn hoofdzakelijk boekverwijzingen. Het boek sluit af met een literatuuropgave en een register van namen en van Bijbelplaatsen.

Opvallende zaken
Riemersma schenkt aandacht aan een aantal opvallende zaken van vooral het ‘Lucasevangelie’. Diens schrijver legt allerlei verbanden (parallellieën genaamd). De schrijver lijkt hier dol op te zijn geweest. Vooral verbanden tussen Johannes de Doper (de profeet Elia) en de Here Jezus. Ook zou hij vaak werken met bepaalde thema’s, waarvan Riemersma er een aantal behandeld. Maar hij heeft kritiek op gangbare Bijbel interpretaties en vertalingen.

Evaluatie
Dit is een interessant studieboek, maar de belangrijkste kanttekeningen is dat het erg diep (HBO niveau) op het onderwerp ingaat. Echter, de inhoud geeft daartoe geen aanleiding. Het ‘Lucasevangelie’ en ‘Handelingen’ zijn immers grotendeels geschiedschrijving. Ze bevatten weinig onderricht van God (Torah) en die erin staat herhaalt het Oude Testament (OT). In het NT heeft dat een bijzonder doel; overtuigen van de waarheid van het Nieuwe Verbond. Maar de bedoelde Torah interpretatie (het algemene doel) wordt natuurlijk bepaald door het OT. Kortom, dit boek is suboptimalisatie. Riemersma laat wel zien dat er heel wat om in de Bijbel te onderzoeken valt. Een ander punt is dat een selectie uit het ‘Lucasevangelie’ wordt behandeld zonder verdere verklaring. Ook is het opmerkelijk dat een samenvatting, conclusies of evaluatie ontbreekt. Blijkbaar moet de lezer dat zelf doen, maar is dat verantwoord? Jammer is dat nogal wat passages in buitenlandse (waaronder Bijbels Hebreeuws en Grieks) talen staan, wat de toegankelijkheid kan beperken. Riemersma legt veel nadruk op boekstructuur. Een verklaring van de gebruikte codes en afkortingen ontbreekt echter. Een aanrader.

Riemersma, N.
Het Lucasevangelie onder de loep. Opbouw, stijl en theologie
2018, Skandalon, Middelbrug
€ 35,00
310 pagina’s
ISBN: 9789492183682

Reageren


BASTIAAN

02-09-2018 05:45
Sorry beste Marco, dat ik uw naam verkeerd weergaf.

Laten we samen in ieder geval dankbaar zijn voor het Evangelie volgens Lucas en zijn tweede Boek: Handelingen der Apostelen.

Of Lucas nu een Jood is geweest of een vriend van Joden maakt voor mij geen verschil...Hij schreef met grote kennis van zaken aan de hoog edele Theophilus over hoe de Gemeente van Jeshua uitgroeide tot een wereldgemeente die zal bestaan uit Joden en vrienden van Israël. Romeinen 11.

Nogmaals: Dat Lucas een vriend/leerling van Paulus was blijkt uit veel uitspraken van Lukas in zijn Evangelie en Handelingen die ook in Paulus' brieven zijn terug te lezen.

Veel voorbeelden vond ik in de Engelse Taal in de inleiding van Lucas en Handelingen in het Commentary: Jamieson, Fausset and Brown 1961. Gratis downloaden op website.

M. van Putten

02-09-2018 09:04
Beste Bastiaan,

Mijn naam is Marco, niet Maarten. Zie bovenaan de recensie.

Het gaat in deze discussie niet om koeien of wat anders maar over het nogal belangrijke punt van auteurschap. Dat Mosjeh (Mozes) de schrijver is van de boeken die op zijn naar staan is vanuit die boeken zelf aangetoond. Zie bijvoorbeeld Exodus 24:4, Numeri 33:2 en Deuteronomium 31:9. Hij deed dat in opdracht van God (Ex 17:14).

Wie welk boek heeft geschreven is geen trivialiteit. Maar overweeg eens dat de Bijbel alleen door de Israël is ontvangen en geschreven en daarna ook aan de heidenen is overgedragen, maar dat de heidenen er niet bij betrokken mochten zijn. Als dat zo is, dan is de vraag wie het Lucasevangelie en Handelingen schreef uiterst relevant. Dat is verre van een flauwe vraag en ook zo niet bedoeld!

BASTIAAN

31-08-2018 08:01
Beste Maarten, waar slaat deze flauwe vraag van u nu op:

"Kun je ook aantonen dat die Lukas een evangelie en het boek Handelingen heeft geschreven? Ben benieuwd."

Kunt u aantonen dat Mozes de eerste vijf boeken van de Torah geschreven heeft? Kunt u vertellen waarom een zwarte koe die groen gras eet witte melk geeft?

Voor mij is de Bijbel Gods Woord zoals die in de Statenvertaling en de King James Vertaling tot ons is gekomen. Psalm 119 en Johannes 17.

De Griekse Lucas, wel ter tale en doorkneed in de Hebreeuwse en Griekse taal, waarschijnlijk een proseliet was duidelijk een man die het Joodse volk lief had.

Paulus kon deze Lucas die bovendien arts was op al zijn zendingsreizen goed gebruiken.

Dat Lucas een vriend/leerling van Paulus was blijkt uit veel uitspraken van Lukas in zijn Evangelie en Handelingen die ook in Paulus' brieven zijn terug te lezen. Maar dat is een ander verhaal.

Hier wil ik het maar bij laten.

M. van Putten

31-08-2018 03:05
Beste Bastiaan,

Je hebt aangetoond dat Paulus een medewerker had die Lucas heette en een Grieks arts heb je aangetoond. Kun je ook aantonen dat die Lukas een evangelie en het boek Handelingen heeft geschreven? Ben benieuwd.

BASTIAAN

30-08-2018 04:53
Beste Herman en Maarten,

Dat Lukas, de arts en reisgenoot van Paulus tot de Onbesnedenen behoorde kunt u lezen in Kolossencen 4...

Daar vertelt Paulus exact wie van zijn broeders JOODS-Besneden waren en wie niet:

4:10...Aristarchus, mijn medegevangene, laat u groeten, en Marcus, de neef van ?Barnabas? – over hem hebt gij opdracht gekregen; ontvangt hem, indien hij bij u mocht komen –
11 en ?Jezus? genaamd Justus, de ENIGEN uit de BESNEDENEN, die mijn medewerkers zijn voor het Koninkrijk Gods, en die mij dan ook tot troost zijn geweest…[…]

14...De Geliefde Geneesheer LUCAS en ook Demas laten u groeten [DE NIET-BESNEDENEN WORDEN APART GENOEMD DOOR PAULUS]

M. van Putten

30-08-2018 09:46
Ik sluit mij bij de opmerking van Herman Degenhart aan. Er is helemaal geen zekerheid dat Lucas, de Griekse arts, ook de schrijver van NT-geschriften is geweest. Ook uit het studieboek van Riemersma komt naar voren dat de schrijver van het Lucasevangelie en Handelingen wel erg diepgaande inzicht heeft in het Jodendom van zijn dagen en ook nog eens accenten legt die iemand buiten het Jodendom niet zou leggen ten gunste van de Israëlitische godsdienst (Zoals overigens ook alle andere schrijvers van het NT doen).

Herman Degenhart

29-08-2018 12:53
Broeder Bastiaan, Alle geschriften waar zowel Joden als christenen zich op baseren, zijn door Joden geschreven. Ook het Evangelie naar Lucas en het boek Handelingen en ook de Deuterocanonieke boeken. Recent tekstonderzoek heeft nogmaals uitgewezen dat de beide door jou genoemde geschriften niet door de Griek Lucas geschreven zijn, maar door een onbekende Jood die kennelijk ook Lucas heette. Het zou kunnen dat deze Jood in een geheel Griekse omgeving is opgegroeid, waardoor jouw interpretatie toch geldig is. Maar niet omdat Lucas een Griek zou zijn, want dat was dus een andere Lucas.

BASTIAAN

22-08-2018 02:21
Als ik in gesprek raak met mensen die weinig of niets van de Bijbel afweten raad ik ze inderdaad altijd aan om met het Evangelie, geschreven door de Evangelist Lucas, de reisgenoot en arts van Paulus, te beginnen.

Waarom? Omdat Lucas als niet-Jood alle Joodse gebruiken goed uitlegt en toelicht aan niet-Joden. Je leest o.a. over de besnijdenis van Johannes de Doper en van Jeshua. Lucas 1-2. Over hemel - hel in Lucas 15. enz.

Als arts weet Lucas precies die Woorden van Jeshua onder de aandacht te brengen waarmee burgers in het dagelijks leven worstelen.

Het Boek Handelingen is ook door Lucas geschreven. Hier lezen hoe het Evangelie van Jeshua door de Apostelen verspreid wordt eerst in Jeruzalem Handelingen 2 daarna in Judea en Samaria en daarna in heel de toenmalige wereld.

Deze twee boeken van Lucas samen met het laatste en beste Boek van de Bijbel: Openbaring, gedicteerd door Jeshua aan de Apostel Johannes op Patmos, geeft vooral mensen die een andere godsdienst belijden [moslims, hindoes, boeddhisten] of die weinig of niets van het Evangelie uit de Bijbel weten een goed inzicht over het hier en nu en over de gouden toekomst die gelovigen wacht die vastberaden aan de Woorden van Jeshua vasthouden. Johannes 14.